נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק קביעת הזמן, תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – מדע – קביעת הזמן בישראל

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הזמן בישראל

סעיף 2

2

Go

הקדמת הזמן בישראל

סעיף 3

2

Go

ביטול

סעיף 4


חוק קביעת הזמן, תשנ"ב-1992*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "זמן יקום מותאם" – (Coordinated Universal Time - UTC (INPL)); בסיס הזמן המקובל בעולם, לצרכי חוק, לתיאום בין לאומי ולצרכים אחרים, מבוסס על קצב ההשתנות של זמן אטומי, תוך התאמה לתנועת כדור הארץ; נקבע בישראל במעבדה הלאומית לפיסיקה של משרד התעשיה והמסחר (מל"פ) המהווה חלק מהמערכת העולמית של מעבדות לאומיות לקביעת הזמן שבאחריות המשרד הבין לאומי למשקלות ולמידות (Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)).

הזמן בישראל

2.    הזמן בישראל יקדים את זמן יקום מתואם בשעתיים.

הקדמת הזמן בישראל (תיקון מס' 3)  תשע"ג-2013

3.    בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.

מיום 6.3.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1987 מיום 6.3.2005 עמ' 228 (ה"ח 61)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) במשך 150 ימים לפחות בכל שנה, במועדים שיקבע שר הפנים בתיאום עם ועדות הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת (להלן – הועדה), יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.

(ב) המועדים שיקבע שר הפנים, כאמור בסעיף קטן (א), ייקבעו מדי פעם בפעם לתקופה של לפחות שלוש שנים מראש; השר, בתיאום עם הועדה, רשאי לשנות מועדים אלה, ובלבד שהשינוי ייעשה לפחות ששה חדשים מראש.

מיום 15.11.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 31 (ה"ח 602)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

הקדמת הזמן בישראל

3. בכל שנה, בין יום שישי האחרון שלפני יום 2 באפריל בשעה 02:00, לבין יום ראשון האחרון שלפני יום י' בתשרי, בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.

מיום 11.7.2013

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ג מס' 2401 מיום 11.7.2013 עמ' 104 (ה"ח 773)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

הקדמת הזמן בישראל

3. (א) בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חל יום ראשון הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר במהלך ראש השנה, תוארך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) עד יום שני הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00.

ביטול

4.    פקודת קביעת הזמן, 1940 – בטלה.

                         יצחק שמיר                           אריה דרעי

                               ראש הממשלה                                    שר הפנים

           חיים הרצוג                          דב שילנסקי

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

גפני* פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 137 (ה"ח תשנ"ב מס' 2104 עמ' 173).

ס"ח תשנ"ז מס' 1613 מיום 6.3.1997 עמ' 78 (ה"ח תשנ"ז מס' 2578 עמ' 158) – הוראת שעה; $$$ תוקפה בשנת תשנ"ז. ###

ס"ח תש"ס מס' 1748 מיום 28.7.2000 עמ' 249 (ה"ח תש"ס מס' 2905 עמ' 508) – הוראת שעה; $$$ תוקפה בשנים תש"ס עד תשס"ד. ###

תוקן ס"ח תשס"ה מס' 1987 מיום 6.3.2005 עמ' 228 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 61 עמ' 60) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 31 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 602 עמ' 1290) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"ג מס' 2401 מיום 11.7.2013 עמ' 104 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 773 עמ' 958) – תיקון מס' 3.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות