נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלנים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלנים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

סיווג קבלנים רשומים

Go

3

סעיף 3

תנאים לשינוי סיווג

Go

3

סעיף 3א

סיווג בענף השיפוצים

Go

4

סעיף 3ב

העלאת סיווג מסוג ק

Go

4

סעיף 4

עילות לאי שינוי סיווג

Go

4

סעיף 5

בקשה לשינוי סיווג

Go

4

סעיף 6

הצמדה למדד

Go

5

סעיף 7

סוג מיוחד

Go

5

סעיף 7א

סיווג מיוחד לענף הבנייה

Go

6

סעיף 8

סיווג לתקופה

Go

7

סעיף 9

קבלת שירותים הנדסיים

Go

7

סעיף 10

שינוי סיווג שניתן

Go

8

סעיף 10א

בדיקת מעקב

Go

8

סעיף 11

עונשין

Go

9

סעיף 12

ביטולים

Go

9

סעיף 13

הוראות מעבר

Go

9

 

תוספת ראשונה

Go

9

 

תוספת שניה

Go

10

 


תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשנ"ב-1992

          "סיווג" – חלוקה לפי אחד הסוגים בקבוצות המצויינות בתוספת הראשונה לענף ראשי או לענף משנה בו רשום הקבלן;

מיום 19.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 749

"סיווג" – חלוקה לפי אחד הסוגים בקבוצות המצויינות בתוספת בתוספת הראשונה לענף ראשי או לענף משנה בו רשום הקבלן;

          "סוג" –

תק' תש"ן-1990

(1)   בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים – ההיקף הכספי המרבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסיווג;

תק' תש"ן-1990

(2)   בבניה למגורים – ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד;

מיום 8.3.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 444

"סוג" –

(1) בבניה שאינה למגורים בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים – ההיקף הכספי המרבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסיווג;

(2) בבניה למגורים – ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד;

תק' תשע"ז-2017

          "עבודות באתר אחד" – (נמחקה);

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 299

הוספת הגדרת "עבודות באתר אחד"

 

מיום 11.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7812 מיום 11.5.2017 עמ' 1047

מחיקת הגדרת "עבודות באתר אחד"

הנוסח הקודם:

"עבודות באתר אחד" – עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן;

תק' תשע"ז-2017

          "עבודות בהיקף הדרוש" – עבודות הנדסה בנאיות שהתקיים בהן אחד משני אלה:

(1)   העבודות בוצעו באתר בנייה אחד והיקפן לא פחת מ-70% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן;

(2)   העבודות בוצעו בשני אתרי בנייה והתקיימו בהן כל התנאים שלהלן:

(א)   היקף העבודות בשני האתרים יחד לא פחת מ-100% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן;

(ב)   היקף העבודות בכל אחד מהאתרים בנפרד לא פחת מ-40% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן;

(ג)    היתה חפיפה בתקופות העבודה בשני האתרים בשיעור של 50% ממשכי הביצוע של העבודות בפועל בכל אחד מהאתרים.

מיום 8.3.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 444

"עבודות בהיקף הדרוש" –

(1) בבניה למגורים – עבודות באתר אחד בהיקף של 80% מן ההיקף הכספי המרבי או מן ההיקף המרבי במ"ר המותר בסוג שסווג הקבלן;

(2) בעבודות הנדסה בנאיות שלא למגורים למעט בבניה למגורים – עבודות באתר אחד בהיקף של 80% מן ההיקף הכספי המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן;

 

מיום 11.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7812 מיום 11.5.2017 עמ' 1047

החלפת הגדרת "עבודות בהיקף הדרוש"

הנוסח הקודם:

"עבודות בהיקף הדרוש" –

(1) בבניה למגורים – עבודות באתר אחד בהיקף של 80% מן ההיקף הכספי המרבי או מן ההיקף המרבי במ"ר המותר בסוג שסווג הקבלן;

(2) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים – עבודות באתר אחד בהיקף של 80% מן ההיקף הכספי המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן;

          "מדד" – מדד תשומות הבניה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשס"ד-2003

          "שליטה" – החזקה במישרין של רוב הון המניות שהוצא, רוב כוח ההצבעה, הזכות לקבלת רוב הרווחים והזכות למנות את רוב המנהלים.

מיום 2.10.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1105

החלפת הגדרת "שליטה"

הנוסח הקודם:

"שליטה" – שליטה ישירה או עקיפה או היכולת לשלוט או הזכות לרכוש שליטה, ובמיוחד – אך בלי לגרוע מן הכלל האמור –

(1) כשהשליטה היא מכוח מניות, החזקת מרבית הון המניות, או מרבית הון המניות שהוצא, או מרבית כוח ההצבעה, או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, וכן הזכות לקבלת מרבית הרווחים, או למנות מרבית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור.

(2) כשהשליטה היא בדרך אחרת למעט חברה בהתאם להגדרתה בפקודת החברות – הזכות לקבל מרבית ההון, הרווחים, כוח ההצבעה וכן למנות מרבית המנהלים או הזכות לרכוש זכות כאמור.

 

מיום 25.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 22

החלפת הגדרת "שליטה"

הנוסח הקודם:

"שליטה" – שליטה ישירה או עקיפה בתאגיד ובלבד שאם –

(1) השליטה היא מכוח מניות – החזקת רוב הון המניות שהוצא, או רוב כוח ההצבעה וכן הזכות לקבלת רוב הרווחים או למנות את רוב המנהלים.

(2) השליטה היא בדרך אחרת, למעט בחברה כהגדרתה בפקודת החברות – הזכות לקבלת רוב ההון, הרווחים, וכוח ההצבעה וכן למנות את רוב המנהלים.

סיווג קבלנים רשומים

2.    מי שנרשם בפנקס לאחר תחילתן של תקנות אלה יסווגו הרשם בסוג 1.

תנאים לשינוי סיווג תק' תשנ"ב-1992

3.    (א)  בתום 12 חדשים מתאריך אישור סוגו הקודם, רשאי הרשם להעלות סיווגו של קבלן על פי בקשתו, לסוג אחד גבוה מן הסוג בו הוא מסווג, אם נוכח כי הקבלן סיים עבודות בהיקף הדרוש.

          (ב)  בבואו לסווג קבלן בענף המתאים או בעבודה שכלולים בה מספר ענפים, יתייחס הרשם לעבודה העיקרית המהווה למעלה מ- 50% מבין העבודות בהיקף הדרוש שביצע הקבלן.

          (ג)   בהערכת ההיקף הכספי של עבודות באתר לענין הסיווג יובאו בחשבון השינויים במדד החל מהמדד הבסיסי הנקוב בחוזה/הזמנה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה לשינוי הסיווג, או הסכום לפי חשבון אחרון מאושר על ידי המזמין, מעודכן לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה לשינוי הסיווג, הכל לפי בחירת הקבלן.

מיום 19.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 749

(א) בתום 24 חדשים בתום 12 חדשים מתאריך אישור סוגו הקודם, רשאי הרשם להעלות סיווגו של קבלן על פי בקשתו, לסוג אחד גבוה מן הסוג בו הוא מסווג, אם נוכח כי הקבלן סיים עבודות בהיקף הדרוש.

סיווג בענף השיפוצים תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2018

3א.     (א)  על אף האמור בתקנה 2, מי שנרשם בפנקס בענף משנה 131 – שיפוצים, יסווגו הרשם בסוג ק.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות סעיף 4(ב) לחוק והתקנות, תקנה 2 תחול על קבלן שנרשם בענף משנה 131 – שיפוצים, אם במסגרת בקשתו להירשם בפנקס, נוכח הרשם, כי לפני הגשת הבקשה הוא עבד כשכיר אצל קבלן הרשום בפנקס, ובמסגרת זו ביצע בתחום השיפוצים עבודות בהיקף הדרוש להעלאת הסיווג מסוג 1 לסוג 2, כפי ערכו של ההיקף הכספי הדרוש במועד הגשת הבקשה.

          (ג)   בתקנה זו, "התקנות" – תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ראיות ומבחנים לענפי משנה), התשמ"ט-1988, תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (רשימת בתי ספר וקורסים), התשל"ד-1974.

מיום 28.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8008 מיום 28.5.2018 עמ' 2006

הוספת תקנה 3א

 

מיום 13.9.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 22

(א) על אף האמור בתקנה 2, מי שנרשם בפנקס בענף משנה 131 – שיפוצים, יסווגו הרשם בסוג 0 בסוג ק.

העלאת סיווג מסוג ק תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2018

3ב.     על אף האמור בתקנת משנה 3(א), הרשם רשאי להעלות את סיווגו של קבלן המסווג בסוג ק, לסוג 1, לפי בקשתו, בתום 12 חודשים מהיום שבו אושר לקבלן סוג ק, אם נוכח הרשם כי הקבלן ביצע שלוש עבודות העומדות בכל התנאים האלה במצטבר:

(1)  העבודות בוצעו לאחר סיווגו של הקבלן בסוג ק;

(2)  כל אחת מהעבודות בוצעה באתר נפרד;

(3)  היקפה של כל אחת מהעבודות לא פחת מ-70% מן ההיקף המרבי המותר בסוג ק;

(4)  העבודות בוצעו במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

מיום 28.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8008 מיום 28.5.2018 עמ' 2006

הוספת תקנה 3ב

 

מיום 13.9.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 22

העלאת סיווג מסוג 0 מסוג ק

3ב. על אף האמור בתקנת משנה 3(א), הרשם רשאי להעלות את סיווגו של קבלן המסווג בסוג 0 בסוג ק, לסוג 1, לפי בקשתו, בתום 12 חודשים מהיום שבו אושר לקבלן סוג 0 סוג ק, אם נוכח הרשם כי הקבלן ביצע שלוש עבודות העומדות בכל התנאים האלה במצטבר:

(1) העבודות בוצעו לאחר סיווגו של הקבלן בסוג 0 בסוג ק;

(2) כל אחת מהעבודות בוצעה באתר נפרד;

(3) היקפה של כל אחת מהעבודות לא פחת מ-70% מן ההיקף המרבי המותר בסוג 0 בסוג ק;

(4) העבודות בוצעו במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

עילות לאי-שינוי סיווג

4.    (א)  נקט הרשם נגד קבלן אחד מאמצעי המשמעת המנויים בסעיף 8א לחוק, רשאי הוא שלא להעלות את סיווגו של אותו קבלן אם ביום הגשת בקשתו טרם עברו שלוש שנים מיום שננקטו נגדו אמצעי המשמעת.

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם הורשע הקבלן לפי סעיפים 204(א) או (ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר ההרשעה קיבל היתר בניה כדין ובלבד שלא הורשע בעבירה כאמור יותר מפעם אחת.

בקשה לשינוי סיווג

5.    (א)  קבלן המבקש לשנות סיווגו (להלן - המבקש), יגיש על כך בקשה לרשם (להלן - הבקשה) בצירוף מסמכים אלה:

(1)   אישורים מאת נותני העבודה על סיום ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שיש בהם להוכיח להנחת דעתו של הרשם, כי נתמלאו במבקש התנאים לשינוי סיווג שבתקנה 3;

(2)   תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן - התצהיר), בו יאמת המבקש את הפרטים המצויינים בבקשה ויציין כי לא נתקיימו בו העילות כאמור בתקנה 4(א) במשך שלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת בקשתו או כי נתקיים בו האמור בתקנה 4(ב), לפי הענין;

(3)   תצהיר של המבקש על כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת הנדסאי או מהנדס העונים על הדרישות שבסעיף 4(א)(1) ו-(2) לחוק. המבקש סיווג גבוה מסוג 2, יצרף לבקשתו תצהיר כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת מהנדס העונה על הדרישות בסעיף 4(א)(1) לחוק; שם המהנדס או ההנדסאי ומענו יצויינו בתצהיר;

(4)   הרשם יודיע למבקש תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הבקשה על קבלתה והעברתה לטיפול;

(5)   הרשם יחליט בבקשה תוך ששים ימים מיום קבלת כל המסמכים שנדרשו לפי תקנות משנה (1) עד (3).

          (ב)  הרשם רשאי לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים על אלה המנויים בתקנת משנה (א) כדי לאמת את המידע שמסר לו המבקש.

הצמדה למדד תק' תשמ"ט-1989 תק' תשנ"ב-1992

6.    הסכומים הנקובים בתוספות ישונו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 299

6. הסכומים הנקובים בתוספת ישונו ב-1 באפריל וב-1 בספטמבר באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

 

מיום 19.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 749

6. הסכומים הנקובים בתוספת בתוספות ישונו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

סוג מיוחד תק' תש"ן-1990

7.       (א)  על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג גבוה מסוג 1 (להלן - סוג מיוחד), על פי בקשתו אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בסוג המיוחד המבוקש;

(2)   למבקש יש, והיתה במשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

תק' תשנ"ח-1998

(3)   למבקש יש, והיתה במשך ארבע השנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה, ובנוסף הזכות לקבלת מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(4)   המבקש הוא תאגיד שבעלי המניות בו וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים בו, זהים לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; הסיווג, לענין זה, יהיה בתוקף כל עוד נשמרת הזהות האמורה;

תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ג-1993

                 (5)   (א)   המבקש היה במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב)   יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח:

(1)   בחברה בעלת הון מניות - אם התקיימו בה שני אלה:

(א)   הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ב)   (1)   הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או

(2)   המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1);

תק' תשנ"ח-1998 (הוראת שעה)  תשע"ז-2016

(2)   בחברה ללא הון מניות, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית - אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(הוראת שעה) (מס' 2) תשע"ז-2017

(ג)    לענין פסקה זו ותקנה 10א(ב), יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית, סכום הגדול פי שלושה מן ההיקף הכספי שנקבע לסוג 4 באותה קבוצת סיווג;

תק' תשנ"ב-1992

(ד)   על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4), לא יאושר סוג מיוחד למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו לפי פסקת משנה (א) של יחיד או תאגיד;

תק' תשנ"ב-1992

                 (6)   (א)   המבקש היה קבלן רשום במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו וביצע עבודות הנדסה בנאיות, בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד ובהיקפים כמפורט לאותו סוג בתוספת השניה, ובלבד שהוכיח יכולת כספית כמפורט בפסקה 5(ב), בשינויים אלה:

(1)   הערך הנקוב של הון המניות המונפק לא יפחת מ-10% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(2)   שיעור הון המניות הנפרע או הערבות הבנקאית, יהיו בהתאם להיקף העבודות שביצע כמפורט בתוספת השניה.

(ב)   על מבקש כאמור בפסקת משנה (א), יחולו גם הוראות פסקה (5)(ג) ו-(ד).

תק' תשס"ד-2003

(7)   הוא מחזיק בתאגיד הרשום בסיווג המבוקש, ב-20 אחוזים לפחות מהון התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות ההצבעה בו, וכן מהזכות למנות את מנהליו, והחזיק כך ב-4 השנים שקדמו, ברציפות, להגשת הבקשה לשינוי סיווג, ונתקיימו כל אלה:

(א)   התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות;

(ב)   התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של המבקש;

(ג)    המבקש היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכיח זאת על סמך רישומי רשם החברות ובתצהיר;

ואולם לא יאושר לקבלן עוד סוג מיוחד כאמור בפסקה זו אלא אם כן חלפו 10 שנים לפחות מיום אישור הסוג המיוחד כאמור.

תק' תשנ"ב-1992 תק' תשס"ד-2003

          (ב)  היה המבקש תאגיד - יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1), (2), (3), (5) ו-(7) על בעל השליטה בו והסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה לאחר.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הרשם, לפי בקשת התאגיד ולאחר התייעצות בועדה המייעצת, כמשמעותה בסעיף 7(ב) לחוק (להלן - הועדה המייעצת), לאשר המשך הסיווג לתאגיד אשר בעל השליטה בו חדל לפעול ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   התאגיד רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות;

(2)   הפסקת פעילותו של בעל השליטה לא פגעה בכושר הביצוע של התאגיד;

(3)   התאגיד סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש.

          (ד)  חברה המבקשת להירשם בפנקס הקבלנים ולסווגה בסוג 2 ובעל השליטה בה ומנהלה היה רשום בפנקס כחוק, יביא הרשם את בקשתה, לפני מתן החלטתו, לדיון בועדה המייעצת.

          (ה)  הרשם רשאי לקבוע לקבלן, בהתאם לבקשתו, סוג מיוחד בענף אחר שבו הוא רשום, אם הוכיח נסיון קודם בענף האחר, ובתנאי שהסוג שייקבע יהיה נמוך בשני סוגים לפחות מהסוג הגבוה שבו הוא מסווג.

תק' תשס"ד-2003

          (ו)   על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4) ו-(7), לא יאושר סוג מיוחד למבקש, שבקשתו נסמכת על סיווגו של קבלן רשום שסווג בסיווג מיוחד, אלא אם כן נתקיימו בקבלן שני אלה:

(1)   היה רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות;

(2)   סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש בסיווג המבוקש.

מיום 8.3.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 444

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

סיווג מיוחד

7. (א) על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג גבוה מסוג 1, על פי בקשתו, אם נתמלא אחד מאלה:

1. המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי קבלן אחד לפחות הרשום בסוג בו מבקש התאגיד להיסווג; הסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה בתאגיד לאחר;

2. למבקש יש או היתה במשך השנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה שליטה בתאגיד הרשום בסוג בו הוא מבקש להיסווג;

3. למבקש יש או היתה בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה מחצית מהון המניות או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, וכן הזכות למחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור, הכל בתאגיד הרשום בסוג בו הוא מבקש להיסווג;

4. (א) המבקש היה, בעשר השנים האחרונות ברציפות שקדמו להגשת בקשתו, אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בהיקף העולה פי חמישה על היקף העבודות הנדרש לצורך רישום לסוג בו הוא מבקש להיסווג ובענף בו הוא מבקש להירשם ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב) יכולת כספית לענין תקנה זו תוכח:

(1) בחברה - אם התקיימו בו אלה:

(א) 20% לפחות מן הערך הנקוב של הון המניות הרשום והמונפק במלואו שלה הוא בגובה ההיקף הכספי של הסוג לו מבקשת החברה להיות מסווגת;

(ב) 15% לפחות מן הערך הנקוב של הון המניות הנפרע שלה הוא בגובה ההיקף הכספי של הסוג לו מבקשת החברה להיות מסווגת; הון המניות הנפרע יהיה במזומנים בלבד ובמלוא הסכום;

(2) ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית - אם המציאו לרשם ערבות בנקאית למשך כל זמן הסיווג המבוקש, בגובה 20% מן ההיקף הכספי של הסוג בו הם מבקשים להיות מסווגים;

(ג) לענין תקנה זו, יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית סכום הגדול פי שלושה מן ההיקף הכספי שנקבע בתקנות לסוג 4 באותה קבוצת סיווג;

(ד) כאשר הבקשה מוגשת על ידי תאגיד, יחול האמור בתקנות משנה (2), (3) ו-(4) על בעל השליטה בו והסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה לאחר.

(ה) חברה משפחתית המבקשת להירשם בפנקס ולסווגה בסוג 2 ובעל השליטה בה ומנהלה היה רשום בפנקס כחוק, יביא הרשום את בקשתה לדיון בועדה המייעצת לפני החלטתו.

(ו) הרשם רשאי לקבוע לקבלן, בהתאם לבקשתו, סיווג הגבוה מסוג 1 בענף שאינו מסווג בו, בתנאי שהסוג שיקבע יהיה נמוך בשני סוגים לפחות מהסוג בו הוא מסווג בענף אחר במשך 24 חדשים.

 

מיום 19.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 749

(א) על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג גבוה מסוג 1 (להלן - סוג מיוחד), על פי בקשתו אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בסוג המיוחד המבוקש;

(2) למבקש יש, והיתה במשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(3) למבקש יש, והיתה במשך ארבע השנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, ובנוסף הזכות לקבלת מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור, בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(4) המבקש הוא תאגיד שבעלי המניות בו וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים בו, זהים לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; הסיווג, לענין זה, יהיה בתוקף כל עוד נשמרת הזהות האמורה;

(5) (א) המבקש היה בעשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו, אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בהיקף העולה פי חמישה על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום בסוג המיוחד המבוקש ובענף שבו הוא מבקש להירשם, ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(א) המבקש היה בעשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב) יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח:

(1) בחברה בעלת הון מניות - אם התקיימו בה שני אלה:

(א) הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ב) (1) הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או

(2) המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1);

(2) בחברה ללא הון מניות, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית - אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ג) לענין פסקה זו ותקנה 10א(ב), יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית, סכום הגדול פי שלושה מן ההיקף הכספי שנקבע לסוג 4 באותה קבוצת סיווג;

(ד) על אף האמור בפסקאות (1) עד (4), לא יאושר סוג מיוחד למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו של יחיד או תאגיד בסוג המיוחד המבוקש מכוח פסקת משנה (א);

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4), לא יאושר סוג מיוחד למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו לפי פסקת משנה (א) של יחיד או תאגיד;

(6) (א) המבקש היה קבלן רשום במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו וביצע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד ובהיקפים כמפורט לאותו סוג בתוספת השניה, ובלבד שהוכיח יכולת כספית כמפורט בפסקה 5(ב), בשינויים אלה:

(1) הערך הנקוב של הון המניות המונפק לא יפחת מ-10% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(2) שיעור הון המניות הנפרע או הערבות הבנקאית יהיו בהתאם להיקף העבודות שביצע כמפורט בתוספת השניה.

(ב) על מבקש כאמור בפסקת משנה (א) יחולו גם הוראות פסקה (5)(ג) ו-(ד).

(ב) היה המבקש תאגיד - יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1), (2), (3) ו-(5) (3), (5) ו-(6) על בעל השליטה בו והסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה לאחר.

 

מיום 2.10.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1105

(5) (א) המבקש היה בעשר השנים במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

 

מיום 9.5.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5892 מיום 9.4.1998 עמ' 636

(א) על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג גבוה מסוג 1 (להלן - סוג מיוחד), על פי בקשתו אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בסוג המיוחד המבוקש;

(2) למבקש יש, והיתה במשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(3) למבקש יש, והיתה במשך ארבע השנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, ובנוסף הזכות לקבלת מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור, בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(4) המבקש הוא תאגיד שבעלי המניות בו וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים בו, זהים לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; הסיווג, לענין זה, יהיה בתוקף כל עוד נשמרת הזהות האמורה;

(5) (א) המבקש היה במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב) יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח:

(1) בחברה בעלת הון מניות - אם התקיימו בה שני אלה:

(א) הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ב) (1) הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או

(2) המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1);

(2) בחברה ללא הון מניות, בחברת חוץ כמשמעותה בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית - אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ג) לענין פסקה זו ותקנה 10א(ב), יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית, סכום הגדול פי שלושה מן ההיקף הכספי שנקבע לסוג 4 באותה קבוצת סיווג;

 (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4), לא יאושר סוג מיוחד למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו לפי פסקת משנה (א) של יחיד או תאגיד;

(6) (א) המבקש היה קבלן רשום במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו וביצע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד ובהיקפים כמפורט לאותו סוג בתוספת השניה, ובלבד שהוכיח יכולת כספית כמפורט בפסקה 5(ב), בשינויים אלה:

(1) הערך הנקוב של הון המניות המונפק לא יפחת מ-10% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(2) שיעור הון המניות הנפרע או הערבות הבנקאית יהיו בהתאם להיקף העבודות שביצע כמפורט בתוספת השניה.

(ב) על מבקש כאמור בפסקת משנה (א) יחולו גם הוראות פסקה (5)(ג) ו-(ד).

 

מיום 25.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 22

7. (א) על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג גבוה מסוג 1 (להלן - סוג מיוחד), על פי בקשתו אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בסוג המיוחד המבוקש;

(2) למבקש יש, והיתה במשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(3) למבקש יש, והיתה במשך ארבע השנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה, ובנוסף הזכות לקבלת מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש;

(4) המבקש הוא תאגיד שבעלי המניות בו וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים בו, זהים לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; הסיווג, לענין זה, יהיה בתוקף כל עוד נשמרת הזהות האמורה;

(5) (א) המבקש היה במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב) יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח:

(1) בחברה בעלת הון מניות - אם התקיימו בה שני אלה:

(א) הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ב) (1) הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או

(2) המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1);

(2) בחברה ללא הון מניות, בחברת חוץ כמשמעותה בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית - אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ג) לענין פסקה זו ותקנה 10א(ב), יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית, סכום הגדול פי שלושה מן ההיקף הכספי שנקבע לסוג 4 באותה קבוצת סיווג;

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4), לא יאושר סוג מיוחד למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו לפי פסקת משנה (א) של יחיד או תאגיד;

(6) (א) המבקש היה קבלן רשום במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו וביצע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד ובהיקפים כמפורט לאותו סוג בתוספת השניה, ובלבד שהוכיח יכולת כספית כמפורט בפסקה 5(ב), בשינויים אלה:

(1) הערך הנקוב של הון המניות המונפק לא יפחת מ-10% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(2) שיעור הון המניות הנפרע או הערבות הבנקאית יהיו בהתאם להיקף העבודות שביצע כמפורט בתוספת השניה.

(ב) על מבקש כאמור בפסקת משנה (א) יחולו גם הוראות פסקה (5)(ג) ו-(ד).

(7) הוא מחזיק בתאגיד הרשום בסיווג המבוקש, ב-20 אחוזים לפחות מהון התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות ההצבעה בו, וכן מהזכות למנות את מנהליו, והחזיק כך ב-4 השנים שקדמו, ברציפות, להגשת הבקשה לשינוי סיווג, ונתקיימו כל אלה:

(א) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות;

(ב) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של המבקש;

(ג) המבקש היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכיח זאת על סמך רישומי רשם החברות ובתצהיר;

ואולם לא יאושר לקבלן עוד סוג מיוחד כאמור בפסקה זו אלא אם כן חלפו 10 שנים לפחות מיום אישור הסוג המיוחד כאמור.

(ב) היה המבקש תאגיד - יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1), (2), (3), (5) ו-(6) (5) ו-(7) על בעל השליטה בו והסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה לאחר.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הרשם, לפי בקשת התאגיד ולאחר התייעצות בועדה המייעצת, כמשמעותה בסעיף 7(ב) לחוק (להלן - הועדה המייעצת), לאשר המשך הסיווג לתאגיד אשר בעל השליטה בו חדל לפעול ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות;

(2) הפסקת פעילותו של בעל השליטה לא פגעה בכושר הביצוע של התאגיד;

(3) התאגיד סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש.

(ד) חברה המבקשת להירשם בפנקס הקבלנים ולסווגה בסוג 2 ובעל השליטה בה ומנהלה היה רשום בפנקס כחוק, יביא הרשם את בקשתה, לפני מתן החלטתו, לדיון בועדה המייעצת.

(ה) הרשם רשאי לקבוע לקבלן, בהתאם לבקשתו, סוג מיוחד בענף אחר שבו הוא רשום, אם הוכיח נסיון קודם בענף האחר, ובתנאי שהסוג שייקבע יהיה נמוך בשני סוגים לפחות מהסוג הגבוה שבו הוא מסווג.

(ו) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4) ו-(7), לא יאושר סוג מיוחד למבקש, שבקשתו נסמכת על סיווגו של קבלן רשום שסווג בסיווג מיוחד, אלא אם כן נתקיימו בקבלן שני אלה:

(1) היה רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות;

(2) סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש בסיווג המבוקש.

 

מיום 25.12.2016 עד יום 31.12.2021

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7747 מיום 25.12.2016 עמ' 382

(5) (א) המבקש היה במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב) יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח:

(1) בחברה בעלת הון מניות – אם התקיימו בה שני אלה:

(א) הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ב) (1) הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או

(2) המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1);

(2) בחברה ללא הון מניות, בחברת חוץ כמשמעותה בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית – אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

 

מיום 9.3.2017 עד יום 28.2.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7788 מיום 9.3.2017 עמ' 823

(5) (א) המבקש היה במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית;

(ב) יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח:

(1) בחברה בעלת הון מניות – אם התקיימו בה שני אלה:

(א) הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ב) (1) הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או

(2) המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1);

(2) בחברה ללא הון מניות, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית – אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש;

(ג) לענין פסקה זו ותקנה 10א(ב), יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית, סכום הגדול פי שלושה פי שניים מן ההיקף הכספי שנקבע לסוג 4 באותה קבוצת סיווג;

סיווג מיוחד לענף הבנייה (הוראת שעה) תשע"ז-2016

7א.     (א)  על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג 5 בענף ראשי 100, על פי בקשתו, אם מתקיימים בו כל התנאים שלהלן:

(1)   המבקש הוא אישיות משפטית הרשומה בישראל במרשם החברות; ואם היה המבקש חברה זרה – הוא רשום במרשם החברות כחברת חוץ;

(2)   המבקש רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100, לפי סעיף 4(א)(6) לחוק, על בסיס העסקת שני עובדים שמתקיים בהם כל אלה:

(א)   הם האחראים כמשמעותם בתקנה 2א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), התשמ"ח-1988;

(ב)   הם מהנדסים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף להנדסה אזרחית, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – פנקס המהנדסים), ולפי העניין גם רשויים לפי החוק האמור;

(ג)    לאחר רישומם בפנקס המהנדסים, צברו חמש שנות ניסיון מתוך שבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לפי תקנות אלה, בביצוע או בניהול הביצוע של בנייה למגורים בישראל; לעניין זה, יובא בחשבון אך ורק ניסיון העולה על ההיקף המרבי המותר בסוג 4;

(3)   במועד הגשת הבקשה המבקש בעל מחזור הכנסות שנתי מפעילות בתחום עבודות ההנדסה הבנאיות (להלן – מחזור הכנסות) בהיקף של 300,000,000 דולר אמריקני לפחות בממוצע לשנה, בשלוש שנות הכספים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה (להלן – תקופת הבדיקה), או שמחזור ההכנסות של המבקש בתקופת הבדיקה הוא בהיקף ממוצע לשנה שאינו פוחת ממחצית הסכום האמור, אם לחברה אחת נוספת, שהיא חברה-בת או חברה-אם של המבקש, מחזור הכנסות בתקופת הבדיקה בהיקף ממוצע לשנה שאינו פוחת ממחצית הסכום האמור;

(4)   המבקש ביצע כקבלן מבצע במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה 15 פרויקטים נפרדים לפחות של בנייה למגורים מחוץ לישראל או לאזור; היתה למבקש חברה-בת, יהיה ניתן להכיר גם בפרויקטים שביצעה חברת-הבת, ובלבד שמכלל הפרויקטים אשר המבקש נדרש להציג בפסקה זו, פרויקט אחד לפחות ביצע המבקש בעצמו.

          (ב)  בתקנה זו –

          "אזור" – יהודה והשומרון;

          "בנייה למגורים" – בנייה של יחידות דיור למגורים, לרבות בית מלון, בית אבות ומעונות סטודנטים;

          "חברה-אם" – חברה זרה או חברת בנייה ישראלית שהיא יזם בנייה או קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בענף 100, המחזיקה במאה אחוזים מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של המבקש ביום הגשת הבקשה ובמשך השנה שקדמה לה;

          "חברה-בת" – חברה זרה או חברת בניה ישראלית שהיא יזם בניה או קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בענף 100, שהמבקש מחזיק בשבעים וחמישה אחוזים מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה ביום הגשת הבקשה ובמשך השנה שקדמה לה;

          "פרויקט" – בנייה למגורים באתר אחד, לרבות שטחים ציבוריים, כגון מקלטים, מחסנים וחניות מקורות, שהיקפה 3,000 מ"ר לפחות;

          "פרויקטים נפרדים" – פרויקטים שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים שלהלן:

(1)   קיים קבלן מבצע שונה לשלב השלד של כל אחד מהפרויקטים;

(2)   אתרי הבנייה של הפרויקטים נמצאים במרחק של יותר מקילומטר זה מזה;

(3)   בין שני הפרויקטים מפרידים חמישה בניינים בנויים לפחות;

          "קבלן מבצע" – קבלן המתקשר בחוזה עם מזמין עבודות הבנייה.

מיום 25.12.2016 עד יום 31.12.2021

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7747 מיום 25.12.2016 עמ' 382

הוספת תקנה 7א

סיווג לתקופה

8.    (א)  הרשם רשאי לסווג קבלן בסוג גבוה מהסוג בו הוא מסווג לענין מסויים ולתקופה מסויימת, אם התקיימו אלה:

1.     הקבלן הגיש בקשה לרשם ופרט את סוג העבודה ומשכה.

2.     לבקשה צורפה פניה ממשרד ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין, לאשר את בקשתו של הקבלן מאחר ומדובר במכרז שלא היו בו די מועמדים.

3.     המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי שני קבלנים או יותר, אשר כל אחד מהם היה מסווג במשך שנתיים שקדמו ליום הגשת הבקשה בסוג הנמוך בסוג אחד מן הסוג לו מבקש התאגיד לסווגו, ובלבד שהקבלנים האמורים סיימו לבצע עבודות באתר אחד בהיקף של כ-50% לפחות מההיקף המרבי המותר בסוג בו הם רשומים.

          (ב)  סיווגו של קבלן שסווג כאמור בתקנת משנה (א), יהיה רק לענין המכרז שלביצועו נדרש הסיווג. הסיווג יפקע בסיום העבודות על פי המכרז.

קבלת שירותים הנדסיים

9.    (א)  קבלן יהיה זכאי להישאר בסיווג שאושר לו כל עוד הוא מקבל שירותים הנדסיים, כאמור בתצהירו לפי תקנה 5(א)(3).

          (ב)  קבלן חייב להודיע לרשם על כל שינוי בקבלת שירותים הנדסיים לפי הענין תוך 14 ימים מיום השינוי; לא עשה כן, רשאי הרשם להוריד את סיווגו של אותו קבלן לסוג המתאים לו לפי תקנות אלה.

          קבלן שסיווגו הורד כאמור, רשאי לבקש העלאת הסיווג לסוג הקודם אם הוכיח כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנות אלה.

שינוי סיווג שניתן

10.  (א)  מצא הרשם כי לא מתקיימים עוד בקבלן התנאים שעל פיהם סווג לפי תקנות אלה, רשאי הרשם לשנות את סיווגו.

תק' תשס"ד-2003

          (א1) הרשם רשאי לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינויים בהרכב בעלי המניות שלו או בשיעורי אחזקתם.

תק' תש"ע-2010

          (א2) מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן, מפרק זמני או קבוע לעסקי קבלן המסווג בסוג 2 עד 5, יודיע על כך בכתב הקבלן לרשם, בתוך 7 ימים ממועד החלטת בית המשפט על מינוי כאמור.

תק' תש"ע-2010 תק' תשע"א-2011

          (ב)  1.     מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד או נאמן לעסקי הקבלן, רשאי הרשם להתלות את סיווגו של הקבלן; ההתליה תהיה בתוקף כל עוד לא ביטל בית המשפט את החלטתו.

2.     הרשם ישתמש בסמכותו כאמור רק לאחר מתן הזדמנות לקבלן לטעון את טענותיו בפני הועדה המייעצת.

3.     החברה שהיתה בפירוק או בכינוס נכסים ומניותיה הועברו לאחרים, לא תבוטל התליית הסיווג והוא לא יחודש אלא לאחר שתניח דעת הרשם בדבר מילוי כל התנאים הקבועים בתקנות אלה.

תק' תש"ע-2010 תק' תשע"א-2011

4.     החליט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד או נאמן לעסקי הקבלן להפעיל את החברה או לשקם את החברה, באישור בית המשפט, לא יותלה סיווגה של החברה, ואם הותלה - תבוטל ההתלייה עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט.

מיום 25.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 22

הוספת תקנת משנה 10(א1)

 

מיום 11.8.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1381

(א2) מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן, מפרק זמני או קבוע לעסקי קבלן המסווג בסוג 2 עד 5, יודיע על כך בכתב הקבלן לרשם, בתוך 7 ימים ממועד החלטת בית המשפט על מינוי כאמור.

(ב) 1. מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע או מנהל עסקים לעסקי הקבלן מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן, מפרק זמני או קבוע לעסקי הקבלן, רשאי הרשם להתלות את סיווגו של הקבלן; ההתליה תהיה בתוקף כל עוד לא ביטל בית המשפט את החלטתו.

2. הרשם ישתמש בסמכותו כאמור רק לאחר מתן הזדמנות לקבלן לטעון את טענותיו בפני הועדה המייעצת.

3. החברה שהיתה בפירוק או בכינוס נכסים ומניותיה הועברו לאחרים, לא תבוטל התליית הסיווג והוא לא יחודש אלא לאחר שתניח דעת הרשם בדבר מילוי כל התנאים הקבועים בתקנות אלה.

4. החליט כונס הנכסים או המנהל החליט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן או מפרק זמני או קבוע לעסקי הקבלן להפעיל את החברה או לשקם את החברה, באישור בית המשפט, לא יותלה סיווגה של החברה, ואם הותלה - תבוטל ההתלייה עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט.

 

מיום 14.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1258

(ב) 1. מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן, מפרק זמני או קבוע לעסקי הקבלן מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד או נאמן לעסקי הקבלן, רשאי הרשם להתלות את סיווגו של הקבלן; ההתליה תהיה בתוקף כל עוד לא ביטל בית המשפט את החלטתו.

2. הרשם ישתמש בסמכותו כאמור רק לאחר מתן הזדמנות לקבלן לטעון את טענותיו בפני הועדה המייעצת.

3. החברה שהיתה בפירוק או בכינוס נכסים ומניותיה הועברו לאחרים, לא תבוטל התליית הסיווג והוא לא יחודש אלא לאחר שתניח דעת הרשם בדבר מילוי כל התנאים הקבועים בתקנות אלה.

4. החליט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן או מפרק זמני או קבוע לעסקי הקבלן החליט כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד או נאמן לעסקי הקבלן להפעיל את החברה או לשקם את החברה, באישור בית המשפט, לא יותלה סיווגה של החברה, ואם הותלה - תבוטל ההתלייה עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט.

בדיקת מעקב תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989 (הוראת שעה) (מס' 2)  תשע"ז-2017

10א.  (א)  הרשם יערוך בדיקת מעקב (להלן – בדיקה) לגבי כל קבלן המסווג בסוג 2 עד 5 במשך שלוש שנים ויותר מהמועד האחרון בו אושר סיווגו (להלן – הנבדק).

 

(הוראת שעה) (מס' 2)  תשע"ז-2017

          (ב)  הנבדק יידרש להוכיח אחת מאלה:

(1)   הוא סיים לבצע עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-40% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג;

(2)   הוא סיים לבצע, במשך שלוש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-120% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג.

          (ג)   נבדק שלא הוכיח כאמור בתקנת משנה (ב), יורד סיווגו בדרגה אחת.

          (ד)  על אף האמור בתקנה 3(א), נבדק שסיווגו הורד כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי לבקש לשוב ולסווגו בסיווגו הקודם מיד לאחר שסיים ביצוע עבודה באתר אחד בהיקף כספי או בהיקף במ"ר, בבניה למגורים, של 50% מן ההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג, ובלבד שסיים את ביצוע העבודה לאחר מועד הורדת סיווגו.

(הוראת שעה) (מס' 2)  תשע"ז-2017

          (ה)  במסגרת הבדיקה יגיש הנבדק תצהיר על קבלת שירותים הנדסיים, דרך קבע, מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנה 5(3), לפי הענין, וכן יצהיר כי לא התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 8(א) לחוק.

מיום 1.1.1991

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1468

תק' (מס' 2) (תיקון) תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173

הוספת תקנה 10א

 

מיום 1.2.2001 עד יום 31.12.2007

הוראת שעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 486

הוראת שעה (תיקון) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6243 מיום 19.6.2003 עמ' 744

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6413 מיום 15.8.2005 עמ' 889

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6508 מיום 10.8.2006 עמ' 1077

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשס"ז-2007

 ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 429

ביטול תקנה 10א

 

מיום 24.9.2009 עד יום 31.1.2010

הוראת שעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6817 מיום 24.9.2009 עמ' 44

ביטול תקנה 10א

 

מיום 22.2.2010 עד יום 30.4.2010

הוראת שעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 877

ביטול תקנה 10א

 

מיום 17.11.2010 עד יום 30.9.2012

הוראת שעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6933 מיום 18.10.2010 עמ' 63

10א. (א) הרשם יערוך בדיקת מעקב לענף (להלן - בדיקה) לגבי כל קבלן המסווג בסוג 2 עד 5 במשך שלוש שנים ויותר מהמועד האחרון בו אושר סיווגו (להלן - הנבדק) בסוג 3 עד 5, אחת לשלוש שנים לפחות מהמועד האחרון שבו אושר סיווגו בענף (להלן – הנבדק);

לעניין תקנה זו –

"קבלן" – למעט קבלן יחיד, שאינו תאגיד, הרשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו וניסיונו האישיים לפי סעיף 4(א)(1) עד (3) לחוק ואשר סווג לאחר שהוכיח סיום עבודות כנדרש בתקנה 3;

"ענף" – ענף ראשי או ענף משנה.

(ב) הנבדק יידרש להוכיח אחת מאלה:

(1) הוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-40% אינו פחות מ-30% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג;

(2) הוא סיים לבצע, במשך שלוש השנים במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-120% פחות מ-80% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג.

(ג) נבדק שלא הוכיח כאמור בתקנת משנה (ב), יורד סיווגו בדרגה אחת.

(ד) על אף האמור בתקנה 3(א), נבדק שסיווגו הורד כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי לבקש לשוב ולסווגו בסיווגו הקודם מיד לאחר שסיים ביצוע עבודה באתר אחד בהיקף כספי או בהיקף במ"ר, בבניה למגורים, של 50% מן ההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג, ובלבד שסיים את ביצוע העבודה לאחר מועד הורדת סיווגו.

(ה) במסגרת הבדיקה יגיש הנבדק תצהיר על קבלת שירותים הנדסיים, דרך קבע, מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנה 5(3), לפי הענין, וכן יצהיר כי לא התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 8(א) לחוק.

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1702

הוראת שעה (תיקון) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7428 מיום 1.10.2014 עמ' 2

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7556 מיום 24.9.2015 עמ' 18

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7717 מיום 29.9.2016 עמ' 2308

10א. (א) הרשם יערוך בדיקת מעקב לענף (להלן – בדיקה) לגבי כל קבלן המסווג בסוג 2 עד 5 במשך שלוש שנים ויותר מהמועד האחרון בו אושר סיווגו (להלן - הנבדק) בסוג 3 עד 5, אחת לשלוש שנים לפחות מהמועד האחרון שבו אושר סיווגו בענף (להלן – הנבדק); לעניין תקנה זו –

"קבלן" – למעט קבלן יחיד, שאינו תאגיד, הרשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו וניסיונו האישיים לפי סעיף 4(א)(1) עד (3) לחוק ואשר סווג לאחר שהוכיח סיום עבודות כנדרש בתקנה 3;

"ענף" – ענף ראשי או ענף משנה.

(ב) הנבדק יידרש להוכיח אחת מאלה:

(1) הוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-40% אינו פחות מ-30% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג;

(2) הוא סיים לבצע, במשך שלוש השנים במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-120% פחות מ-80% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג.

(ג) נבדק שלא הוכיח כאמור בתקנת משנה (ב), יורד סיווגו בדרגה אחת.

(ד) על אף האמור בתקנה 3(א), נבדק שסיווגו הורד כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי לבקש לשוב ולסווגו בסיווגו הקודם מיד לאחר שסיים ביצוע עבודה באתר אחד בהיקף כספי או בהיקף במ"ר, בבניה למגורים, של 50% מן ההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג, ובלבד שסיים את ביצוע העבודה לאחר מועד הורדת סיווגו.

(ה) במסגרת הבדיקה יגיש הנבדק תצהיר על קבלת שירותים הנדסיים, דרך קבע, מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנה 5(3), לפי הענין, וכן יצהיר כי לא התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 8(א) לחוק.

 

מיום 9.3.2017 עד יום 28.2.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7788 מיום 9.3.2017 עמ' 823

10א. (א) הרשם יערוך בדיקת מעקב לענף (להלן – בדיקה) לגבי כל קבלן המסווג בסוג 2 עד 5 במשך שלוש שנים ויותר מהמועד האחרון בו אושר סיווגו (להלן – הנבדק). בסוג 4 או 5, אחת לשלוש שנים לפחות מהמועד האחרון שבו אושר סיווגו בענף (להלן – הנבדק);

לעניין תקנה זו –

"קבלן" – למעט קבלן יחיד, שאינו תאגיד, הרשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו וניסיונו האישיים לפי סעיף 4(א)(1) עד (3) לחוק ואשר סווג לאחר שהוכיח סיום עבודות כנדרש בתקנה 3;

"ענף" – ענף ראשי או ענף משנה.

(ב) הנבדק יידרש להוכיח אחת מאלה:

(1) הוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-40% אינו פחות מ-30% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג;

(2) הוא סיים לבצע, במשך שלוש השנים במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-120% פחות מ-80% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג.

(ג) נבדק שלא הוכיח כאמור בתקנת משנה (ב), יורד סיווגו בדרגה אחת.

(ד) על אף האמור בתקנה 3(א), נבדק שסיווגו הורד כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי לבקש לשוב ולסווגו בסיווגו הקודם מיד לאחר שסיים ביצוע עבודה באתר אחד בהיקף כספי או בהיקף במ"ר, בבניה למגורים, של 50% מן ההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג, ובלבד שסיים את ביצוע העבודה לאחר מועד הורדת סיווגו.

(ה) במסגרת הבדיקה יגיש הנבדק תצהיר על קבלת שירותים הנדסיים, דרך קבע, מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנה 5(3), לפי הענין, וכן יצהיר כי לא התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 8(א) לחוק.

עונשין

11.  ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן עולה על המותר בסוג בו מסווג הקבלן מהווה עבירה על סעיף 16(1) לחוק.

ביטולים

12.  בטלות –

1.    תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ד-1984 (להלן - התקנות);

2.    תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוכחת יכולת כספית), תשמ"ה-1985.

הוראות מעבר

13.  קבלן אשר קיבל סיווג לפי התקנות, ימשיך להיות רשום לפי אותו סוג עד שינוי סיווגו לפי תקנות אלה.

 

תק' תשנ"ב-1992

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

מיום 19.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 750

תוספת תוספת ראשונה

תק' תשנ"ג-1993 תק' תשס"ד-2003 תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

קבוצת סיווג א':

בקבוצה זו ייכללו ענפי המשנה האלה:

111 - פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה)

120 - כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי

131 – שיפוצים;

135 – הרחבת מבנים;

150 - קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת;

160 - חשמלאות ותקשורת במבנים;

190 - מיתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש);

191 - מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים

240 - הנחת קווי תקשורת

270 - קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות

280 - התקנת רמזורים

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

בקבוצה זו עבודות בענפי המשנה המנויים לעיל:

                                                                                                                      באלפי שקלים חדשים

תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2018

סוג ק – בהיקף כספי עד                                                                      364

סוג 1 - בהיקף כספי עד                                                                       1,644

סוג 2 - בהיקף כספי עד                                                                       3,292

סוג 3 - בהיקף כספי עד                                                                       6,581

סוג 4 - בהיקף כספי עד                                                                       13,165

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

מיום 28.9.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1468

131 – שיפוצים והרחבות;

131 – שיפוצים והרחבת מבנים;

 

מיום 2.10.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1105

קבוצת סיווג א':

בקבוצה זו ייכללו ענפי המשנה האלה:

110 - עפר, חיצוב ופיצוץ

111 - פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה)

120 - כלונסאות וקידוחים

121 - כלונס בסלע (מיקרופייל);

131 – שיפוצים והרחבת מבנים;

150 - קונסטרוקציות ברזל ומסגרות;

150 - קונסטרוקציות פלדה;

160 - חשמלאות

190 - מיתקני תברואה ובורות שופכין

191 - מיתקני אנרגיה סולארית

240 - הנחת קווי תקשורת

250 - הנחת קווי חשמל

270 - תאורת כבישים ורחובות

280 - התקנת רמזורים

330 - כלונסאות וקידוחים לגשרים

410 - הנחת צינורות

420 - תיעול

420 - תיעול וביוב

640 - קידוחים ימיים

 

מיום 25.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 22

131 – שיפוצים והרחבת מבנים;

131 – שיפוצים;

135 – הרחבת מבנים;

 

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6891 מיום 17.5.2010 עמ' 1111

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 290 1,327

סוג 2 - בהיקף כספי עד 580 2,655

סוג 3 - בהיקף כספי עד 1,160 5,310

סוג 4 - בהיקף כספי עד 2,320 10,621

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 99

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,327 1,353

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,655 2,706

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,310 5,412

סוג 4 - בהיקף כספי עד 10,621 10,825

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7120 מיום 16.5.2012 עמ' 1163

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,353 1,431

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,706 2,862

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,412 5,724

סוג 4 - בהיקף כספי עד 10,825 11448

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7170 מיום 22.10.2012 עמ' 47

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,431 1,461

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,862 2,921

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,724 5,842

סוג 4 - בהיקף כספי עד 11,448 11,685

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7239 מיום 24.4.2013 עמ' 965

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,461 1,476

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,921 2,952

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,842 5,904

סוג 4 - בהיקף כספי עד 11,685 11,809

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7303 מיום 11.11.2013 עמ' 198

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,476 1,482

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,952 2,963

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,904 5,927

סוג 4 - בהיקף כספי עד 11,809

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7378 מיום 22.5.2014 עמ' 1145

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,482 1,492

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,963 2,983

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,927 5,966

סוג 4 - בהיקף כספי עד 11,809 11,933

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7512 מיום 7.5.2015 עמ' 1231

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,492 1,499

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,983 2,997

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,966 5,994

סוג 4 - בהיקף כספי עד 11,933 11,989

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7577 מיום 1.12.2015 עמ' 253

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,499 1,506

סוג 2 - בהיקף כספי עד 2,997 3,011

סוג 3 - בהיקף כספי עד 5,994 6,022

סוג 4 - בהיקף כספי עד 11,989 12,045

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1143

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,506 1,514

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,011 3,028

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,022 6,056

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,045 12,113

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7718 מיום 9.10.2016 עמ' 7

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,514 1,528

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,028 3,056

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,056 6,112

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,113 12,226

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1171

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,528 1,538

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,056 3,076

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,112 6,151

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,226 12,305

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2017

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7875 מיום 22.10.2017 עמ' 139

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,538 1,553

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,076 3,107

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,151 6,213

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,305 12,429

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7992 מיום 30.4.2018 עמ' 1893

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,553 1,577

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,107 3,155

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,213 6,309

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,429 12,621

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 28.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8008 מיום 28.5.2018 עמ' 2007

באלפי שקלים חדשים

סוג 0 – בהיקף כספי עד 350

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,577

 

מיום 13.9.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 22

באלפי שקלים חדשים

סוג 0 סוג ק – בהיקף כספי עד 350

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,577

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8108 מיום 20.11.2018 עמ' 1343

באלפי שקלים חדשים

סוג ק – בהיקף כספי עד 350 353

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,577 1,592

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,155 3,186

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,309 6,371

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,621 12,745

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 20.11.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8061 מיום 20.8.2018 עמ' 2671

קבוצת סיווג א':

בקבוצה זו ייכללו ענפי המשנה האלה:

110 - עפר, חיצוב ופיצוץ

111 - פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה)

120 - כלונסאות וקידוחים

120 – כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי

121 - כלונס בסלע (מיקרופייל);

131 – שיפוצים;

135 – הרחבת מבנים;

150 - קונסטרוקציות פלדה;

150 – קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת;

160 – חשמלאות

160 – חשמלאות ותקשורת במבנים;

190 - מיתקני תברואה ובורות שופכין

190 – מיתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש);

191 - מיתקני אנרגיה סולארית

191 – מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים

240 - הנחת קווי תקשורת

250 - הנחת קווי חשמל

270 - תאורת כבישים ורחובות

270 – קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות

280 - התקנת רמזורים

330 - כלונסאות וקידוחים לגשרים

410 - הנחת צינורות

420 - תיעול וביוב

640 - קידוחים ימיים

 

מיום 1.4.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3249

באלפי שקלים חדשים

סוג ק – בהיקף כספי עד 353 356

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,592 1,606

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,186 3,214

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,371 6,427

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,745 12,858

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8300 מיום 15.12.2019 עמ' 159

באלפי שקלים חדשים

סוג ק – בהיקף כספי עד 356 359

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,606 1,622

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,214 3,246

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,427 6,490

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,858 12,984

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8944 מיום 29.11.2020 עמ' 652

באלפי שקלים חדשים

סוג ק – בהיקף כספי עד 359 360

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,622 1,627

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,246 3,258

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,490 6,513

סוג 4 - בהיקף כספי עד 12,984 13,029

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2021

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9364 מיום 10.5.2021 עמ' 3130

באלפי שקלים חדשים

סוג ק – בהיקף כספי עד 360 364

סוג 1 - בהיקף כספי עד 1,627 1,644

סוג 2 - בהיקף כספי עד 3,258 3,292

סוג 3 - בהיקף כספי עד 6,513 6,581

סוג 4 - בהיקף כספי עד 13,029 13,165

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989 תק' תשנ"ג-1993 תק' תשס"ד-2003 תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

קבוצת סיווג ב':

בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:

130 - בטונים, בניית שלדים

132 - חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים

133 - דריכת בטון באתר

134 - איטום מבנים

170 - מיתקני מיזוג אוויר וקירור

171 - מיתקני הסקה

180 - מעליות ומדרגות נעות

210 - עבודות עפר וחציבה

220 - עבודות אספלט

230 - מסועות בטון

260 - ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז

310 - בטונים ובטון דרוך לגשרים

320 - קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה

500 - ענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה)

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

בקבוצה זו עבודות בענפים ובענפי המשנה המנויים לעיל:

                                                                                                                      באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד                                                                       2,693

סוג 2 - בהיקף כספי עד                                                                       5,391

סוג 3 - בהיקף כספי עד                                                                       10,782

סוג 4 - בהיקף כספי עד                                                                       21,563

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

מיום 28.9.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1468

260 - הנחת קווי ביוב, מים וניקוז

260 - הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים

 

מיום 2.10.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1105

קבוצת סיווג ב':

בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:

130 – בטונים, בטון דרוך, עבודות אבן, בניית שלדים

130 - בטונים, בניית שלדים

132 - עבודות אבן וחיפוי חוץ

133 - דריכת בטון באתר

134 - איטום ובידוד

170 - מיתקני מיזוג אוויר

171 - מיתקני הסקה וחימום

172 - מיתקני קירור

180 - מעליות ומדרגות נעות

192 - מכלים טרומיים (בריכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי;

210 - עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים

220 - עבודות אספלט

230 - מסועות בטון

260 - הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים

310 - בטונים ובטון דרוך לגשרים

320 - קונסטרוקציות ברזל לגשרים

400 - ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים

500 - ענף ראשי משאבות טורבינות ותחנות שאיבה

640 - הרחקת סלעים תת- מימיים

630 - הרחקת סלעים תת- מימיים

 

מיום 25.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 22

134 - איטום ובידוד

134 - איטום מבנים

170 - מיתקני מיזוג אוויר

171 - מיתקני הסקה וחימום

172 - מיתקני קירור

180 - מעליות ומדרגות נעות

192 - מכלים טרומיים (בריכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי;

210 - עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים

220 - עבודות אספלט

230 - מסועות בטון

260 - הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים

310 - בטונים ובטון דרוך לגשרים

320 - קונסטרוקציות ברזל לגשרים

320 - קונסטרוקציות פלדה לגשרים

 

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6891 מיום 17.5.2010 עמ' 1111

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 475 2,174

סוג 2 - בהיקף כספי עד 950 4,348

סוג 3 - בהיקף כספי עד 1,900 8,698

סוג 4 - בהיקף כספי עד 3,800 17,395

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 99

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,174 2,216

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,348 4,432

סוג 3 - בהיקף כספי עד 8,698 8,865

סוג 4 - בהיקף כספי עד 17,395 17,730

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7120 מיום 16.5.2012 עמ' 1164

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,216 2,343

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,432 4,688

סוג 3 - בהיקף כספי עד 8,865 9,375

סוג 4 - בהיקף כספי עד 17,730 18,750

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7170 מיום 22.10.2012 עמ' 48

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,343 2,391

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,688 4,785

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,375 9,569

סוג 4 - בהיקף כספי עד 18,750 19,138

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7239 מיום 24.4.2013 עמ' 965

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,391 2,416

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,785 4,836

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,569 9,671

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,138 19,341

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7303 מיום 11.11.2013 עמ' 198

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,416 2,425

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,836 4,854

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,671 9,708

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,341 19,415

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7378 מיום 22.5.2014 עמ' 1146

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,425 2,441

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,854 4,886

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,708 9,773

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,415 19,544

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7512 מיום 7.5.2015 עמ' 1232

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,441 2,453

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,886 4,909

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,773 9,819

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,544 19,636

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7577 מיום 1.12.2015 עמ' 253

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,453 2,465

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,909 4,932

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,819 9,865

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,636 19,728

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1143

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,465 2,479

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,932 4,960

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,865 9,920

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,728 19,839

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7718 מיום 9.10.2016 עמ' 7

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,479 2,502

סוג 2 - בהיקף כספי עד 4,960 5,006

סוג 3 - בהיקף כספי עד 9,920 10,012

סוג 4 - בהיקף כספי עד 19,839 20,024

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1171

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,502 2,518

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,006 5,038

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,012 10,077

סוג 4 - בהיקף כספי עד 20,024 20,153

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2017

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7875 מיום 22.10.2017 עמ' 139

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,518 2,543

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,038 5,089

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,077 10,179

סוג 4 - בהיקף כספי עד 20,153 20,356

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7992 מיום 30.4.2018 עמ' 1893

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,543 2,582

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,089 5,167

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,179 10,336

סוג 4 - בהיקף כספי עד 20,356 20,670

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8108 מיום 20.11.2018 עמ' 1343

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,607

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,167 5,218

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,336 10,438

סוג 4 - בהיקף כספי עד 20,670 20,873

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 20.11.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8061 מיום 20.8.2018 עמ' 2671

קבוצת סיווג ב':

בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:

130 - בטונים, בניית שלדים

132 - עבודות אבן וחיפוי חוץ

132 – חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים

133 - דריכת בטון באתר

134 - איטום מבנים

170 - מיתקני מיזוג אוויר

170 – מיתקני מיזוג אוויר וקירור

171 - מיתקני הסקה וחימום

171 – מיתקני הסקה

172 - מיתקני קירור

180 - מעליות ומדרגות נעות

192 - מכלים טרומיים (בריכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי;

210 - עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים

210 – עבודות עפר וחציבה

220 - עבודות אספלט

230 - מסועות בטון

260 - הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים

260 – ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז

310 - בטונים ובטון דרוך לגשרים

320 - קונסטרוקציות פלדה לגשרים

320 – קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה

400 - ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים

500 - ענף ראשי משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה

500 – ענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה)

630 - הרחקת סלעים תת-מימיים

 

מיום 1.4.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3249

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,607 2,630

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,218 5,264

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,438 10,530

סוג 4 - בהיקף כספי עד 20,873 21,058

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8300 מיום 15.12.2019 עמ' 159

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,630 2,656

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,264 5,316

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,530 10,633

סוג 4 - בהיקף כספי עד 21,058 21,265

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8944 מיום 29.11.2020 עמ' 652

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,656 2,665

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,316 5,335

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,633 10,670

סוג 4 - בהיקף כספי עד 21,265 21,340

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2021

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9364 מיום 10.5.2021 עמ' 3130

באלפי שקלים חדשים

סוג 1 - בהיקף כספי עד 2,665 2,693

סוג 2 - בהיקף כספי עד 5,335 5,391

סוג 3 - בהיקף כספי עד 10,670 10,782

סוג 4 - בהיקף כספי עד 21,340 21,563

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל.

 

תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

קבוצת סיווג ג':

בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:

100 - ענף ראשי בניה

140 - בניה טרומית

193 - בריכות מים

200 - ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח

300 - ענף ראשי גשרים

400 – ענף ראשי נמלים, עבודות ימיות

700 - ענף ראשי ממגורות, מגדלי מים וארובות.

תק' תשע"ה-2015 הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

בקבוצה זו עבודות בענפים ובענפי המשנה המנויים לעיל:

סוג 1 -    בהיקף כספי עד 4,393 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 -    בהיקף כספי עד 7,945 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 -    בהיקף כספי עד 15,888 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 -    בהיקף כספי עד 31,774 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 -    בהיקף בלתי מוגבל.

מיום 24.10.1990 עד יום 31.12.1992

הוראת שעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5304 מיום 30.10.1990 עמ' 158

סוג 1 - בהיקף כספי עד 700 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 1,400 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 2,800 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 5,600 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

סוג 1 – עד 50 דירות;

סוג 2 – עד 75 דירות;

סוג 3 – עד 150 דירות;

סוג 4 – בלתי מוגבל.

 

מיום 2.10.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1106

קבוצת סיווג ג':

בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:

100 - ענף ראשי בניה

140 - בניה טרומית

193 - בריכות מים

200 - ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח

300 - ענף ראשי גשרים

600 - ענף ראשי נמלים

610 - רציפים

620 - מזחים ושוברי גלים

630 - סוללות

620 - סוללות ושוברי גלים

700 - ענף ראשי ממגורות ומגדלי מים.

700 - ענף ראשי ממגורות, מגדלי מים וארובות.

 

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6891 מיום 17.5.2010 עמ' 1112

סוג 1 - בהיקף כספי עד 700 3,204 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 1,400 6,409 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 2,800 12,818 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 5,600 25,635 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 99

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,204 3,266 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 6,409 6,532 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 12,818 13,065 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 25,635 26,128 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7120 מיום 16.5.2012 עמ' 1164

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,266 3,454 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 6,532 6,907 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 13,065 13,817 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 26,128 27,633 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7170 מיום 22.10.2012 עמ' 48

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,454 3,525 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 6,907 7,050 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 13,817 14,103 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 27,633 28,204 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.1.2013 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 142

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,525 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד בהיקף כספי עד 3,900 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 1,500 מ"ר בבנייה למגורים בלבד.

 

מיום 1.4.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7239 מיום 24.4.2013 עמ' 965

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,900 3,941 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 1,500 מ"ר בבנייה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,050 7,125 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,103 14,253 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 28,204 28,503 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7303 מיום 11.11.2013 עמ' 198

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,941 3,956 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 1,500 מ"ר בבנייה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,125 7,152 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,253 14,307 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 28,503 28,612 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7378 מיום 22.5.2014 עמ' 1146

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,956 3,982 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 1,500 מ"ר בבנייה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,152 7,200 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,307 14,402 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 28,612 28,802 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7512 מיום 7.5.2015 עמ' 1232

סוג 1 - בהיקף כספי עד 3,982 4,001 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 1,500 מ"ר בבנייה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,200 7,234 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,402 14,470 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 28,802 28,938 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 27.7.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1397

החלפת סוגים 1 עד 5

הנוסח הקודם:

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,001 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 1,500 מ"ר בבנייה למגורים בלבד.

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,234 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,470 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 4 - בהיקף כספי עד 28,938 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד.

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7577 מיום 1.12.2015 עמ' 253

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,001 4,020 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,234 7,268 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,470 14,538 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 28,938 29,074 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1143

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,020 4,043 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,268 7,309 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,538 14,620 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 29,074 29,237 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7718 מיום 9.10.2016 עמ' 7

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,043 4,081 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,309 7,377 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,620 14,756 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 29,237 29,509 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1172

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,081 4,107 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,377 7,425 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,756 14,851 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 29,509 29,699 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2017

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7875 מיום 22.10.2017 עמ' 139

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,107 4,148 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,425 7,500 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,851 15,000 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 29,699 29,998 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7992 מיום 30.4.2018 עמ' 1893

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,148 4,212 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,500 7,616 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,000 15,231 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 29,998 30,460 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8108 מיום 20.11.2018 עמ' 1343

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,212 4,253 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,616 7,691 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,231 15,381 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 30,460 30,759 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 20.11.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8061 מיום 20.8.2018 עמ' 2672

קבוצת סיווג ג':

בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:

100 - ענף ראשי בניה

140 - בניה טרומית

193 - בריכות מים

200 - ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח

300 - ענף ראשי גשרים

600 - ענף ראשי נמלים

400 – ענף ראשי נמלים, עבודות ימיות

610 - רציפים

620 - סוללות ושוברי גלים

700 - ענף ראשי ממגורות, מגדלי מים וארובות.

 

מיום 1.4.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3250

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,253 4,291 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,691 7,759 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,381 15,517 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 30,759 31,031 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8300 מיום 15.12.2019 עמ' 159

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,291 4,333 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,759 7,835 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,517 15,669 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,031 31,336 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8944 מיום 29.11.2020 עמ' 652

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,333 4,348 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,835 7,863 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,669 15,724 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,336 31,445 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

מיום 1.4.2021

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9364 מיום 10.5.2021 עמ' 3130

סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,348 4,393 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,863 7,945 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,724 15,888 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,445 31,774 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

 

תק' תשנ"ב-1992 הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

תוספת שניה

(תקנה 7(א)(6))

היקף העבודות שביצע הקבלן

                                                                               בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה

                                            הסוג                                למגורים (באלפי שקלים חדשים)

                                     2                                         25,742

                                                                                38,661

                                                                                51,543

                                     3                                         51,543

                                                                                73,704

                                                                               103,094

                                     4                                        103,094

                                                                               154,635

                                                                               309,274

                                     5                                        309,274

                                                                               463,910

                                                                               927,510

מיום 19.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 750

הוספת תוספת שניה

 

כ"ו בתמוז תשמ"ח (11 ביולי 1988)                                        דוד לוי

                                                                                                         שר הבינוי והשיכון

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5130 מיום 1.9.1988 עמ' 1082.

תוקנו ק"ת תשמ"ט מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 298 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1468 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.1.1991 (תוקנו ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173 – תק' (מס' 2) (תיקון), תש"ן-1989).

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 444 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5304 מיום 30.10.1990 עמ' 158 – הוראת שעה; תוקפה מיום 24.10.1990 עד יום 31.12.1992.

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 749 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1105 – תק' תשנ"ג-1993; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ח מס' 5892 מיום 9.4.1998 עמ' 636 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 486 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.2.2001 עד יום 31.12.2007. תוקנה ק"ת תשס"ג מס' 6243 מיום 19.6.2003 עמ' 744 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 31.1.2003. ק"ת תשס"ה מס' 6413 מיום 15.8.2005 עמ' 889 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 17.5.2004. ק"ת תשס"ו מס' 6508 מיום 10.8.2006 עמ' 1077 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 30.10.2005. ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 428 – הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 21 – תק' תשס"ד-2003; תחילתן תשעים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6817 מיום 24.9.2009 עמ' 44 – הוראת שעה תש"ע-2010; תוקפה עד יום 31.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 877 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ע-2010; תוקפה עד יום 30.4.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6891 מיום 17.5.2010 עמ' 1111 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6908 מיום 12.7.2010 עמ' 1381 – תק' תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 6933 מיום 18.10.2010 עמ' 63 – הוראת שעה תשע"א-2010; תוקפה מיום 17.11.2010 עד יום 30.9.2012.

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 99 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.10.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1258 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7120 מיום 16.5.2012 עמ' 1163 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1702 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2012 עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת תשע"ה מס' 7428 מיום 1.10.2014 עמ' 2 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ה-2014; תחילתה ביום 1.10.2014. ק"ת תשע"ו מס' 7556 מיום 24.9.2015 עמ' 18 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.10.2015. ק"ת תשע"ו מס' 7717 מיום 29.9.2016 עמ' 2308 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.10.2016.

ק"ת תשע"ג מס' 7170 מיום 22.10.2012 עמ' 47 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.10.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 142 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.1.2013 עד יום 31.12.2014.

ק"ת תשע"ג מס' 7239 מיום 24.4.2013 עמ' 964 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7303 מיום 11.11.2013 עמ' 198 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.10.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7378 מיום 22.5.2014 עמ' 1145 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7512 מיום 7.5.2015 עמ' 1231 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.4.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1396 – תק' תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7577 מיום 1.12.2015 עמ' 253 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.10.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1143 – הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7718 מיום 9.10.2016 עמ' 6 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.10.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7747 מיום 25.12.2016 עמ' 382 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2021.

ק"ת תשע"ז מס' 7788 מיום 9.3.2017 עמ' 823 – הוראת שעה (מס' 2); תוקפה עד יום 28.2.2019.

ק"ת תשע"ז מס' 7812 מיום 11.5.2017 עמ' 1047 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1171 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.4.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7875 מיום 22.10.2017 עמ' 139 – הודעה תשע"ח-2017; תחילתה ביום 1.10.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7992 מיום 30.4.2018 עמ' 1893 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8008 מיום 28.5.2018 עמ' 2006 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תקנה 1 תחול על מי שהגיש בקשה להירשם בענף משנה 131 ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.

ק"ת תשע"ח מס' 8061 מיום 20.8.2018 עמ' 2671 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 22 – תק' תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8108 מיום 20.11.2018 עמ' 1343 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.10.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3249 – הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8300 מיום 15.12.2019 עמ' 159 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.10.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 8944 מיום 29.11.2020 עמ' 652 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.10.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9364 מיום 10.5.2021 עמ' 3130 – הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.4.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות