נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הקולנוע, תשנ"ט-1999

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – ספרים סרטים ומחזות

תוכן ענינים

סעיף 3

תפקידי המועצה

Go

1

סעיף 4

הרכב המועצה

Go

1

סעיף 5

תקופת כהונה

Go

1

סעיף 6

הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה

Go

1

סעיף 1

הגדרות

Go

1

סעיף 2

מינוי מועצה לקולנוע מטרותיה

Go

1

סעיף 8

תוקף פעילות

Go

1

סעיף 9

ניגוד ענינים

Go

1

סעיף 10

סדרי עבודתה של המועצה

Go

1

סעיף 11

תקציב הקולנוע

Go

1

סעיף 12

מתן תמיכות ומאגר לקטורים

Go

1

סעיף 13

תנאים להכרה בסרט ישראלי

Go

1

סעיף 14

ביצוע ותקנות

Go

1

סעיף 15

ביטול חוק לעידוד הסרט הישראלי

Go

1

סעיף 16

תחילה

Go

1

סעיף 12א

תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים

Go

1

סעיף 10א

גמול והחזר הוצאות

Go

1

סעיף 10ב

החלת דינים על חברי המועצה

Go

1

סעיף 13א

מסלול סיוע נוסף לסרט

Go

1

 

פרק א': הגדרות

Go

1

 

פרק ב': המועצה לקולנוע ומתן תמיכות

Go

1

 

פרק ג': תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים

Go

1

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

1

 


חוק הקולנוע, תשנ"ט-1999*

פרק א': הגדרות

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח 569)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "סרט" – יצירה אורקולית אמנותית, ובכלל זה עלילתית, תיעודית או נסיונית, המורכבת מסדרה של תמונות נעות, מצולמות או מוקלטות, בליווי פס-קול או בלעדיו, שניתן להקרינה על מרקע, לרבות מרקע טלוויזיה, וליצור עותקים ממנה;

           "סרט ישראלי" – סרט שמתקיימים בו התנאים להכרה שנקבעו לפי סעיף 13;

           "קולנוע" – עשיית סרט, לרבות כל פעולה לגבי סרט או הקשורה בו;

           "הועדה" – ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;

           "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985;

           "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 2 (ה"ח 1241)

החלפת הגדרת "חוק הבזק"

הנוסח הקודם:

"חוק הבזק" – חוק הבזק, תשמ"ב-1982;

           "חוק הרשות השניה" – חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990;

           "חוק השידור הציבורי" – חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 3 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

החלפת הגדרת "חוק רשות השידור" בהגדרת "חוק השידור הציבורי"

הנוסח הקודם:

"חוק רשות השידור" – חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965;

           "מועצת הכבלים ושידורי לווין" – המועצה שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק הבזק;

           "מועצת הרשות השניה" – המועצה שנתמנתה לפי סעיף 7 לחוק הרשות השניה;

           "המשרד" – משרד התרבות והספורט;

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 2 (ה"ח 1241)

הוספת הגדרת "המשרד"

           "השר" – שר התרבות והספורט.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 2 (ה"ח 1241)

"השר" – שר החינוך התרבות והספורט.

פרק ב': המועצה לקולנוע ומתן תמיכות

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח 569)

הוספת כותרת פרק ב'

מינוי מועצה לקולנוע מטרותיה

2.    (א)  השר ימנה מועצה לקולנוע (להלן – המועצה).

           (ב)  המועצה תפעל לשם עידוד הקולנוע הישראלי והתמיכה בו, תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה.

תפקידי המועצה

3.    (א)  אלה תפקידי המועצה:

 

(1)   לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הקולנוע ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה, למעט לעניין הוראות פרק ג';

(2)   לייעץ לשר לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לשם קידום המטרות המפורטות להלן, ובהתחשב, בין השאר, בסוגי מוסדות הציבור ובמגמות ובתמורות המתרחשות מעת לעת בתחום הקולנוע:

(א)   קידום ועידוד יצירה, הפקה והפצה של סרטים ישראליים, לרבות סרטים עלילתיים באורך מלא ובאורך קצר וסרטי תעודה;

(ב)   עידוד שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום הקולנוע;

(ג)    קידום הסרט הישראלי;

(ד)    הענקת פרסים לסרטים, לאנשי מקצוע וליוצרים צעירים בתחום הקולנוע;

(ה)   עידוד פסטיבלים לקולנוע;

(ו)    תמיכה בשימור הסרט הישראלי.

(3)   להמליץ בכל ענין הנוגע למתן תמיכות לפי המבחנים שנקבעו לפי סעיף 12;

(4)   לברר באופן עצמאי קבילות שהגיש מי שרואה את עצמו נפגע בשל דרכי העבודה וההתנהלות של מוסדות ציבור המקבלים תמיכה לפי חוק זה בעד סיוע להפקת סרטים או בשל אי-עמידתם של המוסדות כאמור בהוראות מבחני התמיכה, בנושאים דיוניים בלבד שאינם מתייחסים לתוכן הסרטים, והכול תוך שמירה על חופש הביטוי והיצירה; מצאה המועצה, לאחר שנתנה למוסד הציבור שהקבילה הוגשה בעניינו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי הקבילה מוצדקת תעביר לוועדת התמיכות את המלצתה בעניין ובלבד שלא תמליץ על מתן סיוע לסרט כלשהו;

המועצה תברר כל קבילה שתוגש לה כאמור למעט קבילה קנטרנית, ובלבד שהוגשה בטרם חלפו שנתיים מיום המעשה או המחדל מושא הקבילה או מיום שהמעשה או המחדל כאמור נודע לקובל, לפי המאוחר; המועצה תפרסם, מדי שנה בשנה, באתר האינטרנט של המשרד, דוח כללי על מספר הקבילות שהתקבלו בשנה שקדמה לדוח ועל מספר הקבילות מתוכן שנמצאו מוצדקות, בחלוקה לפי מוסדות הציבור הנתמכים כאמור; בפסקה זו, "ועדת התמיכות" – ועדה שמונתה במשרד לשם דיון בבקשות לתמיכה מתקציב המדינה לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב;

(5)   לנהל מאגר לקטורים לפי סעיף 12(ב), לבחון בקשות שיוגשו להיכלל במאגר האמור ולבצע את הפעולות המנויות בסעיף 12(ה) ו-(ו).

           (ב)  המועצה רשאית להסתייע בעובדי המשרד בעניינים מינהליים וארגוניים הדרושים לביצוע תפקידיה כאמור בסעיף זה; בלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי המשרד המסייעים להפעלת מאגר הלקטורים יפעלו בהתאם להוראות יושב ראש המועצה.

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח 569)

(1) לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הקולנוע ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה, למעט לעניין הוראות פרק ג';

 

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 2 (ה"ח 1241)

3. (א) אלה תפקידי המועצה:

(1) לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הקולנוע ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה, למעט לעניין הוראות פרק ג';

(2) לייעץ לשר לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לשם קידום המטרות המפורטות להלן, ובהתחשב, בין השאר, בסוגי מוסדות הציבור ובמגמות ובתמורות המתרחשות מעת לעת בתחום הקולנוע:

(א) קידום ועידוד יצירה, הפקה והפצה של סרטים ישראליים, לרבות דרמות סרטים עלילתיים באורך מלא ובאורך קצר וסרטי תעודה;

(ב) עידוד שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום הקולנוע;

(ג) קידום הסרט הישראלי;

(ד) הענקת פרסים לסרטים, לאנשי מקצוע וליוצרים צעירים בתחום הקולנוע;

(ה) עידוד פסטיבלים לקולנוע;

(ו) תמיכה בשימור הסרט הישראלי.

(3) להמליץ בכל ענין הנוגע למתן תמיכות לפי המבחנים שנקבעו לפי סעיף 12;

(4) לברר באופן עצמאי קבילות שהגיש מי שרואה את עצמו נפגע בשל דרכי העבודה וההתנהלות של מוסדות ציבור המקבלים תמיכה לפי חוק זה בעד סיוע להפקת סרטים או בשל אי-עמידתם של המוסדות כאמור בהוראות מבחני התמיכה, בנושאים דיוניים בלבד שאינם מתייחסים לתוכן הסרטים, והכול תוך שמירה על חופש הביטוי והיצירה; מצאה המועצה, לאחר שנתנה למוסד הציבור שהקבילה הוגשה בעניינו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי הקבילה מוצדקת תעביר לוועדת התמיכות את המלצתה בעניין ובלבד שלא תמליץ על מתן סיוע לסרט כלשהו;

המועצה תברר כל קבילה שתוגש לה כאמור למעט קבילה קנטרנית, ובלבד שהוגשה בטרם חלפו שנתיים מיום המעשה או המחדל מושא הקבילה או מיום שהמעשה או המחדל כאמור נודע לקובל, לפי המאוחר; המועצה תפרסם, מדי שנה בשנה, באתר האינטרנט של המשרד, דוח כללי על מספר הקבילות שהתקבלו בשנה שקדמה לדוח ועל מספר הקבילות מתוכן שנמצאו מוצדקות, בחלוקה לפי מוסדות הציבור הנתמכים כאמור; בפסקה זו, "ועדת התמיכות" – ועדה שמונתה במשרד לשם דיון בבקשות לתמיכה מתקציב המדינה לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב;

(5) לנהל מאגר לקטורים לפי סעיף 12(ב), לבחון בקשות שיוגשו להיכלל במאגר האמור ולבצע את הפעולות המנויות בסעיף 12(ה) ו-(ו).

(ב) המועצה רשאית להסתייע בעובדי המשרד בעניינים מינהליים וארגוניים הדרושים לביצוע תפקידיה כאמור בסעיף זה; בלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי המשרד המסייעים להפעלת מאגר הלקטורים יפעלו בהתאם להוראות יושב ראש המועצה.

הרכב המועצה

4.    (א)  המועצה תהיה בת 25 חברים שימנה השר.

           (ב)  ואלה חברי המועצה:

(1)   שלושה עשר חברים, שאינם עובדי המדינה, הבאים מתחום היצירה, העשייה והמחקר בנושא הקולנוע;

(2)   שישה חברים, שאינם עובדי המדינה, המעורים בתחומי התרבות והאמנות;

(3)   שני עובדי המשרד;

(4)   עובד המדינה שהציע שר האוצר;

(5)   עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הבזק;

(6)   עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השניה;

(7)   עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק השידור הציבורי.

           (ג)   השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברים שאינם עובדי המדינה.

           (ד)  (1)   מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב)(1), ימונה אחד על פי הצעה של מועצת הרשות השניה, ואחד על פי הצעה של מועצת הכבלים ושידורי לווין, ובלבד שאינו חבר באחת מהמועצות האמורות;

(2)   מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ימונו שניים, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק הבזק, לאחר שהתייעץ עם מועצת הכבלים ושידורי לווין, ושניים, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השניה, לאחר שהתייעץ עם מועצת הרשות השניה;

(3)   מינוי חברי המועצה לפי סעיפים קטנים (ב)(1) ו-(2) יהיה לאחר התייעצות עם הארגונים המייצגים יוצרים ועוסקים בתחום הקולנוע ועם גופים ציבוריים מתחום הקולנוע, כפי שקבע השר.

           (ה)  הודעה על מינוי המועצה, על מינוי יושב ראש המועצה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.

           (ו)   לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 3 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(7) עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור חוק השידור הציבורי.

 

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 2 (ה"ח 1241)

(ב) ואלה חברי המועצה:

(1) שלושה עשר חברים, שאינם עובדי המדינה, הבאים מתחום היצירה, העשייה והמחקר בנושא הקולנוע;

(2) שישה חברים, שאינם עובדי המדינה, המעורים בתחומי התרבות והאמנות;

(3) שני עובדי משרד החינוך התרבות והספורט המשרד;

(ו) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.

(ו) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

תקופת כהונה

5.    (א)  תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 4 תהיה ארבע שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 3 (ה"ח 1241)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

תקופת הכהונה

5. (א) חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את תקופת כהונתם של שנים עשר מחברי המועצה שהתמנתה לראשונה, בשנתיים נוספות, ובלבד שמכל אחת מקבוצות החברים המנויים בסעיף 4(ב)(1) עד (3), לא יאריך את תקופת כהונתם של יותר ממחצית החברים המשתייכים לאותה קבוצה.

הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה

6.    (א)  חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה.

           (ב)  התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1)   הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3)   חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.

           (ג)   השר, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר המועצה נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

           (ד)  השר לא יפסיק את כהונתו של חבר מועצה לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

           (ה)  הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר בהתאם להוראות סעיף 4, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 3 (ה"ח 1241)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

פקיעת כהונה

6. חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 4(ב) שמכוחו מונה;

(3) הורשע בעבירה כאמור בסעיף 4(ו).

7.    (בוטל).

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 3 (ה"ח 1241)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

העברה מכהונה

7. השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.

תוקף פעילות

8.    קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהן בה הרכב החברים הדרוש למניין החוקי בישיבותיה לפי סעיף 10(א).

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 4 (ה"ח 1241)

8. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהן בה הרכב החברים הדרוש למניין החוקי בישיבותיה לפי סעיף 10(א).

ניגוד ענינים

9.    לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי או תפקיד אחר משלו.

סדרי עבודתה של המועצה

10.   (א)  המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה.

           (ב)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה.

           (ג)   המועצה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, והיא רשאית למנות ועדות משנה מקרב חבריה, דרך כלל או לעניין מסוים; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 4 (ה"ח 1241)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

דרכי פעולה

10. המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הועדות שמינתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

גמול והחזר הוצאות

10א.   חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום בעבור השתתפות בישיבות המועצה, בהתאם להוראות שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 4 (ה"ח 1241)

הוספת סעיף 10א

החלת דינים על חברי המועצה

10ב.   חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

(1)  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

(2)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(5)  חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 4 (ה"ח 1241)

הוספת סעיף 10ב

תקציב הקולנוע

11.   (א)  תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע לפי פרק זה (להלן – תקציב הקולנוע) ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה – תרבות, בסעיף תקציב המשרד בחוק התקציב השנתי; לענין זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

           (ב)  (בוטל).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 99 (ה"ח 2824)

(ב) במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה:

(1) 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השניה;

(2) 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) ו-6נו(א) לחוק הבזק;

ובלבד שהסכום שיוקצה לתקציב הקולנוע כאמור לא יעלה על 30 מיליון שקלים חדשים.

 

מיום 1.9.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1748 מיום 28.7.2000 עמ' 250 (ה"ח 2886)

(ב) במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה:

(1) 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השניה;

(2) 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) ו-6נו(א) לחוק הבזק;

ובלבד שהסכום שיוקצה לתקציב הקולנוע כאמור לא יעלה על 30 מיליון שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2000 עד יום 31.12.2018

הוראת שעה תשס"ה-2004

ס"ח תשס"ה מס' 1962 מיום 29.11.2004 עמ' 27 (ה"ח 134)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ט-2009

ס"ח תשס"ט מס' 2207 מיום 5.8.2009 עמ' 307 (ה"ח 443)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

ס"ח תשע"ד מס' 2428 מיום 8.1.2014 עמ' 262 (ה"ח 807)

אי תחולת סעיף קטן 11(ב)

 

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח 569)

(א) תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע לפי פרק זה (להלן – תקציב הקולנוע) ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה – תרבות, בסעיף תקציב משרד החינוך התרבות והספורט משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי (להלן – תחום תרבות); לענין זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

 

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 4 (ה"ח 1241)

11. (א) תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע לפי פרק זה (להלן – תקציב הקולנוע) ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה – תרבות, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט המשרד בחוק התקציב השנתי (להלן – תחום תרבות); לענין זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב) במסגרת תחום תרבות, יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה:

(1) 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השניה;

(2) 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) ו-6נו(א) לחוק הבזק.

מתן תמיכות ומאגר לקטורים

12.   (א)  מתן תמיכות מתוך תקציב הקולנוע ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3(2), שקבע השר לאחר התייעצות עם המועצה, ובלבד ש-60% לפחות מתקציב הקולנוע יופנה להפקת סרטים ישראליים, ושיעור נוסף ממנו ייוחד לשיווק סרטים ישראליים בשוק הסרטים הבין-לאומי.

           (ב)  מוסד ציבור המקבל תמיכה בעד סיוע להפקת סרטים (בסעיף זה – המוסד), יעסיק לקטורים בהתאם להוראות מבחני התמיכה שנקבעו לפי סעיף קטן (א), ובלבד שכלל הלקטורים שהוא יעסיק יהיו מקרב מאגר שתנהל המועצה לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – מאגר הלקטורים).

           (ג)   במאגר הלקטורים זכאי להיכלל מי שמתקיים בו אחד או יותר מאלה (בסעיף זה – תנאי כשירות):

(1)   יש לו תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום הקולנוע, התאטרון, הספרות או התקשורת, או תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, באחד מהתחומים האמורים שהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך הכיר בו;

(2)   יש לו תעודת בוגר בתחום הקולנוע, התסריטאות, הכתיבה היוצרת או המשחק, מבית ספר על-תיכוני להוראת אומנויות המקבל תמיכה מהמשרד;

(3)   יש לו ניסיון של שנתיים לפחות בעשייה מקצועית בתחום הקולנוע, הטלוויזיה, התאטרון, הספרות או התקשורת.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), המוסד יהיה רשאי להעסיק לקטור שלא מקרב מאגר הלקטורים אם התקיימו כל אלה:

(1)   מספר הלקטורים הרשומים במאגר הלקטורים נמוך מ-200;

(2)   הלקטור שמעסיק המוסד עומד בתנאי הכשירות והוא התחייב, כתנאי להעסקתו, להגיש בקשה להירשם במאגר הלקטורים בתוך חודשיים ממועד העסקתו.

           (ה)  (1)   אדם המעוניין להיכלל במאגר הלקטורים יגיש למועצה בקשה שבה יפרט את אופן עמידתו בתנאי הכשירות;

(2)   המועצה תפרסם באתר האינטרנט של המשרד טופס להגשת בקשה מקוונת להיכלל במאגר הלקטורים, ורשאית היא לכלול בטופס אפשרות של המבקש להצהיר כי הוא משתייך לפריפריה; רישום בדבר השתייכות כאמור ייעשה על יסוד הצהרת המבקש בלבד;

(3)   המועצה תקבל החלטה בבקשה בתוך חודשיים מיום שהוגשה, והיא רשאית להורות למבקש להגיש לה מידע ומסמכים נוספים לעניין תנאי הכשירות כפי שתורה;

(4)   מצאה המועצה כי המבקש עומד בתנאי הכשירות או שלא נתנה את החלטתה בתקופה האמורה בפסקה (3), תרשום אותו כלקטור במאגר הלקטורים;

(5)   מצאה המועצה, בתקופה האמורה בפסקה (3), כי המבקש אינו עומד בתנאי הכשירות, תשלח לו את החלטתה ותפרט בה את תנאי הכשירות שאינו מתקיים לגביו.

           (ו)   המועצה תעביר למוסדות רשימה של שמות הלקטורים במאגר הלקטורים, בציון תחום עיסוקם, המועד שבו נרשמו במאגר ואם הם משתייכים לפריפריה, על יסוד הצהרתם בלבד; מידע שיועבר לפי סעיף קטן זה לא יכלול מידע או נתונים אישיים נוספים על הלקטורים הנכללים במאגר הלקטורים.

           (ז)   לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה בתוקף תפקידו ולא יעשה בו שימוש אלא לשם מילוי תפקידו לפי סעיף זה ובהתאם להוראות כל דין.

           (ח)  אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ז) כדי לגרוע מסמכותו של השר לקבוע במבחני התמיכה לפי סעיף קטן (א) תנאים נוספים לעניין העסקת לקטורים בידי מוסד ציבור, ובכלל זה הוראות לעניין הרכב הלקטורים, תקופת ההעסקה של הלקטורים, מניעת ניגוד עניינים ושקיפות בעבודת הלקטורים.

           (ט)  בסעיף זה –

           "לקטור" – בעל תפקיד במוסד, שבתוקף תפקידו שותף להערכה, לבחינה או לברירה של בקשות המוגשות למוסד לסיוע בהפקת סרטים, ולמעט המנהל הכללי של המוסד, סגנו ומי שכפוף למנהל הכללי במישרין, המנהל הכללי של המוסד, סגנו ומי שכפוף למנהל הכללי במישרין, המנהל האמנותי במוסד, עובדים המועסקים על ידי המוסד באופן קבוע וחבר הוועד המנהל של המוסד או גוף מקביל לו;

           "מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בסעיף זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

           "פריפריה" – כל אחד מאלה, כפי שייקבע במבחני התמיכה:

(1)   יישוב במיקום גאוגרפי מרוחק ממרכז הארץ;

(2)   יישוב בסיווג חברתי-כלכלי נמוך;

(3)   שכונה בסיווג חברתי-כלכלי נמוך;

(4)   מגזר מקרב הפריפריה החברתית.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 5 (ה"ח 1241)

מתן תמיכות ומאגר לקטורים

12. (א) מתן תמיכות מתוך תקציב הקולנוע ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3(2), שקבע השר לאחר התייעצות עם המועצה, ובלבד ש-60% לפחות מתקציב הקולנוע יופנה להפקת סרטים ישראליים, ושיעור נוסף ממנו ייוחד לשיווק סרטים ישראליים בשוק הסרטים הבין-לאומי.

(ב) מוסד ציבור המקבל תמיכה בעד סיוע להפקת סרטים (בסעיף זה – המוסד), יעסיק לקטורים בהתאם להוראות מבחני התמיכה שנקבעו לפי סעיף קטן (א), ובלבד שכלל הלקטורים שהוא יעסיק יהיו מקרב מאגר שתנהל המועצה לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – מאגר הלקטורים).

(ג) במאגר הלקטורים זכאי להיכלל מי שמתקיים בו אחד או יותר מאלה (בסעיף זה – תנאי כשירות):

(1) יש לו תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום הקולנוע, התאטרון, הספרות או התקשורת, או תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, באחד מהתחומים האמורים שהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך הכיר בו;

(2) יש לו תעודת בוגר בתחום הקולנוע, התסריטאות, הכתיבה היוצרת או המשחק, מבית ספר על-תיכוני להוראת אומנויות המקבל תמיכה מהמשרד;

(3) יש לו ניסיון של שנתיים לפחות בעשייה מקצועית בתחום הקולנוע, הטלוויזיה, התאטרון, הספרות או התקשורת.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), המוסד יהיה רשאי להעסיק לקטור שלא מקרב מאגר הלקטורים אם התקיימו כל אלה:

(1) מספר הלקטורים הרשומים במאגר הלקטורים נמוך מ-200;

(2) הלקטור שמעסיק המוסד עומד בתנאי הכשירות והוא התחייב, כתנאי להעסקתו, להגיש בקשה להירשם במאגר הלקטורים בתוך חודשיים ממועד העסקתו.

(ה) (1) אדם המעוניין להיכלל במאגר הלקטורים יגיש למועצה בקשה שבה יפרט את אופן עמידתו בתנאי הכשירות;

(2) המועצה תפרסם באתר האינטרנט של המשרד טופס להגשת בקשה מקוונת להיכלל במאגר הלקטורים, ורשאית היא לכלול בטופס אפשרות של המבקש להצהיר כי הוא משתייך לפריפריה; רישום בדבר השתייכות כאמור ייעשה על יסוד הצהרת המבקש בלבד;

(3) המועצה תקבל החלטה בבקשה בתוך חודשיים מיום שהוגשה, והיא רשאית להורות למבקש להגיש לה מידע ומסמכים נוספים לעניין תנאי הכשירות כפי שתורה;

(4) מצאה המועצה כי המבקש עומד בתנאי הכשירות או שלא נתנה את החלטתה בתקופה האמורה בפסקה (3), תרשום אותו כלקטור במאגר הלקטורים;

(5) מצאה המועצה, בתקופה האמורה בפסקה (3), כי המבקש אינו עומד בתנאי הכשירות, תשלח לו את החלטתה ותפרט בה את תנאי הכשירות שאינו מתקיים לגביו.

(ו) המועצה תעביר למוסדות רשימה של שמות הלקטורים במאגר הלקטורים, בציון תחום עיסוקם, המועד שבו נרשמו במאגר ואם הם משתייכים לפריפריה, על יסוד הצהרתם בלבד; מידע שיועבר לפי סעיף קטן זה לא יכלול מידע או נתונים אישיים נוספים על הלקטורים הנכללים במאגר הלקטורים.

(ז) לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה בתוקף תפקידו ולא יעשה בו שימוש אלא לשם מילוי תפקידו לפי סעיף זה ובהתאם להוראות כל דין.

(ח) אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ז) כדי לגרוע מסמכותו של השר לקבוע במבחני התמיכה לפי סעיף קטן (א) תנאים נוספים לעניין העסקת לקטורים בידי מוסד ציבור, ובכלל זה הוראות לעניין הרכב הלקטורים, תקופת ההעסקה של הלקטורים, מניעת ניגוד עניינים ושקיפות בעבודת הלקטורים.

(ט) בסעיף זה –

"לקטור" – בעל תפקיד במוסד, שבתוקף תפקידו שותף להערכה, לבחינה או לברירה של בקשות המוגשות למוסד לסיוע בהפקת סרטים, ולמעט המנהל הכללי של המוסד, סגנו ומי שכפוף למנהל הכללי במישרין, המנהל הכללי של המוסד, סגנו ומי שכפוף למנהל הכללי במישרין, המנהל האמנותי במוסד, עובדים המועסקים על ידי המוסד באופן קבוע וחבר הוועד המנהל של המוסד או גוף מקביל לו;

"מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

(1) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בסעיף זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"פריפריה" – כל אחד מאלה, כפי שייקבע במבחני התמיכה:

(1) יישוב במיקום גאוגרפי מרוחק ממרכז הארץ;

(2) יישוב בסיווג חברתי-כלכלי נמוך;

(3) שכונה בסיווג חברתי-כלכלי נמוך;

(4) מגזר מקרב הפריפריה החברתית.

פרק ג': תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח 569)

הוספת פרק ג'

תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים

12א.   (א)  בסעיף זה –

           "זכות יוצרים" – כמשמעותה בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007;

           "יצירה קולנועית" – כהגדרתה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007;

           "יצירה קולנועית ישראלית" – כל אחת מאלה:

(1)   יצירה קולנועית שרוב יוצריה הם אזרחים ישראלים או תושבי ישראל או שנוצרה ברובה על ידי אזרחים או תושבים כאמור, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה; לעניין זה, "תושב" – מי שמקום מגוריו הרגיל היה בישראל בעת יצירתה של היצירה הקולנועית;

(2)   יצירה קולנועית שבעת יצירתה מרכז עסקיו או מקום מגוריו הרגיל של לפחות אחד ממפיקיה היה בישראל; לעניין זה, "מפיק" – מי שאחראי על ביצוע הפעולות הדרושות לשם יצירתה של היצירה הקולנועית;

           "ניהול" – כל אחד מאלה:

(1)   מתן רישיון שימוש;

(2)   ניהול משא ומתן עם משתמשים או עם המבקשים לעשות שימוש;

(3)   קביעת תנאי שימוש;

(4)   קביעת דמי שימוש;

(5)   מעקב אחר השימוש;

(6)   גביית דמי שימוש;

           "תאגיד לניהול משותף של זכויות" – ארגון המנהל, בין השאר במשותף, זכויות יוצרים של יוצרים או של בעלי זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות.

           (ב)  יחיד שהוא יוצר של יצירה קולנועית ישראלית או יחיד שהוא בעל זכות יוצרים ביצירה כאמור רשאי לנהל את זכויותיו ביצירה הקולנועית הישראלית, ואם היצירה טרם נוצרה – את זכויותיו העתידיות בה, באמצעות תאגיד לניהול משותף של זכויות.

           (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, על ניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות, ובלבד שמכוח ההוראות והתנאים לפי החוק האמור לא תימנע הזכות לפעול כאמור בסעיף קטן (ב).

           (ד)  שר המשפטים ממונה על ביצועו של פרק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר, לקבוע הוראות לעניין ביצועו.

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח 569)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 252 (ה"ח 1221)

(ג) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, על ניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות, ובלבד שמכוח ההוראות והתנאים לפי חוק ההגבלים העסקיים החוק האמור לא תימנע הזכות לפעול כאמור בסעיף קטן (ב).

פרק ד': הוראות שונות

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 48 (ה"ח 569)

הוספת כותרת פרק ד'

תנאים להכרה בסרט ישראלי

13.   השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, יקבע בכללים תנאים להכרה בסרט שנעשה על ידי גורמים ישראליים כסרט ישראלי לענין חוק זה, לרבות תנאים להכרה בסרט כאמור בהפקה משותפת עם גורמים שאינם ישראליים.

מסלול סיוע נוסף לסרט

13א.   (א)  על אף האמור בחוק זה, השר יקבע בתקנות, כי סכום, בשיעור שבין 15% ל-20% מתקציב הקולנוע יוקצה לכל אחד מאלה:

(1)   למי שאינו מוסד ציבור, המסייע להפקת סרטים ישראליים לשם השאת רווחים, בעד סרטים כאמור שהפקתם טרם הסתיימה;

(2)   למי שאינו מוסד ציבור, שהפיק סרט ישראלי שזכה להצלחה מסחרית, בהתאם למידת הצלחתו, ובלבד שהסרט הופק בלא סיוע של מוסד ציבור; בפסקה זו, "הצלחה מסחרית" – כרטיסים לסרט שנמכרו בהקרנות פתוחות לציבור הרחב, במספר, בתקופה ובתנאים שיקבע השר.

           (ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע תנאים ומגבלות, בין השאר בנושאים המפורטים להלן, ובלבד שהתנאים והמגבלות להקצאת הסכום לא יתייחסו לתוכן הסרטים, והכול תוך שמירה על חופש הביטוי והיצירה:

(1)   סוג הגופים הזכאים להקצאה, ובלבד שלא תתאפשר הקצאה לגוף שידור או לבעל אמצעי שליטה בו בשיעור כפי שייקבע; לעניין זה, "גוף שידור" – בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, או בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק הבזק;

(2)   אופן הבחירה של הגופים הזכאים להקצאה כאמור בפסקה (1);

(3)   הוראות למניעת כפל מימון לעניין הפקה של אותו סרט;

(4)   הוראות לעניין ייעוד הסכום כאמור בסעיף קטן (א), אם לא נוצל במלואו לפי סעיף זה, בלי לגרוע מחוק יסודות התקציב.

מיום 1.3.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 6 (ה"ח 1241)

הוספת סעיף 13א

ביצוע ותקנות

14.   השר ממונה על חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה סדרי דיון לעבודת המועצה.

ביטול חוק לעידוד הסרט הישראלי

15.   חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי"ד-1954 – בטל.

תחילה

16.   תחילתם של סעיפים 11, 12 ו-15 ביום כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000).

 

 

                        בנימין נתניהו                           יצחק לוי

                                 ראש הממשלה                       שר החינוך התרבות והספורט

        עזר ויצמן                     דן תיכון

         נשיא המדינה                    יושב ראש הכנסת

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ט מס' 1698 מיום 10.1.1999 עמ' 53 (ה"ח תשנ"ט מס' 2754 עמ' 66).

תוקן ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 99 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 1 בסעיף 29 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תש"ס מס' 1748 מיום 28.7.2000 עמ' 250 (ה"ח תש"ס מס' 2886 עמ' 436) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.9.2000.

ס"ח תשס"ה מס' 1962 מיום 29.11.2004 עמ' 27 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 134 עמ' 212) – הוראת שעה; תחולתה מיום 1.1.2004 עד יום 31.12.2018. תוקנה ס"ח תשס"ט מס' 2207 מיום 5.8.2009 עמ' 307 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 443 עמ' 752) – הוראת שעה (תיקון) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009. ס"ח תשע"ד מס' 2428 מיום 8.1.2014 עמ' 262 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 807 עמ' 42) – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 3 בסעיף 141 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 30.4.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 3 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1030 עמ' 878) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016 בסעיף 18 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.3.2016. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 47 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 569 עמ' 158) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ט מס' 2751 מיום 17.10.2018 עמ' 2 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1241 עמ' 1082) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 12 לענין תחילה והוראת מעבר.

12. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ד באדר א' התשע"ט (1 במרס 2019) (להלן – יום התחילה).

 (ב) על אף הוראות חוק זה, יראו לקטור שהועסק ערב יום התחילה על ידי מוסד ציבור המקבל תמיכה לפי החוק העיקרי בעד סיוע להפקת סרטים כאילו נרשם במאגר הלקטורים לפי סעיף 12(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, עד ליום כ"ז באייר התשע"ט (1 ביוני 2019) או עד לרישומו במאגר הלקטורים, לפי המוקדם.

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 252 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1221 עמ' 890) – תיקון מס' 6 בסעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), תשע"ט-2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות