תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), תשמ"ו-1986

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי המלחמה בנאצים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי המלחמה בנאצים – תגמולים ושיעוריהם

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים – תגמולים ושיעוריהם

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תגמול מעודכן בשל שינוי באחוזי נכות

סעיף 2

2

Go

תגמול מעודכן בשל שינוי בסוג התגמולים

סעיף 3

2

Go

חישוב תגמול מעודכן כששולמה מקדמה

סעיף 4

2

Go

ניכוי הכנסה נוספת מהתגמול

סעיף 5

2

Go

יום תביעה לענין תגמול שלקבלתו לא נדרשת הגשת תביעה

סעיף 6

2

Go

יום תביעה לענין מענק שלקבלתו לא נדרשת הגשת תביעה

סעיף 7


תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), תשמ"ו-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) ו-(ב) לחוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), תשמ"ד-1984 (להלן - חוק הקיצבאות), לפי סעיף 27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 (להלן - חוק נכי המלחמה), ולפי סעיף 24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 (להלן - חוק נכי הרדיפות), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "תגמול" - תשלום חדשי המשולם לפי חוק נכי המלחמה או חוק נכי הרדיפות, לפני ניכוי הכנסות נוספות;

           "מענק" - תשלום, שאינו תגמול, המשולם לפי חוק נכי המלחמה או חוק נכי הרדיפות;

           "זכאי" - זכאי לתגמול או למענק;

           "הכנסה נוספת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק נכי המלחמה או בסעיף 1 לחוק נכי הרדיפות, לפי הענין, ולרבות קיצבה או גימלה המשולמת לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ואשר לפי חוק נכי המלחמה או חוק נכי הרדיפות יש לנכותה מן התגמול;

תגמול מעודכן בשל שינוי באחוזי נכות

2.    שונו אחוזי נכותו של זכאי בתוקף למפרע, ולפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הקיצבאות יש לשלם לו קיצבה בשיעור מעודכן, יחושב ההפרש המגיע לזכאי, לפי ההפרש שבין השיעור המעודכן של התגמול המשולם לנכה בדרגת הנכות החדשה שנקבעה לזכאי לבין השיעור המעודכן של התגמול המשולם לנכה בדרגת הנכות הקודמת של הזכאי.

תגמול מעודכן בשל שינוי בסוג התגמולים

3.    שונה סוג התגמול המגיע לזכאי בתוקף למפרע, ולפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הקיצבאות יש לשלם לו קיצבה בשיעור מעודכן, יחושב ההפרש המגיע לזכאי לפי ההפרש שבין השיעור המעודכן של התגמול המשולם לנכה הזכאי לסוג התגמול החדש שנקבע לזכאי לבין השיעור המעודכן של התגמול המשולם לנכה הזכאי לסוג התגמול הקודם שקיבל הזכאי.

חישוב תגמול מעודכן כששולמה מקדמה

4.    שולם לזכאי תשלום על חשבון התגמול כהפרש, מקדמה, מילווה או בכל דרך אחרת (להלן - המקדמה) שלא במועד בעדו הגיע, ינוכה מהשיעור המעודכן סכום המקדמה כשהוא מוגדל ביחס שבו עלה סכום התגמול במועד בו שולמה המקדמה לעומת סכום התגמול במועד התשלום.

ניכוי הכנסה נוספת מהתגמול

5.    הכנסה נוספת שיש לנכותה מן התגמול בעד חודש פלוני ולא נוכתה באותו חודש, תנוכה כשהיא מוגדלת לפי היחס שבין שיעורו המעודכן של התגמול לבין שיעורו באותו חודש.

יום תביעה לענין תגמול שלקבלתו לא נדרשת הגשת תביעה

6.    פיצוי בעד איחור בתשלום תגמול שלקבלתו לא נדרשת הגשת תביעה והאיחור לא נגרם בשל מעשה או מחדל של הזכאי, ייעשה לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הקיצבאות ולענין זה יראו את היום שבו חלה הזכות לקבלת התגמול כיום התביעה; נגרם האיחור בשל מעשה או מחדל של הזכאי, רשאית הרשות המוסמכת לפעול כאמור בסעיף 4 לחוק הקיצבאות, בשינויים המחוייבים.

יום תביעה לענין מענק שלקבלתו לא נדרשת הגשת תביעה

7.    פיצוי בעד איחור בתשלום מענק, שלקבלתו לא נדרשת הגשת תביעה, ייעשה לפי סעיף 5 לחוק, ולענין זה יראו את היום שבו חלה הזכות לקבלת המענק כיום התביעה.

ז' בניסן תשמ"ו (16 באפריל 1986)                         יצחק מודעי

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4932 מיום 15.5.1986 עמ' 894.