נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מקרקעי ישראל

רשויות ומשפט מנהלי – קרנות – קרן קיימת לישראל

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תזכיר ותקנות לאגודה בישראל של החברה הקיימת

סעיף 2

2

Go

הקמת החברה החדשה

סעיף 3

2

Go

זהות בזכויות וסמכויות

סעיף 4

2

Go

אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות

סעיף 5

2

Go

סמכות לפי פקודת הקרקעות

סעיף 6

2

Go

עסקי עזבונות בחיים

סעיף 7

2

Go

העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים

סעיף 8

2

Go

העברת רכוש בדרך אחרת

סעיף 9

3

Go

פטור ממסי העברה

סעיף 10


חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "החברה הקיימת" פירושו - הקרן הקיימת לישראל בע"מ;

           "החברה החדשה" פירושו - החברה שהוקמה לפי חוק זה;

           "רכוש" ו"התחייבות" פירושם כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות.

תזכיר ותקנות לאגודה בישראל של החברה הקיימת

2.    שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מואגד בישראל להמשכת פעולות החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.

הקמת החברה החדשה

3.    משאושרו התזכיר והתקנות –

(1)   יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן - ההודעה), והתזכיר המאושר[1];

(2)   יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;

(3)   מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה.

זהות בזכויות וסמכויות

4.    כל זכות או סמכות שניתנה בחוק לחברה הקיימת תהיה נתונה גם לחברה החדשה.

אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות

5.    סעיף 112 והפסקאות השניה והשלישית לסעיף 121(1) של פקודת החברות לא יחולו על החברה החדשה.

סמכות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

6.    לצורך סעיף 22 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יהיה דין החברה החדשה כדין רשות מקומית.

עסקי עזבונות בחיים

7.    חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, לא יחול על עסקי עזבונות בחיים של החברה הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.

העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים

8.    באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר מסירת כל עסקיה, רכושה והתחייבויותיה של החברה הקיימת, או של סוג מסויים שבהם, לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, בשינויים אלה:

(1)   פסקה (א) ו-(ב) לסעיף קטן (5) וסעיף קטן (8) לא יחולו לגבי סידור זה;

(2)   היה הסידור לגבי סוג מסויים של עסקים, של רכוש או של התחייבויות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (7) על צו בית המשפט המאשר את הסידור, אלא לגבי אותו סוג של עסקים, של רכוש או של התחייבויות.

העברת רכוש בדרך אחרת

9.    הוסכם על העברת רכוש מסויים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף 8 –

(1)   תפרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעתון יומי אחד בישראל ובעתון יומי אחד הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;

(2)   מיום העברת הרכוש, כאמור –

(א)   יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן יחד וכל אחת לחוד, לכל התחייבות שהיתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ההעברה או שעילתה היתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה;

(ב)   כל התחייבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ על רכוש החברה הקיימת, דינה כדין התחייבות המטילה שעבוד כזה גם על רכושה של החברה החדשה.

פטור ממסי העברה

10.   כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה לפי סעיף 8 או לביצוע הסכם לפי סעיף 9, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.

                                      דוד בן-גוריון                 פנחס רוזן

                                                   ראש הממשלה                    שר המשפטים

      יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשי"ד מס' 138 מיום 3.12.1953 עמ' 34 (ה"ח תשי"ג מס' 168 עמ' 222).

[1] הודעה על אישור התזכיר והתקנות פורסמה י"פ תשי"ד מס' 359 מיום 10.6.1954 עמ' 1196.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות