נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח-1977

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רופאים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רופאים

בריאות – רופאים

תוכן ענינים

2

Go

איסור שימוש בהגדר מנתח

סעיף 1

2

Go

תתילת תוקף

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3

2

Go

תוספת


 צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח-1977*

           בתוקף סמכותי לפי תקנה 9(ג) לתקנות הרופאים, תשל"ז-1976, אני מצווה לאמור:

איסור שימוש בהגדר "מנתח"

1.    לא ישתמש רופא בהגדר "מנתח" או "כירורג" אלא אם הוא בעל תואר מומחה, כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973, באחד הענפים המפורטים בתוספת.

תתילת תוקף

2.    תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו.

השם

3.    לצו זה ייקרא "צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח-1977".

תוספת

כירורגיה כללית

נוירוכירורגיה

כירורגיה של בית החזה

כירורגיה פלסטית

כירורגיה אורולוגית

צו תשל"ח-1977

כירורגיה אורתופדית

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

מחלות אף אוזן וגרון

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

יילוד וגיניקולוגיה

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

מחלות עיניים

מיום 6.11.1977

צו תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3794 מיום 20.12.1977 עמ' 447

הוספת ענף "כירורגיה אורתופדית"

מיום 21.5.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3851 מיום 21.5.1978 עמ' 1352

הוספת הענפים "מחלות אף אוזן וגרון", "יילוד וגיניקולוגיה", "מחלות עיניים"

כ"ו באלול תשל"ז (9 בספטמבר 1977)                    יעקב מנצ'ל

                                                                               המנהל הכללי של משרד הבריאות

גפני* פורסם ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 70.

תוקן ק"ת תשל"ח מס' 3794 מיום 20.12.1977 עמ' 447 – צו תשל"ח-1977; $$$ תחילתו ביום 6.11.1977. ###

ק"ת תשל"ח מס' 3851 מיום 21.5.1978 עמ' 1351 – צו (מס' 2) תשל"ח-1978.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות