נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רופאים – רופאים ווטרינרים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רופאים – רופאים ווטרינרים

בריאות – רופאים – רופאים ווטרינרים

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – רופאים ווטרינרים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

שליחות הרופא הווטרינר

Go

4

 

פרק ב': ייחוד העיסוק ברפואה וטרינרית

Go

5

סעיף 3

עיסוק ברפואה וטרינרית

Go

5

סעיף 4

איסור העיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו וטרינר

Go

5

סעיף 5

הזכאים לקבל רשיון

Go

5

סעיף 6

ייחוד התואר

Go

5

סעיף 7

העסקת עוזרים

Go

5

סעיף 8

רשות להחזיק סמים ותרופות

Go

5

סעיף 9

תארי מומחה

Go

5

 

פרק ג': רישוי רופאים וטרינרים

Go

5

סעיף 10

בקשת רשיון ונתינתו

Go

5

סעיף 11

ועדה מייעצת לענין רשיונות

Go

6

סעיף 12

תקופת כהונתו של חבר הוועדה

Go

6

סעיף 13

תפקיד ממלא מקום

Go

6

סעיף 14

סדרי עבודת הוועדה

Go

6

סעיף 15

זימון

Go

6

סעיף 16

היתר זמני

Go

6

סעיף 17

היתר מוגבל

Go

6

סעיף 18

מועד למתן החלטה בבקשה לרישיון

Go

6

 

פרק ד': אמצעי משמעת

Go

6

סעיף 19

סמכויות השר

Go

6

סעיף 20

הזדמנות להתגונן

Go

7

סעיף 20

סמכויות הוועדה

Go

7

סעיף 22

ערעור

Go

7

 

פרק ה': פרסומת

Go

7

סעיף 23

סייגים לפרסומת

Go

7

סעיף 24

שמירת דינים

Go

8

 

פרק ו': עבירות, שפיטה ועונשין

Go

8

סעיף 26

דין המתחזה כרופא וטרינר

Go

8

סעיף 27

איסור שימוש בתואר מומחה

Go

8

סעיף 28

השגת רשיון במרמה

Go

8

סעיף 29

העסקה שלא כדין

Go

8

סעיף 30

עבירות

Go

8

סעיף 31

סמכויות אגב

Go

8

סעיף 32

הודעה על הרשעת רופא וטרינר

Go

8

 

פרק ו'1: תאגיד לפיקוח וטרינרי

Go

8

 

סימן א': הגדרות

Go

8

סעיף 32א

הגדרות   פרק ו'1

Go

8

 

סימן ב': הקמת התאגיד, מעמדו ותפקידו

Go

9

סעיף 32ב

הקמת התאגיד לפיקוח וטרינרי

Go

9

סעיף 32ג

אישיות משפטית של התאגיד

Go

9

סעיף 32ד

התאגיד   גוף מבוקר

Go

9

סעיף 32ה

תפקידי התאגיד

Go

9

סעיף 32ו

האורגנים של התאגיד

Go

9

 

סימן ג': מועצת התאגיד

Go

9

סעיף 32ז

מועצת התאגיד

Go

9

סעיף 32ח

חובת דין וחשבון, הגשת מסמכים וחובת הודעה של יושב ראש המועצה

Go

10

סעיף 32ט

תפקידי המועצה וסמכויותיה

Go

10

סעיף 32י

אי הגשת דוחות ומסמכים כנדרש

Go

11

סעיף 32יא

סמכות שיורית של המועצה

Go

11

סעיף 32יב

תקופת הכהונה של חבר מועצה

Go

11

סעיף 32יג

הפסקת כהונה והשעיה של חבר המועצה

Go

11

סעיף 32יד

תוקף פעולות המועצה

Go

11

סעיף 32טו

ישיבות המועצה

Go

11

סעיף 32טז

סדרי עבודת המועצה

Go

12

סעיף 32יז

גמול והחזר הוצאות

Go

12

סעיף 32יח

הוראות לעניין חובת מתן ידיעות

Go

12

סעיף 32יט

זכות לקבל מידע

Go

12

סעיף 32כ

פיזור המועצה

Go

12

 

סימן ד': ועדת הביקורת

Go

12

סעיף 32כא

ועדת הביקורת ותפקידיה

Go

12

סעיף 32כב

עבודת ועדת הביקורת

Go

13

 

סימן ה': המנהל הכללי של התאגיד

Go

13

סעיף 32כג

מינוי המנהל הכללי

Go

13

סעיף 32כד

כשירות המנהל הכללי

Go

13

סעיף 32כה

תקופת כהונתו של המנהל הכללי

Go

13

סעיף 32כו

הפסקת כהונה של המנהל הכללי

Go

13

סעיף 32כז

הצהרת רכוש

Go

14

סעיף 32כח

אחריות המנהל הכללי

Go

14

סעיף 32כט

סמכויות המנהל הכללי

Go

14

סעיף 32ל

נטילת סמכויות המנהל הכללי

Go

14

סעיף 32לא

חובת דיווח של המנהל הכללי

Go

14

 

סימן ו': חובת נושאי משרה בתאגיד

Go

14

סעיף 32לב

חובת זהירות

Go

14

סעיף 32לג

אמצעי זהירות ורמת מיומנות

Go

14

סעיף 32לד

חובת אמונים וניגוד עניינים

Go

14

סעיף 32לה

הודעה על ניגוד עניינים

Go

15

סעיף 32לו

תרופות בשל הפרת חובת אמונים

Go

15

 

סימן ז': רואה חשבון מבקר

Go

15

סעיף 32לז

מינוי, שכר וסמכויות של רואה חשבון מבקר

Go

15

סעיף 32לח

חובת דיווח ואי תלות של רואה החשבון המבקר

Go

15

 

סימן ח': מבקר פנימי

Go

15

סעיף 32לט

מינוי מבקר פנימי, מעמדו וסמכויותיו

Go

15

סעיף 32מ

תכנית עבודה של המבקר הפנימי

Go

16

 

סימן ט': עובדי התאגיד

Go

16

סעיף 32מא

דרישות לכשירות של פקחים וטרינריים ושל רופאים וטרינרים מפקחים

Go

16

סעיף 32מב

הכשרה והשתלמויות לפקחים וטרינריים ולרופאים וטרינרים מפקחים

Go

16

סעיף 32מג

קבלה לעבודה בתאגיד

Go

16

סעיף 32מד

ניגוד עניינים

Go

16

סעיף 32מה

מינוי של עובד התאגיד שהוא פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח

Go

16

סעיף 32מו

החלת דינים

Go

17

 

סימן י': ניהול כספי של התאגיד

Go

17

סעיף 32מז

אישור עסקאות והוצאות כספיות

Go

17

סעיף 32מח

תקציב התאגיד

Go

17

סעיף 32מט

שיא כוח אדם

Go

18

 

סימן י"א: הוראות שונות

Go

18

סעיף 32נ

ביצוע ותקנות    פרק ו'1

Go

18

 

פרק ז': הוראות כלליות

Go

18

סעיף 33

בדיקת תעודות

Go

18

סעיף 34

ביקורת

Go

18

סעיף 35

פרסום ברשומות

Go

18

סעיף 36

פטור

Go

18

סעיף 37

תקנות

Go

18

סעיף 38

אגרות

Go

18

סעיף 39

תיקון פקודת מחלות בעלי חיים

Go

19

סעיף 40

ביטול והוראות מעבר

Go

19

סעיף 41

תחילה

Go

19

 

תוספת ראשונה

Go

19

 

תוספת שנייה

Go

19

 

תוספת שלישית

Go

20

 


חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בעל חיים" ו"גוויה" – כהגדרתם בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985;

          "הוועדה המייעצת" – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 10;

          "המועצה המדעית" – המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

          "המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד;

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

"המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות במשרד;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

          "המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

הוספת הגדרת "המשרד"

          "עיסוק ברפואה וטרינרית" – טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, איבחון או ניתוח של בעל חיים או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם איבחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם;

          "רופא וטרינר" – מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 2;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

          "השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

"השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר.

שליחות הרופא הווטרינר (תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

2.    שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בעלי חיים.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1478 מיום 4.8.1994 עמ' 282 (ה"ח 2279)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. שליחותו של הרופא הווטרינר היא לרפא בעלי חיים, למנוע ולהקטין את סבלם, ולהגן על האדם מפני נזקים שמקורם במחלות בעלי חיים ובמזונות ומוצרים מן החי.

פרק ב': ייחוד העיסוק ברפואה וטרינרית

עיסוק ברפואה וטרינרית

3.    מי שבידו רשיון, היתר זמני או היתר מוגבל לפי חוק זה רשאי לעסוק בדרך של משלח-יד ברפואה וטרינרית.

איסור העיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו וטרינר

4.    (א)  מי שאינו רופא וטרינר לא יעסוק ברפואה וטרינרית ולא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק ברפואה וטרינרית או ככשיר לעסוק בה; ואולם רשאי השר להתיר בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ביצוע פעולות מסויימות של עיסוק ברפואה וטרינרית כמשלח-יד בידי מי שאינו רופא וטרינר, ובלבד שהוא בעל כשירויות שנקבעו בתקנות, לביצוע אותן פעולות, ורשאי השר בתקנות כאמור, לקבוע אילו פעולות תיעשינה בפיקוחו של רופא וטרינר.

          (ב)  האמור בסעיף זה אינו בא למנוע מתן עצה או טיפל רפואי שלא במסגרת משלח-יד, או עבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של רופא וטרינר.

הזכאים לקבל רשיון

5.    (א)  מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית (להלן – רשיון):

(1)   הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל;

(2)   הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית;

(3)   הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית כאמור בסעיף קטן (ב)(1);

(4)   הוא לא הורשע בישראל בעבירה פלילית שיש בה קלון.

          (ב)  ואלה בעלי השכלה ברפואה וטרינרית לענין סעיף קטן (א):

(1)   מי שפקולטה או בית ספר לרפואה וטרינרית במוסד להשכלה גבוהה בישראל העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא וטרינר, ובלבד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר;

(2)   מי שסיים לימודיו ברפואה וטרינרית בפקולטה או בבית ספר לרפואה וטרינרית בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם וניתנה לו תעודת גמר שהמנהל הכיר בה.

ייחוד התואר

6.    לא ישתמש אדם בתואר "רופא וטרינר" או בתואר דומה המרמז על היותו רופא וטרינר, אלא אם כן הוא מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה.

העסקת עוזרים

7.    רופא וטרינר רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, עוזרים בעבודתו המקצועית אך לא יתיר למי שאינו רופא וטרינר לבצע פעולות של עיסוק ברפואה וטרינרית כשהענין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא וטרינר.

רשות להחזיק סמים ותרופות

8.    רופא וטרינר רשאי להחזיק סמים ותרופות הנחוצים לטיפול בבעלי חיים בחצריו ולהשתמש בהם לטיפול כאמור או לשעת חירום אך לא ינפק ולא יספק סמים או תרופות לבעליו של בעל חיים חולה אלא לפי הוראות פקודת הרוקחות [נוסח חדש], תשמ"א-1981; רופא וטרינר יהיה כפוף להוראות כל חיקוק לענין החזקה ושימוש בסמים או ברעלים.

תארי מומחה

9.    (א)  השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה המדעית, להתקין תקנות בדבר –

(1)   קביעת מומחיות בענפי הרפואה הוטרינרית השונים והתנאים לאישור התארים;

(2)   חיוב מבקש אישור לשימוש בתואר מומחה לעמוד בבחינות ולקבוע את צורתן, תכניתן ומועדיהן.

פרק ג': רישוי רופאים וטרינרים

בקשת רשיון ונתינתו

10.  (א)  בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינרית תוגש למנהל.

          (ב)  מילא המבקש אחר התנאים המפורטים בסעיף 5, יתן לו המנהל רשיון.

          (ג)   לא שוכנע המנהל כי נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של הוועדה המייעצת.

          (ד)  המנהל יפעל על פי המלצת הוועדה המייעצת אלא אם כן שוכנע, מטעמים שיפורטו, כי אין לקבל את המלצתה.

ועדה מייעצת לענין רשיונות

11.  (א)  לענין מתן רשיונות לעיסוק ברפואה וטרינרית יקים השר ועדה מייעצת של שלושה, שחבריה הם:

(1)   רופא וטרינר מהשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות;

(2)   שני רופאים וטרינרים, שלפחות אחד מהם חבר בסגל ההוראה במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת מרצה בכיר, שיתמנו מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל; לא הגישה ההסתדרות את הרשימה האמורה תוך חדשיים מיום שקיבלה דרישה לכך, ימנה השר שני רופאים וטרינרים ככל שייראה לו.

          (ב)  השר ימנה את יושב ראש הוועדה מבין חבריה.

          (ג)   לכל חבר של הוועדה המייעצת ימנה השר ממלא מקום בדרך ובתנאים שבהם מינה את החבר.

          (ד)  הודעה על מינוי חברי הוועדה וממלאי מקומם תפורסם ברשומות.

תקופת כהונתו של חבר הוועדה

12.  תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת תהא שלוש שנים ומותר לשוב ולמנותו, ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות; חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה, יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.

תפקיד ממלא מקום

13.  נפטר חבר הוועדה או התפטר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יכהן ממלא מקומו במקומו.

סדרי עבודת הוועדה

14.  (א)  תוקף החלטותיה של הוועדה המייעצת לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של חבר הוועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

          (ב)  החלטותיה של הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב דעות של חבריה.

          (ג)   הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.

זימון

15.  (א)  הוועדה המייעצת רשאית להזמין את המבקש להתייצב לפניה ולהשיב על שאלותיה בדבר לימודיו ברפואה וטרינרית ועיסוקיו בה.

          (ב)  הוועדה המייעצת לא תמליץ על סירוב למתן רשיון אלא אם כן נתנה הזדמנות נאותה למבקש להופיע לפניה ולטעון את טענותיו.

היתר זמני

16.  (א)  עד להשלמת הנוהל למתן רשיון רשאי המנהל לתת היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית לתקופה שאינה עולה על שנה מדי פעם, ורשאי הוא לעשות כן אף בכל מקרה שראה צורך בכך.

          (ב)  המנהל רשאי לפי שיקול דעתו לחדש היתר זמני.

          (ג)   מי שקיבל היתר זמני יחזירנו למנהל ביום פקיעת תקפו.

          (ד)  הוראות חוק זה לענין רשיונות, למעט סעיף 5(א)(1) ו-(3), יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על היתרים זמניים של המחזיקים בהם.

היתר מוגבל

17.  (א)  המנהל רשאי לתת היתר מוגבל לעיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, ובלבד שנתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)(2) ו-(4) והוא הגיע לישראל למטרת עיסוק בהוראה, במחקר או בייעוץ ברפואה וטרינרית.

          (ב)  המנהל רשאי להגביל את תקפו של היתר לפי סעיף זה לזמן, לענף רפואי וטרינרי או למקום, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים וסייגים אחרים ככל שייראה לו.

מועד למתן החלטה בבקשה לרישיון (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

18.  המנהל ייתן את החלטתו בבקשה למתן רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום הגשת הבקשה; לא נתן המנהל את החלטתו בבקשה עד המועד האמור יראו את המבקש כמי שסורבה בקשתו.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 744 (ה"ח 77)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

ערעור בשל אי מתן רשיון

18. (א) מי שסורבה בקשתו לרשיון רשאי לערער על כך לפני בית המשפט המחוזי תוך שלושה חדשים מהיום שבו קיבל הודעה על הסירוב; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.

(ב) מי שלא ניתן לו רשיון תוך ששה חדשים מיום שהגיש בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינרית, יראו אותו כמי שסורבה בקשתו.

(ג) בערעור לפי סעיף זה רשאי בית המשפט המחוזי לתת הוראות כפי שיראה לנכון.

(ד) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בערעור.

פרק ד': אמצעי משמעת

סמכויות השר

19.  (א)  השר רשאי בצו לבטל את רשיונו של רופא וטרינר, להתלותו לתקופה שקבע או לתת לרופא וטרינר נזיפה או התראה אם ראה, על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שנפגע, כי נתקיים ברופא הווטרינר אחד מאלה:

(1)   הוא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועו;

(2)   הוא השיג את רשיונו במצג שווא;

(3)   הוא גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כרופא וטרינר;

(4)   הוא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;

(5)   הוא עבר על הוראה מהוראות פרק ה';

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

(6)   בהיותו עובד של רשות מקומית או של התאגיד לפיקוח וטרינרי, עסק בעבודת חוץ כרופא וטרינר פרטי, בניגוד להוראות כל דין ותוך קיום ניגוד עניינים בין שני העיסוקים;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

(7)   הוא סימן כלב בניגוד להוראות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, או לא מסר דיווח לפי הוראות החוק האמור;

(תיקון מס' 5) תשע"ב-2011

(8)   הוא לא סימן חתול בניגוד להוראות סעיף 2ב(ב) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, או לא מסר דיווח לפי הוראות הסעיף האמור.

          (ב)  רשיון שניתן עליו צו ביטול או התליה, יחזירנו בעל הרשיון למנהל.

מיום 29.9.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח 2723)

הוספת פסקה 19(א)(7)

 

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 (ה"ח 410)

הוספת פסקה 19(א)(8)

 

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

(6) בהיותו עובד של רשות מקומית או של התאגיד לפיקוח וטרינרי, עסק בעבודת חוץ כרופא וטרינר פרטי, בניגוד להוראות כל דין ותוך קיום ניגוד עניינים בין שני העיסוקים;

הזדמנות להתגונן

20.  (א)  לא יינתן צו לפי סעיף 19 אלא אם כן ניתנה לרופא הווטרינר הזדמנות להגיש את הגנתו בכתב ולטעון טענותיו בכתב ובעל פה לפני ועדה שמינה השר, בין דרך קבע ובין לענין פלוני (להלן – הוועדה).

          (ב)  יראו כמתן הזדמנות לרופא הווטרינר להתגונן לפי סעיף קטן (א), אם שלושים ימים לפחות לפני שניתן הצו הומצאה לו אישית או נשלחה לו בדואר רשום הודעה המפרשת את מהות התלונה ופרטיה.

          (ג)   הוועדה תהיה של שלושה, ובהם נציג היועץ המשפטי לממשלה והוא יהיה היושב ראש, המנהל ורופא וטרינר מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל; לא הגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל רשימה תוך חדשיים לאחר שקיבלה דרישה להגישה, ימנה השר כחבר הוועדה רופא וטרינר ככל שייראה לו.

סמכויות הוועדה

20[1]. (א)  לוועדה יהיו סמכויות אלה:

(1)   לזמן אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר;

(2)   לבקש מבית משפט מחוזי שבתחום שיפוטו היא יושבת ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(3)   לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

          (ב)  סירב אדם ללא צידוק סביר להעיד או להציג דבר בפני הוועדה לאחר שנדרש לכך, רשאי בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, לכפות ציות להוראות הוועדה בדרך שכופים עד סרבן בבית המשפט, לרבות מאסרו של הסרבן.

          (ג)   שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין סעיף זה.

          (ד)  הוועדה תגיש מסקנותיה והמלצותיה בכתב לשר.

ערעור

22.  (א)  מי שניתן נגדו צו לפי סעיף 19 רשאי לערער עליו לפני בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מיום שקיבל הודעה על מתן הצו, אלא אם כן בית המשפט האריך את התקופה מטעמים מיוחדים שיירשמו; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.

          (ב)  אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצועו של הצו שעליו מערערים, אלא אם כן הורה אחרת בית המשפט שלערעור.

          (ג)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בערעור.

(תיקון מס' 2)  תש"ס-2000

פרק ה': פרסומת

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 184 (ה"ח 2725)

החלפת פרק ה'

הנוסח הקודם:

פרק ה': פרסומים

סייגים לפרסומת (תיקון מס' 2) תש"ס-2000

23.  (א)  רופא וטרינר לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).

          (ב)  השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת –

(1)   שיש בהם כדי להטעות;

(2)   שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

          (ג)   השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

          (ד)  לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה וטרינרית או לעיסוקו של רופא וטרינר, אשר אילו נעשתה בידי רופא וטרינר היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן (א).

          (ה)  רופא וטרינר, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

          (ו)   הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין רופא וטרינר מסוים, חזקה היא כי אותו רופא וטרינר הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיח הרופא הווטרינר כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 184 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

איסור פרסום

23. (א) רופא וטרינר לא יפרסם בעתונות או בכל דרך אחרת שהוא עוסק ברפואה וטרינרית, אולם רשאי הוא לקבוע מודעה לענין זה מחוץ למרפאתו בצורה ובתוכן שייקבעו.

(ב) שינה רופא וטרינר את מענו, רשאי הוא לקבוע מחוץ למרפאתו הקודמת, במשךתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה על מען מרפאתו החדשה, כפי שייקבע, ולהודיע בכתב על מענו החדש לאנשים שכבר ביקשו את עצתו המקצועית.

שמירת דינים (תיקון מס' 2) תש"ס-2000

24.  הוראות לפי סעיף 23 באות להוסיף על הוראות כל דין.

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 185 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

איסור פרסומת עצמית

24. בכפוף לאמור בסעיף 23, רופא וטרינר –

(1) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו כדי לרכוש לקוחות או להשיג לעצמו יתרון מקצועי;

(2) לא ייזום ולא יתן ידו לפרסומים המשבחים או מציינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו וכשירויותיו המקצועיים, או המזלזלים באלה של זולתו;

(3) לא יעשה תעמולה לעצמו כדי להשיג לקוחות ולא יעסיק לשם כך סוכן או תועמלן.

 

(תיקון מס' 2)  תש"ס-2000

25.    (בוטל).

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 185 (ה"ח 2725)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

פרסום מותר

25. פרסום מאמרים או עבודות שטיבם מדעי או מקצועי, בכתבי עת מדעיים או מקצועיים בלבד, וכן פרסום במדריך טלפון או במדריך מקצועי מסווג, לא יהוו עבירה לפי סעיפים 23 ו-24.

פרק ו': עבירות, שפיטה ועונשין

דין המתחזה כרופא וטרינר

26.  העובר על הוראות סעיף 4, דינו – מאסר שנה אחת.

איסור שימוש בתואר מומחה

27.  רופא וטרינר המשתמש בתואר מומחה שלא לפי הוראות חוק זה, דינו – מאסר שלושה חדשים.

השגת רשיון במרמה

28.  המשיג או מנסה להשיג לו או לזולתו במצג שווא, רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית או אישור תואר מומחה לפי חוק זה, דינו – מאסר שלוש שנים.

העסקה שלא כדין

29.  המעסיק בפעולה שהיא עיסוק ברפואה וטרינרית אדם שאינו רופא וטרינר ושסעיפים 4(א) או 36 אינם חלים עליו, דינו – מאסר שנה אחת.

עבירות (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

30.  המפר כל הוראה של חוק זה או של תקנות שהותקנו על פיו, למעט הוראה של פרק ו'1 או של התקנות שהותקנו על פיו ושלא נקבע לה עונש אחר, דינו – קנס.

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

30. המפר כל הוראה של חוק זה או של תקנות שהותקנו על פיו, למעט הוראה של פרק ו'1 או של התקנות שהותקנו על פיו ושלא נקבע לה עונש אחר, דינו – קנס.

סמכויות אגב

31.  בית משפט המרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה רשאי, בנוסף להטלת עונש, לבטל או להתלות את רשיונו לעסוק ברפואה וטרינרית.

הודעה על הרשעת רופא וטרינר

32.    הרשיע בית המשפט רופא וטרינר בעבירה שיש עמה קלון, ימציא למנהל העתק מפסק הדין.

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

פרק ו'1: תאגיד לפיקוח וטרינרי

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

הוספת פרק ו'1

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן א': הגדרות

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

הוספת סימן א'

הגדרות – פרק ו'1 (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32א.  בחוק זה –

          "אגרות ותשלומים" – אגרות ותשלומים על פי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית וכן תשלומים בעד פיקוח וטרינרי נוסף שנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי;

          "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

          "חוק לפיקוח על ייצוא" – חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושם תוצרת מן החי, התשי"ז-1957;

          "המועצה" – מועצת התאגיד לפיקוח וטרינרי שמונתה לפי סעיף 32ז;

          "מזון מן החי" – מזון שיוצר מבעל חיים או מתוצרתו;

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של התאגיד שמונה לפי סעיף 32כג;

          "נושא משרה" – המנהל הכללי, משנה או סגן למנהל הכללי, כל ממלא תפקיד דומה בתאגיד אף אם תוארו שונה, וכן חבר המועצה, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו ועניין אישי של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, במישרין או בעקיפין;

          "פקודת מחלות בעלי חיים" – פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985;

          "פקח וטרינרי" – מי שאינו רופא וטרינר הממלא תפקיד לפי אחד מהחיקוקים המנויים בתוספת הראשונה לשם פיקוח על מזון מן החי;

          "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

          "רופא וטרינר מפקח" – רופא וטרינר הממלא תפקיד לפי אחד מהחיקוקים המנויים בתוספת הראשונה לשם פיקוח על מזון מן החי וקיום דרישות בנוגע לייצוא מזון מן החי;

          "התאגיד" – התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי סעיף 32ב;

          "השרים" – השר ושר הבריאות.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32א

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ב': הקמת התאגיד, מעמדו ותפקידו

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 177 (ה"ח 951)

הוספת סימן ב'

הקמת התאגיד לפיקוח וטרינרי (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32ב.  מוקם בזה התאגיד לפיקוח וטרינרי.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 177 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ב

 

אישיות משפטית של התאגיד (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32ג.   התאגיד הוא אישיות משפטית, הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 177 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ג

התאגיד – גוף מבוקר (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32ד.  התאגיד הוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 177 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ד

תפקידי התאגיד (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32ה.  תפקידי התאגיד הם אלה:

(1)  להעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי וכן לשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי;

(2)  לייעץ לשרים בקשר להפעלת הפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי וייעולו;

(3)  לגבות אגרות ותשלומים, בכפוף לאמור בסעיף 32מח ולהעבירם לפי הוראות סעיפים 218 ו-243 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 177 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ה

האורגנים של התאגיד (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32ו.   האורגנים של התאגיד הם המועצה, המנהל הכללי וועדת הביקורת.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 178 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ו

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ג': מועצת התאגיד

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 178 (ה"ח 951)

הוספת סימן ג'

מועצת התאגיד (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32ז.   (א)  השרים ימנו לתאגיד מועצה בת 12 חברים, והם:

(1)   מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות, והוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בשניים אלה, והוא יהיה היושב ראש:

(א)   תפקיד ניהולי בכיר בתחום המזון או בריאות הציבור;

(ב)   תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2)   מנהל שירות המזון במשרד הבריאות או עובד שירות המזון במשרד הבריאות, לפי המלצת מנהל שירות המזון במשרד הבריאות, שיהיה נציג שר הבריאות;

(3)   מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, או עובד היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, לפי המלצת מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, שיהיה נציג שר הבריאות;

(4)   המנהל או עובד השירותים הווטרינריים במשרד, לפי המלצת המנהל, שיהיה נציג השר;

(5)   הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד או עובד השירותים הווטרינריים במשרד, לפי המלצת המנהל, שיהיה נציג השר;

(6)   עובד משרד האוצר, שיהיה נציג שר האוצר;

(7)   עובד משרד הכלכלה, שיהיה נציג שר הכלכלה;

(8)   עובד משרד הפנים, שיהיה נציג שר הפנים;

(9)   נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בייצור, מכירה או הובלה של מזון מן החי שימליץ שר הבריאות;

(10)  נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בהפעלה של מיתקן הטעון פיקוח וטרינרי לפי פקודת מחלות בעלי חיים או לפי חוק לפיקוח על ייצוא, שימליץ השר;

(11)  נציג ציבור מטעם ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הרופאים הווטרינריים העוסקים בפיקוח על מזון;

(12)  נציג ציבור מטעם גוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראל.

          (ב)  הודעה על מינוים של חברי המועצה או על הפסקת כהונתם תפורסם ברשומות.

          (ג)   על מינוי חבר המועצה, ובכלל זה יושב ראש המועצה, יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: לא ימונה למועצה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ולא יחולו הוראות סעיף 17(א)(5) לחוק החברות הממשלתיות.

          (ד)  דין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, ובכלל זה יושב ראש המועצה, כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים בסעיף 32מו(1) עד (6).

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 178 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ז

חובת דין וחשבון, הגשת מסמכים וחובת הודעה של יושב ראש המועצה (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32ח.  סעיפים 25, 34 ו-35 לחוק החברות הממשלתיות, לעניין חובת מתן דין וחשבון, הגשת מסמכים וחובת הודעה של יושב ראש הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, על יושב ראש המועצה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 179 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ח

תפקידי המועצה וסמכויותיה (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32ט.  (א)  המועצה תתווה את מדיניות העסקת הרופאים הווטרינרים והפקחים הווטרינריים בתאגיד בהתאם להוראות פרק זה, תפקח על פעילות התאגיד ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה –

(1)   תקבע את מדיניות התאגיד, לשם מילוי תפקידי התאגיד כאמור בסעיף 32ה ביעילות ובאופן המאפשר גמישות תפעולית בהתאם לצורכי המשק ובהתאם לתקציבו השנתי המאושר של התאגיד;

(2)   תעקוב ברציפות אחר הגשמת מדיניות התאגיד כאמור בפסקה (1), והתכניות והתקציבים של התאגיד כאמור בפסקה (4);

(3)   תמנה את המנהל הכללי לפי הוראות סעיף 32כג ותפקח על פעולותיו;

(4)   תקבע מדי שנה את אלה:

(א)   תקציבו השנתי של התאגיד ויישומו בהתאם למקורות העומדים לרשות התאגיד כאמור בסעיף 32מח;

(ב)   תכנית הפעולה השנתית של התאגיד, לרבות יעדים למילוי תפקידיו לפי סעיף 32ה ותכניותיו לטווח הארוך;

(ג)    המבנה הארגוני של התאגיד, מדיניות ההעסקה של העובדים, וכן שיא כוח האדם בתאגיד בהתאם להוראות סעיף 32מט;

(5)   (א)   תהיה אחראית לעריכת הדוחות המפורטים בסעיף 33(א) לחוק החברות הממשלתיות ולאישורם, ויחולו הוראות סעיפים 33(א1), (ב) ו-(ד) ו-33א עד 33ג לחוק האמור, לעניין דוחות כספיים והגשת מסמכים;

(ב)   הוראות סעיפים 171 ו-172 לחוק החברות החלות על חברה פרטית יחולו, בשינויים המחויבים, על דוחות כספיים של התאגיד;

(ג)    הדוחות הכספיים של התאגיד יאושרו בידי המועצה, ייחתמו בשמה, יוגשו לשרים ולשר האוצר ויפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד.

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעריכת התקציבים והתכניות האמורים בסעיף קטן (א)(4).

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 179 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ט

אי-הגשת דוחות ומסמכים כנדרש (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32י.   על הפרת החובות בסעיפים 32ח ו-32ט(א)(5)(א) יחולו הוראות סעיף 33ד לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 180 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32י

סמכות שיורית של המועצה (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32יא. סמכות של התאגיד שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של התאגיד, רשאית המועצה להפעילה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 180 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יא

תקופת הכהונה של חבר מועצה (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32יב. חבר המועצה, למעט מי שמונה לפי סעיף 32ז(א)(2) עד (5), ימונה לתקופה של ארבע שנים, ואולם השרים רשאים להאריך את כהונתו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 180 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יב

הפסקת כהונה והשעיה של חבר המועצה (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32יג.  (א)  חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; השרים רשאים לעכב את תוקף ההתפטרות בחודש לכל היותר;

(2)   השרים נוכחו כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או כי אינו ממלא את תפקידו כראוי; נוכחו השרים כאמור, יעבירו את חבר המועצה מכהונתו בהודעה מנומקת בכתב;

(3)   השרים נוכחו כי הוא נעדר בלי סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת; יושב ראש המועצה ידווח לשרים על חבר המועצה שנעדר מישיבותיה כאמור; נוכחו השרים כאמור, יעבירו את חבר המועצה מכהונתו בהודעה בכתב;

(4)   השרים מצאו כי התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם, לפי דין, מלכהן כחבר המועצה;

(5)   הוא חדל לכהן בתפקיד שמכוחו מונה;

(6)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.

          (ב)  הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(6), רשאים השרים להשעותו מכהונתו, עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

          (ג)   חדל לכהן חבר המועצה, יפעלו השרים למינוי חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיף 32ז, בהקדם האפשרי.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 180 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יג

תוקף פעולות המועצה (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32יד. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים בה כדין.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 181 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יד

ישיבות המועצה (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32טו. (א)  ישיבות המועצה יתקיימו לפי צורכי התאגיד ולפחות אחת לארבעה חודשים.

          (ב)  המניין החוקי לישיבות המועצה הוא רוב חבריה המכהנים; ככל שמונו כלל חברי המועצה, המניין החוקי לישיבות המועצה הוא רוב חבריה המכהנים ובהם לפחות נציג אחד של המשרד ונציג אחד של משרד הבריאות.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), ככל שמונו כלל חברי המועצה ולא התקיים מניין חוקי בשל היעדרותם של נציג המשרד ונציג משרד הבריאות לצורך דיון בעניין מסוים, לא יידחה הדיון באותו עניין ליותר מישיבה אחת.

          (ד)  יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן; שניים מחברי המועצה המכהנים או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים לבקש מיושב ראש המועצה לזמן ישיבה או להעלות נושא לסדר היום; הוגשה בקשה כאמור, יכנס יושב ראש המועצה ישיבה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

          (ה)  הזמנה לישיבת המועצה תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוסה; בהזמנה יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים הישיבה וכן סדר היום ופירוט של הנושאים לדיון.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 181 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32טו

סדרי עבודת המועצה (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32טז. (א)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בישיבה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של יושב ראש המועצה, אם השתתף בישיבה.

          (ב)  התאגיד יערוך פרוטוקולים של ישיבות המועצה וישמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה וחבר מועצה נוסף שהשתתף בה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

          (ג)   החלטות המועצה יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד.

          (ד)  המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי פרק זה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 181 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32טז

גמול והחזר הוצאות (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32יז.  שר האוצר, בהתייעצות עם השרים, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישלם התאגיד גמול או החזר הוראות לחברי המועצה שאינם עובדי המדינה, או עובדי גוף מתוקצב או עובדי גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, ואת שיעוריהם.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 182 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יז

הוראות לעניין חובת מתן ידיעות (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32יח. סעיף 20 לחוק החברות הממשלתיות לעניין חובת מתן ידיעות יחול, בשינויים המחויבים, על חברי המועצה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 182 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יח

זכות לקבל מידע (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32יט. חבר המועצה רשאי לבדוק את מסמכי התאגיד ואת רישומיו ולקבל העתקים מהם בתוך זמן סביר, וכן לבדוק את נכסי התאגיד והתחייבויותיו, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה; העברת המסמכים והרישומים ובדיקת הנכסים וההתחייבויות לפי סעיף זה ייעשו באמצעות המנהל הכללי.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 182 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32יט

פיזור המועצה (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כ.  (א)  נוכחו השרים כי המועצה אינה ממלאת את התפקידים והחובות שהוטלו עליה לפי פרק זה, ובכלל זה כי המועצה לא הגישה הצעת תקציב שנתי מאוזן בהתאם לסעיף 22 לחוק יסודות התקציב או לא קיימה ישיבות בתדירות כאמור בסעיף 32טו(א), כך שהתנהלות התאגיד נפגעת באופן מובהק ומשמעותי ביותר, רשאים הם לפנות לממשלה בבקשה בכתב, כדי שתתרה במועצה בהודעה מנומקת בכתב, כי אם בתוך תקופה שקבעה לא תמלא המועצה את חובותיה, תפזרה הממשלה.

          (ב)  לא מילאה המועצה את חובותיה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך התקופה שקבעה הממשלה בהתראתה, רשאית הממשלה להורות על פיזורה.

          (ג)   השרים ימנו בתוך 60 ימים מיום פיזור המועצה לפי סעיף קטן (ב), מועצה חדשה, לפי הוראות סעיף 32ז.

          (ד)  מועצה שפוזרה תמשיך לכהן כמועצה זמנית עד למינויה של המועצה החדשה; מועצה זמנית תימנע ככל האפשר מקבלת החלטות משמעותיות שאינן נדרשות לשם תפקודו השוטף והתקין של התאגיד.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 182 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כ

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ד': ועדת הביקורת

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 182 (ה"ח 951)

הוספת סימן ד'

ועדת הביקורת ותפקידיה (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כא. (א)  המועצה תמנה מבין חבריה ועדת ביקורת בת שלושה חברים והם: שניים מבין נציגי הציבור ואחד מבין עובדי המדינה; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

          (ב)  ועדת הביקורת תמנה מבין חבריה יושב ראש.

          (ג)   תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו אלה:

(1)   לעמוד על ליקויים בניהול התאגיד, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של התאגיד או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא נוכחות של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה; על אף האמור בסעיף זה, נושא משרה שאינו חבר הוועדה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;

(2)   לבחון את מערך הביקורת הפנימית של התאגיד ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד ולגודלו;

(3)   לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי שהוגשה לה לפי סעיף 32מ ולהעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(4)   לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהולו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

(5)   לדון בדוחות של המבקר הפנימי, דוחות מבקר המדינה ודוחות ביקורת אחרים, ולהעביר לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה.

          (ד)  המועצה תעמיד לרשות ועדת הביקורת את הכלים הנדרשים לפעולתה ולמילוי תפקידיה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 182 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כא

עבודת ועדת הביקורת (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כב. (א)  יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי, או המבקר הפנימי.

          (ב)  מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של התאגיד יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.

          (ד)  הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר, שיהיה רשאי להשתתף בה.

          (ה)  ועדת הביקורת תגיש למועצה, למנהל הכללי ולכל גורם שייקבע על פי כל דין דוח על פעילותה לפחות אחת לשנה; הדוחות יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד בצירוף התייחסות להערות המועצה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 183 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כב

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ה': המנהל הכללי של התאגיד

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 184 (ה"ח 951)

הוספת סימן ה'

מינוי המנהל הכללי (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כג. המועצה תמנה את המנהל הכללי לאחר שתקיים הליך לאיתור מועמדים לפי עקרונות השוויון, השקיפות והפומביות.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 184 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כג

כשירות המנהל הכללי (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כד. (א)  כשיר להתמנות למנהל הכללי מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות והוא בעל ניסיון של שבע שנים לפחות באחד מאלה או בעל ניסיון מצטבר של שבע שנים לפחות בשניים אלה:

(1)   תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2)   תפקיד ניהולי בכיר בארגון משמעותי בתחום המזון, בריאות הציבור או ניהול כוח אדם.

          (ב)  על מינוי המנהל הכללי יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: לא ימונה כמנהל הכללי מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הכללי או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ולא יחולו הוראות סעיף 17(א)(5) לחוק החברות הממשלתיות.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 184 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כד

תקופת כהונתו של המנהל הכללי (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32כה. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 184 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כה

הפסקת כהונה של המנהל הכללי (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32כו. (א)  על כהונתו של המנהל הכללי, השעייתה ופקיעתה יחולו הוראות סעיפים 42 ו-43 לחוק החברות הממשלתיות, לעניין פקיעת כהונה והשעיה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: המנהל הכללי יחדל לכהן אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל כללי או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ולא יחולו הוראות סעיף 42(א)(5א) ו-(6) לחוק החברות הממשלתיות.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   התאגיד חרג באופן משמעותי משיא כוח האדם שאושר בהתאם להוראת סעיף 32ט(א)(4)(ג), לפי הודעת המנהל הכללי או החלטת שר האוצר כאמור בסעיף 32מט(ד);

(2)   שר האוצר או הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מצא כי התאגיד הסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות הקשורות לעבודה, בניגוד להוראות סעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב, אלא אם כן מצאה המועצה כי המנהל הכללי נקט את כל הצעדים הנדרשים כדי להימנע מהשינויים או מההטבות כאמור.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 184 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כו

הצהרת רכוש (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כז. על מי שהתמנה למנהל הכללי של התאגיד תחול חובת ההצהרה החלה על מנהל כללי של חברה ממשלתית לפי סעיף 38 לחוק החברות הממשלתיות.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כז

אחריות המנהל הכללי (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כח.       המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני התאגיד בהתאם למדיניות שקבעה המועצה ובכפוף להנחיותיה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כח

סמכויות המנהל הכללי (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32כט.       (א)   למנהל הכללי יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע הדרושות לניהול השוטף של התאגיד שאינן נתונות לפי חוק זה למועצה, והוא יהיה נתון לפיקוחה.

          (ב)  המועצה רשאית להגביל או לסייג את סמכויותיו של המנהל הכללי, למעט סמכויות ותפקידים שהוקנו לו בפרק זה; החלטה על כך תוגש לשרים.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32כט

נטילת סמכויות המנהל הכללי (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32ל.  המועצה רשאית להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאית המועצה להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32ל

חובת דיווח של המנהל הכללי (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לא. (א)  המנהל הכללי יודיע ליושב ראש המועצה, בלא דיחוי, על כל עניין מהותי בתאגיד הנוגע לתפקידי המועצה; היה העניין חורג או עשוי לחרוג ממה שקבעה המועצה לפי סמכויותיה כאמור בסעיף 32ט, יזמן יושב ראש המועצה בלא דיחוי ישיבה של המועצה ויביא לפניה את ההודעה.

          (ב)  המנהל הכללי ימסור למועצה דוח על הפעילות השוטפת של התאגיד במועדים שקבעה לכך המועצה ולפחות אחת לארבעה חודשים.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לא

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ו': חובת נושאי משרה בתאגיד

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סימן ו'

חובת זהירות (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32לב. (א)  נושא משרה בתאגיד חב כלפי התאגיד חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

          (ב)  אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת זהירות של נושא המשרה כלפי אדם אחר.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לב

אמצעי זהירות ורמת מיומנות (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לג. נושא משרה בתאגיד יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאופן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידיו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תכליות התאגיד ותפקידיו, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לצורך קבלת החלטה או ביצוע פעולה הנעשים על ידיו בתוקף תפקידו.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 185 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לג

חובת אמונים וניגוד עניינים (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לד. (א)  נושא משרה בתאגיד חב חובת אמונים לתאגיד, ינהג במילוי תפקידו בתום לב ויפעל להגשמת תכליות התאגיד ותפקידיו, ובכלל זה –

(1)   יימנע מכל פעולה שיש בה כדי להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בתאגיד לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו, ובכלל זה לא יטפל ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות, בנושא העלול להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור; לעניין פסקה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה;

(2)   יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם פעולות התאגיד;

(3)   יימנע מניצול הזדמנות עסקית של התאגיד במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4)   יגלה לתאגיד כל ידיעה וימסור לו כל מסמך הנוגעים לענייניו, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בתאגיד.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), חבר המועצה שהוא עובד המדינה, רשאי להביא בחשבון במסגרת שיקוליו והחלטותיו, גם את מדיניות הממשלה ומדיניות המשרד הממשלתי שבו הוא עובד, ולא יראו אותו כמצוי בניגוד עניינים בשל כך בלבד.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 186 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לד

הודעה על ניגוד עניינים (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32לה. התברר לנושא משרה כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 32לד, יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל הכללי, לפי העניין.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 186 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לה

תרופות בשל הפרת חובת אמונים (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לו. (א)  על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי התאגיד יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), רואים נושא משרה בתאגיד שהפר חובת אמונים כלפי התאגיד כמי שהפר את התקשרותו עם התאגיד.

          (ג)   התאגיד רשאי לבטל פעולה שעשה נושא משרה בשם התאגיד כלפי אדם אחר או לתבוע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים לו מנושא המשרה, אף בלא ביטול הפעולה, אם אותו אדם ידע על הפרת חובת האמונים של נושא המשרה, וידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לפעולה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 186 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לו

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ז': רואה חשבון מבקר

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סימן ז'

מינוי, שכר וסמכויות של רואה חשבון מבקר (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לז. (א)  לתאגיד ימונה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של התאגיד ויחווה את דעתו עליהם; על מינוי רואה החשבון המבקר ועל שכרו יחולו ההוראות לפי סעיף 44(ב) ו-(ג) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.

          (ב)  רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי התאגיד הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.

          (ג)   רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה או ועדה מוועדותיה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת או בישיבת ועדת הביקורת המתכנסת לפי סעיף 32כב(א); המועצה או ועדת הביקורת, לפי העניין יודיעו לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס הישיבה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לז

חובת דיווח ואי-תלות של רואה החשבון המבקר (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לח.       (א)   על רואה החשבון המבקר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות והוראות סעיפים 160 ו-161 לחוק החברות.

          (ב)  נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של התאגיד, ידווח על כך ליושב ראש המועצה.

          (ג)   הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (ב), יזמן יושב ראש המועצה, בלא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

          (ד)  רואה החשבון המבקר אחראי כלפי התאגיד לאמור בחוות דעתו לגבי הדוחות הכספיים.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לח

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ח': מבקר פנימי

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סימן ח'

מינוי מבקר פנימי, מעמדו וסמכויותיו (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32לט.       (א)   המועצה תמנה מבקר פנימי.

          (ב)  הוראות סעיף 49 לחוק החברות הממשלתיות וסעיפים 146(ב), 147, 150, 151 ו-153 לחוק החברות יחולו על המבקר הפנימי, בשינויים המחויבים.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32לט

תכנית עבודה של המבקר הפנימי (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32מ.  המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לשם בחינתה לפי סעיף 32כא(ג)(3); ועדת הביקורת תגיש את הצעת תכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה, והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מ

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן ט': עובדי התאגיד

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סימן ט'

דרישות לכשירות של פקחים וטרינריים ושל רופאים וטרינרים מפקחים (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32מא.       (א)   התאגיד לא יעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים, אלא אם כן התקיימו בהם תנאי הכשירות שנקבעו בחלק א' לתוספת השנייה; השרים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), רשאים לשנות, בצו, את חלק א' לתוספת השנייה.

          (ב)  השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע, בצו, בחלק ב' לתוספת השנייה, תנאי כשירות נוספים על אלה שנקבעו בחלק א' לתוספת האמורה, לרבות לעניין ותק וניסיון, לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על מפעלי מזון מן החי לפי פקודת מחלות בעלי חיים וכן לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינריים מפקחים העוסקים בפיקוח על קיום דרישות בנוגע לייצוא מזון מן החי.

          (ג)   שר הבריאות, באישור הוועדה, רשאי לקבוע, בצו, בחלק ג' לתוספת השנייה תנאים נוספים על אלה שנקבעו בחלק א' לתוספת האמורה, לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח באתרי השיווק של מזון מן החי ובפיקוח על מובילים של מזון כאמור, לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על יצרני מזון הטעון פיקוח וטרינרי בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, וכן לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על קיום דרישות בנוגע לייצוא מזון מן החי.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 187 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מא

הכשרה והשתלמויות לפקחים וטרינריים ולרופאים וטרינרים מפקחים (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32מב.       (א)   פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים ישתתפו, במימון התאגיד ועל חשבון ימי העבודה, בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות, כפי שיורה המנהל ובמועדים שיורה, ורשאי הוא להורות הוראות שונות לסוגי פקחים או רופאים וטרינרים מפקחים, בהתחשב בין השאר בסוג הפיקוח בניסיון או בהכשרה אחרת; היקף ההשתלמויות המקצועיות שיקבע המנהל לא יעלה על חמישה ימים בשנה, אלא אם כן אישרה המועצה אחרת.

          (ב)  רשימת ההכשרות וההשתלמויות המקצועיות תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או המשרד, לפי העניין, באתר האינטרנט של התאגיד, ובכל דרך נוספת שיקבע המנהל.

          (ג)   המנהל רשאי לקבוע ניסיון מקצועי מספק לשם פטור מחובת ההשתתפות בהשתלמויות או בהכשרות המקצועיות, כולן או חלקן.

          (ד)  בסעיף זה, "המנהל" – מנהל היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות או המנהל, לפי העניין.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 188 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מב

קבלה לעבודה בתאגיד (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32מג. קבלתו של אדם לעבודה בתאגיד תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, על פי נהלים שיקבע התאגיד ולפי כל דין.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 188 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מג

ניגוד עניינים (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32מד.       (א)   לא יתקבל אדם לעבודה בתאגיד ולא יתחיל בעבודתו אם הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כעובד התאגיד לבין עניין אישי שלו, או תפקיד אחר שלו.

          (ב)  מי שהתקבל לעבודה בתאגיד לא יתחיל בעבודתו אלא לאחר שנבחן הצורך לערוך לו הסדר למניעת ניגוד עניינים, על פי הכללים המקובלים לעניין זה בשירות המדינה, ולאחר שהעובד הודיע על הסכמתו להסדר למניעת ניגוד עניינים, ככל שנערך לו.

          (ג)   התברר לעובד התאגיד כי עניין המצוי בטיפולו עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, ימסור על כך הודעה לממונה עליו ולמנהל הכללי ויפעל בהתאם להנחיותיהם.

          (ד)  לעניין סעיף זה, לא יראו מי שהוא עובד רשות מקומית המבצע בה פיקוח וטרינרי לפי דין, כמצוי בניגוד עניינים רק בשל עבודתו ברשות המקומית כאמור.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 188 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מד

מינוי של עובד התאגיד שהוא פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32מה.       (א)   עובד התאגיד שהוא פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח לא יתחיל בעבודתו אלא לאחר שמונה לבצע פיקוח וטרינרי על מזון מן החי על פי החיקוקים המנויים בתוספת הראשונה; הוראה זו לא תחול על מי שהתאגיד העסיקו לצורך פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן להעסיק פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח בתאגיד אף אם לא מונה כאמור באותו סעיף קטן, לצורך הכשרתו, ובלבד שתקופת ההכשרה כאמור לא תעלה על חודשיים.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 189 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מה

החלת דינים (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32מו. דין עובד התאגיד כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959;

(2)  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(5)  הוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(6)  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(7)  ההוראות שלפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(א)   סמכויות השר יהיו נתונות בידי השרים, לפי העניין;

(ב)   סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי המנהל הכללי של התאגיד;

(ג)    בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר בשירות התאגיד;

(ד)   בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר בתאגיד;

(ה)   בכל מקום שמדובר בו בעובדי המדינה יראו כאילו מדובר בעובדי התאגיד;

(ו)    בסעיף 32, במקום "מנהל כללי וסגנו לעניני מינהל ומנהל יחידת סמך" יקראו "ומנהל כללי";

(ז)    בסעיף 49(ב), במקום "באוצר המדינה" יקראו "בקופת התאגיד";

(ח)   בסעיף 64, המילים "או לסגנו לענייני מינהל, למנהל יחידת הסמך" – לא ייקראו.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 189 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מו

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן י': ניהול כספי של התאגיד

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 190 (ה"ח 951)

הוספת סימן י'

אישור עסקאות והוצאות כספיות (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32מז. (א)  התאגיד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה כספית, אלא באישור חשב התאגיד; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.

          (ב)  חשב התאגיד ימונה בידי החשב הכללי במשרד האוצר ויהיה עובד משרד האוצר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

          (ג)   הממונה על חשב התאגיד יהיה החשב הכללי במשרד האוצר בלבד.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 190 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מז

תקציב התאגיד (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32מח. (א) האגרות והתשלומים, והם בלבד, ישמשו במלואם לתקציב התאגיד לשם מילוי תפקידיו לפי סעיף 32ה.

          (ב)  לשם היערכות התאגיד לתחילת פעילותו, תעמיד המדינה לרשותו תקציב הולם שישמש אותו להתקשר בעסקאות הנדרשות לשם כך, ובכלל זה עסקאות לרכישת שירותים וציוד, והכול על פי הסכם בין התאגיד ובין המדינה באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר.

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שר האוצר, בהתייעצות עם השרים, רשאי לקבוע שהאגרות והתשלומים ייגבו על ידי המדינה.

          (ד)  סכומי האגרות והתשלומים ייבחנו אחת לשלוש שנים לפחות ויעודכנו, ככל שיידרש, בשים לב לתכניות העבודה של התאגיד ולהוצאותיו בשלוש השנים האחרונות ומתוך מטרה שלא ייצברו בתאגיד, לאורך זמן, גירעונות או עודפים שהתאגיד לא עושה בהם שימוש למילוי תפקידיו.

          (ה)  עדכון סכומי האגרות והתשלומים כאמור בסעיף קטן (ד) ייעשה רק לאחר קבלת המלצתה של ועדה מייעצת שבה יהיו חברים המנהל הכללי של המשרד, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד האוצר או נציגיהם; התאגיד יעביר לוועדה המייעצת כאמור כל מידע הדרוש לה לשם גיבוש ההמלצה.

          (ו)   על גביית אגרות לפי פרק זה יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 190 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מח

שיא כוח אדם (תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

32מט. (א) שיא כוח האדם בתאגיד וכל שינוי בו יאושר בידי המועצה לאחר קבלת אישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר (בפרק זה – מגבלת שיא כוח האדם); הממונה על התקציבים במשרד האוצר יקבל החלטה בדבר מגבלת שיא כוח האדם בתוך 21 ימים מיום שנמסרו לו כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה; לעניין זה, כחלק מכוח האדם יימנו עובד התאגיד וכל מי שעיקר עיסוקו דרך קבע מבוצע במיתקני התאגיד או מי שעבודתו בליבת עיסוקו של התאגיד, לרבות מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם ולמעט קבלן שירות; בסעיף קטן זה, "קבלן כוח אדם" ו"קבלן שירות" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

          (ב)  לא אישר הממונה על התקציבים במשרד האוצר את שיא כוח האדם בתאגיד, כאמור בסעיף קטן (א), לא תאשר המועצה את הצעת התקציב לפי סעיף 32ט(א)(4)(א).

          (ג)   לא יאוחר מתוך 45 ימים מתום שנת כספים, יודיע המנהל הכללי למועצה, לשרים ולשר האוצר, בדרך שיקבע שר האוצר, אם התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה.

          (ד)  הודיע המנהל הכללי בהודעתו לפי סעיף קטן (ג) כי התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה, יבחן שר האוצר את הודעת המנהל הכללי ויחליט אם אכן התקיימה המגבלה כאמור, והוא רשאי לבקש מהמנהל הכללי כל מידע הדרוש לו לשם קבלת ההחלטה כאמור; ההחלטה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד קבלת הודעת המנהל הכללי, ואם נדרש מידע נוסף לפי סעיף קטן זה – ממועד קבלת המידע.

          (ה)  הודיע המנהל הכללי בהודעתו לפי סעיף קטן (ג) כי לא התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה או החליט כך שר האוצר לפי הוראות סעיף קטן (ד), לא יקבל התאגיד עובדים חדשים החל במועד ההודעה או ההחלטה, לפי העניין וכל עוד לא החליט שר האוצר אחרת.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 191 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32מט

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

סימן י"א: הוראות שונות

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 192 (ה"ח 951)

הוספת סימן י"א

ביצוע ותקנות –  פרק ו'1 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

32נ.   (א)  השרים ממונים על ביצוע פרק זה, והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

          (ב)  השרים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאים לשנות, בצו, את התוספת הראשונה והתוספת השלישית; לעניין שינוי התוספת השנייה יחולו הוראות סעיף 32מא.

מיום 1.3.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 192 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 32נ

פרק ז': הוראות כלליות

בדיקת תעודות

33.  המנהל רשאי בכל עת לדרוש מרופא וטרינר שיציג לפניו, תוך זמן סביר שקבע, את התעודות שעל יסודן ניתן לו רשיונו.

ביקורת

34.  המנהל וכל רופא וטרינר ממשלתי שהוסמך על ידיו, רשאים בכל שעה סבירה להיכנס ולבדוק את מקום עבודתו המקצועית של רופא וטרינר.

פרסום ברשומות

35.  דבר מתן רשיון לפי חוק זה, ביטולו או התלייתו – יפורסם ברשומות.

פטור (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

36.  המנהל רשאי לפטור מהוראה של חוק זה, למעט הוראה של פרק ו'1, את מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה וטרינרית במסגרת לימודיהם.

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 192 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

36. המנהל רשאי לפטור מהוראה של חוק זה, למעט הוראה של פרק ו'1, את מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה וטרינרית במסגרת לימודיהם.

תקנות (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

37.  השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, למעט לעניין פרק ו'1, ובכלל זה קביעת הסמים והתרופות שרשאי רופא וטרינר להחזיק בחצריו, כמויותיהם ודרך שמירתם.

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 192 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

37. השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, למעט לעניין פרק ו'1, ובכלל זה קביעת הסמים והתרופות שרשאי רופא וטרינר להחזיק בחצריו, כמויותיהם ודרך שמירתם.

אגרות

38.  (א)  השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות בעד רשיון, בעד החלפת רשיון ובעד היתר זמני וחידושו.

          (ב)  ניתן לאדם רשיון לאחר שהיו לו בתכוף לפני כן היתר או היתרים זמניים רצופים – ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד ההיתרים הזמניים.

          (ג)   השר בהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע אגרות בחינה לבחינות לפי חוק זה.

תיקון פקודת מחלות בעלי חיים

39.  בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985 –

(1)   בכל מקום, במקום "רופא וטרינרי" יבוא "רופא וטרינר";

(2)   האמור בסעיף 22 יסומן (א) ואחריו יבוא:

                         "(ב) השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, לקבוע בתקנות לגבי מרפאות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן לפי ענפי השירותים או הטיפול הניתן בהן, הוראות בדבר –

(1)   דרכי הפיקוח על מילוי הוראות התקנות לפי סעיף זה;

(2)   הטלת חובת רישום של מרפאות מסוגים מסויימים;

(3)   התנאים שיתקיימו במרפאות לצורך מתן שירותי רפואה וטרינרית או טיפול רפואי מסוגים מסויימים;

(4)   סידורי תברואה;

(5)   ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן, והביקורת עליהן.

(ג)    תקנות על פי פסקאות (1) ו-(5) של סעיף קטן (ב) יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

ביטול והוראות מעבר

40.  (א)  פקודת הרופאים הווטרינריים, 1929 – בטלה.

          (ב)  רשיון שניתן לפי פקודת הרופאים הווטרינריים, 1929, והיה בר תוקף ערב תחילתו של חוק זה יראוהו כאילו ניתן לפי חוק זה.

תחילה

41.  תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

 

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

תוספת ראשונה

(סעיף 32א, לעניין ההגדרה "אגרות ותשלומים")

חיקוקים לעניין פיקוח על מזון מן החי

1.        חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

2.        פקודת מחלות בעלי חיים.

3.        חוק לפיקוח על ייצוא.

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 192 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

הוספת תוספת ראשונה

 

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

תוספת שנייה

(סעיף 32מא(א))

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 192 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

הוספת תוספת שנייה

חלק א' – דרישות כשירות של פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים

בחלק זה, "המנהל" – מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינריים במשרד, לפי העניין.

                     גורם                                                                    דרישות כשירות

1.    פקחים וטרינריים       סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.

2.    רופאים וטרינרים       (א)  בעל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה.

מפקחים                    (ב)  (1)  סיים בהצלחה קורס רקע בבריאות הציבור, במוסד בארץ או בחו"ל שהוכר על ידי המנהל.

(2)  רשימת קורסי הרקע כאמור בפסקה (1) תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או המשרד, לפי העניין, ובכל דרך נוספת שיקבע המנהל.

(3)  המינהל רשאי לקבוע פטור מחובת השתתפות בקורס רקע כאמור בפסקה (1) בהתבסס על קיומו של ניסיון מקצועי מספר, כפי שיקבע.

 

חלק ב'

(סעיף 32מא(ב))

 

חלק ג'

(סעיף 32מא(ג))

 

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

תוספת שלישית

(סעיף 32א, ההגדרה "אגרות ותשלומים")

אגרות ותשלומים

1.        סעיפים 214 ו-215 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

2.        סעיף 23(א) לפקודת מחלות בעלי חיים.

3.        סעיף 15 לחוק לפיקוח על ייצוא.

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 193 (ה"ח 951)

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184

הוספת תוספת שלישית

 

 

                         יצחק שמיר                           רפאל איתן

                               ראש הממשלה                                 שר החקלאות

 

           חיים הרצוג                          דב שילנסקי

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"א מס' 1342 מיום 1.2.1991 עמ' 76 (ה"ח תש"ן מס' 1988 עמ' 177).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1478 מיום 4.8.1994 עמ' 282 (ה"ח תשנ"ד מס' 2279 עמ' 490) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 184 (ה"ח תשנ"ח מס' 2725 עמ' 406) – תיקון מס' 2 בסעיף 5 לחוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח תשנ"ח מס' 2723 עמ' 382) – תיקון מס' 3 בסעיף 27 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 744 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 4 בסעיף 13 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005; ר' סעיף 45 לענין הוראת מעבר.

45. (א) החלטה לפי הסעיפים בחוקים, כאמור בפסקאות (1) עד (4), שניתנה עד ערב יום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום הפרסום) ושביום הפרסום טרם הוגש ערעור עליה וטרם חלפה התקופה שהיתה קבועה בסעיפי החוק האמורים לערעור עליה, ניתן יהיה לעתור עליה לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מנהליים, התש"ס-2000, עד תום התקופה שהיתה קבועה בכל אחד מסעיפי החוק האמורים או עד תום 45 ימים מיום הפרסום, לפי המאוחר מביניהם:

  (1) סעיף 30 לפקודת הרופאים;

  (2)  סעיף 22 לפקודת רופאי השיניים;

  (3) סעיף 18 לחוק הרופאים הווטרינרים;

  (4) סעיף 26 לחוק העובדים הסוציאליים.

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 40 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 410 עמ' 252) – תיקון מס' 5 בסעיף 4 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 8), תשע"ב-2011.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 176 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 6 בסעיף 303 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 30.9.2016 ור' סעיף 320(ג), 320(ד) לענין תחולה. תוקן ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184 – צו תשע"ו-2016.

320. (ג) תחילתו של פרק ו'1 לחוק הרופאים הווטרינריים, כנוסחו בחוק זה, ביום תחילתה של תקופת המעבר, ואולם תחילת פעולתו של התאגיד תהיה בתום תקופת המעבר, אלא אם כן קבעו שר הבריאות ושר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, בצו, מועד מוקדם יותר כמפורט להלן:

  (1) מועד שהחל ממנו ניתן להסמיך רופא וטרינר שהוא עובד התאגיד;

  (2) מועד שהחל ממנו יהיה רשאי התאגיד לגבות אגרות בעבור רשויות מקומיות, כאמור בסעיף 241(ב), ובלבד שלא יקדם מתום שנתיים מתחילת תקופת המעבר.

 (ד) בתוך 18 חודשים מיום תחילתו של חוק זה, ימנו שר הבריאות ושר החקלאות ופיתוח הכפר את מועצת התאגיד לפיקוח וטרינרי לפי הוראות פרק ו'1 לחוק הרופאים הווטרינרים; לא מינו השרים את המועצה בתוך התקופה האמורה – ימנה אותה ראש הממשלה.

[1] צ"ל סעיף 21.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות