צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רוקחים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רוקחים

בריאות – רוקחים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת סימון רעלים שאינם תכשירים רפואיים

Go

2

סעיף 3

סימון חמרי גלם של רעלים רפואיים מקבוצה 4

Go

3

סעיף 4

סימון תכשירים רפואיים

Go

3

סעיף 4א

סימון תכשירים בלא מרשם

Go

3

סעיף 5

סימון רעל הגורם לתלות

Go

3

סעיף 6

סימון רעל במשלוח

Go

3

סעיף 7

סימון רעל מיובא

Go

3

סעיף 8

פטור מסימון רעלים רפואיים במשלוח וביבוא

Go

3

סעיף 9

סימון תכשיר המורכב ממספר רעלים

Go

3

סעיף 10

סימון חמרי גלם ותכשירים שמועטו

Go

3

סעיף 11

צורת סימון התווית

Go

3

סעיף 12

שיווק רעלים  מקבוצה 1

Go

3

סעיף 13

שיווק רעלים רפואיים לרוקח

Go

3

סעיף 14

איסור שיווק רעלים לקטן

Go

3

סעיף 15

חובת רישום רעלים

Go

3

סעיף 16

תנאי הסחר ברעלים

Go

4

סעיף 17

תנאי החסנת רעלים

Go

4

סעיף 18

טיב אריזת רעלים

Go

4

סעיף 18א

החלת דינים

Go

4

סעיף 19

שמירת מסמכים

Go

4

סעיף 19א

סייג לתחולה

Go

4

סעיף 20

שמירת דינים

Go

4

סעיף 21

ביטול

Go

4

סעיף 22

הוראת מעבר

Go

4

סעיף 23

תחילה

Go

4

סעיף 24

השם

Go

4

תוספת

Go

4

תוספת ראשונה

Go

4

רעלים רפואיים – קבוצה 1

Go

4

רעלים רפואיים – קבוצה 2

Go

6

רעלים רפואיים – קבוצה 3

Go

6

רעלים רפואיים – קבוצה 4

Go

6

ב' – רעלים חקלאיים

Go

6

רעלים חקלאיים – קבוצה 1

Go

6

רעלים חקלאיים – קבוצה 2

Go

6

רעלים חקלאיים – קבוצה 3

Go

6

ג' – רעלים תעשייתיים

Go

6

רעלים תעשייתיים – קבוצה 1

Go

6

רעלים תעשייתיים – קבוצה 2

Go

6

רעלים תעשייתיים – קבוצה 3

Go

6

תוספת שניה

Go

6

א. רעלים רפואיים

Go

6

רעלים רפואיים – קבוצה 1

Go

6

רעלים רפואיים – קבוצה 2

Go

6

רעלים רפואיים – קבוצה 3

Go

6

רעלים רפואיים – קבוצה 4

Go

6

ב. רעלים חקלאיים

Go

6

רעלים חקלאיים – קבוצה 1

Go

6

רעלים חקלאיים – קבוצה 2

Go

6

רעלים חקלאיים – קבוצה 3

Go

6

ג. רעלים תעשייתיים

Go

6

רעלים תעשייתיים – קבוצה 1

Go

6

רעלים תעשייתיים – קבוצה 2

Go

6

רעלים תעשייתיים – קבוצה 3

Go

6

תוספת שלישית

Go

6

דגם השלטים:

Go

6

תוספת רביעית

Go

6

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42א ו-47 לפקודת הרוקחים, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "חומר גלם" - כל רעל המשמש לייצור תכשירים או משמש בעינו;

          "ייצור" - כל פעולה לשינוי רעל מבחינת הצורה, הטיב, האיכות, ההרכב או הריכוז, לרבות אריזה ומזיגה;

          "סחר" - רכישה ושיווק;

          "סימון" - לרבות הדבקה, הדפסה או הטבעה;

          "פנקס מרשמים" - פנקס הרצפטים המנוהל לפי סעיף 25 לפקודה;

          "פנקס רעלים" - פנקס הרעלים המנוהל לפי סעיף 38 לפקודה, לרבות כל דרך אחרת לרישום רעלים שאישר המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן - המנהל);

          "קמעונות" - שיווק של רעל לצרכן שרכשו שלא למטרת סחר, ייצור, מלאכה, החסנה או הנפקה;

          "רופא" - רופא בעל רשיון, רופא שיניים בעל רשיון או רופא וטרינרי בעל רשיון;

          "רכישה" - קניה או קבלה בתמורה או ללא תמורה;

          "רעל" - כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;

          "רעל במשלוח" - רעל הנשלח מאתר לאתר בכל אמצעי העברה שהוא;

          "רעל הגורם לתלות" - רעל המסומן בתוספת הראשונה לצו זה באות "כ" (K);

          "רעל מקבוצה 1" - חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם "רעלים קבוצה 1", בין שהוא רפואי, חקלאי או תעשייתי;

          "רעל מקבוצה 2" - חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם "רעלים קבוצה 2", בין שהוא רפואי, חקלאי או תעשייתי;

          "רעל מקבוצה 3" - חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם "רעלים קבוצה 3" - בין שהוא רפואי, חקלאי או תעשייתי;

          "רעל מקבוצה 4" - חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם "רעלים קבוצה 4", של רעלים רפואיים;

          "רעל חקלאי" - רעל המשמש בחקלאות והנמנה עם הרעלים החקלאיים בתוספת הראשונה לצו זה;

          "רעל רפואי" - רעל לצרכי בדיקה, אבחון, הקלה, טיפול, ריפוי או מניעת מחלות, וכל רעל אחר המשמש ברפואה, הנמנה עם הרעלים הרפואיים בתוספת הראשונה לצו זה;

          "רעל תעשייתי" - רעל לשימוש בתעשיה, במלאכה, במחקר, בהוראה, בעסק או בבדיקה כימית, לרבות רעל לשימוש ביתי, הנמנה עם הרעלים התעשייתיים בתוספת הראשונה לצו זה;

          "שיווק" - מכירה, העברה, הספקה, או הנפקה בתמורה או ללא תמורה;

          "תוויות מרשם רופא" - כמתואר בתוספת השלישית לצו זה;

          "תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח"" – כמתואר בתוספת השלישית;

מיום 1.8.2012

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7061 מיום 15.12.2011 עמ' 313

הוספת הגדרת "תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח""

          "תוויות רעל" - כמתואר בתוספת השלישית לצו זה;

          "תווית טוקסיקה" - כמתואר בתוספת השלישית;

מיום 7.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4304 מיום 7.1.1982 עמ' 476

הוספת הגדרת "תוית טוקסיקה"

           "תווית ספרנדה" - כמתואר בתוספת השלישית;

מיום 7.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4304 מיום 7.1.1982 עמ' 476

הוספת הגדרת "תוית ספרנדה"

          "תוויות זהירות" - כמתואר בתוספת השלישית לצו זה;

          "תכשיר" - כל צורה, תרכובת, ריכוז, מיזוג או תערובת של רעל;

          "מנהל האגף" - מנהל האגף לרוקחות במשרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין צו זה.

מיום 7.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4304 מיום 7.1.1982 עמ' 476

הוספת הגדרת "מנהל האגף"

חובת סימון רעלים שאינם תכשירים רפואיים

2.    לא יחזיק אדם ולא ישווק רעל, שאינו תכשיר רפואי, אלא אם סומנה אריזתו כלהלן:

(1)   רעל הנמנה עם רעלים מקבוצה 1 - בתווית רעל 1;

(2)   רעל הנמנה עם רעלים מקבוצה 2 - בתווית רעל 2;

(3)   רעל הנמנה עם רעלים מקבוצה 3 - בתווית רעל 2 ובתווית הזהירות ו'.

סימון חמרי גלם של רעלים רפואיים מקבוצה 4

3.    על אף האמור בסעיף 31 לפקודה תסומן אריזתו של חומר גלם הנמנה עם רעלים מקבוצה 4, בתווית מרשם רופא 2 בלבד.

סימון תכשירים רפואיים

4.    לא יחזיק אדם ולא ישווק רעל רפואי מן הסוגים המפורטים בסעיף זה אלא אם סומנה אריזתו בנוסף לאמור בפקודה ובכל מקום אחר בצו זה כלהלן:

                 (1)   (א)   רעל רפואי שהוא תכשיר ששיווקו לצרכן מחייב מרשם רופא לפי כל דין, תסומן אריזתו בתווית "חייב מרשם רופא" כמתואר בתוספת השלישית;

(ב)   נמנה הרעל הרפואי האמור בפסקת משנה (א) עם קבוצה 1 בתוספת הראשונה, תסומן אריזתו בתווית טוקסיקה;

(ג)    נמנה הרעל הרפואי האמור בפסקת משנה (א) עם קבוצות 2, 3 ו-4 בתוספת הראשונה, תסומן אריזתו בתווית ספרנדה;

(2)   רעל רפואי שהוא תכשיר העלול לגרום לתלות תסומן אריזתו בתווית זהירות כ (K) כמתואר בתוספת השלישית;

(3)   רעל רפואי שהוא תכשיר העלול לפגום בכושר נהיגה תסומן אריזתו בתווית זהירות ד (D) כמתואר בתוספת השלישית;

(4)   רעל רפואי שהוא תכשיר העלול להתלקח, תסומן אריזתו בתווית זהירות נ (N), כמתואר בתוספת השלישית.

מיום 7.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4304 מיום 7.1.1982 עמ' 476

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

סימון תכשירים רפואיים

4. (א) לא יחזיק אדם ולא ישווק תכשיר רפואי אלא אם סומנה אריזתו כאמור בסעיף זה.

(ב) תכשיר הנמנה עם רעלים רפואיים מקבוצה 1 יסומן בתווית רעל 1 ובתווית מרשם רופא 1.

(ג) תכשיר הנמנה עם רעלים רפואיים מקבוצה 2 יסומן בתווית רעל 2 ובתווית מרשם רופא 2.

(ד) תכשיר הנמנה עם רעלים רפואיים מקבוצה 3 יסומן בתווית רעל 2 ובתווית מרשם רופא 2.

(ה) תכשיר הנמנה עם רעלים רפואיים מקבוצה 4 יסומן בתווית מרשם רופא 2 ובתווית הזהירות ז'.

סימון תכשירים בלא מרשם

4א.     אריזת תכשיר בלא מרשם, למעט אריזת תכשיר שהותר לשיווק בהתאם לתקנה 3 לתקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה-2004, תסומן בתווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח"; לעניין סעיף זה, "תכשיר בלא מרשם" – כהגדרתו בפקודת הרוקחים.

מיום 1.8.2012

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7061 מיום 15.12.2011 עמ' 314

הוספת סעיף 4א

סימון רעל הגורם לתלות

5.    רעל הגורם לתלות יסומן בתווית הזהירות כ (K) נוסף על סימון לפי סעיפים 2, 3 ו-4.

סימון רעל במשלוח

6.    (א)  לא יעביר אדם בכל דרך שהיא רעל במשלוח אלא אם סומנה אריזתו החיצונית כאמור בסעיף זה.

          (ב)  אריזה שדפנותיה מרובעים תסומן על ארבע מדפנותיה בתווית רעל 1 או בכמה מהן; רוחב הסימון לא יהיה פחות מ-30% מאורך הקו האלכסוני של הדופן ואורך הסימון לא יהיה פחות מ-30% מרחבו של הסימון.

          (ג)   אריזה שדפנותיה אינם מרובעים תסומן סביבה לפחות בשתי תוויות רעל 1; רוחב הסימון לא יהיה פחות מ-30% מהיקף האריזה, ואורך הסימון לא יהיה פחות מ-30% מרחבו של הסימון.

סימון רעל מיובא

7.    (א)  לא ייבא אדם רעל, אלא אם סומנה אריזתו החיצונית כאמור בסעיף 6; המלה "רעל" תצויין בשפה העברית, האנגלית או הצרפתית.

          (ב)  יובא רעל ללא סימון כאמור בסעיף קטן (א) יסמן היבואן את אריזתו החיצונית לפני שחרורו מהמכס ולא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו על הגיעו ארצה.

פטור מסימון רעלים רפואיים במשלוח וביבוא

8.    הוראות סעיפים 6 ו-7 אינן חלות על –

(1)   תכשירים רפואיים המכילים רעלים מקבוצות 1, 2 ו-3;

(2)   חמרי גלם ותכשירים של רעלים רפואיים מקבוצה 4.

סימון תכשיר המורכב ממספר רעלים

9.    תכשיר הכולל רעלים מדרגות רעילות שונות, יסומן בהתאם לרעל שדרגת רעילותו גבוהה יותר, זולת אם חלות עליו הוראות סעיף 10.

סימון חמרי גלם ותכשירים שמועטו

10.  לא ישווק אדם תכשיר או חומר גלם שמועטו מהרעלים המפורטים בתוספת הראשונה לצו זה, אלא אם סומן באחת או ביותר מתוויות מרשם רופא, תוויות הרעל או תוויות הזהירות המתוארות בתוספת השלישית לצו זה, בהתאם לאות או לאותיות המצויינות ליד כל אחד מהם בתוספת הראשונה.

צורת סימון התווית

11.  הסימון של כל אחת מהתוויות לפי צו זה יהיה ברור, בר-קיימא, נראה לעין בכל עת, הכל להנחת דעתו של מנהל האגף.

מיום 7.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4304 מיום 7.1.1982 עמ' 476

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

צורת סימון התוויות

11. הסימון של כל אחת מתוויות הזהירות, תוויות הרעל ותוויות מרשם הרופא יהיה ברור  ובר-קיימא.

שיווק רעלים  מקבוצה 1

12.  (א)  על אף האמור בסעיף 42 לפקודה, לא יחזיק אדם ולא ישווק רעל מהרעלים מקבוצה 1, אלא אם בידו תעודת היתר רעלים, או אישור בחתימת עובד המדינה שהרשהו לכך המנהל והמציין את הרעל, את הכמות הדרושה ואת המטרה שלשמה הוא נדרש וכן את שמו, משלח ידו ומענו של הרוכש ואת תאריך מתן האישור; על המשווק לשמור את האישור עם פנקס הרעלים.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוקח בעל רשיון כשהוא מנפיק רעלים רפואיים בכמויות רפואיות על פי מרשם.

שיווק רעלים רפואיים לרוקח

13.  רעלים רפואיים ישווקו לרוקח בעל רשיון העוסק ברעלים לצרכי רפואה, על פי הזמנה בכתב, בחתימת ידו, הנושאת חותמת העסק, או בחתימת ידו בפנקס הרעלים, או בחתימת ידו וחותמת העסק על גבי תעודת משלוח של הרעלים שתוחזר למשווק.

איסור שיווק רעלים לקטן

14.  לא ישווק אדם רעל למי שלא מלאו לו 16 שנה.

חובת רישום רעלים

15.  לא יעשה אדם כל פעולה של ייצור או מסחר של רעל, אלא אם נרשמה בפנקס הרעלים או בפנקס המרשמים, כפי שנקבע בתוספת השניה, בטורים ב' ו-ג' בפסקאות תחת הכותרת "חובת רישום".

תנאי הסחר ברעלים

16.  לא ייצר אדם ולא יסחר רעל, אלא בהתאם לתנאים הקבועים בתוספת השניה, בטורים ב' ו-ג' בפסקאות תחת הכותרת "תנאי הסחר".

תנאי החסנת רעלים

17.  נוסף על האמור בסעיף 39 לפקודה, לא יחזיק אדם רעל אלא אם הוחסן בהתאם לתנאים הקבועים בתוספת השניה, בטורים ב' ו-ג' בפסקאות תחת הכותרת "תנאי החסנה".

טיב אריזת רעלים

18.  אריזת רעל תהיה –

(1)   חזקה ובלתי חדירה;

(2)   עמידה בפני תגובה כימית בין האריזה ובין תכנה;

(3)   יציבה בתנאי טלטול, החסנה, הובלה וטיפול;

(4)   מוגנה בפני שבירה בתנאי הובלה תקינים;

(5)   עמידה ויציבה בתנאי אקלים קיצוניים;

(6)   נושאת סגר המונע נזילת הרעל או שפיכתו.

החלת דינים

18א.  (א)  הוראות תקנות 14(ד) עד (ה), 15(א)(2), 17 ו-24(ב) לתקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979 (להלן בתקנה זו - תקנות הסמים המסוכנים), יחולו, בשינויים המחוייבים, על הרעלים המפורטים בתוספת הרביעית.

          (ב)  הוראות תקנות 24(א) ו-25 עד 43 לתקנות הסמים המסוכנים וטפסים ד', ה', ז' ו-ח' בתוספת הראשונה לתקנות האמורות, יחולו בשינויים המחוייבים על ספק סמים מורשה; בסעיף זה, "ספק סמים מורשה" - כל אחד מאלה: יבואן של החומרים המפורטים בתוספת הרביעית, מפעל לייצור תרופות, בית מסחר סיטונאי לתרופות ומחסני תרופות מוסדיים.

מיום 1.1.1994

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 53

הוספת סעיף 18א

מיום 16.12.2004

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6347 מיום 16.11.2004 עמ' 145

(א) הוראות תקנות 14(ד) עד (ה), 15(א)(2) ו-17 17 ו-24(ב) לתקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979 (להלן בתקנה זו - תקנות הסמים המסוכנים), יחולו, בשינויים המחוייבים, על הרעלים המפורטים בתוספת הרביעית.

שמירת מסמכים

19.  כל מסמך על רכישת רעל או שיווקו, יישמר בידי הרוכש או המשווק, לפי הענין, במשך שלוש שנים מיום הרכישה או השיווק.

סייג לתחולה

19א.  הוראות סעיפים 4(1)(א) ו-10 לצו זה לא יחולו על תכשיר רשום.

מיום 3.7.1999

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5980 מיום 3.6.1999 עמ' 921

הוספת סעיף 19א

מיום 4.8.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6043 מיום 5.7.2000 עמ' 693

החלפת סעיף 19א

הנוסח הקודם:

19א. הוראות צו זה לא יחולו על תכשיר רשום.

שמירת דינים

20.  הוראות צו זה אינן באות לגרוע מהוראות הפקודה או כל דין אחר, אלא אם נאמר הדבר במפורש.

ביטול

21.  תקנות הרוקחים (סמים רעילים), תשכ"א-1960 (להלן - התקנות הפוקעות) - בטלות.

הוראת מעבר

22.  על אף האמור בתקנות הפוקעות, רואים פעולה שנעשתה בתקופה מיום פרסומו של צו זה עד יום תחילתו בהתאם להוראותיו אילו היה בתוקף בתקופה האמורה, כאילו נעשתה כדין לפי התקנות הפוקעות.

תחילה

23.  תחילתו של צו זה היא בתום שנה מיום פרסומו ברשומות.

השם

24.  לצו זה ייקרא "צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972".

תוספת

תוספת ראשונה

רעלים רפואיים – קבוצה 1

1.    תמצית האקוניט                                                                          Aconiti, Extractum

2.    אקוניטין ומלחיו                                                                        Aconitinum et Sales

3.    חומצה אגאריצינית                                                                   Agaricinum, Acidum

4.    אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם,                            Alcaloida et Sales et Derivata

כל הרעילים, ראה גם תחת שמותיהם                  omnia toxica, vide etiam sub suis nominibus

5.    אמפטאמין ומלחיו ותולדותיו (כ)                     Amphetaminum et Sales et Dericata (K)

6.    ארסן ותרכובותיו האורגניות והאי-אורגניות     Arsenum et Compositiones Organicae et

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)                                                                            Inorganicae

7.    אטרופין ומלחיו ותולדותיו;                                        Atropinum et Sales et Derivata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) טבליות מורכבות המכילות למנה:              1. (G, R) Praeparata composita pro dose:

אטרופין סולפאט 0.000025 גרם עם דיפנוכסילאט             Atropini sulphas 0.000025g cum

הידרוכלוריד 0.0025 גרם עד 24 מנות      Diphenoxylat. hydrochlor. 0.0025g ad doses 24

8.    תמצית היפהפיה (בלאדונה);                                               Belladonnae, Extractum;

למעט:                                                                                               Exempta sunt:

1.     (ה) איספלניות עד 25%, עד 10 גרם בסה"כ              1. (E) Emplastra ad 25%, ad 10g in toto

של האיספלניות                                                                                                             emplast.

2.     (ב) מוצרים משלשלים עד 0.02 גרם למנה,      2. (B) Praeparata laxativa ad 0.02g pro dose,

עד 0.4 גרם בסה"כ                                                                            as 0.4g in toto

3.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד          3. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.035g

0.035 גרם למנה, עד 0.35 גרם בסה"כ                                     pro dose, ad 0.35g in toto

4.    (א) פתילות עד 0.035 גרם למנה, עד                4. (A) Suppositoria ad 0.035g pro dose, ad

0.35 גרם בסה"כ                                                                                0.35g in toto

5.     (א, ה) משחות עד 25%, עד 10 גרם       5. (A, E) Unguenta ad 25%, ad 10, in toto unguent

בסה"כ של המשחות

9.    ברום                                                                                                         Bromum

(גם רעל תעשייתי)

10.  ברוצין ומלחיו                                                                              Brucinum et Sales

(גם רעל תעשייתי)

11.  בופוטנין (כ)                                                                                  Bufoteninum (K)

12.  קאלציפרול כחומר גלם                                                     Calciferolum in Substantia

13.  קאנתארידין ומלחיו ותולדותיו                               Cantharidinum et Sales et Derivata

14.  קארבאכול                                                                                          Carbacholum

15.  קוקאין ומלחיו במוצרים                                           Cocainum et Sales in Praeparatis

עד 0.1% מחושב לקוקאין בסיס                                                        ad 0.1% Cocaini Basis

16.  תמצית הסתוונית (קולכיקום)                                                      Colchici, Extractum

17.  קולכיצין ומלחיו                                         Colchicinum et SalesColchicinum et Sales

18.  קולוצינתין ומלחיו                                                                Colocynthinum et Sales

19.  קוניין ומלחיו                                                                               Coniinum et Sales

20.  קוטארנין ומלחיו                                                                        Cotarninum et Sales

21.  שמן קרוטון                                                                                     Crotonis, Olfum

22.  קורארה, אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם     Curare, Alcaloida et Sales et Derivata

23.  חומצה ציאנית ראה חומצה הידרוציאנית Cyanicum, Acidum vide Hydrocyanicum, Acidum

24.  טיפות דווילה ראה מורפין ומלחיו                  Davilla, Guttae vide Morphinum et Sales

במוצרים עד 0.2%                                                                  in praeparatis ad 0.2%

25.  אצבעונית (דיגיטליס), עלים ומוצריהם                             Digitalis, Folia et Praeparata

26.  אצבעונית (דיגיטאליס), גליקוזידה;                                            Digitalis, Glycosida;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד         1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.0004g

0.0004 גרם למנה, עד 0.01 גרם בסה"כ                                   pro dose, ad 0.01g in toto

27.  די-איזופרופיל-פלואורו-פוספט                                     Di-Isopropyl-Fluoro-Phosphat

28.  דימתיל טריפטאנין                                                                Dimethyl-Tryptaninum

29.  אמטין ותולדותיו ומלחיו                                              Emetinum et Derivata et Sales

30.  קרן השיפון (ארגוטה) אלקאלואידים ומלחיהם    Ergotae Alcaloida et Sales et Derivata;

ותולדותיהם;

כגון:                                                                                                         Exempla:

ארגומטרין                                                                                           Ergometrinum

ארגוטונין                                                                                              Ergotoninum

ארגוטוכסין וכו'                                                                                 Ergotoxinum etc.

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד         1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.001g

0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה"כ                                  pro dose, ad 0.025g in toto

31.  תמציות קרן השיפון (הארגוטה);                                                    Ergotae, Extracta;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד          1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.001g

0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה"כ                                  pro dose, ad 0.025g in toto

32.  אזרין ראה פיזוסטיגמין                                                Eserinum vide Physostigminum

33.  גליקוזידים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם   Glycosida, Omnia Toxica, vide etiam sub

                                                                                                             Suis nominibus

34.  הארמאלין (כ)                                                                                Harmalinum (K)

35.  הארמין (כ)                                                                                       Harminum (K)

36.  הומאטרופין ומלחיו;                                                            Homatropinum et Sales;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

הומאטרופין מתילברומיד בתוך:                                       Homatropini methylbromidum in:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד         1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.002g

0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם סה"כ                                       pro dose, ad 0.04g in toto

2.     (ז, מ) מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.01%,      2. (G, R) Praeparata mixta liquida ad 0.01%

עד 150 סמ"ק של המוצרים                                                          ad 150ml praeparat.

37.  מלחי כספית ותרכובותיה האורגניות;    Hydrargyri, Sales et Compositiones Organicae;

יוצאים מן הכלל:                                                                              Exceptiones sunt:

1.     כספית חד כלורית או קאלומל, ראה קבוצה 2        1. Hydrargyri subchloridum vel Calomel

2.     סולפידים של הכספית, ראה קבוצה 2                                             2. Hydrargyri sulfida

3.     כספית, תרכובות אורגניות משתנות, ראה קבוצה 2    3. Hydrargyri, compositiones organicae

                                                                                                              diureticae

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה, ח) תרכובות אורגניות לחיטוי, מורכבות: 1. (E, H) Antiseptica, Praeparata organica composita:

כגון עם פנילמרקורוניטראט, פנילמרקורו-אצטאט וכו'   Exempla: cum Phenylmercuronitras,

                                                                                Phenylmercuro-acetat etc.

2.     תרכובות אורגניות לצרכי שימור          2. Compositiones organicae ad rem conservandes

3.     (א) איספלניות                                                                             3. (A) Emplastra

4.     (ה, ח) תרחיץ אבץ עם צינאבר עד 1%,           4. (E, H) Lotio Zinci cum Cinnabare ad 1%,

עד 200 גרם של התרחיץ                                                                    ad 200g lotion.

5.    (ה, ח) תמיסת מרקורוכרום עד 2%,                    5. (E, H) Solutio Mercurochromi ad 2%,

עד 20 גרם של התמיסות                                                                  ad 20g solution.

6.     (א, ה) משחת כספית עד 12.5%, עד                     6. (A, E) Unguentum Cinerei ad 12.5%

150 גרם של המשחות                                                                    ad 150g unguent.

7.     (א, ה) משחת כספית לבנה או משחת כספית      7. (A, E) Unguentum Hydrargyri album vel

אמינוכלורית עד 10%, עד 50 גרם של המשחות   Ung. Hydrargyri aminochloridum ad 10%,

                                                                                                ad 50g unguent

8.     (א, ה) משחת תחמוצת הכספית הצהובה עד 2%, 8. (A, E) Unguentum Hydrargyru oxydatum

עד 50 גרם של המשחות                                              flavum ad 2%, ad 50g unguent.

38.  הידראסטין ומלחיו                                                                   Hydrastinum et Sales

39.  חומצה הידרוציאנית ומלחיה                                   Hydrocyanicum, Acidum et Sales;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה) פרוציאניד האשלגן                                                    1. (H) Kalii Ferrocyanidum

2.     (ה) פרוציאניד האשלגן                                                     2. (H) Kalii Ferricyanidum

40.  היוסצין ראה סקופולאמין                                            Hyoscinum vide Scopolaminum

41.  היוסציאמין ומלחיו                                                               Hyoscyaminum et Sales

42.  לובלין ומלחיו                                                                            Lobelinum et Sales

למעט:                                                                                               Exempta sunt:

1.     (ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם    1. (C) Praeparata solida per os ad 0.002g

למנה, עד 0.06 גרם בסה"כ                                                  pro dose, ad 0.06g in toto

43.  חומצה אמידו-ליזרגית (כ)                                      Lysergicum, Acidum, Amidum (K)

44.  חומצה דיאתיל-אמידו דכסטרו-ליזרגית (כ) d-Lysergicum, Acidum, Diaethylamidum (K)

45.  מסקאלין ומלחיו (כ)                                                            Mescalinum et Sales (K)

46.  מתילפנידאט או ריטאלין ומלחיו (כ)             Methylphenidatum vel Ritalin et Sales (K)

47.  מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2% מחושב     Morphinum et Sales in Praeparatis ad 0.2%

למורפין בסיס;                                                                                     Morphini basis

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) טיפות דווילה המכילים עד 0.03% מורפין     1. (A) Guttae Davilla ad 0.03% Morphini

לבסיס, עד 20 סמ"ק                                                                         basis, ad 20 ml

48.  סמים מסוכנים, לפי פקודת הסמים המסוכנים, Narcotica omnia, secundum "Dangerous Drugs

1936, ותקנותיה                                                                Ordinance, 1936, and Rules"

49.  ניקוטין ומלחיו                                                                            Nicotinum et Sales

(גם רעל תעשייתי)

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) תכשירים המשמשים לגמילה מעישון 1. (A) Praeparata ad Recedendam Consuetudinem

                                                                                                         Fumandi

מיום 9.1.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 650

49. ניקוטין ומלחיו Nicotinum et Sales

(גם רעל תעשייתי)

למעט: Exempta sunt:

1. (א) תכשירים המשמשים לגמילה מעישון 1. (A) Praeparata ad Recedendam Consuetudinem

Fumandi

50.  תמציות אגוז הקאה (נוכס וומיקה);                                      Nucis Vomicae, Extracta;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ב) מוצרים משלשלים עם תמצית אגוז הקאה 1. (A, B) Praeparata laxativa cum Extr. Nuc.

                                                                                                         Vomicae

2.     (ז, מ) מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%, עד 2. (G, R) Praeparata mixta liquida ad 0.1%, ad

200 סמ"ק של המוצרים                                                                 200 ml praeparat.

51.  פלטיארין ומלחיו                                                                     Pelletierinum et Sales

52.  פנמטראזין ומלחיו (כ)                                                   Phenmetrazinum et Sales (K)

53.  זרחן לבן או צהוב (גם רעל חקלאי ותעשייתי);                   Phosphorum Album vel Flavum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ג) שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך שמן דגים           1. (A, C) Phosphori, Oleum ad 0.1%

                                                                              Phosphorum in Oleo Jecoris

54.  פיזוסטיגמין או אזרין ומלחיו                             Physostigminum vel Eserinum et Sales

55.  פיקרוטוכסין ומלחיו                                                                Picrotoxinum et Sales

56.  פיפראדול ומלחיו                                                                       Pipradolum et Sales

57.  פוטאסיום ראה אשלגן                                                             Potassium vide Kalium

58.  פסילוצין (כ)                                                                                    Psilocinum (K)

59.  פסילוציבין (כ)                                                                              Psilocybinum (K)

60.  יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם                          Radioactiva, Elementa et Praeparata;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מים רפואיים רדיואקטיביים                             1. (A) Aqiae medicatae radioactivae

61.  סקופולאמין או היוסצין ומלחיו        Scopolaminum vel Hyoscinum et Sales et Derivata;

ותולדותיו;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים עם סקופולאמין          1. (G, R) Praeparata solida cum Scopolamino

בוטיל-ברומיד עד 0.02 גרם למנה,         butyl promido ad 0.02g pro dose, ad 0.4g in toto

עד 0.4 גרם בסה"כ

2.     (ז, מ) תמיסות עד 0.1%, עד 10 סמ"ק        2. (G, R) Solutiones ad 0.1%, ad 10 ml solution

של תמיסות

3.     (ז, מ) מוצרים מוצקים עם סקופולאמין - N - 3. (G, R) Praeparata solida cum Scopolaminum

אוקסיד הידרוברומיד עד 0.00025 גרם למנה, -N-oxydo hydrobromido ad 0.00025g pro dose,

עד 0.005 גרם בסה"כ                                                                    ad 0.005g in toto

62.  סודיום ראה נתרן                                                                       Sodium vide Natrium

63.  סטרופאנטין קומבה ואובאין                                                     Strophantinum G et K

64.  סטריכנין ומלחיו ותולדותיו;                                    Strychninum et Sales et Derivata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%,         1. (G, R) Praeparata mixta liquida ad 0.1%,

עד 15 סמ"ק של המוצרים                                                             ad 15ml praeparat.

2.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0005 2. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.0005g

גרם למנה, עד 0.002 גרם בסה"כ                                          pro dose, ad 0.002g in toto

65.  תאליום ומלחיו                                                                              Thallium et Sales

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

66.  וראטרין ומלחיו                                                                          Veratrinum et Sales

67.  יוהימבין ומלחיו                                                                      Yohimbinum et Sales

רעלים רפואיים – קבוצה 2

1.    אקוניט, עלים, שורש, משרה ומוצריהם      Aconiti, Folia, Radix, Tinctura et Praeparata

2.    דמומית אביבית (אדוניס ורנאליס)                                                    Adonis Vernalis

3.    תמצית הדמומית האביבית (אדוניס ורנאליס);                     Adonis Vernalis, Extracta;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מעורבים עד 0.5%, עד          1. (G, R) Praeparata mixta ad 0.5%, ad 300 ml

300 סמ"ק של המוצרים                                                                            praeparat.

4.    אדרנאלין ומלחיו;                                                                  Adrenalinum et Sales;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה, ז, מ) תמיסות לשימוש חיצוני עד 0.1%, 1. (A, E, R) Solutiones pro usu externo ad 0.1%,

עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                              ad 10 ml solution.

5.    אתר                                                                                                           Aether;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה) מוצרים לצרכי ניקוי                                1. (B, E) Praeparata ad rem purificandi

2.     (ב) תמיסות כוהל באתר                                                          2. (B) Spiritus aetheris

6.    אתר להרדמה;                                                                       Aether Anaestheticus;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

ראה אתר                                                                                                 vide Aether

7.    תחמוצת האתילן                                                                        Aethylenis Oxydum

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

8.    אתיל-מורפין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 Aethylis Morphinum et Sales in Praeparata

גרם למנה וכן בתמיסות עד 2.5%;         Solida ad 0.1g pro dose et Solutiones ad 2.5%;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד   1. (A) Praeparata solida ad 0.02g pro dose, ad

0.2 גרם בסה"כ                                                                                   0.2g in toto

2.     (א) תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק       2. (A) Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solution.

של התמיסות

3.     (ז, מ) תמיסות מעל 0.25% ועד 1%, עד        3. (G, R) Solutiones plus quam 0.25% ad 1%,

25 סמ"ק של התמיסות                                                                  ad 25 ml solution.

9.    אלואין;                                                                                                   Aloinum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב) מוצרים משלשלים עם אלואין        1. (B) Praeparat. Laxativa cum Aloino ad doses 50

עד 50 מנות

10.  אמתוקאין ראה טטראקאין                                        Amethocainum vide Tetracainum

11.  אמיל ניטריט                                                                                       Amylis Nitris

12.  אמיטאל ראה חומצה בארביטורית (כ)           Amytalum vide Barbituricum, Acidum (K)

13.  מלחי האנטימון ותרכובותיו האורגניות    Antimonii, Sales et Compositiones Organicae;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב) טבליות אצטאט הכסף עד 0.006 גרם למנה, 1. (B) Compressi Argenti Acetatis ad 0.006g

עד 0.3 גרם בסה"כ                                                             pro dose, ad 0.3g in toto

2.     (ה, ח) תמיסת כסף חנקני עד 1%, עד 10 סמ"ק   2. (E, H) Solutio Argenti Nitratis ad 1%, ad

של התמיסות                                                                                 10 ml solution.

3.     (א, ה) תמיסת כסף חלבוני עד 2%, עד 10 סמ"ק 3. (A, E) Solutio Argenti Proteinatis ad 2%,

של התמיסות                                                                             ad 10 ml solution.

4.     (א, ה) תמיסת כסף חלבוני רפה עד 5%, עד     4. (A, E) Solutio Argenti Proteinatis mitis ad

10 סמ"ק של התמיסות                                                           5%, ad 10 ml solution.

5.     (ב) עפרונות כסף חנקני                                                     5. (B) Styli Argenti Nitratis

6.     (ז, מ) עפרונות כסף פיקראטי                                          6. (G, R) Styli Argenti Picratis

15.  בארביטאל (כ) ראה חומצה בארביטורית       Barbitalum (K) vide Barbituricum, Acidum

16.  חומצה בארביטורית, ומלחיה ותולדותיה (כ); Barbituricum, Acidum et Sales et Derivata (K)

כגון:                                                                                                         Exempla:

(כ) אמיטאל                                                                                         (K) Amytalum

(כ) בארביטאל (או בארביטון)                                           (K) Barbitalum (vel Barbitonum)

(כ) פנטובארביטאל (או פנטובארביטון)                 (K) Pentobarbitalum (vel Pentobarbitonum)

(כ) פנובארביטאל (או פנובארביטון)                   (K) Phenobarbitalum (vel Phenobarbitonum)

(כ) סקובארביטאל                                                                          (K) Secobarbitalum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים מורכבים לשמוש פנימי        1. (A) Praeparata solida composita per os

עם אמידופירין (0.2 גרם-0.3 גרם) ובארביטאל     Amidopyrini (0.2 g-0.3 g) et Barbitali ad

עד 0.15 גרם, עד 6 מנות                                                                0.15 g, ad doses 6

2.     (א) מוצרים מוצקים מורכבים לשמוש פנימי עם 2. (A) Praeparata solida composita per os cum

בארביטוראטים עד 0.03 גרם למנה, עד 0.3 Barbituratis ad 0.03 g pro dose, ad 0.3 g in toto

גרם בסה"כ

3.     (ז, מ) מוצרים מוצקים מורכבים לשמוש פנימי 3. (G, R) Praeparata solida composita per os cum

עם בארביטוראטים עד 0.03 גרם למנה,     Barbituratis ad 0.03 g pro dose, ad 1.5 g in toto

עד 1.5 גרם

4.     (א, כ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם     4. (K, A) Praeparata solida per os cum Methyl-

מתיל-פנובארביטון עד 0.06 גרם למנה, עד 15 מנות barbitono ad 0.06 g pro dose, ad doses 15

5.     (א, כ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם      5. (K, A) Praeparata solida per os cum Pheno-

פנובארביטאל עד 0.015 גרם למנה, עד 15 מנות  barbitalo ad 0.015 g pro dose, ad doses 15

6.     (ז, מ) תמיסות עד 0.4%, עד 100 סמ"ק    6. (G, R) Solutiones ad 0.4%, ad 100 ml solution.

של התמיסות

7.     (א) פתילות עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ 7. (A) Suppositoria ad 0.1 g pro dose, ad 1 g

                                                                                                            In toto

17.  יפהפיה (בלאדונה), עשב, עלים, שורשים Belladonnae, Herba, Folia, Radix et Tinctura;

ומשרה;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 1.5%, עד 100 גרם 1. (E) Praeparata pro usu externo ad 1.5%,

                                                                                                         ad 100 g

2.     (א) תערובות עשבים נגד קצרת                                      2. (A) Species Antiasthmaticae

18.  ברומופורם;                                                                                    Bromoformium;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) תמיסות עד 0.5%                                                        1. (A) Solutiones ad 0.5%

19.  בוטיל-כלוראל הידראט                                                         Butyl-Chloralis Hydras

20.  קאדמיום ומלחיו                                                                          Cadmium et Sales;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.      (א, ב, ה) סולפיד הקאדמיום בתחלבים לשמוש       1. (A, B, E) Cadmii sulfidum in emulsione

חיצוני עד 1%, עד 100 גרם של התחליבים        pro usu externo ad 1%, ad 100 g emulsion.

21.  קאלאבאר ומוצריו                                                                    Calabar et Praeparata

22.  קאלומל או כספית חד כלורית                           Calomel vel Hydrargyri Subchloridum

23.  זבוב ספרדי (קאנתאריס);                                                                         Cantharis;

למעט:                                                                                               Exempta sunt:

1.     (א) אספלניות זבוב ספרדי (קאנתאריס) עד    1. (A) Emplastra Cantharidis ad 40%, ad 80 g

80 גרם של האספלניות                                                                               emplast.

2.     (ב, ה, ח) משרת זבוב ספרדי (קאנתאריס) 2. (B, E, H) Tinctura Cantharidis in mixturis pro

בבלילות לשמוש חיצוני עד 10% עד                  usu externo, ad 10% ad 100 ml mixturae

100 סמ"ק של הבלילות

24.  פחמן גפריתי                                                                            Carbonei Disulfidum

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

25.  כלוראל אמיד או כלוראל פורמאמיד        Chloralis Amidum vel Chloralis Formamidum

26.  כלוראל פורמאמיד או כלוראל אמיד        Chloralis Formamidum vel Chloralis Amidum

27.  כלוראל הידראט (כ);                                                               Chloralis Hydras (K);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, כ) מוצרים מעורבים נוזליים לשמוש פנימי 1. (A, K) Praeparata mixta liquida per os ad

עד 1%, עד 100 סמ"ק של המוצרים                                         1%, ad 100 ml praeparat.

2.     (ה) מוצרים לשמוש חיצוני לשערות עד 5%    2. (E) Praeparata pro usu externo pro capillis

עד 100 סמ"ק של המוצרים                                              ad 5%, ad 100 ml praeparat.

28.  כלוראלוזה                                                                                          Chloralosum

29.  כלורטון או כלורובוטאנול;                                   Chloretonum vel Chlorobutanolum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ד) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד            1. (A, D) Praeparata solida per os ad 0.3 g

0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ                                                pro dose, ad 3 g in toto

2.     תמיסות עד 0.5%                                                                   2. Solutiones ad 0.5%

3.     (א) פתילות עד 1 גרם למנה, עד 5 גרם בסה"כ 3. (A) Suppositoria ad 1 g pro dose, ad 5 g in toto

30.  כלורובוטאנול ראה כלורטון                                 Chlorobutanolum vide Chloretonum

31.  כלורופורם;                                                                                    Chloroformium;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 30%, עד     1. (B, E) Praeparata pro usu externo ad 30%,

100 גרם של המוצרים                                                                 ad 100 g praeparat.

2.     (א) תמיסות עד 0.5%, עד 150 סמ"ק של התמיסות 2. (A) Soutiones ad 0.5%, ad 150 ml solution.

3.     (א) תמיסות עד 1.5%, עד 10 סמ"ק של התמיסות 3. (A) Solutiones ad 1.5%, ad 10 ml solution.

32.  מלחי הקובאלט                                                                                  Cobalti, Sales

33.  סהרון הודי (קוקולוס)                                                                                  Cocculus

34.  קודאין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 גרם Codeinum et Sales in Praeparat. Solid. ad 0.1 g

למנה וכן בתמיסות עד 2.5%;                                     pro dose et Solutiones ad 2.5%;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד      1. (A) Praeparata solida ad 0.02 g pro dose,

0.2 גרם בסה"כ                                                                              ad 0.2 g in toto

2.     (א) תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק       2. (A) Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solution.

35.  סתוונית (קולביקום)                                                                                   Colchicum

36.  פקועה (קולוצינת);                                                                                 Colocynthis;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ג) מוצרים משלשלים                                                 1. (B, C) Praeparata laxativa

37.  רוש עקוד (קוניום)                                                                                         Conium

38.  זיוונית (קונוואלאריה מייליס), עלים, עשב, Convallaria Majalis, Folia, Herba, Tinctura

משרה ותמציות;                                                                                           et Extracta;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מעורבים נוזליים עם תמציות עד 1%,         1. (A) Praeparata liquida mixta cum

עד 300 סמ"ק של המוצרים                                 extractis ad 1%, ad 300 ml praeparat.

39.  קרזול ותולדותיו                                                                     Cresolum et Derivata;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

יוצאים מן הכלל:                                                                              Exceptiones sunt:

1.     תמיסת קרזול בסבון, ראה קבוצה 3                                      1. Liquor Cresoli saponatus

2.     פארה-כלורו קרזול, ראה קבוצה 3                                              2. Cresoli-p-chloridum

40.  מלחי הנחושת                                                                                      Cupri, Sales;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

יוצאת מן הכלל:                                                                                      Exceptio est:

נחושת גופרתית, ראה קבוצה 3                                                                     Cupri sulphas

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה) מוצרים נגד כנים                                             1. (E) Praeparata contra Pediculos

2.     (ה) תמיסת נחושת-אבץ                                                     2. (E) Solutio Cupro-Zinci

3.     (ה) תמיסת פלינג                                                                  3. (E) Solutio Fehlingi

4.     (א) מחזקים כלליים (טוניקה) עם מלחי נחושת                   4. (A) Tonica cum Cupri salium

41.  ד.ד.ט ראה דיקופאן                                                              D.D.T. vide Dicophanum

42.  דיקופאן או ד.ד.ט                                                                Dicophanum vel D.D.T.;

(גם רעל חקלאי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה, ח) אבקות עד 10%                                                       1. (H, E) Pulveres ad 10%

2.     (ה, ח) תמיסות עד 5%                                                      2. (H, E) Solutiones ad 5%

43.  דיקומארול                                                                                         Dicumarolum

44.  שרביטן (אפדרה)                                                                                          Ephedra

45.  אפדרין ומלחיו;                                                                       Ephedrinum et Sales;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם אפדרין 1. (A) praeparata solida per os cum Ephedrino

ומלחיו עד 0.05 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ   et sales ad 0.05 g pro dose, ad 0.3 g in toto

2.     (ז, מ) מוצרים מוצקים מעורבים לשמוש פנימי עם 2. (G, R) Praeparata solida composita per os

אפדרין ומלחיו עד 0.025 גרם למנה, עד 0.6 גרם בסה"כ cum Ephedrino et sales ad 0.025 g pro

                                                                                        Dose, ad 0.6 g in toto

3.     (ה) תמיסות עד 2%, עד 15 סמ"ק, לשמוש חיצוני       3. (E) Solutiones ad 2%, ad 15 ml, pro

                                                                                                     uso externo

4.     (א) תמיסות עד 0.2%, עד 200 סמ"ק של התמיסות 4. (A) Solutiones ad 0.2%, ad 200 ml solut.

46.  קרן השיפון (ארגוטה) ומוצריו                                                       Ergota et Praeparata

47.  אריתריל ארבע-חנקני ראה ניטראטים                        Erythrilis Tetranitras vide Nitrates

48.  שרך זכרי (פיליכס מאס) ותמציותיו                                                Filix Mas et Extracta

49.  פלואורידים                                                                                              Fluorida;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

יוצא מן הכלל:                                                                                        Exceptio est:

פלואוריד הסידן, ראה קבוצה 3                                                                Calcii fluoridum

למעט:

1.     משחות שינים עם פלואורידים עד 0.4% פלואור 1. Pastae Dentifriciae cum Fluoridis ad 0.4%

                                                                                                         Fluorum

2.     תכשירים למניעת עששת המכילים עד 1 מ"ג 2. Anti Caries Preparations Containing till 1 Mg.

יון פלואריד למנה                                                                  Fluoride Ion per Dose

מיום 15.8.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1043

הוספת פריט 49(2)

50.  פלואורו-אלומינאטים                                                                    Fluoroaluminates

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

51.  גלזמיום ומשרתו                                                                    Gelsemium et Tinctura

52.  גליצריל תלת חנקני                                                                     Glycerilis Trinitras

(גם רעל תעשייתי)

הפארין;                                                                                                 Heparinum;

למעט:                                                                                                                        Exempta sunt:

1.     (א, ה) משחות עד 5000 יחידות לגרם                   1. (A, E) Unguenta ad 5000 U per gram

53.  הכסאכלורו-ציקלוהכסאן או לינדאן                Hexachloro-Cyclohexanum vel Lindane;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה, ח) מוצרים נוזליים עד 0.5%       1. (E, H) Praeparata liquida ad 0.5% pro uso externo

לשימוש חיצוני

2.     (ה, ח) מוצרים מוצקים עד 1%             2. (E, H) Praeparata solida ad 1% pro uso externo

לשימוש חיצוני

54.  הכסיל-רזורצינול                                                                    Hexylis Resorcinolum

55.  כספית, תרכובות אורגניות משתנות     Hydrargyri, Compositiones Organicae Diureticae

56.  כספית חד כלורית או קאלומל                           Hydrargyri Subchloridum vel Calomel

57.  סולפידים של הכספית                                                                 Hydrargyri Sulfida

58.  הידראסטיס                                                                                              Hydrastis

59.  הידרוכינון                                                                                      Hydrochinonum

(גם רעל תעשייתי)

60.  איפקאקואנה ומוצריה;                                                      Ipecacuanja et Praeparata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד          1. (A) Praeparata solida per os ad 0.4 g in toto

0.4 גרם בסה"כ

2.     (א) אבקת דובר                                                                       2. (A) Pulvis Doveri

3.     (א, ב) סירופ איפקאקואנה לפי הפרמאקופיאה    3. (A, B) Syrupus Ipecacuanhae secundum

של ארצות הברית עד 30 גרם                                               U.S. Pharnacopeia ad 30 g

61.  פילוקארפוס יאבוראנדי ומוצריו                             Jaborandi, Pilocarpus et Praeparata

62.  יאלאפה;                                                                                                     Jalapa;

למעט:                                                                                                exempta sunt:

1.     (ב) מוצרים משלשלים                                                        1. (B) Praeparata laxativa

63.  יוד  Jodum;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                exempta sunt:

1.     (ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 2.5%, עד 20 גרם 1. (E) Praeparata pro uso externo ad 2.5%, ad

של המוצרים                                                                                  20 g praeparat.

64.  לובליה;                                                                                                    Lobelia;

למעט:                                                                                               Exempta sunt:

1.     (א) תערובות עשבים נגד קצרת                                      1. (A) Species Antiasthmaticae

2.     (א) משרה עד 5 סמ"ק בתערובות                               2. (A) Tinctura ad 5 ml in mixturis

65.  מתאנול                                                                                               Methanolum

(גם רעל תעשייתי)

66.  נאפטאלן                                                                                            Naphtalenum

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

67.  ניטראטים ופוליניטראטים של פוליאלכוהולים Nitrates et Polynitrates, Polyalcoholium;

(גם רעל תעשייתי);

כגון:                                                                                                         Exempla:

(1)    אמינוטראט פוספאט                                                           (1) Aminotrati phosphas

למעט:                                                                                         Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 1. (A) Praeparata solida per os ad 0.002 g

גרם למנה, עד 0.04 גרם בסה"כ                                       pro dose, ad 0.1 g in toto

2.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.01 2. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.01 g

גרם למנה, עד 0.1 גרם בסה"כ                                         pro dose, ad 0.1 g in toto

(2)    אריתריל ארבע-חנקני                                                           (2) Erythrilis tetranitras

למעט:                                                                                         Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.03 1. (A) Praeparata solida per os 0.03 g pro

גרם למנה, עד 0.15 גרם בסה"כ                                           dose, ad 0.15 g in toto

(3)    גליצריל תלת-חנקני                                                               (3) Glycerilis trinitras

למעט:                                                                                         Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד     1. (A) Praeparata solida per os ad 0.00065 g

0.00065 גרם למנה, עד 0.0065 גרם בסה"כ                    pro dose, ad 0.0065 g in toto

2.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי בעלי       2. (G, R) Praeparata solida per os cum

פעילות ממושכת עד 0.0065 גרם למנה, עד actionae prolongata ad 0.0065 g pro dose,

0.13 גרם בסה"כ                                                                    ad 0.13 g in toto

(4)    מאניטול שש-חנקני                                                           (4) Mannitolis hexanitras

למעט:                                                                                         Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.025 1. (A) Praeparata solida per os ad 0.025 g

גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה"כ                                      pro dose, ad 0.25 g in toto

(5)    חמש-אריתריל ארבע-חנקני                                             (5) Pentaerythrilis tetranitras

למעט:                                                                                         Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.1 גרם 1. (A) Praeparata solida per os ad 0.1 g pro

למנה, עד 1 גרם בסה"כ                                                         dose, ad 1 g in toto

68.  ניטריט הנתרן                                                                                        Natrii Nitris

(גם רעל תעשייתי)

69.  אגוז הקאה (נוכס וומיקה) ומוצריו;                                        Nux Vomica et Praeparata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מחזקים מעורבים                                           1. (A) Praeprata tonica mixta

70.  אופיום עם אבקת איפקאקואנה או אבקת     Opium cum Ipecacuanha, Pulvis vel Pulvis

דובר,                                                                                                         Doveri,

לפי ההרכב:                                                                      secundum praescriptionem:

אופיום אבקה 10%                                                                           Opium pulvis 10%

איפקאקואנה אבקה 10%                                                            Ipecacuanha pulvis 10%

חומר בלתי פעיל באבקה 80%;                                              Substantia inerta pulvis 80%;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) אבקת דובר עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ 1. (A) Pulvis Doveri ad 0.3 g pro dose, ad

                                                                                                       3 g in toto

71.  חומצה אוכסאלית                                                                        Oxalicum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

72.  פאראלדהיד (כ)                                                                           Paraldehydum (K)

(גם רעל תעשייתי);

73.  חמש-אריטריל ארבע-חנקתי ראה ניטראטים       Pentaerythrilis Tetranitras vide Nitrates

74.  פנטובארביטאל או פנטובארביטון (כ) ראה Pentobarbitalum vel Pentobarbitonum (K) vide

חומצה בארביטורית                                                                Barbituricum, Acidum

75.  פנובארביטאל או פנובארביטון (כ) ראה Phenobarbitalum vel Phenobarbitonum (K) vide

חומצה בארביטורית                                                                Barbituricum, Acidum

76.  פנובוטאזון ותולדותיו                                                    Phenobutazunom et Derivata

77.  חומצה פיקרית                                                                            Picricum, Acidum;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:

1.     (א, ה) מוצרים לשמוש חיצוני                                 1. (A, F) Praeparata pro usu externo

78.  פילוקארפין ומלחיו                                                                  Pilocarpinum et Sales

79.  מלחי עופרת ותרכובותיהם האורגניות          Plumbi Sales et Compositiones Organicae;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

יוצא מן הכלל:                                                                                 Exceptiones sunt:

1.     תחמוצות העופרת, ראה קבוצה 3                                                         1. Plumbi oxida

למעט:                                                                                         Exempta sunt:

1.     (ה, ח) מי עופרת אצטאט                                       1. (E, H) Aqua Plumbi Acetatis

2.     (ה) אספלניות עופרת                                                     2. (E) Emplastra Plumbi

3.     (ה, ח) עופרת אנטימונאט                                           2. (E, H) Plumbi Antimonas

4.     (ה, ח) עופרת אולאט                                                       4. (E, H) Plumbi Oleas

5.     (ה, ח) עופרת סטאראט                                                   5. (E, H) Plumbi Stearas

6.     (ה, ח) עופרת סולפיד                                                  6. (E, H) Plumbi Sulfidum

7.     (ה) משחות עופרת אצטאט                                   7. (E) Unguenta Plumbi Acetatis

80.  פוליניטראטים של פוליאלכוהולים ראה ניטראטים Polynitrates, Polyalcoholium vide Nitrates

81.  פוטאסיום ראה אשלגן                                                           Potassium vide Kalium

82.  ראובולפיה ואלקאלואידים ותולדותיהם Rauwolfia et Alcaloida et Derivata et Praeparata;

ומוצריהם;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד     1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.00025 g

0.00025 גרם למנה, עד 0.003 גרם בסה"כ                             peo dose, ad 0.003 g in toto

83.  סאבאדילה ומוצריה;                                                            Sabadilla et Praeparata;

למעט:                                                                                                exempta sunt:

1.     (ה) חומץ סאבאדילה עד 200 סמ"ק                          1. (E) Acetum Sabadillae ad 200 ml

84.  סאבינה ומוצריה                                                                        Sabina et Praeparata

85.  סאנטונין                                                                                               Santoninum

86.  סאפונינים, כל הרעילים                                                       Saponina, Omnia Toxica

87.  סלן ומלחיו ותרכובותיו                                       Selenium et Sales et Compositiones;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה, ח, מ) סלן סולפיד במוצרים לשימוש חיצוני 1. (E, H, R) Seleni sulfidum in praeparata pro

עד 2.5%, עד 100 גרם של המוצרים                  usu externo ad 2.5%, ad 100 g praeparat.

88.  שמן חרדל                                                                                        Sinapis, Oleum

89.  סודיום ראה נתרן                                                                       Sodium vide Natrium

90.  ספארטיין ומלחיו                                                                       Sparteinum et Sales

91.  עלי תפוח הקוצים (סטראמוניום) ומוצריהם הרוקחיים; Stramonii, Folia, et Praeparata Galenica;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) תערובות עשבים נגד קצרת                                      1. (A) Species Antiasthmaticae

92.  סטרופאנטוס ומוצריו                                                          Strophantus et Praeparata

93.  סולפאנול (כ)                                                                                Sulphonalum (K)

94.  טטראקאין או אמתוקאין ומלחיו ותולדותיו; Tetracainum vel Amethocaimun et Sales et

                                                                                                                     Derivata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ה) תמיסות עד 1% לשמוש חיצוני              1. (A, E) Solutiones ad 1% pro usu externo

2.     (א) פתילות נגד טחורים                                      2. (A) Suppositoria Haemorrhoidalia

3.     (ה) משחות לעור עד 1%                                          3. (E) Unguenta pro derma ad 1%

95.  טטרונאל (כ)                                                                                    Tetronalum (K)

96.  טריונאל                                                                                            Trionalum (K)

97.  אוראידים, כל הרעילים;                                                         Ureida, Omnia Toxica;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם ברום- 1. (G, R) Praeparata solida per os cum Brom-

איזוואלריל-אוראה (או ברומוראל) עד 0.3 גרם isovaleryl-urea (vel Bromuralum) ad 0.3 g pro

למנה, עד 3 גרם בסה"כ                                                               dose, ad 3 g in toto

2.     (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם קארברומאל  2. (G, R) Praeparata solida per os cum

עד 0.5 גרם למנה, עד 5 גרם בסה"כ              Carbromalo ad 0.5 g pro dose, ad 5 g in toto

98.  אורתאנים, כל הרעילים                                                        Urethana, Omnia Toxica

99.  וראטרום ומוצריו                                                                   Veratrum et Praeparata

100.      וארפארין                                                                                      Warfarinum;

(גם רעל חקלאי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה, ח) מוצרים משמידי מזיקים עד 0.5%          1. (B, E, H) Praeparata Pesticida ad 0.5%

101.      מלחי אבץ ותרכובותיהם האורגניות      Zinci, Sales, et Compositiones Organicae;\

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ה) תמיסות אבץ גפריתי עד 1%, עד 10      1. (A, E) Solutiones Zinci sulfatis ad 1%, ad

סמ"ק של התמיסות                                                                              10 ml solut.

2.     אבץ באציטראצין, מוצרים מעורבים עד 10%   2. Zinci Bacitracinum, in praeparata ad 10%

3.     תחמוצת האבץ                                                                             3. Zinci oxydum

4.     אבץ סטאראט                                                                                4. Zinci stearas

5.     (ה) אבץ אונדצילאט, מוצרים לשמוש חיצוני   5. (E) Zinci undecylenas, praeparata pro usu

                                                                                                           externo

רעלים רפואיים – קבוצה 3

1.    חומצת חומץ                                                                               Aceticum, Acidum

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     חומצת חומץ מהולה עד 6%                                 1. Aceticum, Acidum, dilutum ad 6%

2.    אצטון                                                                                                     Acetonum

(גם רעל תעשייתי)

3.    חומצות ראה תחת שמותיהן                                              Acida vide sub suis nominibus

4.    אמוניה                                                                                                   Ammonia;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה) תמיסת אמוניה מהולה עד 250 סמ"ק   1. (B, E) Liquor Ammoniae dilutus ad 250 ml

2.     (ב, ה, ו) תמיסת אמוניה מרוכזת עד 250 סמ"ק 2. (B, E, F) Liquor Ammoniae fortis ad 250 ml

3.     מוצרים לצרכי נקוי                                                  3. Praeparata ad rem purificandi

5.    אמוניה, תרכובות אורגניות רבעוניות כחומר גלם Ammoniae Compositiones Quadrivalentis

(גם רעל תעשייתי)                                                                                    in Substantia

6.    אמילן הידראס או כהל אמילי, טרציארי       Amelyni Hydras vel Amyl Alcohol, Tertiar

7.    בנזן או בנזול                                                                       Benzenum vel Benzolum

(גם רעל תעשייתי)

8.    חומצת קרבול או פנול                                          Carbolicum, Acidum vel Phenolum;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה) מי קרבול עד 2%                                           1. (B, E) Aqua Carbolisata ad 2%

2.     (ה, ח) גליצרול עם חומצת קרבול עד 5%,         2. (E, H) Mixturae Glycerolum cum Acido

עד 10 גרם                                                        Carbolico ad 5%, ad 10 g mixturae

3.     תמיסות עד 0.5% למטרות שימור                  3. Solutiones ad 0.5% ad rem conservandas

9.    פחמן ארבע כלורי                                                             Carbonei Tetrachloridum;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה) מוצרים לשימוש חיצוני                                       1. (E) Praeparata pro usu externo

10.  פארה-כלורו-קרזול ראה קרזול פארה כלורי p-Chloro-Cresolum vide Cresoli-p-Chloridum

11.  תלת תחמוצת הכרום                                                                  Chromii Trioxydum

12.  קראוזוט                                                                                                Creosotum;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים עד 3%, עד 200 גרם של המוצרים  1. (A) Praeparata ad 3%, ad 200 g praeparat.

13.  קרזול-פארה-כלורי;                                                                Cresoli-p-Chloridum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים עד 0.2%                                                         1. (A) Praeparata ad 0.2%

14.  תמסית קרזול בסבון או ליזול                           Cresoli, Liquor, Saponatus vel Lysolum

(גם רעל תעשייתי)

15.  נחושת גופרתית                                                                                    Cupri Sulfas

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

16.  פורמאלדהיד                                                                                Formaldehydum;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה) אבקות עד 10%, עד 100 גרם של האבקות 1. (B, E) Pulveres ad 10%, ad 100 g pulver.

2.     (ב, ה) תמיסות עד 10%, עד 100 סמ"ק של התמיסות 2. (B, E) Solutiones ad 10%, ad 100 ml

                                                                                                         Solution.

17.  חומצת נמלים                                                                             Formicum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

18.  חומצת מלח                                                                       Hydrochloricum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

19.  מי חמצן                                                                              Hydrogenii Peroxydum;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה) מוצרים עד 9%, עד 1000 סמ"ק    1. (B, E) Praeparata ad 9%, ad 1000 ml praeparat.

של המוצרים

2.     (ב, ה) מוצרים עד 15%, עד 50 סמ"ק       2. (B, E) Praeparata ad 15%, ad 50 ml praeparat.

של המוצרים

20.  תת-כלורידים                                                                                   Hypochlorites;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     מוצרים עד 3.5% כלור פעיל                         1. Praeparata ad 3.5% Chlorinum Activum

21.  כוהל איזופרופילי                                                                   Isopropyl Alcoholum;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה) מוצרים עד 40%, עד 1000 סמ"ק       1. (E) Praeparata ad 40%, ad 1000 ml praeparat.

של המוצרים

22.  יודופורם                                                                                            Jodoformium

23.  אשלגן ביכרומאט                                                                            Kalii Bichromas

(גם רעל תעשייתי)

24.  אשלגן הידרוכסידי                                                                      Kalii Hydroxydum

(גם רעל תעשייתי)

25.  אשלגן פרמאנגאנאט                                                                   Kalii Permanganas;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ב, ה, ח) כחומר עד 50 גרם                                        1. (B, E, H) In substantia ad 50 g

26.  מתיל כלוריד או מונוכלור-מתאן            Methylis Chloridum vel Monochlor-Methanum

(גם רעל תעשייתי)

27.  נתרן ביכרומאט                                                                              Natrii Bichromas

(גם רעל תעשייתי)

28.  בסיס הנתרן                                                                               Natrii Hydroxydum

(גם רעל תעשייתי)

29.  חומצה חנקנית                                                                              Nitricum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

30.  חומצה ניטרוהידרוכלורית                                            Nitrohydrochloricum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

31.  ניטרופנול                                                                                        Nitrophenolum

(גם רעל תעשייתי)

32.  פנול ראה חומצת קרבול                                       Phenolum vide Carbolicum, Acidum

33.  חומצה זרחנית                                                                      Phosphoricum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

34.  פוטאסיום ראה אשלגן                                                           Potassium vide Kalium

35.  תמציות פירתרום כחומר גלם                                       Pyrethri, Extracta in Substania

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

36.  פירתרין כחומר גלם                                                           Pyrethrinum in Substantia

(גם רעל חקלאי ותעשייתי)

37.  פירדין                                                                                                    Pyridinum

(גם רעל תעשייתי)

38.  תרכובות אמוניה רבעוניות ראה אמוניה,         Quaternary Ammonium Compounds vide

תרכובות אורגניות רבעוניות                        Ammoniae Compositiones Quadrivalentis

39.  סודיום ראה נתרן                                                                       Sodium vide Natrium

40.  חומצה גפריתנית                                                                       Sulfuricum, Acidum

(גם רעל תעשייתי)

41.  תיוציאנאטים                                                                                      Thiocyanata;

(גם רעל חקלאי ותעשייתי);

כגון: תאניט וכו'                                                                          Exempla: Thanite etc.

42.  חומצה תלת-כלורו-אצטית                                             Trichloro-Aceticum, Acidum

43.  תלת-כלורו-אתילן                                                                  Trichloro-Aethylenum

(גם רעל תעשייתי)

רעלים רפואיים – קבוצה 4

1.    אדרנו-קורטיקו-טרופיק-הורמון              Adreno-Cortico-Tropic-Hormonum (A.C.T.H.)

2.    אמיטריפטילין ותולדותיו                                                 Amitryptylinum et Derivata

3.    אנטיביוטיקה, ראה גם תחת שמותיהם;                  Antibiotica, vide etiam sub suis nominibus;

למעט:                                                                                               Exempta sunt:

1.     (א, ה) מוצרים נוזליים, לשימוש חיצוני,         1. (A, E) Praeparata liquida pro usu externo

המכילים עד 1%                                                                        continentia ad 1%

באציטראצין                                                                                    Bacitracinum

אריתרומיצין                                                                               Erythromycinum

פראמיצטין                                                                                    Framycetinum

גראמיצידין                                                                                    Gramicidinum

פולימיקסין                                                                                    Polymyxinum

טירותריצין                                                                                    Tyrothricinum

ומלחיהם                                                                                                et Sales

עד 15 סמ"ק של המוצרים                                                            ad 15 ml praeparat.

2.     (א, ה) משחות המכילות עד 3%                            2. (A, E) Unguenta continentia ad 3%

באציטראצין                                                                                    Bacitracinum

אריתרומיצין                                                                               Erythromycinum

פראמיצטין                                                                                    Framycetinum

גראמיצידין                                                                                    Gramicidinum

פולימיקסין                                                                                    Polymyxinum

טירותריצין                                                                                    Tyrothricinum

ומלחיהם                                                                                                et Sales

עד 15 גרם של המשחות                                                                  ad 15 g unguent.

4.    אנטיהיסטאמינים, ראה גם תחת שמותיהם;  Antihistaminica, vide etiam sub suis nominibus;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     כלורפניראמין מאלאט בתוך:                                    1. Chlorpheniramini maleatum in:

(א, ד) מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי (A, D) Praeparata composita solida per os ad

עד 0.002 גרם למנה, עד 0.05 גרם בסה"כ                     0.002 g pro dose, ad 0.05 g in toto

(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.4%, עד (A, D) Praeparata composita liquida ad 0.4%,

10 סמ"ק של המוצרים                                                                ad 10 ml praeparat.

(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.04%, עד (A, D) Praeparata composita liquida ad 0.04%,

150 סמ"ק של המוצרים                                                            ad 150 ml praeparat.

2.     (א, ד) טבליות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים      2. (A, D) Compressi contra Nauseam

עד 10 מנות                                     Navigantium cum Antihistaminicis ad doses 10

3.     דיפנהידראמין הידרוכלוריד בתוך:                    3. Diphenhydramini Hydrochloricum in:

(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים  עד 0.2%, עד (A, D) Praeparata composita liquida ad 0.2%,

150 סמ"ק של המוצרים                                                             ad 150 ml praeparat.

(א, ד) מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד (A, D) Praeparata composita solida per os ad

0.05 גרם למנה, עד 0.5 גרם בסה"כ                               0.05 g pro dose, ad 0.5 g in toto

4.     פניראמין מאלאט בתוך:                                                 4. Pheniramini maleatum in:

(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד (A, D) Praeparata composita liquida ad 0.2%,

150 סמ"ק של המוצרים                                                             ad 150 ml praeparat.

5.     (ה) מוצרים לעור עד 2%                                         5. (E) Praeparata pro derma ad 2%

6.     (ה) מוצרים לאף ועיניים עד 1%, עד 15 סמ"ק    6. (E) Praeparata pro naso et oculis ad 1%,

של המוצרים                                                                           ad 15 ml praeparat.

7.     (א, ד) פתילות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים    7. (A, D) Suppositoria contra Nauseam

עד 6 מנות                                        Navigantium cum Antihistaminicis ad doses 6

8.     מתאפירילן הידרוכלוריד בתוך:                            8. Methapyrileni Hydrochloricum in:

(א, ד) מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי (A, D) Praeparata composita solida per os ad

עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה"כ                         0.025 g pro dose, ad 0.25 g in toto.

9.     פירילאמין מאלאט בתוך:                                                  9. Pyrilamini maleatum in:

(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד (A, D) Praeparata composita liquida ad 0.2%,

150 סמ"ק של המוצרים                                                             ad 150 ml praeparat.

10.   דוקסילאמין סוקצינאט בתוך:                                                 10. Doxylamini Succinatum in:

(א, ד) טבליות המכילות עד 0.025 גרם למנה,         (A, D) Compressi 0.025 g. pro dose, ad

באריזות של עד 10 מנות בסה"כ                                                        doses 10 in toto.

מיום 24.6.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4943 מיום 24.6.1986 עמ' 1052

הוספת פריט 4(10)

5.    קאפיין ומלחיו ותולדותיו;                                          Caffeinum et Sales et Derivata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד    1. (C) Praeparata solida per os ad 0.05 g pro dose,

0.05 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ                                                           ad 1 g in toto

6.    כלוראמפניקול                                                                          Chloramphenicolum

7.    כלורדיאזפוכסיד ותולדותיו (כ)                            Chlordiazepoxydum et Derivata (K)

8.    קורטיזון ותולדותיו                                                                Cortisonum et Derivata

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

(א, ה) מוצרים לשימוש חיצוני המכילים עד 1%            (A, E) Praeparata pro usu externo ad 1%

הידרוקורטיזון                                                                                  Hydrocortisonum

מיום 11.2.1999

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5946 מיום 12.1.1999 עמ' 272

8. קורטיזון ותולדותיו Cortisonum et Derivata

למעט: Exempta sunt:

(א, ה) מוצרים לשימוש חיצוני המכילים עד 1% (A, E) Praeparata pro usu externo ad 1%

הידרוקורטיזון Hydrocortisonum

9.    דיאזפאם ותולדותיו (כ)                                                      Diazepam et Derivata (K)

10.  דיפנאוכסילאטהידרוכלוריד עם 0.0025 גרם Diphenoxylat. Hydrochlor. ad 0.0025 g pro dose

למנה עם אטרופין סולפאט 0.00025 גרם למנה, cum Atropin. Sulfas 0.00025 g pro dose, in

במוצרים מורכבים                                                                 Praeparatis Compositis

11.  הורמונים, ראה גם לפי שמותיהם                          Hormona, vide etiam sub suis nominibus

12.  הידרוקודון ומלחיו במוצרים עד 0.03% Hydrocodonum et Sales in Praeparata ad 0.03%

13.  אימיפראמין ותולדותיו                                                        Imipraminum et Derivata

14.  מפרובאמאט ותולדותיו (כ)                                         Meprobamatum et Derivata (K)

15.  מתאקואלון ומלחיו (כ)                                                   Methaqualonum et Sales (K)

16.  נארקוטין או נוסקאפים ומלחיו;                          Narcotinum vel Noscapinum et Sales;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.03    1. (A, C) Praeparata solida per os ad 0.03 g

גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ                                                pro dose, ad 0.3 g in toto

2.     (א, ג) תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק            2. (A, C) Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml

של התמיסות                                                                                        solutiones

17.  נתרן סוזויודולאט                                                                         Natrii Sozojodolas

18.  פטפטברין ומלחיו;                                                                  Papaverinum et Sales;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד            1. (A, C) Praeparata solida per os ad 0.1 g

0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ                                                pro dose, ad 1 g in toto

19.  פניצילין ותולדותיו ומלחיו                                        Penicillinum et Derivata et Sales

20.  פנותיאזין ותולדותיו ומלחיו                                 Phenothiazinum et Sales et Derivata

21.  פולקודין ומלחיו במוצרים עד 0.1%               Pholcodin et Sales in Praeparata ad 0.1%

22.  פוטאסיום ראה אשלגן                                                             Potassium vide Kalium

23.  פרוקאין ומלחיו ותולדותיו;                                        Procainum et Sales et Derivata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א, ב) לכסניות פרוקאין עם סוכר עד         1. (A, B) Pastilli Procaini saccharati ad 0.002 g

0.002 גרם למנה                                                                                      pro dose

2.     (א, ה) תמיסות לשמוש חיצוני עד 1%, עד   2. (A, E) Solutiones pro usu externo ad 1%, ad

50 סמ"ק של התמיסות                                                                      50 ml solution.

3.     (א) פתילות נגד טחורים                                       3. (A) Suppositoria haemorrhoidalia

4.     (ה) משחות                                                                                  4. (E) Unguenta

24.  סודיום ראה נתרן                                                                       Sodium vide Natrium

25.  סטרפטומיצין ומלחיו ותולדותיו                           Streptomycinum et Sales et Derivata

26.  סולפאנילאמיד ומלחיו ותולדותיו                          Sulfanilamidum et Sales et Derivata

27.  טטראציקלין ומלחיו ותולדותיו                               Tetracyclinum et Sales et Derivata

28.  תאוברומין ומלחיו ותולדותיו                                 Theobrominum et Sales et Derivata

29.  תאופילין ומלחיו ותולדותיו;                                Theophyllinum et Sales et Derivata;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד     1. (A) Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose,

0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ                                                              ad 1 g in toto

30.  תיו-אוראציל ותולדותיו                                                      Thiouracilum et Derivata

31.  בלוטת התריס ומוצריה                                                     Thyreoideum et Praeparata

32.  כסאנטין ומלחיו ותולדותיו או ראה לפי שמותיהם Xanthinum et Sales et Derivata vel vide sub

                                                                                                       suis nominibus

ב' – רעלים חקלאיים

רעלים חקלאיים – קבוצה 1

1.    אראמיט או 2-(פארה-בוטיל פנוכסי-שלישוני)-          Aramite vel 2-(p-Tertiar butylphenoxy)-

איזופרופיל-2-כלורואתיל סולפיט                                      isopropyl-2-chloroaethylis sulfis

2.    ארסן ותרכובותיו האורגניות והאי-אורגניות     Arsenum et compositiones Organicae et

(גם רעל רפואי ותעשייתי)                                                                             Inorganicae

2א. כלורדימפורם                                                                                   Chlordimeform

מיום 4.6.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4128 מיום 25.5.1980 עמ' 1662

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4142 מיום 4.7.1980 עמ' 2000

הוספת פריט 2א

2ב.  דיברומוכלורופרופן                                             D.B.C.P. vel Dibromochloropropane

מיום 4.6.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4128 מיום 25.5.1980 עמ' 1662

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4142 מיום 4.7.1980 עמ' 2000

הוספת פריט 2ב

3.    ד.ד.ו.פ. או דימתיל-דיכלורוויניל-פוספט; D.D.V.P. vel Dimethyl-Dichlorovinylis-Phosphas;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     מוצרים עד 0.5%                                                                   1. Praeparata ad 0.5%

4.    די-אלדרין;                                                                                         Di-Eldrinum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     אבקות עד 1%, עד 500 גרם                                              1. Pulveres ad 1%, ad 500 g

5.    דימתיל-דיכלורו-ויניל פוספאט ראה ד.ד.ו.פ. Dimethyl-Dichlorovinylis Phosphas vide D.D.V.P.

6.    אורתו-דיניטרו-(שניוני)-בוטיל-פנול                        o-Dinitro-(sec)-Buthylis-Phenolun

(גם רעל תעשייתי)

7.    אורתו-דיניטרו-קרזול                                                                  o-Dinitro-Cresolum

8.    אנדרין                                                                                                    Endrinum

9.    חומצה פלואורואצטית ומלחיה ותולדותיה Fluoroaceticum, Acidum et Sales et Derivata

(גם רעל תעשייתי)

10.  חומצה הידרוציאנית ומלחיה                                   Hydrocyanicum, Acidum et Sales;

(גם רעל רפואי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (ה) פרוציאניד האשלגן                                                    1. (H) Kalii Ferrocyanidum

2.     (ה) פריציאניד האשלגן                                                     2. (H) Kalii Ferricyanidum

11.  מתיל ברומיד                                                                             Methylis Bromidum

(גם רעל תעשייתי)

12.  נתרן פלואורו אצטאט                                                                Natrii Fluoro-Acetas

13.  משמידי מזיקים אורגנו-פוספאטים, כל הרעילים, Pesticida Organophosphata, Omnia Toxica

ראה גם לפי שמותיהם                                                              vide etiam sub suis nominibus

כגון:                                                                                                                                   Exempla:

גוזאתיון או דימתיל-S-(4-אוכסיטריאזינוטרימתיל)                 Guzathionum vel Dimethyl-S-(4-

                                                                                             Oxytriazinotrimethyl)

פוספורו-דיתיונאט                                                                        Phosphoro-Dithionas

פאראתיון                                                                                               Parathionum

פוספאמידון וכו'                                                                          Phosphamidonum etc.

למעט:                                                   cum exceptionibus quorum in alterae tabulae

כל התכשירים הנכללים בקבוצות אחרות                                                         conclusa sunt

14.  זרחן לבן או צהוב                                                     Phosphorum Album vel Flavum;

(גם רעל רפואי ותעשייתי);

למעט:                                                                                               Exemptum est:

1.     (א, ג) שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך      1. (A, C) Phosphori, Oleum ad 0.1% Phosphrum

שמן דגים                                                                                         Oleo Jecoris

15.  פוטאסיום ראה אשלגן                                                             Potassium vide Kalium

16.  יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם                          Radioactiva, Elementa et Praeparata;

(גם רעל רפואי ותעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     (א) מים רפואיים רדיואקטיביים                             1. (A) Aquae medicatae radioactivae

17.  סודיום ראה נתרן                                                                       Sodium vide Natrium

18.  תאליום ומלחיו                                                                              Thallium et Sales

(גם רעל רפואי ותעשייתי)

19.  טוכספאן או קאמפן כלורינאט                     Toxaphenum vel Camphenum Chlorinatum

רעלים חקלאיים – קבוצה 2

1.    אתילן דיברומיד או דיברומו-אתאן        Aethylenis Dibromidum vel Dibromoaethanum

(גם רעל תעשייתי)

2.    תחמוצת האתילן                                                                        Aethylenis Oxydum

(גם רעל רפואי ותעשייתי)

3.    אלדרין;                                                                                                 Aldrinum;

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

1.     אבקות עד 4%, עד 500 גרם של האבקות                        1. Pulveres ad 4%, ad 500 g pulv.

4.    קארבאמטים, ראה גם לפי שמותיהם                 Carbamates, vide etiam sub suis nominibus;

(גם רעל תעשייתי);

למעט:                                                                                                Exempta sunt:

מוצרים משמידי מזיקים עד 1%, כגון סווין                     Praeparata Pesticida ad 1%, e.g. Sevin

5.    פחמן גפריתי