נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הריבית, תשי"ז-1957

משפט פרטי וכלכלה – כספים – ריבית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 3

סמכות לקבוע שיעור ריבית מכסימלי

Go

2

סעיף 4

איסור ריבית מופרזת

Go

2

סעיף 5

איסור צבירת ריבית

Go

2

סעיף 6

הפחתת ריבית מופרזת

Go

2

סעיף 7

ענשים

Go

2

סעיף 8

ראיות

Go

2

סעיף 9

ביטולים

Go

2

סעיף 10

הוראות מעבר

Go

2

סעיף 11

תחילה

Go

2


חוק הריבית, תשי"ז-1957*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "מילווה" – כל עסקת אשראי, לרבות נכיון שטר והעברת חוב על פי שטר בדרך אחרת;

(תיקון מס' 3) תשנ"ב-1992

           "ריבית" – כל תמורה הניתנת בקשר עם מילווה ויש בה משום תוספת לקרן, לרבות דמי עמילות ודמי נכיון המשתלמים כאמור, בין שנקראים בשם ריבית ובין שנקראים בשם אחר, למעט כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 6.3.1992

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 112 (ה"ח 2093)

"ריבית" – כל תמורה הניתנת בקשר עם מילווה ויש בה משום תוספת לקרן, לרבות דמי עמילות ודמי נכיון המשתלמים כאמור, בין שנקראים בשם ריבית ובין שנקראים בשם אחר, למעט כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "ריבית מופרזת" – ריבית ששיעורה עולה על השיעור המכסימלי שנקבע לפי סעיף 3 של חוק זה או סעיף 56 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 (להלן חוק הבנק);

           "בית משפט" – לרבות בורר.

(תיקון מס' 3) תשנ"ב-1992

2.    (בוטל).

מיום 9.8.1989

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ט מס' 1284 מיום 9.8.1989 עמ' 96 (ה"ח 1929)

2. היה המילווה לתקופה העולה על שנתיים שנה, או שהיה לתקופה קצרה יותר אך סולק למעשה לאחר שנתיים שנה, לא יראו כריבית כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לשער החליפין של המטבע, למדד יוקר המחיה או לעליית מחירו של דבר שנקבע לכך על ידי שר האוצר, בצו, במידה ובתנאים שנקבע.

מיום 6.3.1992

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 112 (ה"ח 2093)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

הצמדה

2. היה המילווה לתקופה העולה על שנה, או שהיה לתקופה קצרה יותר אך סולק למעשה לאחר שנה, לא יראו כריבית כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לשער החליפין של המטבע, למדד יוקר המחיה או לעליית מחירו של דבר שנקבע לכך על ידי שר האוצר, בצו, במידה ובתנאים שנקבע.

סמכות לקבוע שיעור ריבית מכסימלי (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1972

3.    (א)  שר האוצר רשאי, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו, דרך כלל או לסוגים של מילוות, את שיעור הריבית המכסימלי שמלווה רשאי לקבל מן הלווה, ואת התנאים לצבירת ריבית בעד תקופות פחותות משלושה חדשים.

(תיקון מס' 4) תשס"ב-2002

           (א1)        בבוא שר האוצר לקבוע מעת לעת, לפי סעיף קטן (א) את שיעור ריבית הפיגורים המכסימלי לגבי הלוואה לדיור כמשמעותה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, או לגבי הלוואה שנתן תאגיד בנקאי המובטחת במשכנתה על דירת מגורים (בסעיף קטן זה – ההלוואה) יתחשב שר האוצר בריבית הנוהגת בבנקים לגבי יתרות חובה בחשבונות עובר ושב; לענין סעיף קטן זה –

           "ריבית פיגורים" – ריבית המשתלמת על סכום כלשהו בקשר עם ההלוואה שלא שולם במועד פירעונו, בעד התקופה שבין המועד שנקבע בתנאי ההלוואה לפירעונו של אותו סכום לבין מועד פירעונו בפועל;

           "משכנתה" – לרבות משכון על זכויות לגבי דירת מגורים והתחייבות אחרת לרישום משכנתה כאמור.

           (ב)  שר האוצר לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א) לגבי סוג מילוות כל עוד חל עליהם צו של נגיד בנק ישראל לפי סעיף 56 לחוק הבנק; ולא ישתמש נגיד בנק ישראל בסמכותו לפי סעיף 56 האמור לגבי סוג מילוות שחל עליהם צו שר האוצר.

מיום 23.11.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 672 מיום 23.11.1972 עמ' 12 (ה"ח 1004)

(א) שר האוצר רשאי, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו, דרך כלל או לסוגים של מילוות, את שיעור הריבית המכסימלי שמלווה רשאי לקבל מן הלווה, ואת התנאים והתקופות לצבירת הריבית ואת התנאים לצבירת ריבית בעד תקופות פחותות משלושה חדשים.

מיום 2.6.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 215 (ה"ח 3092)

הוספת סעיף קטן 3(א1)

איסור ריבית מופרזת

4.    לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית מופרזת.

איסור צבירת ריבית (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1972

5.    לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית דריבית שנצטברה בתקופות פחותות משלושה חדשים אלא במידה שצבירת הריבית הותרה בצו לפי סעיף 3.

מיום 23.11.1972

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 672 מיום 23.11.1972 עמ' 12 (ה"ח 1004)

5. לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית דריבית שנצטברה בתקופות פחותות משלושה חדשים אלא במידה שצבירת הריבית הותרה בצו לפי סעיף 3.

הפחתת ריבית מופרזת

6.    מצא בית משפט, כי ריבית שאדם פלוני שילם או התחייב לשלם, היא ריבית מופרזת יפחית הוא את הריבית לשיעור המכסימלי שנקבע לגבי אותו סוג מילוות וישחרר את הלווה מחובתו לתשלום הריבית העודפת או יחייב את המלווה בהחזרתה, הכל לפי הענין, ורשאי בית המשפט לפתוח למטרה זו כל חשבון שנסגר, על אף כל הסכם שבין בעלי הדין.

ענשים

7.    הנותן מילווה בריבית מופרזת או המקבל ריבית מופרזת, דינו – קנס 10,000 לירות או פי חמישה מסכום הריבית המופרזת; הוראה זו לא תחול על פקדונות במוסד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנק.

ראיות

8.    על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט בהליכים לפי סעיפים 6 ו-7 לקבל כראיה עדות בעל פה וכן להסתפק בעדות יחיד.

ביטולים

9.    בטלים –

(1)  החוק העותומני על הריבית מיום 3 רג'ב 1304 (9 באפריל 1887);

(2)  פקודת הריבית (השער החוקי);

(3)  פקודת ההלוואות בריבית קצוצה, 1934;

(4)  פקודת ההלוואות (גביית ריבית), 1938.

הוראות מעבר

10.   מילווה שניתן לפני תחילתו של חוק זה יחולו עליו הוראות החוקים האמורים בסעיף 9 כאילו חוק זה וסעיף 78 לחוק הבנק לא נכנסו לתקפם, ובלבד שסעיף 4 לחוק העותומני על הריבית מיום 3 רג'ב 1304 (9 באפריל 1887) לא יחול על מילווה כאמור שניתן לחברה והמבוטח באגרת חוב כמשמעותה בפקודת החברות.

תחילה

11.   תחילתם של חוק זה ושל סעיף 78 לחוק הבנק היא ביום כ"ח באדר א' תשי"ז (1 במרס 1957).

                                                         דוד בן-גוריון                      לוי אשכול

                                                                            ראש הממשלה                              שר האוצר

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ז מס' 219 מיום 6.2.1957 עמ' 50 (ה"ח תשט"ז מס' 273 עמ' 162).

תוקן ס"ח תשל"ג מס' 672 מיום 23.11.1972 עמ' 12 (ה"ח תשל"ב מס' 1004 עמ' 377) – תיקון מס' 1 בסעיף 3 לחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972.

ס"ח תשמ"ט מס' 1284 מיום 9.8.1989 עמ' 96 (ה"ח תשמ"ט מס' 1929 עמ' 79) – תיקון מס' 2; $$$ תחולתו על מילווה שניתן או חודש לאחר תחילתו. ###

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 112 (ה"ח תשנ"ב מס' 2093 עמ' 96) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 215 (ה"ח תשס"ב מס' 3092 עמ' 364) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק הגנה על נוטלי הלוואות לדיור (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002; $$$ תחילתו ביום 2.6.2002. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות