תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב-1971

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הובלת מוצרי מזון

סעיף 2

2

Go

תנאים בארגז

סעיף 3

2

Go

סימון ארגז קיבול

סעיף 4

3

Go

הובלת מוצרי מזון שונים

סעיף 5

3

Go

תחולה

סעיף 6

3

Go

שמירת דינים

סעיף 7

3

Go

תחילה

סעיף 8

3

Go

השם

סעיף 9

3

Go

תוספת


תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב-1971*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ארגז קיבול" - רכב מבודד או כלי קיבול מבודד המונח על רכב או הנמצא בתוכו והבנוי מחומר בידוד, הממלא אחר התנאים שבתקנה 3;

           "מוצר מזון" - בשר, דגים, עופות ומוצריהם כאמור בפריט 167 בתוספת לצו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי), תשכ"ז-1967, מהמפורטים בטור א' בתוספת;

           "מיתקן קירור" - מנוע חשמלי לקירור, המותקן על ארגז קיבול;

           "עטיפה" - עטיפה בלתי חדירה לנוזלים, לשומנים ולצבעי הדפסה;

           "שיווק" - העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה;

תק' תשל"ח-1978

           "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות מי שהמנהל הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן.

מיום 24.9.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3893 מיום 24.9.1978 עמ' 2142

הוספת הגדרת "המנהל"

הובלת מוצרי מזון תק' תשל"ח-1978

2.    לא ימסור אדם להובלה, לא יעמיס, לא יוביל ולא ישווק מוצר מזון אלא אם נתמלאו במוצר התנאים שלהלן ובלבד שלא הורה המנהל אחרת:

(1)   הוא מובל בארגז קיבול נקי כאמור לצידו בטור ב' בתוספת;

(2)   הוא ארוז כאמור לצידו בטור ג' בתוספת;

(3)   הטמפרטורה שבה הוא נמצא לא תעלה על האמור לצידו בטור ד' בתוספת.

מיום 24.9.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3893 מיום 24.9.1978 עמ' 2142

2. לא ימסור אדם להובלה, לא יעמיס, לא יוביל ולא ישווק מוצר מזון אלא אם נתמלאו במוצר תנאים אלה התנאים שלהלן ובלבד שלא הורה המנהל אחרת:

תנאים בארגז

3.    בארגז קיבול יובטחו תנאים אלה:

(1)   הוא מבטיח טמפרטורה כמפורט בטור ד' בתוספת, במשך כל זמן הובלת מוצרי המזון;

(2)   הוא אינו מחליד ואינו עשוי או מכיל חומר העלול להזיק לבריאות האדם;

(3)   הוא ניתן לניקוי ולחיטוי קל.

סימון ארגז קיבול תק' תשל"ח-1978

4.    לא יוביל אדם מוצר מזון בארגז קיבול אלא אם הודפסו עליו או סומנו באותיות ברורות ונראות לעין פרטים אלה:

(1)   שמו ושם משפחתו של בעל הרכב, או שמו המסחרי;

(2)   מען בעל הרכב;

(3)   שם מוצר המזון וסוגו.

מיום 24.9.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3893 מיום 24.9.1978 עמ' 2142

4. לא יוביל אדם מוצר מזון אלא בארגז קיבול שעליו הודפסו בארגז קיבול אלא אם הודפסו עליו או סומנו באותיות ברורות ונראות לעין פרטים אלה:

הובלת מוצרי מזון שונים תק' תשל"ח-1978

5.    לא יוביל אדם, לא יעמיס ולא ישווק בארגז קיבול אחד מוצרי מזון שונים אלא אם כל מוצר מזון ארוז בעטיפה והטמפרטורה בארגז הקיבול אינה עולה על 18- צלזיוס, אלא אם הורה המנהל אחרת.

מיום 24.9.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3893 מיום 24.9.1978 עמ' 2142

5. לא יוביל אדם, לא יעמיס ולא ישווק בארגז קיבול אחד מוצרי מזון שונים אלא אם כל מוצר מזון ארוז בעטיפה והטמפרטורה בארגז הקיבול אינה עולה על 18- צלזיוס, אלא אם הורה המנהל אחרת.

תחולה

6.    הוראות תקנות אלה לא יחולו על אדם המוביל מוצר מזון –

(1)   לצורך עצמו ובני ביתו, אם הכמות של מוצר מזון אחד שהוא מוביל אינה עולה על 10 ק"ג ברוטו;

(2)   בכמות העולה על 10 ק"ג אך פחותה מ-20 ק"ג בתנאי שתוכיח להנחת דעתו של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך לכך כי אין הוא מוביל מוצר מזון לצורך עסק.

שמירת דינים

7.    האמור בתקנות אלה בא להוסיף על כל דין אחר.

תחילה

8.    תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן.

השם

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב-1971".

תוספת

(תקנה 2)

טור ד'

הטמפרטורה בארגז קיבול במעלות צלזיוס

טור ג'

האריזה

טור ב'

צורת הובלה

טור א'

מוצר מזון

מס' סד'

18-

בד

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

בשר קפוא ברבעים למחסני קירור

1

בד

ארגז קיבול

בשר קפוא ברבעים לשיווק קמעונאי

2

18-

עטיפה בצידנית

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

בשר קפוא מפורק ארוז ובלתי ארוז

3

18-

חבילות קרטון סגורות

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

כבד, לשון, חלקי פנים אחרים קפואים

4

5+

על גבי ווים

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

בשר טרי

5

5+

עטיפה בתוך צידנית

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

בשר טרי מפורק

6

א. קופסאות קרטון לשימוש חד-פעמי

ב. קופסאות מחומר סינתטי

ג. ג. ארגזים מחומר סינתטי

ארגז קיבול

בשר עופות טרי

למרחק שלא יעלה על 10 ק"מ

7

18-

אריזת פוליתיליאין ב-:

א. קופסאות קרטון לשימוש חד-פעמי

ב. קופסאות מחומר סיתטי

ג. ארגזים מחומר סינתטי

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

בשר עופות קפוא

8

18-

אריזת פוליתיליאין ב-:

א. קופסאות קרטון לשימוש חד-פעמי

ב. קופסאות מחומר סיתטי

ג. ארגזים מחומר סינתטי

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

עוף, חלקי פנים אחרים

9

18-

עטיפה בצידנית

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

בשר טחון ומוצריו

10

5+

א. מכלים מחומר סינתטי

ב. צידנית

ארגז קיבול

נקניקיות, נקניק מבושל, נקניק ממרח

11

א. קופסאות קרטון לשימוש חד-פעמי

ב. מכלים מחומר סינתטי

ארגז קיבול

נקניק מעושן או בשר מעושן

12

5+

ארגזים מחומר סינתטי עם כיסוי פתיתי קרח

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

דגים טריים

13

18-

ארגז עץ או קופסאות קרטון לשימוש חד-פעמי

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

דגים קפואים

14

כיסוי רשת למכל מים

מכל מים עם מיתקן אויר דחוס

דגים חיים לשיווק סיטוני

15

ארגז קיבול

דגים חיים לשיווק קמעוני

16

חביות עץ, ארגזים פלסטיים

ארגז קיבול

דגים מלוחים

17

5+

א. כוסות זכוכית

ב. כוסות מחומר סינתטי

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

סלט דגים

18

א. ארגז עץ

ב. ארגזים מחומר סינתטי

ארגז קיבול

דגים מעושנים מיובאים

19

ארגזים מחומר סינתטי

ארגז קיבול

דגים מעושנים שאינם מיבוא

20

18-

עטיפה בצידנית

ארגז קיבול עם מיתקן קירור

מזון המכיל בשר, דגים עופות ומוצריהם, מבושל ומוקפא

21

ט' באלול תשל"א (30 באוגוסט 1971)                  ויקטור שם-טוב

                                                                                                 שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2755 מיום 8.10.1971 עמ' 84.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3893 מיום 24.9.1978 עמ' 2142 – תק' תשל"ח-1978.