נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – נפט

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

תחולה

Go

6

סעיף 3

חובה לקבל רישיון

Go

6

סעיף 4

בקשת רישיון

Go

6

סעיף 5

ללא כותרת

Go

6

סעיף 6

נקיון המתקן

Go

6

סעיף 7

אחסנת חפצים

Go

6

סעיף 8

כלי קיבול מטלטלים

Go

6

סעיף 9

אוורור מבנים

Go

6

סעיף 10

מניעת שריפות ואמצעי כיבוי אש

Go

6

סעיף 11

מינוי אחראי

Go

7

סעיף 12

כניסה למכלים

Go

7

סעיף 13

הארקות

Go

7

סעיף 13א

מרחקים מקווי חשמל

Go

7

סעיף 13ב

סטיות מרחקים

Go

7

סעיף 14

מקלטים

Go

7

פרק ב': חוות מכלים

Go

7

סעיף 15

כמויות מותרות

Go

7

סעיף 16

גידור

Go

7

סעיף 16א

איסורים ושילוט בחוות מכלים

Go

7

סעיף 17

ללא כותרת

Go

7

סעיף 18

איסור הכנסת גפרורים ומצית

Go

7

סעיף 19

אחסנת נפט סוג א'

Go

7

סעיף 20

מרחקים בין מכלים על קרקעיים

Go

7

סעיף 21

מרחקים בין מכלים לגדר

Go

8

סעיף 22

מאצרה

Go

8

סעיף 23

ניקוז מאצרה

Go

8

סעיף 24

דרכים לרכב כיבוי אש

Go

8

סעיף 25

סטיות מרחקים וקבילות

Go

8

פרק ג': חוות מכלי גפ"מ

Go

8

סעיף 26

כמויות מותרות

Go

8

סעיף 27

גידור

Go

8

סעיף 28

אמצעי כיבוי אש

Go

9

סעיף 29

אחסנת גפ"מ

Go

9

סעיף 30

מרחקים בין מכלים

Go

9

סעיף 31

מרחקים בין מכלים לגדר למבנה וכו'

Go

9

סעיף 32

מניעת נזילה

Go

9

סעיף 33

דרכים לרכב כיבוי אש

Go

9

סעיף 34

סטיות מרחקים

Go

9

פרק ד': תחנות תדלוק ציבוריות

Go

9

סעיף 34א

תדלוק בגפ"מ

Go

9

סעיף 35

כמויות מותרות

Go

9

סעיף 36

הטמנת מכלים וכיסוים

Go

10

סעיף 37

הגנת מכלים תת קרקעיים

Go

10

סעיף 38

הטמנת מכל מתחת למסלול רכב

Go

10

סעיף 39

מרחקים מפתחי מכל לדרכים ומבנים

Go

10

סעיף 40

מרחקים ממכל תת קרקעי למבנה

Go

11

סעיף 41

רישוי עבודת ריתוך

Go

11

סעיף 42

השוואת פוטנציאל חשמלי

Go

11

סעיף 42א

איסורים בתחנת תדלוק ציבורית

Go

11

סעיף 43

אוורור מכלים

Go

11

סעיף 44

מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים

Go

11

סעיף 45

חניונים מקורים

Go

12

סעיף 46

ללא כותרת

Go

12

סעיף 47

סטיות מרחקים

Go

12

פרק ה': מחסני גפ"מ

Go

12

סעיף 48

ללא כותרת

Go

12

סעיף 49

ללא כותרת

Go

12

סעיף 50

ללא כותרת

Go

12

סעיף 50א

ללא כותרת

Go

12

סעיף 51

ללא כותרת

Go

12

סעיף 52

ללא כותרת

Go

12

סעיף 53

מחסן אספקה מרכזית של גפ"מ

Go

12

סעיף 53א

ללא כותרת

Go

12

סעיף 53א1

ללא כותרת

Go

12

סעיף 53ב

ללא כותרת

Go

12

סעיף 54

ללא כותרת

Go

12

סעיף 55

ללא כותרת

Go

12

סעיף 55א

ללא כותרת

Go

12

פרק ו': תחנות תדלוק פנימיות

Go

12

סעיף 55ב

תדלוק בגפ"מ

Go

12

סעיף 56

כמויות מותרות

Go

12

סעיף 57

אחסנת נפט סוג א'

Go

13

סעיף 58

אחסנת נפט סוג ב' או ג'

Go

13

סעיף 59

הטמנת מכלים כיסוים והגנתם

Go

13

סעיף 60

אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל  על קרקעי

Go

13

סעיף 61

ללא כותרת

Go

13

סעיף 62

מרחקים מפתח מכל לדרכים ומבנים

Go

13

סעיף 63

מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים

Go

13

סעיף 64

ללא כותרת

Go

13

סעיף 65

סטיות ממרחקים

Go

13

סעיף 65א

איסורים בתחנת תדלוק פנימית

Go

13

פרק ז': מחסנים פרטיים

Go

13

סעיף 66

כמויות מותרות

Go

13

סעיף 67

אחסנת נפט סוג א'

Go

14

סעיף 68

אחסנת נפט סוג ב' או ג'

Go

14

סעיף 69

ללא כותרת

Go

14

סעיף 70

סטיות מרחקים וקיבולת

Go

14

פרק ח': מחסנים סיטוניים

Go

14

סעיף 71

כמויות מותרות

Go

14

סעיף 72

אחסנת נפט סוג ב' או ג'

Go

14

סעיף 73

הטמנת מכלים כיסוים והגנתם

Go

14

סעיף 74

אחסנת נפט במכל על קרקעי

Go

14

סעיף 75

אחסנה בחביות

Go

14

סעיף 76

מרחקים מיחידת מילוי מכליות

Go

15

סעיף 77

סטיות מרחקים וקיבולת

Go

15

פרק ט': הוראות שונות

Go

15

סעיף 77א

עונשין

Go

15

סעיף 78

הוראות מעבר

Go

15

סעיף 79

תחילה

Go

15

סעיף 80

ללא כותרת

Go

15


תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן - הפקודה), וסעיף 11א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.*   בתקנות אלה –

           "אש גלויה" - להבה, גץ, ניצוץ חשמלי או מקור כלשהו בעל אנרגיה מספקת לגרום להתלקחותם של גזים או נוזלים המאוחסנים במיתקן;

תק' תשס"ה-2005

           "בעל מיתקן" – כל אחד מאלה:

(1)   בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי הענין;

(2)   אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל העסק;

(3)   הבעל הרשום או המחזיק בנכס שבו מצוי העסק;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 550

הוספת הגדרת "בעל מיתקן"

תק' תשס"ה-2005

           "מאצרה" – שטח שעליו בנוי מכל או מכלים לנפט והמוקף בדפנות מתאימות למניעת התפשטות הנוזל מחוצה לו;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 550

"בריכת איסוף" "מאצרה" – שטח שעליו בנוי מכל או מכלים לנפט והמוקף בדפנות מתאימות למניעת התפשטות הנוזל מחוצה לו;

תק' תשס"ה-2005

           "גדר" – קיר בנוי או גדר רשת מתכתית חזקה בגובה של 2.5 מטרים לפחות ובה לפחות שני שערים מרוחקים ככל האפשר זה מזה;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 550

"גדר" – קיר בנוי או גדר רשת מתכתית חזקה בגובה של 250 ס"מ 2.5 מטרים לפחות ובה לפחות שני שערים מרוחקים ככל האפשר זה מזה;

תק' תשס"ה-2005

           "גדר רשת צפופה" - גדר בגובה שלא יפחת מ-1.8 מטר, וחלקה התחתון בגובה 0.6 מטר לפחות עשויה מחומר אטום ובלתי דליק וחלקה העליון עשוי מרשת צפופה או מחומר אטום ובלתי דליק;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"גדר רשת צפופה" – גדר בגובה שלא יפחת מ-180 ס"מ 1.8 מטר, וחלקה התחתון בגובה 60 ס"מ 0.6 מטר לפחות עשויה מחומר אטום ובלתי דליק וחלקה העליון עשוי מרשת צפופה או מחומר אטום ובלתי דליק;

           "גפ"מ" - גז פחממני מעובה;

           "דופן איסוף" (bund wall) - הדופן המקיפה את השטח שעליו בנוי מכל או מכלים לנפט והבנויה בהתאם לדרישות תקנות אלה;

תק' תשס"ה-2005

           "רשות הרישוי" – כמשמעותה בחוק;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

החלפת הגדרת "הרשות למתן רשיונות" בהגדרת "רשות הרישוי"

הנוסח הקודם:

"הרשות למתן רשיונות" – הרשות שנקבעה בחוק למתן רשיון;

תק' תשס"ה-2005

           "חוות מכלים" - אתר להחסנת נפט נוזלי בכמויות העולות על 150 מטר מעוקב (להלן – מ"ק) לרבות מסוף (terminal);

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"חוות מכלים" – אתר להחסנת לאחסנת נפט נוזלי בכמויות העולות על 150 קילו-ליטר (להלן – ק"ל) מטר מעוקב (להלן – מ"ק) לרבות מסוף (terminal);

           "חוות מכלי גפ"מ" - אתר בו מאוחסן גפ"מ בכמות העולה על 10 ק"ל במכלים נייחים למטרה מסחרית;

           "יחידת ניפוק" (dispenser) - מכשיר המשמש לניפוק נפט ממכל האיחסון, בין אם המשאבה מותקנת ביחידת הניפוק ובין בתוך המכל;

           "מחסן אספקה מרכזית" - מתקן הנועד להספקה מרכזית של גפ"מ בלחץ בינוני לבניני מגורים, לבניני מלאכה, תעשיה ולמטרות חקלאיות;

           "מחסן גפ"מ" - אתר שבו מאחסנים למטרות מסחריות גפ"מ במכלים ובגלילים אשר תקן ישראלי ת"י 70 (מכלים לגזים פחממניים מעובים) (גזי נפט מסחריים) חל עליהם, וכן כל מחסן לאספקה מרכזית של גפ"מ";

           "מחסן פרטי" - אתר שבו מאחסנים ומשתמשים בנפט נוזלי לצרכי מפעל כמשמעותו בפקודה, בכמות שאישר המפקח הראשי למפעל או לסוג של מפעלים;

תק' תשס"ה-2005

           "מחסן סיטוני" – אתר שבו מאחסנים נפט סוג ג' בכמות שאינה עולה על 50 מ"ק לשם מכירה לקמעונאים במכליות;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

החלפת הגדרת "מחסן סיטוני"

הנוסח הקודם:

"מחסן קמעוני" – אתר שבו מאחסנים נפט סוג ג' בכמות שאינה עולה על 50 ק"ל, לשם מכירה;

תק' תשס"ה-2005

           "מכלית" – כלי רכב להובלת מוצרי נפט;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

הוספת הגדרת "מכלית"

           "מכל" - מכל לגפ"מ או מכל לנפט, לפי הענין;

תק' תשס"ה-2005

           "מכל גפ"מ" – כלי קיבול לגפ"מ המתאים לתקן הישראלי ת"י 158 חלק 1 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים, או בהתאם לשיטת בניה מקובלת ושאישר המפקח הראשי;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"מכל גפ"מ" כלי קיבול לגפ"מ המתאים לתקן הישראלי ת"י 158 חלק 1 מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים, או בהתאם לשיטת בניה מקובלת ושאישר המפקח הראשי;

תק' תשס"ה-2005

           "מכל נפט" – כלי קיבול לנפט נוזלי המתאים לאחד מהתקנים הישראלים ת"י 4468 חלקים 1 ו-2, מכלי דלק מרותכים מפלדה או ת"י 4571 חלק 1 מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: ייצור והגנה קתודית, לפי הענין או תקן אחר שאישר מפקח העבודה הראשי;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

החלפת הגדרת "מכל נפט"

הנוסח הקודם:

"מכל נפט" – כלי קיבול לנפט נוזלי אשר בנוי לפי שיטת בניה מקובלת, מחמרים מקובלים, בהתאם לתקנים מוכרים ובהתאם לסוג הנפט המאוחסן בו, ושאישר המפקח הראשי;

תק' תשס"ה-2005

           "מפקח עבודה", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח העבודה הראשי" – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

החלפת הגדרת "מפקח ראשי" בהגדרת "מפקח עבודה", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח העבודה הראשי"

הנוסח הקודם:

"מפקח ראשי" מי שמינה שר העבודה על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, להיות מפקח עבודה הראשי או סגן מפקח עבודה הראשי;

תק' תשס"ה-2005

           "מיתקן" – חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ, תחנת תדלוק ציבורית, מחסן גפ"מ, תחנת תידלוק פנימית, מחסן פרטי ומחסן סיטוני;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"מיתקן" – חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ, תחנת תדלוק ציבורית, מחסן גפ"מ, תחנת תידלוק פנימית, מחסן פרטי ומחסן קימעוני סיטוני;

           "נפט" - כל נוזל או גז פחממני מתלקח, לרבות גפ"מ, גז טבעי וכל חומר מתלקח אחר ששר העבודה הכריז עליו כנפט לענין תקנות אלה, למעט משחות סיכה, שמני סיכה ואספלט;

           "נפט נוזלי" - נפט, למעט גפ"מ וגז טבעי;

           "נפט סוג א" –

(1)   נפט שנקודת ההבזקה שלו אינה עולה על 20 מעלות צלזיוס באחת מן הבדיקות כלהלן:

(א)   Abel Apparatus Method HIP 170/59

(ב)   Tag Closed Tester Method ASTM D 58-64;

(2)   נפט גולמי, גפ"מ וגז טבעי;

תק' תשס"ה-2005

           "נפט סוג ב'" - נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על 20 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור בהגדרת נפט סוג א', אך אינה עולה על 55 מעלות צלזיוס בבדיקתPensky Martens Closed Tester Method ASTM D 93-66;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"נפט סוג ב'" – נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על 20 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור בהגדרת נפט סוג א', אך אינה עולה על 65 מעלות 55 מעלות צלזיוס בבדיקת Pensky Martens Closed Tester Method ASTM D 93-66;

תק' תשס"ה-2005

           "נפט סוג ג'" – נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על 55 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור בהגדרת "נפט סוג ב'";

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"נפט סוג ג'" – נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על 65 מעלות 55 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור בהגדרת "נפט סוג ב'";

תק' תשס"ה-2005

           "נקודת סיכון" – כל אחד מאלה:

(1)   פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור וניקוז המורכבים על מכל או צינור;

(2)   שסתומים מוברגים או אוגנים למיניהם המורכבים על מכלים או צינורות וכן נקודות אחרות שבהן מתבצע חיבור או ניתוק של הצינורות;

(3)   מדי מפלס גובה, נפח או לחץ המורכבים על מכל או צינור;

(4)   משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז, למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור, מדי גובה, נפח ולחץ המצוידים בנחיר עוצר של 2 מ"מ, וכן משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז המהווים חלק ממיתקן מילוי או פריקה של מכליות וקרונות;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

הוספת הגדרת "נקודת סיכון"

           "פתח מכל" - כל פתח או חיבור למכלת שדרכם עלולים להימלט אדים לחלל האוויר החופשי, כגון צינור אוורור, צינור מילוי דלק למכל ופתח מדידה;

           "רשת צפופה" - רשת עשויה ברזל מגולבן או מתכת בלתי מחלידה, שבה עובי התיל לפחות 0.6 מ"מ וגודל החללים אינו עולה על 12x12 מ"מ;

תק' תשס"ה-2005

           "תחנת תדלוק פנימית" – אתר לאסחנת נפט לתדלוק רכב לצריכה עצמית ובכמות שאינה עולה על 100 מ"ק;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"תחנת תדלוק פנימית" – אתר לאסחנת נפט לתדלוק רכב לצריכה עצמית ובכמות שאינה עולה על 100 ק"ל מ"ק;

תק' תשס"ה-2005

           "תחנת תדלוק ציבורית" – אתר לאחסנת נפט למכירה לציבור לשם תדלוק רכב או למטרות אחרות, לרבות תחנת תדלוק פנימית שכמות הנפט המאוחסנת בה עולה על 100 מ"ק;

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 551

"תחנת תדלוק ציבורית" – אתר לאחסנת נפט למכירה לציבור לשם תדלוק רכב או למטרות אחרות, לרבות תחנת תדלוק פנימית שכמות הנפט המאוחסנת בה עולה על 100 ק"ל מ"ק;

תחולה תק' תשס"ה-2005

2.*     (א)  תקנות אלה לא יחולו על אחסנת נפט במכל או במכלים שקיבולם פחות מ-450 ליטר נפט סוג א' או פחות מ-2200 ליטר נפט סוג ב' או סוג ג', או פחות מ-2200 ליטר נפט סוג ב' ו-ג', ובלבד שקיבולם הכולל לא יעלה על הכמויות האמורות.

תק' תשס"ה-2005

           (ב)  תקנות אלה יחולו על אחסנת נפט בתחנת תדלוק פנימית או ציבורית גם בכמות הפחותה מזו המפורטת בתקנת משנה (א).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 552

2. תקנות אלה לא יחולו על אחסנת נפט בכמות של במכל או במכלים שקיבולם פחות מ-450 ליטר נפט סוג א' או של פחות או פחות מ-2200 ליטר נפט סוג ב' או סוג ג', או פחות מ-2200 ליטר נפט סוג ב' ו-ג', ובלבד שקיבולם הכולל לא יעלה על הכמויות האמורות.

(ב) תקנות אלה יחולו על אחסנת נפט בתחנת תדלוק פנימית או ציבורית גם בכמות הפחותה מזו המפורטת בתקנת משנה (א).

חובה לקבל רישיון תק' תשס"ה-2005

3.*     (א)  לא תיתן רשות הרישוי רישיון אלא אם כן מפקח עבודה אישר את המיתקן.

           (ב)  לא יאחסן אדם נפט אלא במקום שאישר מפקח עבודה.

           (ג)   לא ישנה אדם מיתקן אלא באישור מפקח עבודה.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 552

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

חובת קבלת רשיון

3. (א) לא תתן הרשות למתן רשיונות רשיון אלא אם המפקח הראשי אישר את המיתקן.

(ב) לא ישנה אדם מיתקן אלא באישור המפקח הראשי.

בקשת רישיון תק' תשס"ה-2005

4.*   בקשה לרישיון יגיש בעל המיתקן לרשות הרישוי בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000; בתכניות שיצרף יצוינו גם כל פרטי המיתקן באופן ברור, לרבות קיבול מכלי הנפט לסוגיו, וכן פירוט קווי מתח ומיתקני חשמל למתח גבוה ועליון, המצויים במרחק של עד 35 מטרים מהמיתקן.

תק' תשס"ה-2005

5.*   (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 552

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

אישור להוצאת רשיון

5. לא תתן הרשות למתן רשיונות רשיון למיתקן שהקיבולת שלו מעל 40 ק"ל או בשינוי מיתקן כאמור אלא באישור בכתב מאת המפקח הראשי לפי תקנה 3 בהסכמת שר הבטחון או מי שהוא מינה לכך.

נקיון המתקן

6.*   כל מיתקן יוחזק במצב נקי, לרבות מעשבי בר.

אחסנת חפצים תק' תשס"ה-2005

7.*   לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במיתקן חפצים וסחורות אלא בהתאם לתנאי הרשיון.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 552

7. לא יחסין יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במיתקן חפצים וסחורות אלא בהתאם לתנאי הרשיון.

כלי קיבול מטלטלים תק' תשס"ה-2005

8.*   לא יעורמו כלי קיבול מטלטלים המכילים נפט אחד על גבי השני בגובה העשוי לסכן את חוזקם או את יציבות הערימה; גלילי גפ"מ יאוחסנו במאונך, בין שהם מלאים או ריקים, פרט לגלילים חסרי שסתום בטיחות, שיאוחסנו במאוזן או במאונך.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 552

8. לא יעורמו כלי קיבול מטלטלים המכילים נפט אחד על גבי השני בגובה העשוי לסכן את חוזקם או את יציבות הערימה; גלילי גפ"מ יוחסנו יאוחסנו במאונך, בין שהם מלאים או ריקים, פרט לגלילים חסרי שסתום בטיחות, שיוחסנו שיאוחסנו במאוזן או במאונך.

אוורור מבנים

9.*   מבנים לאחסנת כלי קיבול מטלטלים המכילים נפט ייבנו מחומר בלתי דליק, מאווררים בפתחי אוורור מפולשים ומרושתים ברשת צפופה קרוב לרצפה וקרוב לתקרה.

מניעת שריפות ואמצעי כיבוי אש תק' תשס"ה-2005

10.* (א)  לא תיעשה במיתקן עבודה באש גלויה אלא באישור מוקדם ובכתב לכך מאת אדם האחראי להפעלת המיתקן ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות נאותים למניעת דליקה.

           (ב)  לא יעשן אדם במיתקן אלא במקומות שקבע מראש לכך האחראי להפעלת המיתקן; במקום שנקבע כאמור יוצב שלט נאה לעין.

תק' תשס"ה-2005

           (ג)   ציוד חשמלי בחוות גפ"מ ובמחסן גפ"מ הנמצא בשטח פתוח בתתום 15 מטר מנקודת סיכון יהיה מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) לפי הוראות ת"י 60079 ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: דרישות כלליות (להלן – ת"י 60079).

תק' תשס"ה-2005

           (ד)  בשטח פתוח של מיתקן, בתחום 15 מטרים ממכלים, מאבזרים המותקנים על צינורות, וכן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א', יהיה ציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) בהתאם לת"י 60079 או בעל בטיחות עצמותית (Instrinsically Safe); הוראה זו תחול על תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי יחידות הניפוק והמשאבות; ואולם הדרישה לקיום ציוד מוגן התפוצצות או בעל בטיחות עצמותית בתוך וסביב יחידות הניפוק, בתחנת תדלוק ציבורית ובתחנת תדלוק פנימית, חלה במרחק של 6 מטרים מהיחידה, לגבי נפט סוג א', ו-1.5 מטרים לגבי נפט סוג ב' ו-ג' עד גובה החלל שבו נמצאת המשאבה או יחידה המניה, ובלבד שגובה זה לא יפחת מ-1.5 מטרים.

תק' תשס"ה-2005

           (ה)  בכל מיתקן ייקבעו ציוד, מכשירים ואבזרים ויוחזקו חומרים מתאימים למניעת אש ולכיבוי אש, לפי דרישת רשות הכבאות; הציוד, המכשירים, האבזרים והחומרים כאמור, יוחזקו במצב תקין ומוכנים לשימוש בכל עת; עובדי המיתקן יודרכו בהפעלת האמצעים האמורים.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 552

מניעת שריפות ואמצעי כיבוי אש

10. (א) לא תיעשה במיתקן עבודה באש גלויה אלא באישור מוקדם ובכתב לכך מאת אדם האחראי להפעלת המיתקן ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות נאותים למניעת דליקה.

(ב) לא יעשן אדם במיתקן אלא במקומות שקבע מראש לכך האחראי להפעלת המיתקן; במקום שנקבע כאמור יוצב שלט נאה לעין.

(ג) ציוד חשמלי בחוות גפ"מ ובמחסן גפ"מ הנמצא בשטח פתוח בתתום 15 מטר מנקודת סיכון כמשמעותה בתקנה 31(ג) יהיה מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) לפי הוראות ת"י 60079 ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: דרישות כלליות (להלן – ת"י 60079).

(ד) בשטח פתוח של מיתקן נפט, למעט חוות גפ"מ ומחסן גפ"מ בתחום 15 מטר ממכלים, מאבזרים המותקנים על צנרת, וכן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א' יהיה ציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) או ממבנה בטוח במהותו (Intrinsically Safe). הוראה זו תחול על תחנת תידלוק ציבורית או פרטית לגבי יחידות ניפוק בלבד.

(ד) בשטח פתוח של מיתקן, בתחום 15 מטרים ממכלים, מאבזרים המותקנים על צינורות, וכן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א', יהיה ציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) בהתאם לת"י 60079 או בעל בטיחות עצמותית (Instrinsically Safe); הוראה זו תחול על תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי יחידות הניפוק והמשאבות; ואולם הדרישה לקיום ציוד מוגן התפוצצות או בעל בטיחות עצמותית בתוך וסביב יחידות הניפוק, בתחנת תדלוק ציבורית ובתחנת תדלוק פנימית, חלה במרחק של 6 מטרים מהיחידה, לגבי נפט סוג א', ו-1.5 מטרים לגבי נפט סוג ב' ו-ג' עד גובה החלל שבו נמצאת המשאבה או יחידה המניה, ובלבד שגובה זה לא יפחת מ-1.5 מטרים.

(ה) בכל מיתקן ייקבעו ציוד, מכשירים ואבזרים ויוחזקו חומרים מתאימים למניעת אש ולכיבוי אש, לפי דרישת רשות הכבאות; הציוד, המכשירים, האבזרים והחומרים כאמור, יוחזקו במצב תקין ומוכנים לשימוש בכל עת; עובדי המיתקן יודרכו בהפעלת האמצעים האמורים.

מינוי אחראי תק' תשס"ה-2005

11.* בחוות מכלים ובחוות מכלי גפ"מ ימונה אדם אחראי להפעלתם; שמו ומענו וכן מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו יצויינו על שלט שיוצב במקום נראה לעין.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

11. בחוות מכלים ובחוות מכלי גפ"מ ימונה אדם אחראי להפעלתם; שמו ומענו וכן מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו יצויינו על שלט שיוצב במקום נראה לעין.

כניסה למכלים

12.* לא יכנס אדם ולא ירשה לאחר להיכנס למכל, אלא לאחר נקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ולאחר קבלת אישור בכתב מאת בעלי המיתקן או מי שהוסמך לכך.

הארקות

13.* בחוות מכלים ובחוות מכלי גפ"מ –

תק' תשס"ה-2005

(1)   המכלים ומערכת הצינורות המשמשת למילוי רכב ולמילוי כלי קיבול אחרים יהיו מוארקים; ההארקה תבוצע בהתאם למפרט בתקן אמריקאי NFPA 77 או תקן מתאים אחר שיאשר מפקח העבודה הראשי מראש;

(2)   בטרם ממלאים או מרוקנים כלי קיבול או תובלה לנפט יחוברו אלה באמצעות מוליך אל המכל או המכלים, כך שתיווצר השוואה פוטנציאלית חשמלית ביניהם.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

13. בחוות מכלים ובחוות מכלי גפ"מ –

(1) המכלים ומערכת הצינורות המשמשת למילוי רכב ולמילוי כלי קיבול אחרים יהיו מוארקים וההתנגדות לאדמה לא תעלה על 10 אום; ההארקה תבוצע בהתאם למפרט בתקן אמריקאי NFPA 77 או תקן מתאים אחר שיאשר מפקח העבודה הראשי מראש;

(2) בטרם ממלאים או מרוקנים כלי קיבול או תובלה לנפט יחוברו אלה באמצעות מוליך אל המכל או המכלים, כך שתיווצר השוואה פוטנציאלית חשמלית ביניהם.

מרחקים מקווי חשמל תק' תשמ"א-1981

13א.* (א)  המרחק האפקי ממרכז קו מתח נמוך עד 1000 וולט בעל תילים לא מבודדים לפתח מכל וליחידות ניפוק יהיה 5 מטר לפחות.

           (ב)  המרחק האפקי ממרכז קו מתח גבוה עד 33 ק"ו עם תילים לא מבודדים לפתח מכל או ליחידת ניפוק יהיה 9 מטר לפחות בשטח בין עירוני ו-8 מטר לפחות בשטח עירוני.

           (ג)   המרחק האפקי בין התיל החיצוני של קו מתח גבוה מעל ל-33 ק"ו יהיה –

(1)   לגבול המיתקן - 10 מטר לפחות;

(2)   לפתח מכל, ליחידת ניפוק לנפט סוג א' ולגפ"מ - 25 מטר לפחות;

(3)   לפתח מכל, ליחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג' - 15 מטר לפחות.

           (ד)  בחוות מכלים ובחוות גפ"מ כל קו מתח חשמלי עילי אשר יכול לשחרר מספיק אנרגיה להדלקת תקרובת נפיצה על-ידי ניתוק, קצר או הארקה יגמר מחוץ לאזור המכלים ומחוץ למערכת הניקוז של נפט סוג א'.

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981  עמ' 411

הוספת תקנה 13א

סטיות מרחקים תק' תשמ"א-1981

13ב.* המפקח הראשי רשאי לקבוע סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה 13א ובתנאים שיקבע בכל מקרה ומקרה, אם המרחק מפתחי מכל או מיחידת ניפוק לעמודי החשמל מצדיק זאת לדעתו; אם המרחק בין עמודי החשמל קטן מן המקובל, אם קיימת הגנה מתחת לתילים המונעת נגיעתם במיתקנים או באדמה או אם המיתקן הוא בשטח עירוני.

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 411

הוספת תקנה 13ב

מקלטים

14.* אדם הבונה מקלט יקפיד שנפט ואדי נפט לא יצטברו בו.

פרק ב': חוות מכלים

כמויות מותרות תק' תשס"ה-2005

15.* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בחוות מכלים בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

15. לא יחסין יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בחוות מכלים בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי האזורי או זו שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך לכך, או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהם קבעו או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

גידור

16.* חוות מכלים תגודר בגדר.

איסורים ושילוט בחוות מכלים תק' תשס"ה-2005

16א.* בחוות מכלים –

(1)  לא יעשן אדם ולא ישתמש בטלפון נייד או במכשיר קשר שאינו עומד בדרישות תקנה 10(ג) ו-(ד), למעט במבנה המצוי בתוכה;

(2)  יותקן שלט אזהרה בנוסח "אין לעשן ואין להשתמש בטלפון נייד או מכשיר קשר שאינו מוגן התפוצצות למעט במבנה" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

הוספת תקנה 16א

תק' תשס"ה-2005

17.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

אמצעי כיבוי אש

17. בכל חוות מכלים –

(א) יקבעו ציוד, מכשירים ואבזרים ויוחזקו חמרים מתאימים לכיבוי אש בהתאם לדרישת רשות הכבאות; אלה יקוימו במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת.

(ב) עובדי החווה יודרכו בהפעלת אמצעים אלה.

איסור הכנסת גפרורים ומצית

18.* לא יכניס אדם לחוות מכלים גפרורים ומציתים אלא בהסכמת האחראי להפעלתה.

אחסנת נפט סוג א'

19.* נפט סוג א' יוחסן במכלים בעלי גגות צפים, או במכלים בעלי סידורים נאותים מיוחדים שאישר מראש המפקח הראשי.

מרחקים בין מכלים על קרקעיים

20.* המרחק בין דפנות שני מכלים על קרקעיים סמוכים יהיה כלהלן:

(1)   כאשר אחד מהם מכיל נפט סוג א' או סוג ב' - לא פחות ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ולא פחות מ-6 מטר;

(2)   כאשר שני המכלים מכילים נפט סוג ג' - לא פחות מ-6 מטר.

מרחקים בין מכלים לגדר

21.* המרחק בין דופן מכל על קרקעי ובין גדר חוות מכלים יהיה כלהלן:

(1)   למכל לנפט סוג א' או סוג ב' - לא פחות מ-15 מטר;

(2)   למכל נפט סוג ג' - לא פחות מ-6 מטר.

מאצרה תק' תשס"ה-2005

22.* (א)  מכלים על קרקעיים יותקנו במאצרה.

תק' תשס"ה-2005

           (ב)  הקיבולת של מאצרה למכלים לנפט סוג א' או סוג ב' תהיה שווה לפחות לקיבולת הכוללת של המכלים שבתוכה.

תק' תשס"ה-2005

           (ג)   הקיבולת של מאצרה למכלים לנפט סוג ג' תהיה לפחות 110% מהקיבולת של המכל הגדול שבתוכה.

תק' תשס"ה-2005

           (ד)  דופן מאצרה תהיה –

(1)   בגובה הדרוש ליצירת הקיבולת כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג);

(2)   אטומה למעבר נפט;

(3)   מסוגלת לעמוד בפני הלחץ ההידרוסטטי של עמוד מים במלוא גובהה מצדה האחד;

(4)   בנויה מאדמה, בטון או חומר בעל תכונות דומות לשלה.

תק' תשס"ה-2005

           (ה)  המרחק מדופן מכל נפט אל דופן המאצרה לא יעלה על 30 מטר במאצרה המכילה מכל אחד, ועל 15 מטר במאצרה המכילה יותר ממכל אחד.

תק' תשס"ה-2005

           (ו)   לא תיבנה מאצרה משותפת למספר מכלי נפט אלא אם מתקיימים אלה:

(1)   קיבולת המכל הגדול ביותר שבתוכה אינו עולה על 3,000 מ"ק;

(2)   סך הכל של קיבולת מכלי הנפט שבתוכה אינו עולה על 6,000 מ"ק;

(3)   מספר מכלי הנפט מסוג א' או ב' אינו עולה על ארבעה.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

בריכות איסוף מאצרה

22. (א) מכלים על קרקעיים יותקנו בבריכות איסוף במאצרה.

(ב) הקיבולת של בריכת איסוף מאצרה למכלים לנפט סוג א' או סוג ב' תהיה שווה לפחות לקיבולת הכוללת של המכלים שבתוכה;

(ג) הקיבולת של בריכת איסוף מאצרה למכלים לנפט סוג ג' תהיה לפחות 110% מהקיבולת של המכל הגדול שבתוכה.

(ד) דופן איסוף מאצרה תהיה –

(1) בגובה הדרוש ליצירת הקיבולת כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג);

(2) אטומה למעבר נפט;

(3) מסוגלת לעמוד בפני הלחץ ההידרוסטטי של עמוד מים במלוא גובהה מצדה האחד;

(4) בנויה מאדמה, בטון או חומר בעל תכונות דומות לשלה.

(ה) המרחק מדופן מכל נפט אל דופן האיסוף המאצרה לא יעלה על 30 מטר בבריכת איסוף במאצרה המכילה מכל אחד, ועל 15 מטר בבריכת איסוף במאצרה המכילה יותר ממכל אחד;

(ו) לא תיבנה בריכת איסוף מאצרה משותפת למספר מכלי נפט אלא אם מתקיימים אלה:

(1) קיבולת המכל הגדול ביותר שבתוכה אינו עולה על 3,000 ק"ל מ"ק;

(2) סך הכל של קיבולת מכלי הנפט שבתוכה אינו עולה על 6,000 ק"ל מ"ק;

(3) מספר מכלי הנפט מסוג א' או ב' אינו עולה על ארבעה.

ניקוז מאצרה תק' תשס"ה-2005

23.* (א)  לכל מאצרה תהיה מערכת ניקוז מצויידת במגופים הניתנים להפעלה בנוחות.

תק' תשס"ה-2005

           (ב)  הניקוז במאצרה יהיה כלפי חוץ וללא מעבר דרך שכנתה.

           (ג)   מערכת הניקוז תיאסף למפריד נפט נאות אשר ימנע יציאת הנפט אל מחוץ לשטח החווה.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

ניקוז בריכת איסוף מאצרה

23. (א) לכל בריכת איסוף מאצרה תהיה מערכת ניקוז מצויידת במגופים הניתנים להפעלה בנוחות.

(ב) הניקוז בבריכת איסוף במאצרה יהיה כלפי חוץ וללא מעבר דרך שכנתה.

(ג) מערכת הניקוז תיאסף למפריד נפט נאות אשר ימנע יציאת הנפט אל מחוץ לשטח החווה.

דרכים לרכב כיבוי אש

24.* חוות מכלים תוקף לאורך הגדרות מבפנים בדרך למעבר רכב כיבוי אש, וכן דרכי גישה ומעבר אחרים, אשר –

(1)   רוחבם לא יקטן מ-3.0 מטר;

תק' תשס"ה-2005

(2)   חוזקם יתאים למעבר בכל עונות השנה לרכב הנעה ב-4 גלגלים בעל משקל של לפחות 27 טון;

(3)   יאפשרו לרכב להתקרב לדופן מכל נפט עד למרחק של 30 מטר ממנו;

(4)   יהיו בהם מפרצי עקיפה לרכב חונה לפחות כל 100 מטר, וכן אפשרות סיבוב הרכב בקצה של דרך מוצא.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

(2) חוזקם יתאים למעבר בכל עונות השנה לרכב הנעה ב-4 גלגלים בעל משקל של לפחות 12 27 טון;

סטיות מרחקים וקבילות תק' תשס"ה-2005

25.* המפקח הראשי רשאי לאשר מרחקים קטנים מאלה שנקבעו בתקנות 20 ו-21 והוא רשאי להתיר סטיה מהקיבולת האמורה בתקנה 22(ו) ומהוראת תקנה 23(ב) אם לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בכל האמור במניעת אש וכיבוי אש הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

25. המפקח הראשי רשאי לאשר מרחקים קטנים מאלה שנקבעו בתקנות 20 ו-21 והוא רשאי להתיר סטיה מהקיבולת האמורה בתקנה 22(ו) ומהוראת תקנה 23(ב) אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת אם לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בכל האמור במניעת אש וכיבוי אש הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו.

פרק ג': חוות מכלי גפ"מ

כמויות מותרות

26.* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן גפ"מ בחוות מכלי גפ"מ בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי, או שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך לכך או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהם קבעו.

גידור

27.* חוות מכלי גפ"מ תגודר בגדר.

אמצעי כיבוי אש

28.* בכל חוות מכלי גפ"מ –

           (א)  ייקבעו ציוד, מכשירים ואבזרים ויוחזקו חומרים מתאימים לכיבוי אש בהתאם לדרישת רשות הכבאות; אלה יקויימו במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת.

           (ב)  עובדי החווה יודרכו בהפעלת אמצעים אלה.

אחסנת גפ"מ

29.* (א)  גפ"מ בחוות גפ"מ יוחסן במכלים קבועים, המחוברים בצנרת למערכת פריקה או מילוי.

           (ב)  השטחים שמתחת למכלי גפ"מ על קרקעיים יוכשרו בצורה אשר תבטיח, במקרה של נזילה ניקוז מהיר של גפ"מ נוזלי, אל אתר מרוחק 10 מטר לפחות מכל מכל גפ"מ אחר; קיבולת האתר לניקוז הגפ"מ הנוזלי יהיה שווה ל-50% לפחות מקיבולת המכל הגדול ביותר המתנקז אליו. (ג) הגפ"מ במכלים מקוררים יאוחסן בהתאם להוראות המפקח הראשי.

מרחקים בין מכלים

30.* (א)  המרחק בין דפנות מכלי גפ"מ אופקיים על קרקעיים סמוכים יהיה לא פחות מ-150 ס"מ.

           (ב)  המרחק בין דפנות מכלי גפ"מ כדוריים על קרקעיים סמוכים יהיה לא פחות מקוטר המכל הגדול שביניהם.

           (ג)   המרחק בין דופן מכל לבין נקודת מילוי או פריקה של מכלית או קרון גפ"מ, או לקצה משטח מילוי או איחסון לגלילי גפ"מ ניידים יהיו לא פחות מ-10 מטר.

           (ד)  המרחק בין מכל גפ"מ לבין מכלים לאחסנת מוצרי נפט מסוג ב' או ג, יהיה לא פחות מ-15 מטר.

מרחקים בין מכלים לגדר למבנה וכו' תק' תשמ"א-1981

31.* (א)  המרחק בין דופן מכל גפ"מ על קרקעי נייח לגדר למשרד, למחסן, לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ-20 מטר.

תק' תשמ"א-1981

           (ב)  המרחק בין נקודת סיכון לגדר, למשרד, למחסן, לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ-20 מטר.

           (ג)   לענין תקנת משנה (ב), "נקודות סיכון" הן נקודות סיכון המפורטות להלן:

(1)   פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור וניקוז המורכבים על מכל או צנרת;

(2)   שסתומים מתוברגים או מאוגנים למיניהם המורכבים על מכלים או צנרת;

(3)   מדי מפלס גובה, נפח או לחץ המורכבים על מכל או צנרת;

(4)   משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז.

למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור, מדי גובה, נפח ולחץ המצויידים בנחיר עוצר של 2 מ"מ, וכן נקודות כאמור המהוות חלק ממיתקן מילוי או פריקה של מכליות וקרונות.

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 411

(א) המרחק בין דופן מכל גפ"מ על קרקעי נייח לגדר למשרד, למחסן, לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ-15 מטר 20 מטר.

(ב) המרחק בין נקודת סיכון לגדר, למשרד, למחסן, לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ- 25 מטר 20 מטר.

מניעת נזילה

32.* בחוות מכלי גפ"מ יינקטו אמצעים יעילים להנחת דעתו של המפקח הראשי למניעת נזילת הגפ"מ מחוץ לחווה.

דרכים לרכב כיבוי אש

33.* חוות מכלי גפ"מ תצוייד בדרכים ודרכי גישה ומעבר, כאמור בתקנה 24.

סטיות מרחקים

34.* המפקח הראשי רשאי לקבוע מרחקים קטנים מאלה הקבועים בתקנות 30 ו-31 אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת.

פרק ד': תחנות תדלוק ציבוריות

תדלוק בגפ"מ תק' תשס"ה-2005

34א.* (א)  בתחנת תדלוק ציבורית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו, לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ, דרישות תקן ת"י 5512 מיתקנים לתדלוק רכב בגז פחממני מעובה (גפ"מ) במהדורה המעודכנת (להלן – ת"י 5512).

           (ב)  הוראות תקנות 35 עד 47 לא יחולו על מיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

הוספת תקנה 34א

כמויות מותרות תק' תשס"ה-2005

35.* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בתחנת תדלוק ציבורית בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 553

35. לא יחסין יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בתחנת תדלוק ציבורית בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי האזורי או שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך לכך, או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהם קבעו או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

הטמנת מכלים וכיסוים תק' תשס"ה-2005

36.* לא יאוחסן נפט אלא במכלים תת קרקעיים – שמתקיימים בהם שניים מאלה:

(1)   הם כוסו בשכבת אדמה בעובי של 0.6 מטר לפחות או הוטמנו כאמור בתקנה 38; אולם אם אין זה מעשי להטמין מכלים בתוך הקרקע רשאי המפקח הראשי להתיר לכסות את המכל בשכבת אדמה בעובי של 0.6 מטר לפחות ושוליה יעובדו בשיפוע או בקירות מגן כך שתימנע חשיפת המכל מפאת גשמים ורוחות;

(2)   המרחק בין שני מכלי נפט סמוכים וכן המרחק בין מכל לגבול המגרש יהיה לא פחות מ-0.5 מטר.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 554

36. לא יוחסן יאוחסן נפט אלא במכלים תת קרקעיים – שמתקיימים בהם שניים מאלה:

(1) הם כוסו בשכבת אדמה בעובי של 60 ס"מ לפחות, או 0.6 מטר לפחות או הוטמנו כאמור בתקנה 38; אולם אם אין זה מעשי להטמין מכלים בתוך הקרקע רשאי המפקח הראשי להתיר לכסות את המכל בשכבת אדמה בעובי של 60 ס"מ לפחות ושוליה 0.6 מטר לפחות ושוליה יעובדו בשיפוע או בקירות מגן כך שתימנע חשיפת המכל מפאת גשמים ורוחות;

(2) המרחק בין שני מכלי נפט סמוכים וכן המרחק בין מכל לגבול המגרש יהיה לא פחות מ-50 ס"מ 0.5 מטר.

הגנת מכלים תת קרקעיים

37.* לא יוחסן נפט אלא במכלים שהוטמנו מחוץ למסלולי תנועת רכב והשטח שמעליהם מוגן מפני עליית רכב באחד מאלה:

תק' תשס"ה-2005

(1)   אבני שפה בגובה 0.15 מטר לפחות מסביב השטח בו טמונים המכלים;

תק' תשס"ה-2005

(2)   עמודי מגן מצינורות ברזל בקוטר שלא יפחת מ-"3, בגובה שלא יפחת מ-0.9 מטר מעל לקרקע ובמרחקים שאינם עולים על 1.5 מטרים זה מזה;

תק' תשס"ה-2005

(3)   גדר או מעקה שהם בגובה של לא פחות מ-0.9 מ'.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 554

(1) אבני שפה בגובה 15 ס"מ 0.15 מטר לפחות מסביב השטח בו טמונים המכלים;

(2) עמודי מגן מצינורות ברזל בקוטר שלא יפחת מ-"3, בגובה שלא יפחת מ-90 ס"מ 0.9 מטר מעל לקרקע ובמרחקים שאינם עולים על 150 ס"מ 1.5 מטרים זה מזה;

(3) גדר או מעקה שהם בגובה של לא פחות מ-90 ס"מ 0.9 מ'.

הטמנת מכל מתחת למסלול רכב תק' תשס"ה-2005

38.* מקום שאין זה מעשי למלא אחר הוראות תקנה 37, מותר להטמין בתחנת תדלוק ציבורית מכל או חלק ממנו מתחת למסלול רכב או במקום שמעליו עלול לנוע רכב או מתחת לתוואי של יחידת ניפוק או כל תוואי אחר, אם מתקיימים שני אלה:

(1)  מעל המכל שכבת אדמה בעובי של 0.4 מטר לפחות ומעליה הוצב משטח בטון מזוין שממדיו בולטים באופן אופקי 1 מטר לפחות מעבר לקצות המכל; בבטון המזוין יתקיימו דרישות ת"י 466: חוקת הבטון ות"י 412: עומסים במבנים – עומסים אופייניים, טבלה 12 סוג כלי רכב (2);

(2)  כוות איש (Manhole) במשטח בטון תכוסה במכסה בעל חוזק שווה למשטח בטון.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 554

החלפת תקנה 38

הנוסח הקודם:

38. מקום שאין זה מעשי למלא אחר הוראות תקנה 37, מותר להטמין בתחנת תדלוק ציבורית מכל או חלק ממנו למסלול רכב, או במקום שמעליו עלול לנוע רכב או מתחת לאי של יחידת ניפוק או כל אי אחר, אם מתקיימים כל אלה:

(1) מעל המכל שכבת אדמה בעובי של 40 ס"מ לפחות ומעליה הוצב משטח בטון מזויין בעובי של 20 ס"מ לפחות שממדיו בולטים אופקית 100 ס"מ לפחות מעבר לקצות המכל, למעט משטח שמעל לבריכת בטון;

(2) זיון משטח הבטון היה מרשת עליונה ותחתונה, שכל אחת מהן עשויה מוטות ברזל עגול בקוטר של 10 מ"מ לפחות ובמרחק 20 ס"מ לכל היותר בין המוטות;

(3) משטח בטון המכסה בריכת בטון שבה מכל נפט היה כאמור בפסקה (2) שהופרד מקירות הבריכה בשכבת חומר גמיש בעובי של לא פחות מ-2 ס"מ;

(4) כוות איש (Manhole) במשטח בטון תכוסה במכסה בעל חוזק שווה למשטח הבטון.

מרחקים מפתחי מכל לדרכים ומבנים תק' תשס"ה-2005

39.* פתח מכל נפט יהיה מרוחק בהתאם לסוג הנפט המאוחסן בו כלהלן:

                                                                                                                                           נפט        נפט סוג

                                                                                                                                         סוג א'       ב' או ג

                                                                                                                                                 במטרים

(1)     ממדרכה לרשות הציבור                                                              4.5          0.5

(2)     ממדרכה לרשות הציבור אם יש הפרדה על-ידי רשת צפופה המשתרעת 1 מטר לפחות משני צדי הפתח                                                                         1.5          0.5

(3)     ממדרכה פנימית                                                                         1.5          0.5

(4)     מגבול המגרש שאינו לאורך מדרכה או לאורך דרך לרשות הציבור     1.5          0.5

(5)     מגבול המגרש שאינו לאורך מדרכה או לאורך דרך לרשות הציבור אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה כמפורט בפיסקה (2)                                                 0.5          0.5

(6)     מפתח מבנה בו אין אש גלויה                                                       1.5          0.5

(7)     מפתח כניסה למזנון, מסעדה, מטבח ומכל מבנה בו קיימת אש גלויה   4.5          0.5

(8)     מפתח כאמור בפיסקה (7) אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת 1 מטר לפחות לשני צדי מעבר פתח המבנה וכן 1 מטר מעבר לפתח המכל                1.5          0.5

(9)     ממבנים הנמצאים על מגרש גובל                                                  4.5          1.5

(10)    ממבנים הנמצאים על מגרש גובל אם יש הפרדה על-ידי רשת צפופה המשתרעת 1 מטר לפחות מעבר לשני צדי פתח המכל                                                1.5          0.5

(11)    מגנרטור חשמלי                                                                         4.5          1.5

(12)    מבריכות ביוב של רשת הביוב הציבורית                                        4.5          1.5

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 554

39. פתח מכל נפט יהיה מרוחק בהתאם לסוג הנפט המוחסן המאוחסן בו כלהלן:

נפט נפט סוג

סוג א' ב' או ג

בסנטימטרים במטרים

(1) ממדרכה לרשות הציבור 450 4.5 50 0.5

(2) ממדרכה לרשות הציבור אם יש הפרדה על-ידי רשת צפופה המשתרעת 100 ס"מ 1 מטר לפחות משני צדי הפתח 150 1.5 50 0.5

(3) ממדרכה פנימית 150 1.5 50 0.5

(4) מגבול המגרש שאינו לאורך מדרכה או לאורך דרך לרשות הציבור 150 1.5 50 0.5

(5) מגבול המגרש שאינו לאורך מדרכה או לאורך דרך לרשות הציבור אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה כמפורט בפיסקה (2) 50 0.5 50 0.5

(6) מפתח מבנה בו אין אש גלויה 150 1.5 50 0.5

(7) מפתח כניסה למזנון, מסעדה, מטבח ומכל מבנה בו קיימת אש גלויה 450 4.5 50 0.5

(8) מפתח כאמור בפיסקה (7) אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת 100 ס"מ 1 מטר לפחות לשני צדי מעבר פתח המבנה וכן 100 ס"מ 1 מטר מעבר לפתח המכל 150 1.5 50 0.5

(9) ממבנים הנמצאים על מגרש גובל 450 4.5 150 1.5

(10) ממבנים הנמצאים על מגרש גובל אם יש הפרדה על-ידי רשת צפופה המשתרעת 100 ס"מ 1 מטר לפחות מעבר לשני צדי פתח המכל 150 1.5 50 0.5

(11) מגנרטור חשמלי 450 4.5 150 1.5

(12) מבריכות ביוב של רשת הביוב הציבורית 450 4.5 150 1.5

מרחקים ממכל  תת-קרקעי למבנה תק' תשס"ה-2005

40.* (א)  המרחק מקצה מכל תת-קרקעי עד לקיר מבנה שאין בו אש גלויה יהיה 0.5 מטר לפחות.

תק' תשס"ה-2005

           (ב)  המרחק מקצה מכל תת קרקעי עד לקיר החיצוני של מרתף יהיה לא פחות מ-1 מטר; אולם מותר להקטינו עד ל-50 ס"מ אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   פני המפלס העליון של המכל יהיה מתחת לריצפת המרתף הנמוך ביותר;

(2)   המכל יכיל נפט סוג ג';

(3)   המכל יוטמן בבריכה מביטון אטום לנפט המאוחסן במכל;

תק' תשס"ה-2005

(4)   המכל הוא מכל משני.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 554

40. (א) המרחק מקצה מכל תת קרקעי עד לקיר של מבנה יהיה לא פחות מ-50 ס"מ.

(א) המרחק מקצה מכל תת-קרקעי עד לקיר מבנה שאין בו אש גלויה יהיה 0.5 מטר לפחות.

(ב) המרחק מקצה מכל תת קרקעי עד לקיר החיצוני של מרתף יהיה לא פחות מ-100 ס"מ מ-1 מטר; אולם מותר להקטינו עד ל-50 ס"מ אם מתקיים אחד מאלה:

(1) פני המפלס העליון של המכל יהיה מתחת לריצפת המרתף הנמוך ביותר;

(2) המכל יכיל נפט סוג ג';

(3) המכל יוטמן בבריכה מביטון אטום לנפט המאוחסן במכל;

(4) המכל הוא מכל משני.

רישוי עבודת ריתוך

41.* לא תבוצע בשטח תחנת תדלוק ציבורית עבודת ריתוך אלא אם קיבל מנהל התחנה אישור לכך מאת מפקח העבודה האזורי.

השוואת פוטנציאל חשמלי תק' תשס"ה-2005

42.* לא ימלא אדם מכל ולא ירשה למלא מכל בנפט בטרם השווה הפוטנציאל החשמלי בין המכל למכלית שממנה פורקים.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 554

הארקת מכלים השוואת פוטנציאל חשמלי

42. (א) מכלים יוארקו בשיטה נאותה שאישר המפקח הראשי וייעשו סידורים נאותים כדי להשוות את הפוטנציאל החשמלי בין המכל ליחידת הניפוק הקשורה אליו.

(ב) ייעשו סידורים נאותים כדי לאפשר השוואת הפוטנציאל החשמלי בין מכלית שממנה פורקים נפט למכל שאותו ממלאים.

(ג) לא ימלא אדם מכל ולא ירשה למלא מכל בנפט בטרם השווה הפוטנציאל החשמלי בין המכל למכלית שממנה פורקים.

איסורים בתחנת תדלוק ציבורית תק' תשס"ה-2005

42א.* בתחנת תדלוק ציבורית –

(1)  לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;

(2)  נהג חייב לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק;

(3)  אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמם;

(4)  בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ על 50 ס"מ.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

הוספת תקנה 42א

אוורור מכלים

43.* מכל נפט יצוייד בצינור אוורור שמתקיימים בו כל אלה:

(1)  קטרו לא פחות מ-"1/2 1;

(2)  פתחו העליון מוטה כלפי מטה ומצוייד ברשת מתכתית שממדי נקביה לא יעלו על 3x3 מ"מ או בבולם להבות נאות;

תק' תשס"ה-2005

(3)  גובה פתחו העליון יהיה 3.5 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע שבסביבתו ובמרחק של 1.5 מטרים לפחות מחלונות ומפתחי מבנים אחרים;

תק' תשס"ה-2005

(4)  יותקן כך שברדיוס של 2.5 מטרים מהקו האנכי של קצהו העליון לא תהיה כניסה למרתף או למבנה תת קרקעי אחר.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

(3) גובה פתחו העליון יהיה 350 ס"מ 3.5 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע שבסביבתו ובמרחק של 150 ס"מ 1.5 מטרים לפחות מחלונות ומפתחי מבנים אחרים;

(4) יותקן כך שברדיוס של 250 ס"מ 2.5 מטרים מהקו האנכי של קצהו העליון לא תהיה כניסה למרתף או למבנה תת קרקעי אחר.

מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים תק' תשס"ה-2005

44.* (א)  דופן יחידת ניפוק יהיה מרוחק בהתאם לסוג הנפט המוחסן בו כאמור להלן:

                                                                                                                                                                                                                  נפט                נפט סוג

                                                                                                                                                                                                                סוג א'              ב' או ג'

                                                                                                                                                                                                                            במטרים

(1)        מפתח מכל לנפט סוג א'                                                                                      3.5             1

(2)        מפתח מכל לנפט סוג ב' או ג'                                                                              3.5             0.5

(3)        ממדרכה לרשות הציבור                                                                                      4.5             1.5

(4)        ממדרכה לרשות הציבור המופרדת מיחידת הניפוק בגדר רשת צפופה המשתרעת לפחות

             (1)        4.5 מטרים לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג א'                                 1                 -

             (2)        1.5 מטרים לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג'                        -                 0.5

(5)        מגבול מגרש בלתי מגודר שאינו לאורך מדרכה או דרך לרשות הציבור           1.5             0.5

(6)        מגבול מגרש כאמור בפיסקה (5) אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה לפחות ל-1.5 מטרים מכל צד של יחידת הניפוק                                                                                                 0.5             0.5

(7)        מפתח מבנה שאין בו אש גלויה                                                                           0.5             0.5

(8)        מפתח משרד ומחסן שמנים                                                                                 1                 0.5

(9)        מפתח מסעדה, מזנון, בתי-שימוש או מפתח מבנה אחר בו קיימת אש גלויה   4.5             1

(10)     מפתח כאמור בפיסקה (9) אם קיימת הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת לפחות 1.5 מטרים משני צדי יחידת הניפוק                                                                                       1.5             0.5

(11)     מפתח מקלט או מרתף                                                                                         4.5             1

           (ב)  לענין תקנת משנה (א) –

           "מרתף" – כל מבנה אשר מפלס רצפתו נמוך ממפלס המשטח אשר מסביב ליחידת הניפוק;

           "פתח" – כל פתח אשר שפתו התחתונה פחות מ-0.6 מטר מפני הקרקע הסמוכה לו.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

44. (א) מרכז דופן יחידת ניפוק יהיה מרוחק בהתאם לסוג הנפט המוחסן בו כאמור להלן:

נפט נפט סוג

סוג א' ב' או ג'

בסנטימטרים במטרים

(1) מפתח מכל לנפט סוג א' 350 3.5 100 1

(2) מפתח מכל לנפט סוג ב' או ג' 350 3.5 50 0.5

(3) ממדרכה לרשות הציבור 450 4.5 150 1.5

(4) ממדרכה לרשות הציבור המופרדת מיחידת הניפוק בגדר רשת צפופה המשתרעת לפחות

(1) 450 ס"מ 4.5 מטרים לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג א' 100 1 -

(2) 150 ס"מ 1.5 מטרים לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג' - 50 0.5

(5) מגבול מגרש בלתי מגודר שאינו לאורך מדרכה או דרך לרשות הציבור 150 1.5 50 0.5

(6) מגבול מגרש כאמור בפיסקה (5) אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה לפחות ל-150 ס"מ 1.5 מטרים מכל צד של יחידת הניפוק 50 0.5 50 0.5

(7) מפתח מבנה שאין בו אש גלויה 50 0.5 50 0.5

(8) מפתח משרד ומחסן שמנים 100 1 50 0.5

(9) מפתח מסעדה, מזנון, בתי-שימוש או מפתח מבנה אחר בו קיימת אש גלויה 450 4.5 100 1

(10) מפתח כאמור בפיסקה (9) אם קיימת הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת לפחות 150 ס"מ 1.5 מטרים משני צדי יחידת הניפוק 150 1.5 50 0.5

(11) מפתח מקלט או מרתף 450 4.5 100 1

(ב) לענין תקנת משנה (א) –

"מרתף" – כל מבנה אשר מפלס רצפתו נמוך ממפלס המשטח אשר מסביב ליחידת הניפוק;

"פתח" – כל פתח אשר שפתו התחתונה פחות מ-60 ס"מ 0.6 מטר מפני הקרקע הסמוכה לו.

חניונים מקורים

45.* (א)  לא תותקן יחידת ניפוק בחניון מקורה אלא בהיתר מאת המפקח הראשי ובכפוף לתנאים שקבע.

           (ב)  לא יתיר המפקח הראשי התקנת יחידת ניפוק בחניון מקורה אלא אם קיים אוורור טבעי מספיק לפיזור אדי הנפט, ובהעדר אוורור טבעי מספיק - מותקן אוורור מלאכותי נאות.

           (ג)   לא יתיר המפקח הראשי התקנת יחידת ניפוק לנפט סוג א' במקום שמפלסו נמוך ממפלס דרך הגישה אל יחידת הניפוק.

תק' תשמ"א-1981

46.* (בוטלה).

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 412

ביטול תקנה 46

הנוסח הקודם:

מרחקים מקוו חשמל

46. (א) המרחק האפקי ממרכז קו מתח נמוך עד 1000 וולט בעל תילים לא מבודדים לפתח מכל וליחידת ניפוק יהיה 5 מטר לפחות.

(ב) המרחק האפקי ממרכז קו מתח גבוה עד 33 ק"ו עם תילים לא מבודדים לפתח וליחידת ניפוק יהיה 9 מטר לפחות.

(ג) המרחק האפקי בין התיל החיצוני של קו מתח גבוה מעל ל-33 ק"ו יהיה

(1) לגבול התחנה 10 מטר לפחות;

(2) לפתח מכל, ליחידת ניפוק לנפט סוג א' – 25 מטר לפחות;

(3) לפתח מכל, ליחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג' – 15 מטר לפחות.

סטיות מרחקים

47.* המפקח הראשי רשאי לקבוע –

(1)   מרחקים קטנים מן האמור בתקנות 36, 39 ו-44, אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת.

תק' תשמ"א-1981

(2)   (בוטלה).

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 412

ביטול פסקה 47(2)

הנוסח הקודם:

(2) סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה 46 אם המרחק מפתחי מכל או מיחידת ניפוק לעמודי החשמל מצדיק זאת לדעתו, או אם המרחק בין עמודי החשמל קטן מן המקובל או אם התחנה היא בשטח עירוני.

פרק ה': מחסני גפ"מ

תק' תשס"ה-2005

48.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 48

הנוסח הקודם:

כמויות מותרות

48. לא יחסין אדם ולא ירשה לאחסן גפ"מ במחסן גפ"מ בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי, או שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהם קבעו.

תק' תשס"ה-2005

49.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 49

הנוסח הקודם:

אוורור

49. גלילי גפ"מ יוחסנו במקומות מאווררים היטב.

תק' תשס"ה-2005

50.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 50

הנוסח הקודם:

הפרדת גלילים

50. גלילים המכילים גפ"מ יוחסנו בנפרד מגלילים ריקים.

תק' תשס"ה-2005

50א.* (בוטלה).

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 411

הוספת תקנה 50א

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 50א

הנוסח הקודם:

אחסנת גלילים

50א. (א) לא יוחסנו גלילי גפ"מ, אלא במצב מאונך כשהשסתום למעלה, למעט גלילים ריקים שמהם הוסר שסתום הסגירה.

(ב) לא יוחסנו גלילי גפ"מ שקיבולם הנומינלי מעל ל-2.5 ליטר, אלא כשאבזריהם מוגנים במכסה או בצווארון פלדה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 70 – תמוז תשל"ב (יוני 1972) – מכלים לגזים פחמימניים מעובים (גזי נפט מסחריים), תשל"ג-1972 (להלן – ת"י 70).

תק' תשס"ה-2005

51.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 51

הנוסח הקודם:

גידור

51. (א) מחסן גפ"מ למעט מחסן אספקה מרכזית יגודר בגדר.

(ב) בגדר עשויה חומר אטום יותקנו במפלס הקרקע פתחי אוורור מוגנים ברשת נאותה.

תק' תשס"ה-2005

52.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 52

הנוסח הקודם:

מרחקים בין גלילים לגדר ולמבנה

52. (א) המרחק מגדר המחסן לגלילים המוחסנים יהיה לפחות 150 ס"מ.

(ב) המרחק מהגלילים המוחסנים למבנה הנמצא בשטח המגודר שכרגיל נעשה בו שימוש באש גלויה יהיה לפחות 30 מטר.

מחסן אספקה מרכזית של גפ"מ תק' תשס"ה-2005

53.* מחסן אספקה מרכזית יותקן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1: מיתקנים לגזים פחמימניים (גפ"מ): מאגרים, פרקים א', ב', ד' ו-ה'.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

החלפת תקנה 53

הנוסח הקודם:

אספקה מרכזית של גפ"מ

53. מחסן אספקה מרכזית יותקן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 462 או בהתאם לתקן ישראלי ת"י 792, לפי הענין.

תק' תשס"ה-2005

53א.* (בוטלה).

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 412

הוספת תקנה 53א

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 53א

הנוסח הקודם:

איסור העמסת גלילים על רכב

53א. (א) לא יועמס ולא יורשה אדם להעמיס גלילי גפ"מ על רכב ולא יותר לרכב לצאת מתחום המחסן, אלא במקרים אלה;

(1) כשהגלילים במאונך והשסתומים למעלה;

(2) כשהאבזרים מוגנים במכסה מתברג או בצווארון פלדה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 70;

(3) הרכב מצויד במיתקנים נאותים להבטחת הגלילים בפני התהפכות;

(4) הרכב אינו מטיפוס "סגור";

(5) הרכב נושא שילוט בטיחות.

(ב) בתקנה זו, "רכב" — לרבות רכב מנועי, נגררות ועגלות.

תק' תשס"ה-2005

53א1.*     (בוטלה).

מיום 16.6.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4242 מיום 16.6.1981 עמ' 1094

הוספת תקנה 53א1

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 53א1

הנוסח הקודם:

תחילה

53א1. תחילתה של תקנה 53א(א) ביום ב' באלול תשמ"א (1 בספטמבר 1981) לגבי המחוזות המינהליים תל-אביב והמרכז.

תק' תשס"ה-2005

53ב.* (בוטלה).

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 412

הוספת תקנה 53ב

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 53ב

הנוסח הקודם:

תנאים להעמסת גלילים על רכב

53ב. על אף האמור בתקנה 53א –

(1) מותר להעמיס 2 גלילים ברכב פרטי לשימוש עצמי בלבד, בתנאי שיועמסו במאונך;

(2) מותר להעמיס עד 200 ק"ג גפ"מ ברכב שירות סגור להתקנת מערכות גפ"מ בתנאי שהרכב יהיה מצוייד ב-2 פתחי אוורור של לפחות 100 סמ"ר כל אחד ובמרחק של לפחות 50 ס"מ זה מזה; הפתחים יהיו במפלס הרצפה ובמרחק 90 ס"מ לפחות מצינור הפליטה של הרכב; הגלילים יוצבו במאונך וקשורים בצורה נאותה למניעת התהפכות.

תק' תשס"ה-2005

54.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 54

הנוסח הקודם:

מינוי אחראי למחסן גפ"מ

54. בכל מחסן גפ"מ, למעט מחסן גפ"מ לאספקה מרכזית, ימונה אדם אחראי להפעלתו, ששמו ומען מגוריו יוצגו בשלט המותקן במקום נראה לעין.

תק' תשס"ה-2005

55.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 53א

הנוסח הקודם:

רישוי עבודת ריתוך

55. לא תבוצע בשטח מחסן גפ"מ, עבודת ריתוך אלא אם קיבל האחראי על המחסן, ולגבי מחסן אספקה מרכזית החברה המספקת את הגפ"מ, אישור לכך מאת מפקח העבודה האזורי.

תק' תשס"ה-2005

55א.* (בוטלה).

מיום 24.3.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4916 מיום 24.3.1986 עמ' 702

הוספת תקנה 55א

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

ביטול תקנה 55א

הנוסח הקודם:

סטיות מרחקים וקיבולת

55א. מפקח ראשי רשאי לאשר מרחקים ותנאים שונים מהאמור בפרק זה, אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת לדעתו.

פרק ו': תחנות תדלוק פנימיות

תדלוק בגפ"מ תק' תשס"ה-2005

55ב.* (א)  בתחנת תדלוק פנימית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו, לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ, דרישות תקן ת"י 5512.

           (ב)  הוראות תקנות 56 עד 65 לא יחולו על מיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 555

הוספת תקנה 55ב

כמויות מותרות תק' תשס"ה-2005

56.* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בתחנת תדלוק פנימית בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

56. לא יחסין יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בתחנת תדלוק פנימית בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי האזורי או זו שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך לכך או שלא בהתאם ולסייגים שהם קבעו או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

אחסנת נפט סוג א'

57.* נפט סוג א' יוחסן במכלים תת קרקעיים בלבד.

אחסנת נפט סוג ב' או ג' תק' תשס"ה-2005

58.* נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן במכל תת קרקעי, או במכל על קרקעי בהתאם לתקנה 60.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

58. נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן במכל תת קרקעי, או במכל על קרקעי בהתאם לתקנה 60 או בחביות בהתאם לתקנה 61.

הטמנת מכלים כיסוים והגנתם

59.* מכלים תת קרקעיים יותקנו, יוטמנו, יכוסו ויוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38.

אחסנת נפט סוג ב'  או סוג ג' במכל  על-קרקעי תק' תשס"ה-2005

60.* אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על-קרקעי מותרת בתנאים שלהלן:

(1)  המכלים מותקנים במאצרה שקיבולה עולה ב-10% לפחות על קיבול המכל הגדול שבה;

(2)  למאצרה פתחי ניקוז המצוידים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ;

(3)  המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה יהיה 0.5 מטר לפחות במכל שקיבולו אינו עולה על 30 מ"ק, ו-2 מטרים לפחות במכל שקיבולו עולה על 30 מ"ק או שהקיבול הכולל במאצרה עולה על 150 מ"ק;

(4)  המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים לא יפחת ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ובלבד שלא יפחת ממטר אחד;

(5)  המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה כקוטר המכל, לפחות, ובלבד שלא יפחת מ-2 מטרים ואין הכרח שיעלה על 6 מטרים;

(6)  המרחק בין דופן מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חופשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של 3 מטרים לפחות;

(7)  השטח המגודר יהיה במרחק של 3 מטרים לפחות מגבול המגרש אלא אם כן קיים לאורכו קיר אטום בגובה של 1.8 מטרים לפחות.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

החלפת תקנה 60

הנוסח הקודם:

אחסנת נפט סוג ב' או ג' במכל על קרקעי

60. אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על קרקעי מותרת בתנאים כלהלן:

(1) המרחק בין שני מכלים יהיה לא פחות מ-100 ס"מ;

(2) המרחק מדופן מכל לגבול המגרש או למבנה יהיה לא פחות מ-100 ס"מ לפחות;

(3) המכל יותקן בבריכת איסוף.

תק' תשס"ה-2005

61.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

ביטול תקנה 61

הנוסח הקודם:

אחסנת נפט סוג ב' או ג' בחביות

61. החסנת נפט סוג ב' או ג' בחביות מותרת בתנאים שלהלן:

(1) הכמות המוחסנת המקסימלית אינה עולה על 10 ק"ל;

(2) חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;

(3) שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של 100 ס"מ לפחות מעל לקרקע;

(4) השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש אלא אם קיים לארכו קיר אטום בגובה של 180 ס"מ לפחות.

מרחקים מפתח מכל לדרכים ומבנים

62.* המרחק מפתח מכל לדרכים ומבנים יהיה בהתאם לתקנה 39.

מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים

63.* המרחק בין יחידת ניפוק לפתח מכל, למדרכה ציבורית, לגבול מגרש, לפתח מבנה, פתח מקלט או פתח מרתף יהיו בהתאם לתקנה 44.

תק' תשס"ה-2005

64.* המרחק האפקי מקו חשמל לפתח מכל וליחידות ניפוק יהיה בהתאם לתקנה 46.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

ביטול תקנה 64

הנוסח הקודם:

מרחקים מקווי חשמל

64. המרחק האפקי מקו חשמל לפתח מכל וליחידות ניפוק יהיה בהתאם לתקנה 46.

סטיות ממרחקים תק' תשס"ה-2005

65.* המפקח האזורי רשאי לקבוע –

(1)  מרחקים קטנים מן האמור בתקנות 36, 37, 39, 62 ו-63 אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת;

תק' תשס"ה-2005

(2)  סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה 13א אם המרחק מפתח מכל או מיחידת ניפוק לעמודי חשמל מצדיק זאת לדעתו, או אם המרחק בין עמודי החשמל קטן מן המקובל או אם התחנה היא בשטח עירוני.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

65. המפקח הראשי האזורי רשאי לקבוע –

(1) מרחקים קטנים מן האמור בתקנות 36, 37, 39, 62 ו-63 אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת;

(2) סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה 46 13א אם המרחק מפתח מכל או מיחידת ניפוק לעמודי חשמל מצדיק זאת לדעתו, או אם המרחק בין עמודי החשמל קטן מן המקובל או אם התחנה היא בשטח עירוני.

איסורים בתחנת תדלוק פנימית תק' תשס"ה-2005

65א.* בתחנת תדלוק פנימית –

(1)  לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;

(2)  נהג חייב לדומם מנוע הרכב בעת התדלוק;

(3)  אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמם;

(4)  בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ עד 50 ס"מ.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 556

הוספת תקנה 65א

פרק ז': מחסנים פרטיים

כמויות מותרות תק' תשס"ה-2005

66.* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במחסן פרטי נפט בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

66. לא יחסין יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במחסן פרטי נפט בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי האזורי או זו שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך לכך, או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהם קבעו או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

אחסנת נפט סוג א' תק' תשס"ה-2005

67.* נפט סוג א' יוחסן במכלים תת-קרקעיים שהוטמנו, כוסו והוגנו בהתאם לאמור בתקנות 36, 37 ו-38.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

67. נפט סוג א' יוחסן במכלים תת-קרקעיים שהוטמנו, כוסו והוגנו בהתאם לאמור בתקנות 36, 37 ו-38, או במכלים על-קרקעיים בהתאם לתקנות 20, 21, 22 ו-23.

אחסנת נפט סוג ב' או ג' תק' תשס"ה-2005

68.* נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן כאמור להלן:

(1)   במכלים תת-קרקעיים שהוטמנו, כוסו והוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38;

(2)   במכלים על-קרקעיים –

(א)   בכמות העולה על 500 מ"ק בהתאם לתקנות 20, 21, 22 ו-23;

(ב)   בכמות שאינה עולה על 500 מ"ק בתנאים שלהלן:

(1)   המכלים מותקנים במאצרה שקיבולה 110% לפחות של קיבולת המכל הגדול שבה;

(2)   למאצרה פתחי ניקוז המצויידים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ;

(3)   המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה יהיה מטר אחד לפחות במכל שקיבולו אינו עולה על 30 מ"ק, ו-2 מטר לפחות אם הקיבול של מכל כל-שהוא עולה על 30 מ"ק או הקיבול הכולל במאצרה עולה על 150 מ"ק;

(4)   המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים יהיה לא פחות ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ובלבד שלא יקטן ממטר אחד;

(5)   המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה לפחות כקוטר המכל, ובלבד שזה לא יקטן מ-2 מטר ואין חובה שיהיה גדול מ-6 מטר;

(6)   המרחק בין דופן מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חפשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של לפחות 3 מטר;

(3)   בחביות בכמות שאינה עולה על 10 מ"ק בתנאים שלהלן:

(א)   חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;

(ב)   שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות 100 ס"מ מעל לקרקע;

(ג)    השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש, אלא אם קיים לאורכו קיר אטום בגובה של 180 ס"מ לפחות.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

68. נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן כאמור להלן:

(1) במכלים תת-קרקעיים שהוטמנו, כוסו והוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38;

(2) במכלים על-קרקעיים –

(א) בכמות העולה על 500 ק"ל מ"ק בהתאם לתקנות 20, 21, 22 ו-23;

(ב) בכמות שאינה עולה על 500 ק"ל מ"ק בתנאים שלהלן:

(1) המכלים מותקנים בבריכת איסוף במאצרה שקיבולה 110% לפחות של קיבולת המכל הגדול שבה;

(2) לבריכת איסוף למאצרה פתחי ניקוז המצויידים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ;

(3) המרחק בין דופן מכל לדופן האיסוף המאצרה יהיה מטר אחד לפחות במכל שקיבולו אינו עולה על 30 ק"ל מ"ק, ו-2 מטר לפחות אם הקיבול של מכל כל-שהוא עולה על 30 ק"ל מ"ק או הקיבול הכולל בבריכת האיסוף במאצרה עולה על 150 ק"ל מ"ק;

(4) המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים יהיה לא פחות ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ובלבד שלא יקטן ממטר אחד;

(5) המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה לפחות כקוטר המכל, ובלבד שזה לא יקטן מ-2 מטר ואין חובה שיהיה גדול מ-6 מטר;

(6) המרחק בין דופן איסוף מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חפשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של לפחות 3 מטר.

(3) בחביות בכמות שאינה עולה על 10 ק"ל בתנאים שלהלן:

(א) חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;

(ב) שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות 100 ס"מ מעל לקרקע;

(ג) השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש, אלא אם קיים לאורכו קיר אטום בגובה של 180 ס"מ לפחות.

תק' תשס"ה-2005

69.* (בוטלה).

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

ביטול תקנה 69

הנוסח הקודם:

מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים

69. המרחק בין יחידת ניפוק לפתח מכל, למדרכה לרשות הציבור, לגבול מגרש, לפתח מבנה, לפתח מקלט ולפתח מרתף יהיה בהתאם לתקנה 44.

סטיות מרחקים וקיבולת תק' תשס"ה-2005

70.* המפקח האזורי רשאי לאשר מרחקים ותנאים שונים מהאמור בפרק זה אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת לדעתו.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

70. המפקח הראשי האזורי רשאי לאשר מרחקים ותנאים שונים מהאמור בפרק זה אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת לדעתו.

תק' תשס"ה-2005

פרק ח': מחסנים סיטוניים

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

פרק ח': מחסנים קימעוניים סיטוניים

כמויות מותרות תק' תשס"ה-2005

71.* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במחסן סיטוני נפט בכמות העולה על הכמות שאישר המפקח האזורי או בניגוד לתנאים ולסייגים שקבע באישורו.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

71. לא יחסין יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במחסן קימעוני סיטוני נפט בכמות העולה על הכמות שאישר המפקח הראשי האזורי או בניגוד לתנאים ולסייגים שקבע באישורו.

אחסנת נפט סוג ב' או ג'

72.* נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן במכל תת-קרקעי, או במכל על-קרקעי בהתאם לתקנה 74 או בחביות בהתאם לתקנה 75.

הטמנת מכלים כיסוים והגנתם

73.* מכלים תת-קרקעיים יותקנו, יוטמנו, יכוסו ויוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38.

אחסנת נפט במכל על קרקעי תק' תשס"ה-2005

74.* אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על-קרקעי מותרת בכפוף לקיום התנאים המפורטים בתקנה 60.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

74. אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על-קרקעי מותרת בתנאים להלן בכפוף לקיום התנאים המפורטים בתקנה 60:

(1) המכלים הוקמו בבריכת איסוף שקיבולה לפחות כקיבול כל המכלים שבה;

(2) לבריכת האיסוף פתחי ניקוז המצויידים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ.

אחסנה בחביות תק' תשס"ה-2005

75.* אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' בחביות מותרת בתנאים שלהלן:

(1)  הכמות המוחסנת אינה עולה על 10 מ"ק;

(2)  חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;

(3)  שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות 1 מטר מעל לקרקע;

(4)  השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש אלא אם קיים לארכו קיר אטום בגובה של 1.8 מטרים לפחות.

מיום 13.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 557

75. אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' בחביות מותרת בתנאים שלהלן:

(1) הכמות המוחסנת אינה עולה על 10 ק"ל מ"ק;

(2) חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;

(3) שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות 100 ס"מ 1 מטר מעל לקרקע;

(4) השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש אלא אם קיים לארכו קיר אטום בגובה של 180 ס"מ 1.8 מט