נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

בריאות – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – פסולת ומיחזור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

סילוק פסולת חומרים מסוכנים

סעיף 2

3

Go

שמירת מסמכים

סעיף 3

3

Go

תחילה

סעיף 4


 תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ולפי סעיף 62ב לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

תק' תשנ"ד-1994

           "בעל מפעל" - לרבות אחד או יותר מאלה:

(1)   בעל רשיון העסק או מבקש הרשיון, לפי הענין;

(2)   אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל המפעל;

מיום 4.6.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 843

"בעל מפעל" - אחד או יותר מאלה לרבות אחד או יותר מאלה:

           "המנהל" - המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

תק' תשנ"ד-1994

           "הספר הכתום" - הספר Recommendations of the Transport of Dangerous Goods של ארגון האומות המאוחדות בנוסחו המעודכן מזמן לזמן, והפתוח לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;

מיום 4.6.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 843

הוספת הגדרת "הספר הכתום"

תק' תשנ"ד-1994

           "חומר מסוכן" - חומר, בעל מספר או"מ כמפורט בספר הכתום, בכל מצב צבירה, וכמתואר בחלק א' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978 (להלן - צו הגרורים);

מיום 4.6.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 844

החלפת הגדרת "חומר מסוכן"

הנוסח הקודם:

"חומר מסוכן" – חומר נפיץ, לקיח, מחמצן, מאכל, קורוזיבי או רעיל, שהוא בעל מספר או"מ, בכל מצב צבירה, כמתואר בחלקים א' ו-ב' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978 (להלן – צו הגרורים);

           "מספר או"מ" - כהגדרתו בצו הגרורים;

תק' תשנ"ד-1994

           "מפעל" - עסק טעון רישוי, כמשמעותו בחוק, או כל מקום אחר שאינו משק בית שבו עוסקים, משנעים, מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו;

מיום 4.6.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 844

"מפעל" - עסק טעון רישוי, כמשמעותו בחוק, שבו מאחסנים או כל מקום אחר שאינו משק בית שבו עוסקים, משנעים, מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו;

           "סילוק" - לרבות טיפול בחומר מסוכן או בפסולת והעברתם ממקום הימצאם;

           "פסולת" - חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת המנהל.

סילוק פסולת חומרים מסוכנים

2.    (א)  בעל מפעל יסלק כל פסולת שמקורה במפעל או המצוייה בו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ששה חדשים ממועד היווצרותה, למפעל לניטרול וטיפול בפסולות תעשייתיות ופסולות חומרים מסוכנים שברמת חובב (להלן - אתר הפסולת הרעילה), כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להנחיות המנהל.

           (ב)  לא יסלק בעל מפעל ולא ירשה לאחר לסלק פסולת ממפעלו באופן או למקום שלא נקבעו בתקנות אלה, אלא אם כן הסילוק נעשה לצורך מיחזור של הפסולת או שימוש חוזר בה, או מטעם אחר, ובלבד שניתן לכך אישור מראש מאת המנהל.

שמירת מסמכים

3.    בעל מפעל יחזיק וישמור במשרדיו את החשבוניות של אתר הפסולת הרעילה או של מקום המיחזור או השימוש החוזר, לפי הענין, ויציגן בפני המנהל, בפני רשות הרישוי או בפני מי שפועל מטעמם, להוכחת סילוק הפסולת כנדרש.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.

ב' באלול תש"ן (10 בספטמבר 1990)                      יצחק שמיר

                                                                                          ראש הממשלה והשר

                                                                                             לאיכות הסביבה

גפני* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5298 מיום 2.10.1990 עמ' 22.

תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 843 – תק' תשנ"ד-1994; $$$ תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות