נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן-1990

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

רישוי קייטנות

סעיף 2

2

Go

סייג לרישוי

סעיף 3

2

Go

פעילות אסורה

סעיף 4

2

Go

עונשין

סעיף 5

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6

2

Go

תיקון חוק רישוי עסקים

סעיף 7

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 8


חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן-1990*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חוק רישוי עסקים" - חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968;

           "ילד" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

           "קייטנה" - מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית-הספר;

           "השר" - שר החינוך והתרבות.

רישוי קייטנות

2.    לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים.

סייג לרישוי

3.    לא יינתן רשיון לקייטנה אם תכנית הקייטנה נוגדת את מטרות החינוך הממלכתי כמפורט בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, או שהתכנית מנוגדת לכל דין.

פעילות אסורה

4.    לא ינהל אדם קייטנה אם תכנית הקייטנה או הפעילות בה נוגדות את העקרונות המפורטים בסעיף 3.

עונשין

5.    המנהל קייטנה בניגוד להוראות סעיפים 2 או 4, דינו - מאסר ששה חדשים.

ביצוע ותקנות

6.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לענין קייטנות, לרבות בענייני בטיחות ובטחון, פעילות חינוכית והדרכה ופיקוח פדגוגי.

           (ב)  אדם שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון או לא קיים הוראות תקנה לפי סעיף קטן (א), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים והוראות חוק רישוי עסקים יחולו לגביו.

תיקון חוק רישוי עסקים

7.       אחרי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים יבוא:

"קייטנות

2ג.  (א)   לא יינתן רשיון לפי חוק זה לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור לכך גם מאת מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך ויראו אותו כאילו היה הוא נותן האישור לפי סעיף 6.

       (ב)   השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של קייטנות המנוהלות על ידי ארגונים או גופים שייקבעו.

       (ג)    לענין חוק זה, "קייטנה" – כמשמעותה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990".

סייג לתחולה

8.    חוק זה לא יחול על מי שהיה בידו רשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים שהיה בר תוקף ערב תחילתו של חוק זה.

                                        יצחק שמיר                                         זבולון המר

                                                   ראש הממשלה                                               שר החינוך והתרבות

           חיים הרצוג                                         דב שילנסקי

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תש"ן מס' 1320 מיום 21.6.1990 עמ' 155 (ה"ח תש"ן מס' 1985 עמ' 171).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות