תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), תשנ"ג-1992

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים – תנאי תברואה

בריאות – תברואה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בתי עסק

תוכן ענינים

3

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

תנאים לרישוי

סעיף 2

4

Go

צירוף נספחים לבקשת רשיון

סעיף 3

4

Go

חידוש רשיון

סעיף 4

5

Go

שינויים במבנה

סעיף 5

5

Go

קירות ותקרות

סעיף 6

5

Go

מחיצות

סעיף 7

5

Go

רצפה

סעיף 8

5

Go

חדרי שירות

סעיף 9

5

Go

נקיון

סעיף 10

5

Go

מים

סעיף 11

5

Go

ריהוט וציוד

סעיף 12

5

Go

איסוף פסולת

סעיף 13

6

Go

כלי עבודה

סעיף 14

6

Go

שיטת ניקוי  וחיטוי

סעיף 15

6

Go

אוורור

סעיף 16

6

Go

טמפרטורה

סעיף 17

6

Go

תאורה

סעיף 18

6

Go

מגבות וחלוקים

סעיף 19

6

Go

לבוש ונקיון העובד

סעיף 20

6

Go

בריאות העובד

סעיף 21

6

Go

הדרכה מקצועית

סעיף 21א

6

Go

הגיינה של העובד

סעיף 22

6

Go

סירוב לטפל

סעיף 23

6

Go

דימום

סעיף 24

6

Go

תמרוקים

סעיף 25

6

Go

שלט

סעיף 25א

7

Go

תחילה

סעיף 26

7

Go

הוראות מעבר

סעיף 27

7

Go

תוספת ראשונה

7

Go

חמרי חיטוי לכלי עבודה

7

Go

תוספת שניה

7

Go

תכשירים לחיטוי עור

7

Go

תוספת שלישית

7

Go

נהלי עבודה לטיפול

7

Go

ללא כותרת

סעיף 4

8

Go

ללא כותרת

סעיף 3

8

Go

ללא כותרת

סעיף 7

8

Go

ללא כותרת

סעיף 1

9

Go

ללא כותרת

סעיף 2

9

Go

ללא כותרת

סעיף 3

9

Go

ללא כותרת

סעיף 4

10

Go

תוספת רביעית

10

Go

ללא כותרת

סעיף 2

11

Go

ללא כותרת

סעיף 4

11

Go

תוספת חמישית

11

Go

ללא כותרת

סעיף 2


 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), תשנ"ג-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה, תש"ל-1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970 (להלן - תקנות התכנון והבניה) שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית;

           "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשס"ז-2006

           "הצו" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 350

"הצו" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשל"ג-1973 התשנ"ה-1995;

           "חומר חיטוי" - חומר לחיטוי כלי עבודה מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה;

           "חיטוי" - פעולה של השמדת מיקרואורגניזמים מחוללי מחלה או מזיקים אחרים;

           "ניקוי" - פעולה להסרת לכלוך;

           "עיקור" - השמדה של כל המיקרואורגניזמים;

           "עסק" - עסק שצוין בתוספת לצו, כמפורט בטור ג' בטבלה שבתקנה 2(א);

           "רופא מורשה" - כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976;

           "תכשיר לחיטוי עור" - תכשיר חיטוי מן המפורטים בתוספת השניה;

           "תכשיר לניקוי ידיים" - תמיסה מימית של כלורהקסידין ודטרגנט או תכשיר אחר שאישר המנהל כמתאים לניקוי ידיים.

תנאים לרישוי תק' תשנ"ד-1994 תק' תשס"ז-2006

2.    (א)  לא יינתן לאדם רשיון לעסק ולא ינהל אדם עסק שאמור לתת טיפולים מן הסוג שפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, לגבי סוג הטיפול לפי הענין, ונהלי העבודה שנקבעו לגביו בתוספת השלישית, אם נקבעו, הכל להנחת דעתו של המנהל:

                    טור א'                       טור ב'                                     טור ג'                                              טור ד'

                                                                                                                                                         מספר הסימן

                סוג הטיפול            מס' העסק בצו                        שם העסק בצו                              בתוספת השלישית

הרחקת שיער                         1.4 (א)    טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור            1

טיפול יופי וקוסמטיקה אחר     1.4 (א)    טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור            -

טיפול בשיער אדם                  1.4 (ב)    מספרה                                                        2

כתובות קעקע                       1.4 (ג)     כתובות קעקע – מקום לעשייתן                       3

ניקוב חורים לצורך ענידת        1.4 (ו)     ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת

תכשיטים                                             תכשיטים                                                      4

סאונה                                  1.4 (ד)     סאונה                                                          5

עיסוי                                   1.4 (ה)    מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים             6

פדיקור ומניקור                     1.4 (א)    טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור            7

           (ב)  המנהל רשאי לדרוש מבעל העסק או מנהלו להראות בקיאות בתקנות אלה כתנאי לאישור בקשתו לרשיון.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 626

טור א' טור ב' טור ג' טור ד'

מספר הסימון

סוג הטיפול מס' העסק בצו שם העסק בצו בתוספת השנייה

מספר הסימון

בתוספת השלישית

הרחקת שיער 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה 1

טיפול יופי וקוסמטיקה אחר 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה -

טיפול בשיער אדם 76 מספרה 2

כתובות קעקע 69 69ב מכון ליופי ולקוסמטיקה כתובות קעקע – מקום לעשייתן 3

ניקוב אזניים לצורך עגילים 134(ב) 69ג תכשיטים או שעונים – מקום לקנייתם למכירתם או לתיקונם עגילים – מקום לניקוב אוזניים לעדינתם 4

סאונה 46א בית מרחץ, מקווה, סאונה 5

עיסוי 118א מכון עיסוי – מקום שבו נעשים עיסויים מכל סוג שהוא, למעט מכונים של קופות ובתי חולים 6

פדיקור ומניקור 69, 76 ו-89 סלון לפדיקור ולטיפול ברגליים, מכון ליופי ולקוסמטיקה ומספרה 7

מיום 4.2.2008

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 350

החלפת הטבלה בתקנה 2(א)

הנוסח הקודם:

טור א' טור ב' טור ג' טור ד'

מספר הסימון

סוג הטיפול מס' העסק בצו שם העסק בצו בתוספת השלישית

הרחקת שיער 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה 1

טיפול יופי וקוסמטיקה אחר 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה -

טיפול בשיער אדם 76 מספרה 2

כתובות קעקע 69ב כתובות קעקע – מקום לעשייתן 3

ניקוב אזניים לצורך עגילים 69ג עגילים – מקום לניקוב אוזניים לענידתם 4

סאונה 46א בית מרחץ, מקווה, סאונה 5

עיסוי 118א מכון עיסוי – מקום שבו נעשים עיסויים מכל סוג שהוא, למעט מכונים של קופות ובתי חולים 6

פדיקור ומניקור 69, 76 ו-89 סלון לפדיקור ולטיפול ברגליים, מכון ליופי ולקוסמטיקה ומספרה 7

צירוף נספחים לבקשת רשיון

3.    (א)  לבקשת הרשיון לעסק יצורפו לאישור המנהל מפה מצבית והתכניות, שיצויינו בהם פרטים אלה:

(1)   תנוחה וחתך של העסק;

(2)   רחבו, אורכו, גבהו וייעודו של כל חדר מחדרי העסק;

(3)   מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור, ואם האוורור מיכני, המיתקנים וההספקים שלהם;

(4)   סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים;

(5)   סימון מיתקני אשפה;

           (ב)  הסימון לענין פסקה 4 יהיה בהתאם לשרטוטים לדוגמא בהל"ת.

           (ג)   קנה מידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:100 ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש שיגיש תרשים תנוחה בקנה מידה 1:50.

           (ד)  במפה המצבית יצויינו פרטים אלה:

(1)   תרשים הסביבה בקנה מידה 1:2,500;

(2)   תרשים המגרש בקנה מידה 1:250.

חידוש רשיון

4.    הוראות תקנה 3 יחולו על בקשה לחידוש רשיון זולת אם נתקיימו תנאים אלה:

(1)   מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרטים שהוגשו לפי תקנה 3 ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים;

(2)   לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה ביד המבקש, כי הנספחים שהוגשו לפי תקנה 3 בבקשה הקודמת משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון.

שינויים במבנה

5.    לפני הרחבת העסק או עריכת כל שינויים שיש בהם כדי לשנות את התרשימים ההנדסיים יוגשו לאישור המנהל הנספחים האמורים בתקנה 3(א), לפי הענין.

קירות ותקרות

6.    קירות ותקרות של העסק יהיו –

(1)   בנויים בטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או אסבסט;

(2)   נקיים ושלמים.

מחיצות

7.    מחיצות פנימיות של העסק יהיו בנויות מחומר בניה הניתן לניקוי בנקל.

רצפה

8.    (א)  רצפת העסק תהיה ללא שקאים ומרוצפת במרצפות או בחומר אחר שאישר המנהל.

           (ב)  הרצפה תהיה תקינה ונקיה בכל עת.

           (ג)   לא יותקן שטיח בחדר טיפול.

חדרי שירות

9.    (א)  לכל עסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות.

           (ב)  חדר השירותים יהיה צמוד לעסק, או במקום קרוב אליו שאישר המנהל.

           (ג)   בתא השירותים תימצא אסלה שתתאים להל"ת.

           (ד)  בתא השירותים יימצא תמיד נייר טואלט.

           (ה)  בחדר השירותים יהיו כיור ומקור למים חמים וקרים שיתאים להל"ת.

           (ו)   ליד הכיור יהיו תמיד סבון, אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד-פעמי ומכל לאיסוף פסולת.

           (ז)   חדר השירותים וכל הציוד התברואי שבו יהיו תקינים, שלמים ונקיים בכל עת.

נקיון

10.   המקום שבו מבוצע הטיפול יהיה נקי ומסודר בכל עת.

מים

11.   (א)  בלי לגרוע מהוראות תקנה 9(ה) יהיה בעסק כיור לרחיצת ידיים עם מים זורמים.

           (ב)  המים בעסק יהיו באיכות מי שתיה ותהיה אספקת מים חמים וקרים בכל שעות העבודה בעסק.

           (ג)   בעסק הנמצא בבנין שבו מותקן מאגר מים, ינקה בעל העסק את המאגר באופן יסודי אחת לששה חדשים לפחות.

ריהוט וציוד

12.   (א)  הרהיטים והציוד באזור הטיפול יהיו מצופים בחומר בלתי חדיר למים הניתן לרחיצה ולחיטוי.

           (ב)  הרהיטים והציוד יהיו נקיים בכל עת.

           (ג)   בעסק יהיו ארון לכבסים נקיים ומיתקן לאיסוף כבסים מלוכלכים.

           (ד)  תהיה הפרדה באחסון של חמרי ניקוי וחיטוי מיתר החמרים לטיפול בלקוחות.

איסוף פסולת

13.   (א)  בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף פסולת מוצקה, עם מכסה ומדרס רגל, במספר ובמקום המבטיח נקיון מתמיד, ולהנחת דעתו של המנהל.

           (ב)  מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות.

           (ג)   כלים חדים ייארזו במכל קשיח לפני סילוקם למכל אשפה.

           (ד)  בעל העסק ידאג לכך כי –

(1)   שקית הפסולת תיסגר היטב לפני סילוקה;

(2)   השקיות יורחקו מדי התמלאן וכי מכלי האשפה יהיו נקיים תמיד.

           (ה)  פסולת שאינה מורחקת בידי הרשות המקומית תסולק בידי בעל העסק באופן שלא ייגרם נזק או מפגע לסביבה, להנחת דעתו של המנהל.

כלי עבודה

14.   (א)  לכל עובד בעסק יהיו לפחות שתי ערכות של כלי עבודה, באופן שיאפשר אספקה סדירה לשימוש של ערכות עבודה מחוטאות או מעוקרות, לפי הענין.

           (ב)  כל כלי עבודה שבא במגע עם חלק חשוף של גוף הלקוח, לרבות השיער, לא יחזור לשימוש בלקוח אחר אלא לאחר שעבר ניקוי וחיטוי או עיקור, לפי הענין, כאמור בתקנה 15(ב).

שיטת ניקוי וחיטוי

15.   (א)  לניקוי הציוד והרהיטים יש להשתמש בסבון או דטרגנט ומים חמים.

           (ב)  כלי העבודה, ינוקו ויחוטאו או יעוקרו, לפי הענין, בהתאם לשיטה המפורטת בתוספת הרביעית.

אוורור

16.   העסק יהיה מאוורר היטב באחת מדרכים אלה:

(1)   חלונות הנפתחים אל אויר החוץ;

(2)   מערכת אוורור מכנית.

טמפרטורה

17.   הטמפרטורה בעסק לא תפחת מ-18 מעלות צלזיוס ולא תעלה על 25 מעלות צלזיוס.

תאורה

18.   באזורי העבודה של העסק תהיה תאורה בעוצמה של 300 לוקס לפחות, למעט בחדרי עיסוי וחדרי התרגעות.

מגבות וחלוקים

19.   מגבות, חלוקים וסדינים, למעט אלה לשימוש חד-פעמי, יכובסו בדטרגנט ובתמיסת נתרן תת-כלורי (אקונומיקה) אחרי כל שימוש בהם בטיפול בלקוח.

לבוש ונקיון העובד

20.   לא יעסוק אדם בעסק אלא אם כן הוא –

(1)   לובש בגדים נקיים או חלוק המיועדים אך ורק לעבודה;

(2)   מקפיד על נקיון גוף.

בריאות העובד

21.   לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק עובד אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   יש לו מחלה מידבקת;

(2)   הוא מסרב לעבור או אינו עובר בדיקה רפואית שהמנהל דרש.

הדרכה מקצועית תק' תשס"ז-2006

21א.   לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק בביצוע כתובות קעקע או ניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, אלא אם כן קיבל הדרכה מקצועית שאישר המנהל בענין מניעת העברה של זיהומים.

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 350

הוספת תקנה 21א

הגיינה של העובד

22.   מיד בתום כל טיפול, לפני כל הפסקה בטיפול או בשעת מעבר ממטופל למטופל, ירחץ המטפל את ידיו במים זורמים ובסבון או בתכשיר לניקוי ידיים.

סירוב לטפל

23.   בעל עסק או עובד מעובדיו רשאי לסרב לטפל באדם הנגוע במחלת עור הנראית לעין או בכינים.

דימום

24.   (א)  לא ישתמש אדם בעסק בגופרת האלומיניום מוצק כדי לעצור דימום.

           (ב)  עצירת דימום תיעשה, תוך שימוש בכפפות חד-פעמיות, באבקות או נוזלים, באמצעות כלים חד-פעמיים או כלים שאינם באים במגע ישיר עם המטופל.

תמרוקים

25.   (א)  כל התמרוקים המשמשים בעסק יהיו בעלי רשיון של משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל"ג-1973.

           (ב)  מריחת משחות על העור תיעשה בכלים מחוטאים או חד-פעמיים.

           (ג)   פיזור אבקות ייעשה מכלים לזריה באמצעות חומר חד-פעמי.

שלט תק' תשנ"ה-1994 תק' תשס"ז-2006

25א.   בעל עסק יציג בעסק, במקום בולט לעיני לקוחותיו, שלט או שלטים בגודל שלא יפחת מ-45 סנטימטרים על 60 סנטימטרים, בנוסח א' שבתוספת החמישית, ובעסקים לניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, גם שלט בנוסח ב' שבתוספת החמישית, באותיות שגודלן לא יפחת מ-7 מילימטרים.

מיום 2.2.1995

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 378

הוספת תקנה 25א

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 350

25א. בעל עסק יציג בעסק, במקום בולט לעיני לקוחותיו, שלט או שלטים בגודל שלא יפחת מ-45 סנטימטרים על 60 סנטימטרים, בנוסח כמפורט בתוספת החמישית בנוסח א' שבתוספת החמישית, ובעסקים לניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, גם שלט בנוסח ב' שבתוספת החמישית, באותיות שגודלן לא יפחת מ-7 מילימטרים.

תחילה

26.   תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

27.   המנהל רשאי, לפי בקשת בעל עסק, לפטרו מהוראות מסויימות של תקנות אלה, לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל העסק לפי רשיון תקף.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

חמרי חיטוי לכלי עבודה

1.        תכשירים על בסיס כלור זמין:

           א.    תמיסה מרוכזת של תת כלורית הנתרן - בהתאם לתקן ישראלי 261;

           ב.    כדורים המכילים [NA.D.C.C.] Sodium Dichloroisocyanurate, בתנאי שיתן לא פחות מ-300 חלקים למליון כלור זמין;

2.        תכשיר אחר שאישר המנהל.

תוספת שניה

(תקנה 1)

תכשירים לחיטוי עור

1.        תמיסה כהלית המכילה 0.5% כלורהקסידין, 70% כוהל אתילי או איזופרופילי ו-1% גליצרין או פרופלין-גליקול;

2.        תכשיר אחר שאישר המנהל.

תוספת שלישית

(תקנה 2)

נהלי עבודה לטיפול

סימן 1 – הרחקת שיער

1.        כל החמרים להרחקת שיער לרבות שעווה, סוכר ובד, יהיו לשימוש חד-פעמי ולא ישמשו שימוש חוזר.

2.        המטפל ידאג שהלקוח ישטוף את חלק גופו, המיועד לטיפול, במים ובסבון לפני הטיפול.

3.        הרחקת שיער בשיטה הכרוכה בפלישה לרקמות הגוף תבוצע בהתאם להוראות אלה:

           (1)  המחטים וכלי העזר יהיו מעוקרים בהתאם להוראות פרט 4 בתוספת הרביעית.

           (2)  יש לשים על העור, באזור הטיפול, תכשיר לחיטוי עור למשך 30 שניות.

תק' תשנ"ג-1993 תק' תשנ"ה-1994

4.        אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי.

מיום 25.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5524 מיום 25.5.1993 עמ' 862

4. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד פעמי או הוא חוטא בהתאם להוראות פרט 4 פרט 2 בתוספת הרביעית.

מיום 2.2.1995

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 378

4. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד פעמי או הוא חוטא בהתאם להוראות פרט 2 בתוספת הרביעית.

סימן 2 – מספרה

1.        מסביב לצוואר הלקוח יש להניח נייר חד-פעמי או מגבת נקיה שעברה כביסה קודם לכן בטמפרטורה העולה על 60 מעלות צלזיוס.

2.        את השיער הגזוז יש לאסוף מיד אחרי הטיפול בכל לקוח אל תוך שקית חד-פעמית ולסלק למכל אשפה מכוסה.

תק' תשנ"ג-1993 תק' תשנ"ה-1994

3.        אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי.

4.        אחרי השימוש בכלים הבאים במגע עם השיער, לרבות מברשת ומסרק, יש להרחיק את השיער מכל הכלים, לנקותם ולאחר מכן לחטא אותם בהתאם להוראות התוספת הרביעית.

מיום 25.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5524 מיום 25.5.1993 עמ' 862

3. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי או חוטא בהתאם להוראות פרט 4 פרט 2 בתוספת הרביעית.

מיום 2.2.1995

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 378

3. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי או חוטא בהתאם להוראות פרט 2 בתוספת הרביעית.

סימן 3 – כתובות קעקע

1.        אין להשתמש במחט אלא אם כן היא לשימוש חד-פעמי או חוטאה בהתאם להוראות התוספת הרביעית.

2.        הצבעים לכתובות קעקע לא יכילו עופרת או חומר אחר המזיק לבריאות.

3.        אין להשתמש בצבע שהיה במגע עם מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר.

4.        אין לנקות מחט בתמיסה שבה נוקתה מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר.

5.        אין לעשות כתובת קעקע בלקוח עם נגע עור, ללא אישור מאת רופא מורשה.

6.        המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח.

תק' תשס"ז-2006

7.        לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ובתכשיר לניקוי ידיים.

8.        על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי.

9.        יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הגוף המיועד לטיפול, במשך 30 שניות.

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 350

7. לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ובתכשיר לניקוי ידיים.

תק' תשס"ז-2006

סימן 4

תק' תשס"ז-2006

(א)      ניקוב אוזניים לעגילים

1.        ניקוב תנוך אוזן לצורך התקנת עגילים בו, ייעשה באחת משיטות אלה:

           (1)  בשיטת קורן  (Coren) בה משתמשים במנשא בצורת U שבזרוע אחת שלו נמצא העגיל ובשניה נעשה הניקוב, עם פריטים מעוקרים לשימוש חד-פעמי;

           (2)  בשיטת אינוורנס (Inverness) בה משתמשים באקדח הנטען בשני עגילים ושני תפסים מעוקרים הסגורים באריזת פלסטיק חד-פעמית.

2.        אין לנקב אוזניים לצורך עגילים באמצעות –

           (1)  מחט ופקק;

           (2)  דקירה באקדח המצויד במחט רב-שימושית;

           (3)  אקדח מטיפוס קרמן (Carmen), קארס (Caress), או הוייט-קני-מיד (Hewitt-Kenny-Mede) הבא במגע עם עור האוזן.

3.        על ניקוב אוזניים לצורך התקנת עגילים בהן יחולו ההוראות הבאות:

תק' תשס"ז-2006

           (1)  לפני כל ניקוב ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים;

           (2)  על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי;

           (3)  יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את תנוך האוזן, באזור המיועד לניקוב, במשך 30 שניות;

           (4)  יש להדק את הסגר לעגיל בעזרת פד גזה סטרילי;

           (5)  יש להסביר ללקוח כיצד יטפל באזור הניקוב בימים הראשונים שלאחר הניקוב.

תק' תשס"ז-2006

(ב)      ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, לצורך ענידת תכשיטים ("פירסינג")

תק' תשס"ז-2006

1.        (א)  ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, ייעשה באחד האמצעים שלהלן:

(1)   באמצעות מחט מיוחדת שדרכה מושחל התכשיט לצורכי ניקוב;

(2)   באמצעות ציוד רפואי להחדרת עירוי תוך ורידי (כגון Venflon), שדרכו מושחל התכשיט.

(ב)  אין להשתמש באקדח קפיץ המצויד במחט רב-פעמית.

תק' תשס"ז-2006

2.        הציוד המפורט בסעיף 1 יהיה לשימוש חד-פעמי ומעוקר; ציוד שאינו מעוקר על ידי היצרן וארוז באריזה חתומה, יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית.

תק' תשס"ז-2006

3.        התכשיט שיחובר לגוף יהיה עשוי חומר באיכות מתאימה שאינו עלול להזיק לבריאות; פני השטח של התכשיט יהיו חלקים, בלא שריטות או גבשושיות; התכשיט יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית.

תק' תשס"ז-2006

4.        על ניקוב חורים בגוף לצורך התקנת תכשיט בו יחולו הוראות אלה:

( 1) לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים;

(2)  המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח; בעת ניקוב איברי מין ילבש המטפל כפפות סטריליות ומסכת פנים;

(3)  על משטח העבודה יש לפרוס מגבת נייר לשימוש חד-פעמי;

(4)  יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הניקוב המיועד במשך 30 שניות; אם הניקוב בלשון, על המטופל לשטוף את פיו בתמיסת חיטוי, כגון כלורהקיסדין 0.05% במים, במשך 30 שניות;

(5)  יש להחזיק את חלק הגוף המיועד לניקוב באמצעות תפסן (קלם) סטרילי או באמצעות פד גזה סטרילי;

(6)  יש להדק את הסגר לתכשיט בעזרת פד גזה סטרילי;

(7)  יש להורות למטופל כיצד לטפל באזור הנקוב למניעת זיהומים, כיצד לשטוף ולנקות ואת הצורך במריחת משחה אנטיביוטית, יש לתת לו הוראות לקבלת עזרה ראשונה ומתי לפנות אליה, ולצייד אותו בעלון שיפורטו בו ההסברים בנושאים האמורים לפי האזור שבוצע בו הניקוב.

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 351

סימן 4 – ניקוב אוזניים לעגילים

(א) ניקוב אוזניים לעגילים

1. ניקוב תנוך אוזן לצורך התקנת עגילים בו, ייעשה באחת משיטות אלה:

(1) בשיטת קורן  (Coren) בה משתמשים במנשא בצורת U שבזרוע אחת שלו נמצא העגיל ובשניה נעשה הניקוב, עם פריטים מעוקרים לשימוש חד-פעמי;

(2) בשיטת אינוורנס (Inverness) בה משתמשים באקדח הנטען בשני עגילים ושני תפסים מעוקרים הסגורים באריזת פלסטיק חד-פעמית.

2. אין לנקב אוזניים לצורך עגילים באמצעות –

(1) מחט ופקק;

(2) דקירה באקדח המצויד במחט רב-שימושית;

(3) אקדח מטיפוס קרמן (Carmen), קארס (Caress), או הוייט-קני-מיד (Hewitt-Kenny-Mede) הבא במגע עם עור האוזן.

3. על ניקוב אוזניים לצורך התקנת עגילים בהן יחולו ההוראות הבאות:

(1) לפני כל ניקוב ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים;

(2) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי;

(3) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את תנוך האוזן, באזור המיועד לניקוב, במשך 30 שניות;

(4) יש להדק את הסגר לעגיל בעזרת פד גזה סטרילי;

(5) יש להסביר ללקוח כיצד יטפל באזור הניקוב בימים הראשונים שלאחר הניקוב.

(ב) ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, לצורך ענידת תכשיטים ("פירסינג")

1. (א) ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, ייעשה באחד האמצעים שלהלן:

(1) באמצעות מחט מיוחדת שדרכה מושחל התכשיט לצורכי ניקוב;

(2) באמצעות ציוד רפואי להחדרת עירוי תוך ורידי (כגון Venflon), שדרכו מושחל התכשיט.

(ב) אין להשתמש באקדח קפיץ המצויד במחט רב-פעמית.

2. הציוד המפורט בסעיף 1 יהיה לשימוש חד-פעמי ומעוקר; ציוד שאינו מעוקר על ידי היצרן וארוז באריזה חתומה, יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית.

3. התכשיט שיחובר לגוף יהיה עשוי חומר באיכות מתאימה שאינו עלול להזיק לבריאות; פני השטח של התכשיט יהיו חלקים, בלא שריטות או גבשושיות; התכשיט יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית.

4. על ניקוב חורים בגוף לצורך התקנת תכשיט בו יחולו הוראות אלה:

( 1) לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים;

(2) המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח; בעת ניקוב איברי מין ילבש המטפל כפפות סטריליות ומסכת פנים;

(3) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת נייר לשימוש חד-פעמי;

(4) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הניקוב המיועד במשך 30 שניות; אם הניקוב בלשון, על המטופל לשטוף את פיו בתמיסת חיטוי, כגון כלורהקיסדין 0.05% במים, במשך 30 שניות;

(5) יש להחזיק את חלק הגוף המיועד לניקוב באמצעות תפסן (קלם) סטרילי או באמצעות פד גזה סטרילי;

(6) יש להדק את הסגר לתכשיט בעזרת פד גזה סטרילי;

(7) יש להורות למטופל כיצד לטפל באזור הנקוב למניעת זיהומים, כיצד לשטוף ולנקות ואת הצורך במריחת משחה אנטיביוטית, יש לתת לו הוראות לקבלת עזרה ראשונה ומתי לפנות אליה, ולצייד אותו בעלון שיפורטו בו ההסברים בנושאים האמורים לפי האזור שבוצע בו הניקוב.

סימן 5 – סאונה

1.        לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לניקוי ולחיטוי בנקל.

2.        הנעלים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו-2 בתוספת הרביעית.

3.        בעסק תהיה מקלחת, עם מים חמים וקרים בכל עת.

4.        לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חד-פעמי.

סימן 6 – מכון עיסוי

1.        המטפל ידאג שהלקוח יתקלח לפני העיסוי.

2.        לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לנקות ולחטא בנקל.

3.        הנעליים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו-2 בתוספת הרביעית.

4.        לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חד-פעמי.

5.        מיטת הטיפולים תהיה מכוסה בסדין לשימוש חד-פעמי או בסדין שיוחלף לאחר כל טיפול בסדין מכובס ונקי.

סימן 7 – פדיקור ומניקור

1.        ליד מקום הטיפול יהיה כיור נמוך לניקוי הרגליים ובו מים חמים וקרים.

2.        המטפל ידאג שהלקוח ינקה את הרגליים, או הידיים, לפי הענין, לפני הטיפול.

3.        יש לחטא את כל הכלים המשמשים בטיפול פדיקור או מניקור על ידי השרייתם, למשך 30 דקות לפחות, בתמיסה המכילה כוהל 70% או תמיסה המכילה 300 חלקים למליון כלור זמין.

4.        יש להחליף את כל הנוזלים המשמשים בטיפול לאחר כל טיפול.

תוספת רביעית

(תקנה 15)

אופן ניקוי, חיטוי ועיקור כלי עבודה

1.        קודם לכל פעולת חיטוי או עיקור, ינוקו כלי העבודה באופן יסודי כמפורט להלן:

(1)  שטיפה במים זורמים;

(2)  ניקוי בדטרגנט;

(3)  פעולה מיכנית או שפשוף;

(4)  שטיפה חוזרת במים זורמים;

(5)  ניגוב או ייבוש אחר.

תק' תשנ"ג-1993

2.        תער וכלי עבודה שאינם פולשים לרקמות הגוף, למעט כלים הבאים במגע עם שיער, ינוקו ולאחר מכן יחוטאו אחרי כל טיפול בלקוח כמפורט להלן:

(1)  שטיפה במים ודטרגנט או סבון;

(2)  שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש;

(3)  השריה בחומר חיטוי במשך חצי שעה;

(4)  שטיפה במים זורמים וייבוש.

מיום 25.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5524 מיום 25.5.1993 עמ' 862

2. כלי עבודה תער וכלי עבודה שאינם פולשים לרקמות הגוף, למעט כלים הבאים במגע עם שיער, ינוקו ולאחר מכן יחוטאו אחרי כל טיפול בלקוח כמפורט להלן:

3.        כלים הבאים במגע עם שיער ינוקו באופן יסודי אחרי כל לקוח, ואם ניתנים לפירוק, יפורקו וינוקו החלקים ולאחר מכן יחוטאו באחת השיטות הבאות:

(1)  חימום באויר בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס לפחות במשך 5 דקות;

(2)  השריה בתמיסת 300 חלקים למליון כלור זמין למשך 10 דקות לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים זורמים וייבוש. תמיסה זו מתקבלת על ידי מיהול תמיסה מרוכזת המכילה 3.5% כלור זמין במים 1:100 (כף לליטר מים) או המסת כדור NADCC לפי הוראות היצרן.

(3)  שיטה אחרת שאישר המנהל.

תק' תשנ"ג-1993

4.        כלי העבודה שפולשים לרקמות הגוף או חותכים אותן כגון מחטים ינוקו באופן יסודי לאחר כל טיפול בלקוח ולאחר מכן יעברו עיקור באחת השיטות הבאות:

(1)  באוטוקלב, בקיטור של 121 מעלות צלסיוס במשך 15 דקות לפחות;

(2)  בחום יבש בתנור, בטמפרטורה של 170 מעלות צלסיוס, במשך שעה לפחות;

(3)  טבילה בתמיסת גלוטראלדהיד 2% במשך שעתיים לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים מעוקרים.

מיום 25.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5524 מיום 25.5.1993 עמ' 862

4. כלי העבודה שפולשים לרקמות הגוף או חותכים אותן כגון מחטים ותער כגון מחטים ינוקו באופן יסודי לאחר כל טיפול בלקוח ולאחר מכן יעברו עיקור באחת השיטות הבאות:

תק' תשנ"ה-1994

תוספת חמישית

(תקנה 25א)

מיום 2.2.1995

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 378

הוספת תוספת חמישית

תק' תשס"ז-2006

נוסח א' – שלט כללי

           לפניך הכללים החשובים שיסייעו לך להימנע מהידבקות במחלות:

1.        השימוש בתער מותר רק אם הוא חדש ובשימוש חד פעמי.

תק' תשס"ז-2006

2.        דיקור, ניקוב אוזניים או מקומות אחרים בגוף וקעקוע, חייבים להיעשות אך ורק באמצעות מחטים חד-פעמיות או במחטים שעברו חיטוי ועיקור.

3.        במקרה של דימום יש להשתמש בכפפות חד-פעמיות. את הדם יש לעצור באמצעות מגבוני נייר חד-פעמיים.

4.        במקום זה חייבות להיות לפחות שתי ערכות של כלי עבודה; כשאחת בשימוש השנייה בחיטוי.

5.        הטיפול ייעשה אך ורק בכלים שעברו חיטוי קודם לכן.

6.        מגבות, סדינים וחלוקים, דורשים כביסה יסודית בטמפרטורה של 060 לפחות באמצעות חומרי חיטוי כגון אקונומיקה, לאחר כל שימוש; לחלופין, ניתן להשתמש במגבות נייר חד-פעמיות.

7.        לפני שמטפלים בך, חייבים לרחוץ את הידיים במים זורמים ובסבון.

8.        היגיינה אישית כוללת הופעה נקיה ובגדים המיועדים לעבודה בלבד.

9.        משטחי העבודה במקום זה, חייבים להיות נקיים תמיד.

10.      כל התכשירים והתמרוקים שבשימוש במקום זה, חייבים להיות בפיקוח משרד הבריאות.

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 352

נוסח השלט נוסח א' – שלט כללי

לפניך הכללים החשובים שיסייעו לך להימנע מהידבקות במחלות:

1. השימוש בתער מותר רק אם הוא חדש ובשימוש חד פעמי.

2. דיקור, ניקוב אוזניים או מקומות אחרים בגוף וקעקוע, חייבים להיעשות אך ורק באמצעות מחטים חד-פעמיות או במחטים שעברו חיטוי ועיקור.

תק' תשס"ז-2006

נוסח ב' – שלט לעסק לניקוב חורים בגוף

קעקוע או ניקוב חורים בגוף ("פירסינג") אינם רצויים מבחינה רפואית, שכן הם עלולים לגרום לכאבים, לזיהומים, לצלקות, להפרעות בתפקוד ולבעיות בריאות אחרות כגון תגובות אלרגיות. אין לבצעם בנשים בהריון או באנשים הסובלים ממחלות כרוניות, בפרט בלוקים בבעיות מסתמי הלב.

אם פיתחת בעבר צלקת בולטת ונוקשה לאחר ניתוח או פציעה (צלקת היפרטרופית או קלואיד), אתה עלול לפתח תופעה דומה כתוצאה מהניקוב או מכתובת הקעקע; מומלץ כי תתייעץ עם רופא המשפחה.

מיום 4.2.2007

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 352

הוספת נוסח ב' לתוספת

ט"ז בתשרי תשנ"ג (13 באוקטובר 1992)                  חיים רמון

                                                                                                 שר הבריאות

גפני* פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 34.

תוקנו ק"ת תשנ"ג מס' 5524 מיום 25.5.1993 עמ' 862 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 626 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 378 – תק' תשנ"ה-1994; $$$ תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. ###

ק"ת תשס"ז מס' 6542 מיום 6.12.2006 עמ' 350 – תק' תשס"ז-2006; ר' תקנה 7 לענין תחילה. $$$ 7. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, שישים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב) תחילתה של תקנה 2, שנה מיום התחילה. ###