נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), תשנ"ה-1994

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': רישוי

Go

2

סעיף 2

תנאים לרישוי

Go

2

סעיף 3

הגשת בקשה לרישוי

Go

2

סעיף 4

מתן אישור

Go

2

סעיף 5

חידוש רשיון

Go

2

פרק ג': המבנים והחצר

Go

2

סעיף 6

מקום ושטח התחנה

Go

2

סעיף 7

חצר התחנה

Go

2

סעיף 8

מיתקני אשפה שטיפה וניקוז

Go

2

סעיף 9

משטח פריקה וטעינה

Go

3

סעיף 10

משרד

Go

3

סעיף 11

חדר מיון ואחסון ביצים

Go

3

סעיף 12

מחסנים

Go

3

סעיף 13

חדר אוכל וחדרי שירות

Go

3

סעיף 14

קירור

Go

3

פרק ד': ציוד

Go

3

סעיף 15

מכונת מיון

Go

3

סעיף 16

מכונת ניקוי ושינוע

Go

3

סעיף 17

מכלים לביצים שבורות ושפוכות

Go

3

סעיף 18

מכלים לפסולת

Go

3

סעיף 19

ריהוט וציוד

Go

3

פרק ה': תאורה, מים, ביוב, הפעלה ותחזוקה

Go

3

סעיף 20

תאורה

Go

3

סעיף 21

מים

Go

3

סעיף 22

מי שתיה

Go

3

סעיף 23

צנרת שפכים

Go

3

סעיף 24

נקיון

Go

3

סעיף 25

בעלי חיים

Go

3

סעיף 26

הדברה

Go

4

סעיף 27

מיון ביצים

Go

4

פרק ו': עובדים

Go

4

סעיף 28

מספר העובדים והכשרתם

Go

4

סעיף 29

לינת עובדים

Go

4

סעיף 30

בריאות, לבוש ונקיון אישי

Go

4

פרק ז': כללי

Go

4

סעיף 31

תחילה

Go

4

סעיף 32

הוראת מעבר

Go

4

תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), תשנ"ה-1994*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וסעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המנהל" - מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;

           "כללי תשכ"ח" - כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ"ח-1968;

           "תחנת מיון" - מבנה המשמש לשיקוף, מיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל, שהוא עסק כמשמעותו בפרט 166 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשל"ג-1973;

           "תקנות תנאי התברואה" - תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל"ב-1972.

פרק ב': רישוי

תנאים לרישוי

2.    לא יינתן לאדם רשיון לתחנת מיון, לא ינהל אדם ולא יפעיל תחנת מיון אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.

הגשת בקשה לרישוי

3.    לבקשת הרשיון לעסק יצורפו, לאישור המנהל, הנספחים המפורטים להלן:

(1)  מפה מצבית - תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;

(2)  תרשים המגרש בקנה מידה של 1:250;

(3)  תכניות תחנת המיון בקנה מידה של 1:100;

(4)  מפרט טכני וסניטרי של תחנת המיון;

(5)  רשימת ציוד וסימון הצבתו בתכניות התחנה.

(6)  הודעה בדבר כמות הביצים השנתית שתמוין בתחנה.

מתן אישור

4.    מתן אישור, סירוב לתתו, קביעת תנאים לנתינתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

חידוש רשיון

5.    הוראות תקנה 3 יחולו גם על בקשה לחידוש רשיון, זולת אם נתקיימו תנאים אלה:

(1)  מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרטים שהוגשו לפי תקנה 3;

(2)  לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה בידי המבקש, כי הנספחים שהוגשו לפי תקנה 3, לענין בקשה קודמת, משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון.

פרק ג': המבנים והחצר

מקום ושטח התחנה

6.    (א)  תחנת מיון תהא מרוחקת, להנחת דעתו של המנהל, מכל מקורות ריח או זיהום אחר העלולים להשפיע לרעה על טיב הביצים.

           (ב)  שטח מבנה תחנת המיון לא יפחת מ –

(1)   60 מ"ר לתחנה הממיינת עד 6 מיליון ביצים לשנה;

(2)   100 מ"ר לתחנה הממיינת עד 10 מיליון ביצים לשנה;

(3)   120 מ"ר לתחנה הממיינת מעל 10 מיליון ביצים בשנה ועוד 10 מ"ר לכל מיליון ביצים נוספות.

חצר התחנה

7.    חצר תחנת המיון תהא מגודרת; השטח שבין התחנה ובין גדר החצר לא יפחת מ-5 מטרים מכל קיר חיצוני של בנין התחנה; החצר תהיה מרוצפת בחומר קשיח כגון בטון או אספלט, מנוקזת, חפשיה מכל גרוטאות וחפצים, נקיה ומסודרת.

מיתקני אשפה שטיפה וניקוז

8.    בחצר תחנת המיון יותקנו, בגובה שלא יפחת מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע, מיתקן אטום לאשפה, ברזי מים וסדרי ניקוז, הכל לפי דרישת המנהל.

משטח פריקה וטעינה

9.    בתחנת המיון יהא משטח פריקה וטעינה מקורה בגגון; המשטח יהא מחומר קשיח כגון בטון או אספלט, אשר מידותיו לא יהיו פחות מ-6 מטרים רוחב ו-10 מטרים אורך.

משרד

10.   בתחנת המיון ייוחד חדר למשרד.

חדר מיון ואחסון ביצים

11.   (א)  בתחנת מיון יהיה חדר מיון ואחסון ביצים (להלן - חדר מיון), ממוזג לטמפרטורה מרבית של 20 מעלות צלזיוס, בנוי מחומרים יציבים, קשיחים ובעלי כושר בידוד כגון בטון, לבנים או כל חומר בניה מתאים אחר למעט אסבסט או עץ.

           (ב)  צדם הפנימי של קירות חדר המיון יהיה מצופה, עד לגובה של 2 מטרים לפחות, בחומר קשיח וחלק, בגוון בהיר, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.

           (ג)   רצפת חדר המיון תהא מנוקזת, עשויה מרצפות או בטון מוחלק וניתנת לניקוי וחיטוי בנקל.

מחסנים

12.   בתחנת המיון יהיו מחסנים נפרדים לאריזות משומשות או פגומות ולאריזות חדשות ומחסנים לחומרים כימיים, אבזרים וחלקי חילוף הדרושים לעבודת התחנה; המחסנים יהיו סגורים ואטומים בפני כניסת אבק ומזיקים.

חדר אוכל וחדרי שירות

13.   בתחנת מיון יהיו חדר אוכל, חדרי שירות והלבשה לעובדים, כמפורט בפרק ז' לתקנות תנאי התברואה.

קירור

14.   בתחנת מיון יהיה מקרר או חדר קירור, לפי דרישת המנהל לפי כמות הביצים הממוינת בתחנה; הטמפרטורה במקרר או בחדר הקירור לא תעלה על 2 מעלות צלזיוס.

פרק ד': ציוד

מכונת מיון

15.   (א)  בתחנת מיון הממיינת מעל 10 מיליון ביצים בשנה תהיה מכונת מיון המתאימה לכמות הביצים הממויינות בה ובנויה לאחיזה נפרדת של כל ביצה; במכונה יהיה תא שיקוף מחופה מכל צדדיו בוילון כהה ומואר באופן המאפשר לראות בבהירות את תוכנה הפנימי של הביצה (להלן - תא שיקוף).

           (ב)  בתחנת מיון שלא כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה המיון באמצעות מכונת מיון מדגם התואם את כמות הביצים הממויינות בתחנה, ואשר יש לה תא שיקוף.

מכונת ניקוי ושינוע

16.   (א)  בתחנת מיון תהיה מכונה לשאיבת אבק בעלת יכולת שאיבה התואמת את גודלה של התחנה ואת כמות הביצים הממויינות בה.

           (ב)  בתחום תחנת המיון לא יופעלו מכונות באמצעות מנועי שריפה.

מכלים לביצים שבורות ושפוכות

17.   בתחנת מיון יהיו מכלים אטומים לאיסוף ביצים שבורות ושפוכות, במספר מספיק לכמות הביצים הממויינות בה; המכלים יהיו מחומר הניתן לרחיצה וחיטוי בנקל.

מכלים לפסולת

18.   בתחנת מיון יהיו מכלים אטומים לקליטת ביצים אסורות בשיווק לפי סעיף 14ד. לכללי תשכ"ח.

ריהוט וציוד

19.   הריהוט והציוד בתחנת המיון יהיו שלמים, תקינים ונקיים, עשויים מחומר קשיח וחלק הניתן לניקוי וחיטוי בנקל ושאינו סופג רטיבות, אינו מתקלף ואינו מושפע מחומרים הבאים במגע עמו.

פרק ה': תאורה, מים, ביוב, הפעלה ותחזוקה

תאורה

20.   באזורי המיון והאריזה של הביצים בתחנת המיון תהיה תאורה בעוצמה של 300 לוקס לפחות.

מים

21.   המים הנכנסים למבנה תחנת המיון יהיו באיכות מי שתיה.

מי שתיה

22.   לרשות העובדים בתחנה יעמדו מי שתיה חמים וקרים במשך כל שעות העבודה.

צנרת שפכים

23.   צנרת השפכים בתחנה תהיה תקינה, ללא נזילה או דליפה.

נקיון

24.   כל שטח תחנת המיון יהיה נקי ומסודר בכל עת.

בעלי חיים

25.   לא יימצאו בעלי חיים בשטח תחנת המיון.

הדברה

26.   (א)  לא תיעשה פעולת הדברה בתחנת מיון אלא בידי מדביר בעל היתר לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה-1975, לאותו סוג הדברה.

           (ב)  נעשתה בתחנת מיון פעולת הדברה, תישמר במשרד התחנה, למשך חצי שנה מיום ההדברה, תעודה המפרטת את שם המדביר ומספר רישויו, תאריך הפעולה, סוג חומר ההדברה ומהותו.

מיון ביצים

27.   מיון הביצים ואחסנתם בתחנת המיון יהיה בהתאם להוראות סעיפים 14א עד 16 לכללי תשכ"ח.

פרק ו': עובדים

מספר העובדים והכשרתם

28.   מספר העובדים בכל תחנה יהיה לפי דרישת המנהל. העובדים יודרכו בידי מנהל המחלקה הטכנולוגית של המועצה לענף הלול בכל הנוגע למיון ביצים - מבנה הביצה, תכולתה, תהליכי התיישנותה וזיהוי פגמים בה.

לינת עובדים

29.   לינת עובדים בתחנת מיון - אסורה.

בריאות, לבוש ונקיון אישי

30.   על בריאות, לבוש ונקיון אישי של העובדים יחולו הוראות תקנות 65 ו-66 לתקנות תנאי התברואה.

פרק ז': כללי

תחילה

31.   (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 6, 11 ו-14, ארבעה חודשים מיום פרסומן.

           (ב)  תחילת תקנות 6, 11 ו-14 ביום א' באייר תשנ"ה (1 במאי 1995).

הוראת מעבר

32.   המנהל רשאי, לפי בקשת בעל תחנת מיון, לפטרו מהוראות מסוימות של תקנות אלה, לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל העסק לפי רשיון תקף.

י"ד בתשרי תשנ"ה (19 בספטמבר 1994)                   יעקב צור

                                                                                                 שר החקלאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5632 מיום 17.10.1994 עמ' 243.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות