נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ"ח-1998

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פטור מחובת רישוי

סעיף 2


צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

           "ילד" ו"קייטנה" - כהגדרתם בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן-1990;

           "קייטנת המשך" - קייטנה שמנהל ארגון או גוף מן המפורטים בתוספת, שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף במשך השנה;

           "המשך פעילות" - פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים, אף שאין זהות מוחלטת בין המשתתפים בפעילות במשך השנה ובין המשתתפים בקייטנה.

פטור מחובת רישוי

2.    קייטנת המשך פטורה מחובת רישוי לפי החוק.

תוספת

(תקנה 1)

שם הארגון או הגוף

1.        בית ספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969;

2.        גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969;

צו תשע"ב-2012

3.        רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;

מיום 30.6.2009 עד יום 31.12.2009

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1081

החלפת פרט 3

הנוסח החדש:

3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום סמכויות המועצה המקומית ותפקידיה, ובו למועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה, ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;

מיום 29.4.2010 עד יום 28.4.2011

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1068

החלפת פרט 3

הנוסח:

3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;

מיום 20.6.2011 עד יום 19.6.2013 (בוטל)

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1061

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

החלפת פרט 3

הנוסח:

3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;

מיום 10.5.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1143

החלפת פרט 3

הנוסח הקודם:

3. רשות מקומית;

צו תשע"ב-2012

4.        מתנ"ס עירוני או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ, הפועל באתר הקבע שלו;

מיום 29.4.2010 עד יום 28.4.2011

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1068

4. מתנ"ס עירוני או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ, הפועל באתר הקבע שלו;

מיום 20.6.2011 עד יום 19.6.2013 (בוטל)

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1062

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

4. מתנ"ס עירוני או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ, הפועל באתר הקבע שלו;

מיום 10.5.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

4. מתנ"ס עירוני או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ, הפועל באתר הקבע שלו;

5.        אקי"ם – ישראל, אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל;

צו תשס"ה-2005

6.        הנוער העובד והלומד;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 6

צו תשס"ה-2005

7.        בני עקיבא;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 7

צו תשס"ה-2005

8.        הצופים;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 8

צו תשס"ה-2005

9.        השומר הצעיר;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 9

צו תשס"ה-2005

10.      בית"ר;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 10

צו תשס"ה-2005

11.      מחנות העולים;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 11

צו תשס"ה-2005

12.      מכבי צעיר;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 12

צו תשס"ה-2005

13.      הנוער הדתי העובד והלומד;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 13

צו תשס"ה-2005

14.      האיחוד החקלאי;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 14

צו תשס"ה-2005

15.      עזרא;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 776

הוספת סעיף 15

צו תשס"ה-2005

16.      אריאל;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 16

צו תשס"ה-2005

17.      פרחי הדגל;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 17

צו תשס"ה-2005

18.      בנות בית יעקב בתי"ה;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 18

צו תשס"ה-2005

19.      תנועת הנוער הערבי;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 19

צו תשס"ה-2005

20.      צבאות ה';

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 20

צו תשס"ה-2005

21.      תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל;

מיום 10.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 777

הוספת סעיף 21

צו תשס"ח-2008

22.      איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים.

מיום 6.3.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6645 מיום 5.2.2008 עמ' 457

הוספת סעיף 22

צו תשע"ב-2012

23.      היכלי עונג;

מיום 29.4.2010 עד יום 28.4.2011

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1068

הוספת פרט 23

הנוסח:

23. היכלי עונג;

מיום 20.6.2011 עד יום 19.6.2013 (בוטל)

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1062

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 23

הנוסח:

23. היכלי עונג;

מיום 10.5.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 23

צו תשע"ב-2012

24.      תנועת הנוער הדרוזית;

מיום 29.4.2010 עד יום 28.4.2011

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1068

הוספת פרט 24

הנוסח:

24. תנועת הנוער הדרוזית;

מיום 20.6.2011 עד יום 19.6.2013 (בוטל)

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1062

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 24

הנוסח:

24. תנועת הנוער הדרוזית;

מיום 10.5.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 24

צו תשע"ב-2012

25.      תנועת הנוער הלאומי;

מיום 29.4.2010 עד יום 28.4.2011

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1068

הוספת פרט 25

הנוסח:

25. תנועת הנוער הלאומי.

מיום 20.6.2011 עד יום 19.6.2013 (בוטל)

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1062

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 25

הנוסח:

25. תנועת הנוער הלאומי.

מיום 10.5.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 25

צו תשע"ב-2012

26.      אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים.

מיום 10.5.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144

הוספת פרט 26

י"ט באב תשנ"ח (11 באוגוסט 1998)                      אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשנ"ח מס' 5922 מיום 31.8.1998 עמ' 1230.

תוקן ק"ת תשס"ה מס' 6397 מיום 11.7.2005 עמ' 776 – צו תשס"ה-2005; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ח מס' 6645 מיום 5.2.2008 עמ' 457 – צו תשס"ח-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ט מס' 6790 מיום 30.6.2009 עמ' 1081 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1068 – הוראת שעה; תוקפה לשנה מיום פרסומה.

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1061 – הוראת שעה; תוקפה מיום 20.6.2011 עד יום 19.6.2013 (בוטלה ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1144 בסעיף 2 לצו תשע"ב-2012).

ק"ת תשע"ב מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1143 – צו תשע"ב-2012.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות