נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': חוות דעת מקדמית

Go

4

סעיף 2

בקשה לחוות דעת מקדמית

Go

4

סעיף 3

חוות דעת מקדמית

Go

5

 

פרק ב'1: היתר מזורז א'

Go

5

סעיף 3א

בקשה להיתר מזורז א'

Go

5

סעיף 3ב

קבלת בקשה להיתר מזורז א' ובדיקת רשות הרישוי

Go

5

סעיף 3ג

תצהיר

Go

5

סעיף 3ד

היתר מזורז א'

Go

6

 

פרק ב'2: היתר מזורז ב'

Go

6

סעיף 3ז

בקשה להיתר מזורז ב'

Go

6

סעיף 3ח

קבלת בקשה להיתר מזורז ב' ובדיקת רשות הרישוי

Go

7

סעיף 3ט

הגשת תצהיר והודעה על תקופת הבדיקה

Go

7

סעיף 3י

היתר מזורז ב'

Go

7

 

פרק ב'3: רישיון לאחר היתר מזורז

Go

8

סעיף 3י1

תשובת נותני האישור בתוך תקופת ההיתר המזורז

Go

8

סעיף 3י2

תשובת רשות הרישוי בתוך תקופת ההיתר המזורז

Go

8

סעיף 3י3

מתן רישיון בהעדר החלטת נותן אישור או רשות הרישוי

Go

8

 

פרק ב'4: רישיון על יסוד תצהיר

Go

8

סעיף 3יא

בקשה לקבלת רישיון על יסוד תצהיר

Go

8

 

פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני

Go

8

סעיף 4

בקשה להיתר זמני ורישיון

Go

8

סעיף 5

אישור על הגשת בקשה

Go

9

סעיף 6

העברת הבקשה לנותני האישור

Go

9

סעיף 7

תשובת נותני האישור

Go

9

סעיף 8

החלטת רשות הרישוי בבקשה

Go

10

 

פרק ד': רישיון והיתר זמני

Go

11

סעיף 9

היתר זמני

Go

11

סעיף 10

רישיון עסק

Go

11

סעיף 11

תנאי נוסף ברישיון, בהיתר זמני ובהיתר מזורז

Go

11

 

פרק ד'1: המפרט האחיד

Go

12

סעיף 11א

המפרט האחיד

Go

12

סעיף 11ב

שינוי המפרט האחיד

Go

12

סעיף 11ג

הודעה על שינוי במפרט האחיד

Go

13

 

פרק ד'2: השגה

Go

13

סעיף 11ד

השגה

Go

13

 

פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק

Go

14

סעיף 11ה

מסמכי בקשה

Go

14

סעיף 12

תרשים סביבה

Go

14

סעיף 13

מפה מצבית

Go

14

סעיף 14

תכנית עסק

Go

15

סעיף 15

פרטים נוספים

Go

15

 

פרק ו': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני

Go

16

סעיף 16

תרשים סביבה

Go

16

סעיף 17

מפה מצבית

Go

16

סעיף 18

תכנית עסק

Go

16

סעיף 19

פרטים נוספים

Go

16

 

פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני

Go

17

סעיף 20

רישיון לצמיתות

Go

17

סעיף 21

רישיון תקופתי

Go

17

סעיף 22

רישיון זמני

Go

17

סעיף 23

רישיון שהוא זמני מטבעו

Go

17

סעיף 24

תוקף היתר זמני

Go

17

סעיף 25

תוקף רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כשניתן היתר לשימוש חורג

Go

17

 

פרק ח': חידוש רישיון

Go

18

סעיף 26

הודעה על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני

Go

18

סעיף 26א

הצהרת בעל העסק לשם חידוש רישיון

Go

18

סעיף 27

תשובת נותן האישור

Go

18

סעיף 28

הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני

Go

18

סעיף 28א

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני לעסק שסווג להליך רישוי מקוצר

Go

19

סעיף 29

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני

Go

20

 

פרק ט': שינוי בעלות

Go

20

סעיף 30

שינוי בעלות

Go

20

סעיף 31

בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות, על יסוד הצהרה או תצהיר

Go

20

סעיף 32

בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות בלא הצהרה או תצהיר

Go

21

סעיף 32א

סייג לתחולה

Go

21

סעיף 33

פטירה של בעל העסק

Go

21

סעיף 33א

הוראות כלליות לעניין שינוי בעלות

Go

22

 

פרק י': אגרות

Go

22

סעיף 34

אגרת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז

Go

22

סעיף 35

העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז

Go

22

סעיף 36

אגרת חוות דעת מקדמית הודעה תשע"ח 2018

Go

22

סעיף 36א

אגרת השגה

Go

22

סעיף 37

הצמדה למדד

Go

22

 

פרק י"א: הוראות כלליות

Go

23

סעיף 38

שינויים בעסק

Go

23

סעיף 38א

הגשה מקוונת

Go

23

סעיף 39

מסירת הודעה

Go

23

סעיף 40

פקיעת רישיון ישן

Go

24

סעיף 41

הצגת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז

Go

24

סעיף 42

ביטול

Go

24

סעיף 43

תחילה

Go

24

סעיף 44

הוראת מעבר

Go

24

 


תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב, 7א(ב), 13, 38(ב) ו-39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בעל מקצוע" – בעל מקצוע לפי סעיף 6ג לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף 6ג, בהסכמת שר הפנים;

          "בעל מקצוע מוסמך" – מי ששר הפנים הסמיכו לענין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:

(1)   מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

(2)   במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן – תקנות ייחוד פעולות):

(א)   מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

(ב)   הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;

תק' תשע"ג-2012

          "הוראות לצד המפרט האחיד" – כמשמעותן בסעיף 7ג2(ג) לחוק;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

הוספת הגדרת "הוראות לצד המפרט האחיד"

תק' תשפ"א-2021

          "היתר זמני" – כמשמעותו בסעיף 7ב(א)(1) לחוק;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

החלפת הגדרת "היתר זמני"

הנוסח הקודם:

"היתר זמני" – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון;

תק' תשפ"א-2021

          "היתר מזורז" – היתר מזורז א' או היתר מזורז ב' כמשמעותם בסעיף 6א1(א)(2) לחוק;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

הוספת הגדרת "היתר מזורז"

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

החלפת הגדרת "היתר מזורז"

הנוסח הקודם:

"היתר מזורז" – היתר שניתן בהליך מזורז לעסוק בסוגי עסקים טעוני רישוי, שנקבעו לפי סעיף 6א1 לחוק, לתקופות הקבועות בתקנות 3ד ו-3ה;

תק' תשפ"א-2021

          "הליך רישוי מקוצר" – כהגדרתו בסעיף 7א1(א)(4) לחוק;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

הוספת הגדרת "הליך רישוי מקוצר"

תק' תשפ"א-2021

          "הצו" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

החלפת הגדרת "הצו"

הנוסח הקודם:

"הצו" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

          "חוות דעת מקדמית" – חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחום סמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שיש לקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6ה לחוק;

          "חוק התכנון והבניה" – חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

          "מפה מצבית", "תכנית עסק", "תרשים סביבה" – כמשמעותם בפרק ה', ולגבי מפעל ביטחוני – כמשמעותם בפרק ו';

          "מפעל ביטחוני" – כמשמעותו בסעיף 29א בחוק;

          "נותן אישור" – שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לענין עסק, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולענין מפעל ביטחוני – אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לענין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;

          "פונה" – אדם המבקש חוות דעת מקדמית;

          "רישיון" – רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;

          "רישיון זמני" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;

תק' תשפ"א-2021

          "רישיון על יסוד תצהיר" – כמשמעותו בסעיף 6א3(א) לחוק;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

הוספת הגדרת "רישיון על יסוד תצהיר"

          "רישיון לצמיתות" – רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;

תק' תשע"ג-2012

          "רישיון תקופתי" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות הקבועות בצו;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

"רישיון תקופתי" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות כמפורט בתוספת הראשונה הקבועות בצו;

תק' תשע"ג-2012

          "תנאי נותן האישור" – התנאים שקבע נותן האישור לפי סעיף 7 לחוק ובהם התנאים שפרסם במפרט האחיד וכן תנאים שפרסם בהוראות לצד המפרט האחיד;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

הוספת הגדרת "תנאי נותן האישור"

תק' תשפ"א-2021

          "תצהיר" – תצהיר מאומת כדין;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

הוספת הגדרת "תצהיר"

תק' תשפ"א-2021

          "תקופת הבדיקה" – כמשמעותה בסעיף 6א1(ז1)(4) לחוק.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

הוספת הגדרת "תקופת הבדיקה"

פרק ב': חוות דעת מקדמית

בקשה לחוות דעת מקדמית

2.    (א)  בקשת פונה לחוות דעת מקדמית (להלן – בקשת חוות דעת) תוגש לרשות הרישוי או לנותן האישור לפי טופס 1 שבתוספת השניה ותיחתם בידי הפונה.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  לבקשת חוות דעת יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי או נותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשת מסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:

(1)   תרשים סביבה;

(2)   מפה מצבית;

(3)   תכנית עסק.

          (ג)   רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.

          (ד)  קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

(ב) לבקשת חוות דעת, כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים אישור על תשלום אגרה והמסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי או נותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשת מסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:

חוות דעת מקדמית

3.       (א)  בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, יתנו רשות הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

פרק ב'1: היתר מזורז א'

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

הוספת פרק ב'1

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

פרק ב'1: היתר מזורז א'

בקשה להיתר מזורז א' תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

3א.     (א)  בקשה להיתר מזורז א' תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בשלושה עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ב)  (בוטלה).

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן:

(1)   הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי טופס 2 שבתוספת;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(1א) מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;

(2)   המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2 לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש מספר עותקים אחר;

(3)   תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ד)  רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 118

הוספת תקנה 3א

 

מיום 1.4.2021

פסקאות 3א(ב)(1), 3א(ב)(2) מיום 24.1.2022

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1624

בקשה להיתר מזורז א'

3א. (א) בקשה להיתר מזורז א' תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בחמישה בשלושה עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.

(ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן, לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק;

(4) אישור ולפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואמים את היתר הבנייה שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג אם ניתן; לאישור יצורפו ההיתרים האמורים.

(ג) לכל עותק של הבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אלא אם כן נדרש בהם מספר עותקים אחר.

(ג) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן:

(1) הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי טופס 2 שבתוספת;

(2) המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2 לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש מספר עותקים אחר;

(3) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנות משנה (ב) או (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

 

מיום 28.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10074 מיום 28.3.2022 עמ' 2466

(ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן, לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) תכנית עסק;

(4) (נמחקה).

(ג) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן:

(1) הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי טופס 2 שבתוספת;

(1א) מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;

(2) המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2 לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש מספר עותקים אחר;

(3) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנות משנה (ב) או (ג) בתקנת משנה (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

קבלת בקשה להיתר מזורז א' ובדיקת רשות הרישוי תק' תשפ"א-2021

3ב.     (א)  הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז א', תציין על גבי טופס 2, מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.

          (ב)  בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות הרישוי אחת מאלה:

(1)   תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה, לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(2)   מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) עד (ג)(1א) – רשאית היא להודיע למגיש הבקשה, לפי טופס 3 שבתוספת, כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי-הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

          (ג)   החליטה רשות הרישוי כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק על דחיית הבקשה או על מסמכים שעל המבקש להגיש ותנאים שעליו לקיים, תודיע על כך למבקש לפי טופס 4 שבתוספת במועדים הקבועים בסעיפים 6א1(ד) או (ד1).

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 119

הוספת תקנה 3ב

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1625

החלפת תקנה 3ב

הנוסח הקודם:

קבלת בקשה להיתר מזורז

3ב. (א) קיבלה רשות רישוי בקשה להיתר מזורז, תיתן למגיש הבקשה אישור בכתב על הגשת הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה להיתר מזורז ולא ליתן אישור על קבלתה, אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) או (ב); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת הבקשה להיתר מזורז.

(ג) רשות הרישוי תודיע בכתב למבקש ההיתר המזורז בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה לפי טופס 4 שבתוספת, על דחיית הבקשה או על מסמכים שעליו להגיש ותנאים שעליו לקיים, כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק.

 

מיום 28.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10074 מיום 28.3.2022 עמ' 2466

(2) מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) עד (ג)(1) בתקנה 3א(א) עד (ג)(1א) – רשאית היא להודיע למגיש הבקשה, לפי טופס 3 שבתוספת, כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי-הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

תצהיר תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

3ג.     (א)  תצהיר כאמור בסעיף 6א1(ו) לחוק יוגש לפי טופס 5 שבתוספת, בשלושה עותקים; לכל עותק של התצהיר יצורפו מסמכים שדרשה רשות הרישוי כאמור בסעיפים 6א1(ד)(2) או (3) לחוק, אם נדרשו; ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין פלוני ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר.

תק' תשפ"א-2021

          (א1) המבקש רשאי למסור את המסמכים והתצהיר כאמור בפסקת משנה (א) עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, או לאחר שרשות הרישוי הודיעה לו, לפי הוראות סעיף 6א1(ד) לחוק, על המסמכים והתנאים הנדרשים לפי העניין, ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

תק' תשפ"א-2021

          (א2) הגיש המבקש את התצהיר והמסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), תציין רשות הרישוי על גבי טופס התצהיר שהוגש, מיד עם מסירתו, את תאריך הגשת התצהיר (בפרק זה – יום הגשת התצהיר) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש, בתוך ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר, אישור בכתב על קבלת התצהיר והמסמכים לפי טופס 5ב שבתוספת.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  רשות הרישוי רשאית שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנת משנה (א); רשות הרישוי תודיע למבקש על אי-קבלת התצהיר בתוך ארבעה ימים מיום שהוגש ותנמק את סיבת אי-קבלת התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור בתקנת משנה (א2), ובלבד שהתצהיר שהוגש מאומת כדין.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 119

הוספת תקנה 3ג

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1625

3ג. (א) קיבל מבקש ההיתר המזורז הודעה לפי תקנה 3ב(ג) או חלפו 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה, יגיש המבקש תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים תצהיר כאמור בסעיף 6א1(ו) לחוק יוגש לפי טופס 5 שבתוספת, בשלושה עותקים; לכל עותק של התצהיר יצורפו מסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה כאמור בסעיפים 6א1(ד)(2) או (3) לחוק, אם נדרשו; ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין פלוני ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר.

(א1) המבקש רשאי למסור את המסמכים והתצהיר כאמור בפסקת משנה (א) עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, או לאחר שרשות הרישוי הודיעה לו, לפי הוראות סעיף 6א1(ד) לחוק, על המסמכים והתנאים הנדרשים לפי העניין, ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

(א2) הגיש המבקש את התצהיר והמסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), תציין רשות הרישוי על גבי טופס התצהיר שהוגש, מיד עם מסירתו, את תאריך הגשת התצהיר (בפרק זה – יום הגשת התצהיר) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש, בתוך ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר, אישור בכתב על קבלת התצהיר והמסמכים לפי טופס 5ב שבתוספת.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנת משנה (א); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת התצהיר רשות הרישוי תודיע למבקש על אי-קבלת התצהיר בתוך ארבעה ימים מיום שהוגש ותנמק את סיבת אי-קבלת התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור בתקנת משנה (א2), ובלבד שהתצהיר שהוגש מאומת כדין.

היתר מזורז א' תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

3ד.     (א)  רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז א' לפי טופס 7 שבתוספת.

 

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  להיתר מזורז א' יצורפו המסמכים שצורפו לבקשה לפי תקנה 3א, התצהיר והמסמכים שצורפו לתצהיר לפי תקנה 3ג, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מן ההיתר; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים האמורים בלא אישור רשות הרישוי.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר בתוך 3 ימים מיום מתן ההיתר המזורז לפי טופס 6 שבתוספת; רשות הרישוי תצרף לטופס העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז, עם כל מצורפיהם; את הבקשה להיתר המזורז יראו כבקשה לרישיון עסק.

          (ד)  היה מתן רישיון לעסק טעון, לדעת רשות הרישוי, בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק, תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת משנה (ג) גם לגורם הנוסף, ותעביר לו את הממסכים הנוגעים לעניין.

תק' תשפ"א-2021

          (ה)  (בוטלה).

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 119

הוספת תקנה 3ד

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1626

היתר מזורז א'

3ד. (א) רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז לפי טופס 7 שבתוספת או תדחה את הבקשה בהחלטה מנומקת לפי טופס 4 שבתוספת, בתוך 7 ימים מיום קבלת התצהיר.

(א) רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז א' לפי טופס 7 שבתוספת.

(ב) להיתר המזורז להיתר מזורז א' יצורפו המסמכים שצורפו לבקשה לפי תקנה 3א, התצהיר והמסמכים שצורפו לתצהיר לפי תקנה 3ג, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מן ההיתר המזורז ההיתר; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים האמורים בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר בתוך 21 3 ימים מיום מתן ההיתר המזורז לפי טופס 6 שבתוספת; רשות הרישוי תצרף לטופס העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז, עם כל מצורפיהם; את הבקשה להיתר המזורז יראו כבקשה לרישיון עסק, ויחולו לעניין זה הוראות פרק ג'.

(ד) היה מתן רישיון לעסק טעון, לדעת רשות הרישוי, בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק, תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת משנה (ג) גם לגורם הנוסף, ותעביר לו את הממסכים הנוגעים לעניין.

(ה) הודיע נותן אישור על סירוב לתת אישור לפי תקנה 7, תודיע רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז על סירוב לתת רישיון לפי תקנה 8(א)(4) ועל ביטולו של ההיתר המזורז לפי סעיף 7ב1(א) לחוק בתוך 7 ימים מן המועד שבו קיבלה את ההודעה, ובלבד שנתנה לבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו; רשות הרישוי תעביר עותק מן ההודעה לנותן האישור באותו מועד.

תק' תשפ"א-2021

3ה.     (בוטלה).

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 120

הוספת תקנה 3ה

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1626

ביטול תקנה 3ה

הנוסח הקודם:

הארכת היתר מזורז

3ה. חלפה שנה מיום מתן היתר מזורז ורשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה לרישיון לפי תקנה 8, החלטה לפי סעיף 7ב1(ה) לחוק כי ההיתר המזורז כאילו לא ניתן מלכתחילה או החלטה לבטל את ההיתר לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק, תיתן לבעל ההיתר המזורז היתר כאמור למשך שנה נוספת, לפי טופס 7 שבתוספת, אם הגיש בחודש שלפני תום השנה תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; היתר כאמור יינתן בתוך 7 ימים מיום הגשת התצהיר; העתקי ההיתר המזורז והתצהיר יישלחו לנותני האישור ולגורם הנוסף.

תק' תשפ"א-2021

3ו.      (בוטלה).

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 120

הוספת תקנה 3ו

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1626

ביטול תקנה 3ו

הנוסח הקודם:

מתן רישיון לבעל היתר מזורז בהעדר החלטת רשות הרישוי בבקשה

3ו. חלפו שנתיים מיום מתן היתר מזורז ורשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה לרישיון לפי תקנה 8, החלטה לפי סעיף 7ב1(ה) לחוק כי ההיתר המזורז כאילו לא ניתן מלכתחילה או החלטה לבטל את ההיתר לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק, תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לתקופה כאמור בסעיף 7א(ד) לחוק, שתימנה ממועד מתן ההיתר המזורז אם הגיש בחודש שלפני תום השנתיים תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; רישיון כאמור יינתן בתוך 7 ימים מיום הגשת התצהיר; העתקי הרישיון ותצהיר יישלחו לנותני האישור ולגורם הנוסף.

תק' תשפ"א-2021

פרק ב'2: היתר מזורז ב'

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1626

הוספת פרק ב'2

בקשה להיתר מזורז ב' תק' תשפ"א-2021

3ז.      (א)  בקשה להיתר מזורז ב' תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בשלושה עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   לכל עותק של הבקשה יצרף המבקש את המסמכים כמפורט להלן:

(1)   הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי טופס 2 שבתוספת;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(1א) מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;

(2)   המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2 לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש בהם מספר עותקים אחר;

(3)   תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור;

(4)   תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת בכפוף לתקנה 3א(א); ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין מסוים ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ד)  רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1626

הוספת תקנה 3ז

 

מיום 28.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10074 מיום 28.3.2022 עמ' 2466

(ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן, לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(ג) לכל עותק של הבקשה יצרף המבקש את המסמכים כמפורט להלן:

(1) הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי טופס 2 שבתוספת;

(1א) מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;

(2) המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2 לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש בהם מספר עותקים אחר;

(3) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור;

(4) תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת בכפוף לתקנה 3א(א); ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין מסוים ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר.

(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנות משנה (ב) או (ג) בתקנת משנה (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

קבלת בקשה להיתר מזורז ב' ובדיקת רשות הרישוי תק' תשפ"א-2021

3ח.     (א)  הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז ב', תציין על גבי טופס 2, מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.

          (ב)  בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות הרישוי אחת מאלה:

(1)   תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה, לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו; אישרה רשות הרישוי את קבלת הבקשה והמסמכים כאמור, תפנה את הבקשה לנותני האישור לפי טופס 6 שבתוספת;

(2)   מצאה רשות הרישוי כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3ז(א) עד (ג)(1) – רשאית היא להודיע למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי-הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

          (ג)   החליטה רשות הרישוי כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק על דחיית הבקשה או על מסמכים שעל המבקש להגיש ותנאים שעליו לקיים, תודיע על כך למבקש לפי טופס 4 שבתוספת.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1627

הוספת תקנה 3ח

הגשת תצהיר והודעה על תקופת הבדיקה תק' תשפ"א-2021

3ט.     (א)  המבקש רשאי למסור את התצהיר כאמור בתקנה 3ז(ג)(4) עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, כפי שהוחלו בסעיף 6א1(ז1)(3) לחוק, ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור ובטרם חלפה תקופת הבדיקה.

          (ב)  הגיש המבקש את התצהיר, תציין רשות הרישוי על גבי טופס התצהיר שהוגש, מיד עם מסירתו, את תאריך הגשת התצהיר (בפרק זה – יום הגשת התצהיר) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש בתוך ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר, אישור בכתב על קבלת התצהיר לפי טופס 5ב שבתוספת, ובו יצוין מועד סיומה של תקופת הבדיקה.

          (ג)   רשות הרישוי רשאית, בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב), שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים; רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור בתקנת משנה (ה), ובלבד שהתצהיר שהוגש מאומת כדין.

          (ד)  נותן אישור שמבקש להודיע כאמור בסעיף 6א1(ז1)(6), ימסור את הודעתו לרשות הרישוי ולמבקש לא יאוחר משלושה ימים לפני תום תקופת הבדיקה; רשות הרישוי תודיע על כך למבקש עד תום תקופת הבדיקה.

          (ה)  חלפה תקופת הבדיקה ולא נמסרו הודעות מטעם נותני האישור כאמור בתקנת משנה (ד), יחולו הוראות סעיף 6א1(ז1)(9) לחוק.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1628

הוספת תקנה 3ט

היתר מזורז ב' תק' תשפ"א-2021

3י.      (א)  רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז ב' לפי טופס 7 שבתוספת.

          (ב)  להיתר מזורז ב' יצורפו תצהירו של המבקש והמסמכים שצורפו לבקשה לפי תקנה 3ז, וכן המסמכים שדרשה רשות הרישוי לפי תקנה 3ח(ג), המהווים כולם חלק בלתי נפרד מן ההיתר; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים האמורים בלא אישור רשות הרישוי.

          (ג)   רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר בתוך 5 ימים מיום מתן ההיתר המזורז בטופס 6 שבתוספת ותצרף להודעה העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז, עם כל צרופותיהם.

          (ד)  היה מתן רישיון לעסק טעון, לדעת רשות הרישוי, בדיקה של גורמים נוספים על נתוני האישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק, תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת משנה (ג) גם לגורם הנוסף, ותעביר לו את המסמכים הנוגעים לעניין.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1629

הוספת תקנה 3י

תק' תשפ"א-2021

פרק ב'3: רישיון לאחר היתר מזורז

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1629

הוספת פרק ב'3

תשובת נותני האישור בתוך תקופת ההיתר המזורז תק' תשפ"א-2021

3י1.    עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר המזורז, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על אחת מאלה:

(1)  מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם ברישיון בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(2)  הארכת היתר מזורז לתקופה נוספת של 90 ימים בנסיבות הקבועות בסעיף 7ב1(ב) לחוק;

(3)  תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, או מסמכים נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1629

הוספת תקנה 3י1

תשובת רשות הרישוי בתוך תקופת ההיתר המזורז תק' תשפ"א-2021

3י2.    (א)  היה מתן רישיון טעון את אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי למבקש, בתוך 7 ימים מיום שקיבלה את תשובות נותני האישור כאמור בתקנה 3י1, על אחת מאלה:

(1)   תיתן למבקש רישיון ותצרף אליו את פירוט תנאיו ומועד ביצועם, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק;

(2)   תודיע למבקש, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, על תנאים מוקדמים שעליו למלא לשם קבלת הרישיון, לפי טופס 4 שבתוספת;

(3)   תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לכך לפי טופס 4 שבתוספת;

(4)   תאריך את תוקף ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים, בהתאם להוראות סעיף 7ב1(ב) לחוק.

          (ב)  לא היה מתן הרישיון טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה עד 21 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א), בכפוף להתניית הרישיון בתנאי נותן האישור שקבע נותן האישור לגבי אותו סוג עסק.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1629

הוספת תקנה 3י2

מתן רישיון בהעדר החלטת נותן אישור או רשות הרישוי תק' תשפ"א-2021

3י3.    לא מסרו נותני האישור או רשות הרישוי הודעה כאמור בתקנה 3י1 או 3י2, לפי העניין, יחולו הוראות סעיף 7ב1(ג) לחוק.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1630

הוספת תקנה 3י3

תק' תשפ"א-2021

פרק ב'4: רישיון על יסוד תצהיר

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1630

הוספת פרק ב'4

בקשה לקבלת רישיון על יסוד תצהיר תק' תשפ"א-2021

3יא.    (א)  על בקשה לקבלת רישיון עד יסוד תצהיר יחולו הוראות תקנות 3א, 3ב, 3ג ו-3ד(א) ו-(ב) בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: בתקנה 3ד(א), במקום "רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז א' לפי טופס 7 שבתוספת" יקראו "רשות הרישוי תיתן למבקש רישיון לפי טופס 8 שבתוספת".

          (ב)  רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן הרישיון בתוך 5 ימים ממתן הרישיון.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1630

הוספת תקנה 3יא

פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני

בקשה להיתר זמני ורישיון תק' תשע"ג-2012

4.    (א)  בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן – בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם בידי המבקש.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ב)  לבקשת רישיון יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המנויים להלן, בשלושה עותקים:

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(1)   (נמחקה);

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(2)   (נמחקה);

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(3)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(4)   תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(5)   מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ב1) מגיש בקשת רישיון יצרף לבקשה מסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה; מגיש בקשת רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי כי מולאו תנאים מוקדמים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, בטופס 2 שבתוספת.

תק' תשע"ג-2012

          (ג)   רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ב) או (ב1), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

          (ד)  היתה בידי מבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לענין אותו עסק, רשאי הוא לצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לענין התאמת הבקשה לתנאי חוות הדעת המקדמית.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 120

(א) בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן - בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת השניה ותיחתם בידי המבקש.

(ב) לבקשת רישיון כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים אישור על תשלום אגרה והמסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(ב1) מגיש בקשת רישיון יצרף לבקשה מסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה; מגיש בקשת רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי כי מולאו תנאים מוקדמים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד.

(ג) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) (ב) או (ב1), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1630

(ב) לבקשת רישיון יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים בשלושה עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק;

(4) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו.

(ב1) מגיש בקשת רישיון יצרף לבקשה מסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה; מגיש בקשת רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי כי מולאו תנאים מוקדמים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, בטופס 2 שבתוספת.

 

מיום 28.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10074 מיום 28.3.2022 עמ' 2466

(ב) לבקשת רישיון יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המנויים להלן, בשלושה עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק;

(4) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו;

(5) מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש.

אישור על הגשת בקשה תק' תשפ"א-2021

5.    (א)  הוגשה לרשות הרישוי בקשה, תציין על גבי טופס 2, מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.

          (ב)  בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות הרישוי אחת מאלה:

(1)   תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט הצו;

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

(2)   מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים כאמור בתקנה 4(ב)(5) – רשאית היא להודיע למגיש הבקשה כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי-הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 121

(א) קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת השניה; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1630

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

אישור על הגשת בקשה

5. (א) קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן - בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.

 

מיום 28.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10074 מיום 28.3.2022 עמ' 2466

(2) מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים כאמור בתקנה 4(ב)(1) עד (3) בתקנה 4(ב)(5) – רשאית היא להודיע למגיש הבקשה כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי-הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

העברת הבקשה לנותני האישור תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

6.    (א)  קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 6 שבתוספת; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה.

תק' תשע"ג-2012

          (ג)   נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה עם מצורפיה לנותן האישור אם נותן האישור ביקש שלא יועברו, אך תודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ג-2012

          (ד)  היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון לדעת רשות הרישוי בדיקה של גורמים נוספים על נותני אישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 6 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה של מפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 121

6. (א) קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 4 שבתוספת השניה טופס 6 שבתוספת; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.

(ב) החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

(ג) נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה עם מצורפיה לנותן האישור אם נותן האישור ביקש שלא יועברו, אך תודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד) היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון לדעת רשות הרישוי בדיקה של גורמים נוספים על נותני אישור, כגון איגוד ערים לכבאות או איגוד ערים לאיכות הסביבה לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 4 טופס 6 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה של מפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1631

(א) קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה מיום הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 6 שבתוספת; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.

(ב) החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה מיום הגשת הבקשה.

תשובת נותני האישור

7.    (א)  בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על –

תק' תשע"ג-2012

(1)   מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

תק' תשע"ג-2012

(2)   מתן אישור להיתר זמני ותנאי נותן האישור שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

תק' תשע"ג-2012

(3)   תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) או (ה), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה לפי תקנת משנה (ה); הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר[1] המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנות משנה (א), (ד) או (ה) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב –

(1)   בבקשה להיתר זמני – יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני;

(2)   בבקשה לרישיון – יחולו הוראות סעיף 7ב לחוק;

רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א), (ד) או (ה) חלף.

תק' תשע"ג-2012

          (ד)  צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ג-2012

          (ה)  הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א); המבקש יעביר לרשות הרישוי העתק מהודעתו בצירוף אישור על תאריך מסירתה לנותן האישור.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 121

7. (א) בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על –

(1) מתן אישור לרישיון והתנאים ותנאי נותן האישור שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(2) מתן אישור להיתר זמני והתנאים ותנאי נותן האישור שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(3) תנאים מוקדמים תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) או (ה), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה לפי תקנת משנה (ה); הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.

(ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) או (ה) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) או (ה) חלף.

(ד) צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

(ה) הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א); המבקש יעביר לרשות הרישוי העתק מהודעתו בצירוף אישור על תאריך מסירתה לנותן האישור.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1631

החלפת תקנת משנה 7(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) או (ה) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) או (ה) חלף.

החלטת רשות הרישוי בבקשה

8.    (א)  היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1)   תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(2)   תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

תק' תשע"ג-2012

(3)   תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת;

תק' תשע"ג-2012

(4)   תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

תק' תשפ"א-2021

(1)   תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם ותקבע את תוקפו בהתאם לאמור בסעיף 7ב(א) לחוק, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

תק' תשע"ג-2012

(2)   תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ג)   לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א) בכפוף להתניית הרישיון או ההיתר הזמני בתנאי נותן האישור שקבע נותן אישור כאמור בתקנה 6(ג) לעניין אותו סוג עסק; צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) ולפיה העסק עומד בתנאי חוות הדעת המקדמית, תיתן רשות הרישוי למבקש רישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרט בהחלטתה ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתה מטעמים שתפרט.

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

          (ה)  הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ו)   רשות הרישוי לא תיתן רישיון לפי פרק זה לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני או רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב) או בתקנה 3ו או בנסיבות הקבועות בסעיף 7ב לחוק. אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

תק' תשפ"א-2021

          (ז)   היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה; החליטה רשות הרישוי על מתן רישיון או היתר זמני, תצרף להודעה העתק מהרישיון או ההיתר.

תק' תשע"ג-2012

          (ח)  דרישת מסמכים ותנאים מטעם רשות הרישוי לעניין סוג מסוים של עסקים תהיה בכפוף לסעיף 7ג3 לחוק.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 121

8. (א) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(2) תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(3) תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת;

(4) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ג) לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א) בכפוף להתניית הרישיון או ההיתר הזמני בתנאי נותן האישור שקבע נותן אישור כאמור בתקנה 6(ג) לעניין אותו סוג עסק; צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) ולפיה העסק עומד בתנאי חוות הדעת המקדמית, תיתן רשות הרישוי למבקש רישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרט בהחלטתה ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתה מטעמים שתפרט.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

(ה) הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

(ו) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון מתן היתר זמני או רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב) או בתקנה 3ו. אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

(ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

(ח) דרישת מסמכים ותנאים מטעם רשות הרישוי לעניין סוג מסוים של עסקים תהיה בכפוף לסעיף 7ג3 לחוק.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1631

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם ותקבע את תוקפו בהתאם לאמור בסעיף 7ב(א) לחוק, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ג) לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה מיום הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א) בכפוף להתניית הרישיון או ההיתר הזמני בתנאי נותן האישור שקבע נותן אישור כאמור בתקנה 6(ג) לעניין אותו סוג עסק; צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) ולפיה העסק עומד בתנאי חוות הדעת המקדמית, תיתן רשות הרישוי למבקש רישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרט בהחלטתה ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתה מטעמים שתפרט.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

(ה) הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

(ו) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לפי פרק זה לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני או רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב) או בתקנה 3ו או בנסיבות הקבועות בסעיף 7ב לחוק. אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

(ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה; החליטה רשות הרישוי על מתן רישיון או היתר זמני, תצרף להודעה העתק מהרישיון או ההיתר.

פרק ד': רישיון והיתר זמני

היתר זמני תק' תשע"ג-2012

9.    (א)  היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 7 שבתוספת.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו בלא אישור רשות הרישוי כל שינויים המסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   ההיתר הזמני יפקע אם התקיים האמור בסעיף 7ב(ב) לחוק, ורשות הרישוי תבטלו אם נעשו שינויים כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 122

(א) היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 5 שבתוספת השניה טופס 7 שבתוספת.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1631

(ב) להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי לא ייעשו בלא אישור רשות הרישוי כל שינויים המסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק.

(ג) ההיתר הזמני יפקע אם התקיים האמור בסעיף 7ב(ב) לחוק, ורשות הרישוי תבטלו אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב) כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי.

רישיון עסק תק' תשע"ג-2012

10.  (א)  רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 8 שבתוספת.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו בלא אישור רשות הרישוי כל שינויים במסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ג)   רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים מהותיים בעסק כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי.

תק' תשפ"א-2021

          (ד)  (בוטלה).

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 122

(א) רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 6 שבתוספת השניה טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) רישיון העסק יפקע רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 6 בטופס 8 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1632

(ב) לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי לא ייעשו בלא אישור רשות הרישוי כל שינויים במסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק.

(ג) רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים מהותיים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב) כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 8 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.

תנאי נוסף ברישיון, בהיתר זמני ובהיתר מזורז תק' תשע"ג-2012

11.  (א)  רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק, להיתר זמני או להיתר מזורז, לפי סעיף 7 לחוק, ותודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז לפי סעיף 7 לחוק ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון את אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק; הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יודיע עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור, אלא אם כן קבע נותן האישור תקופה קצרה ממנה בהתקיים נסיבה מן האמורות בסעיף 7(א1) לחוק.

תק' תשע"ג-2012

          (ב1) בהודעה לפי תקנה זו תודיע רשות הרישוי לבעל העסק על זכותו להגיש השגה על התנאי הנוסף לפי טופס 9 שבתוספת, על הגורם שיש להגיש לו השגה ועל המועד להגשתה, על האגרה שיש לשלם בעד השגה לפי תקנה 36א, ועל כך שהגשת ההשגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד הגורם שהוגשה לו ההשגה לא החליט אחרת, הכל כאמור בתקנה 11ד.

          (ג)   רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 122

תנאי נוסף ברישיון ובהיתר זמני בהיתר זמני ובהיתר מזורז

11. (א) רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק או להיתר זמני להיתר זמני או להיתר מזורז, לפי סעיף 7 לחוק, ותודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתם כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 בסעיף 7 או 7ג4 לחוק.

(ב) נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון או להיתר זמני ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק. הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יעביר הודעה עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.

(ב) נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז לפי סעיף 7 לחוק ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון את אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק; הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יודיע עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור, אלא אם כן קבע נותן האישור תקופה קצרה ממנה בהתקיים נסיבה מן האמורות בסעיף 7(א1) לחוק.

(ב1) בהודעה לפי תקנה זו תודיע רשות הרישוי לבעל העסק על זכותו להגיש השגה על התנאי הנוסף לפי טופס 9 שבתוספת, על הגורם שיש להגיש לו השגה ועל המועד להגשתה, על האגרה שיש לשלם בעד השגה לפי תקנה 36א, ועל כך שהגשת ההשגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד הגורם שהוגשה לו ההשגה לא החליט אחרת, הכל כאמור בתקנה 11ד.

(ג) רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.

תק' תשע"ג-2012

פרק ד'1: המפרט האחיד

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 122

הוספת פרק ד'1

המפרט האחיד תק' תשע"ג-2012

11א.  (א)  המפרט האחיד וכן ההוראות לצד המפרט האחיד יתייחסו לכל אחד מסוגי העסקים טעוני הרישוי, לפי סיווגם בצו וסיווג נדרש נוסף.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  נותן אישור יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק ובכפוף לתקנה 11ב, מפרט אחיד של המסמכים והתנאים לפי סעיפים 6ד ו-7 לחוק הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי; ואולם לגבי עסקים מסוג שנקבע בצו, שנותן אישור יפרסם לגביהם מפרט אחיד חלקי, הוא יכלול רק חלק מן התנאים והמסמכים הנדרשים מטעמו לגבי עסק מאותו סוג (להלן – מפרט אחיד חלקי); נותן האישור יציין בפרסום כי המדובר במפרט אחיד חלקי, ורשאי הוא לדרוש תנאים ומסמכים נוספים; שאר הוראות פרק זה יחולו גם על מפרט אחיד חלקי.

          (ג)   נותן אישור יציין במפרט האחיד את מועד פרסומם ומועד כניסתם לתוקף לפי סעיף 7ג4 לחוק של מסמכים ותנאים שפורסמו בו; קבע נותן אישור גורם שניתן להגיש לו בקשה של בעל עסק לערוך את השינוי במועד מוקדם יותר לפי סעיף 7ג4(א)(3) לחוק, יציין את הגורם במפרט האחיד וכן יציין שעותק מהבקשה יוגש לרשות הרישוי.

          (ד)  נותן אישור יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק, הוראות לצד המפרט האחיד המפרטות את המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי, לצורך בדיקת בקשה או לצורך מתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

          (ה)  מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים ירכז, לגבי כל סוג עסק בנפרד, את כל המסמכים שדורשים נותני האישור לגבי אותו סוג עסק טעון רישוי לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד.

          (ו)   מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים יקבע הנחיות לעניין אופן פרסום המפרט האחיד וההוראות לצד המפרט האחיד, לרבות מתכונת אחידה לפרסומם בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין" (להלן – הפורטל הממשלתי); הנחיות כאמור יפורסמו בפורטל הממשלתי.

          (ז)   רשויות הרישוי ונותני האישור יעמידו עותק של המפרט האחיד לעיון הציבור במשרדיהם בעמדה ממוחשבת הנגישה לציבור.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 122

הוספת תקנה 11א

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1632

(ב) נותן אישור, ולעניין שירותי כבאות – שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך (בפרק זה ובפרק ד2 – נותן אישור) – יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק ובכפוף לתקנה 11ב, מפרט אחיד של המסמכים והתנאים לפי סעיפים 6ד ו-7 לחוק הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי; ואולם לגבי עסקים מסוג שנקבע בצו, שנותן אישור יפרסם לגביהם מפרט אחיד חלקי, הוא יכלול רק חלק מן התנאים והמסמכים הנדרשים מטעמו לגבי עסק מאותו סוג (להלן – מפרט אחיד חלקי); נותן האישור יציין בפרסום כי המדובר במפרט אחיד חלקי, ורשאי הוא לדרוש תנאים ומסמכים נוספים; שאר הוראות פרק זה יחולו גם על מפרט אחיד חלקי.

שינוי המפרט האחיד תק' תשע"ג-2012

11ב.  (א)  הצעה לשינוי במפרט האחיד, בליווי דברי הסבר, תפורסם באתר האינטרנט של נותן האישור ותעמוד לעיון הציבור במשרדי נותן האישור; לצד ההצעה יצוינו אופן הגשת הערות להצעה והמועד למתן הערות לה בתוך 30 ימים מפרסום ההצעה; נותן האישור יפרסם הערה על ההצעה לשינוי בפורטל הממשלתי לצד ההוראה במפרט האחיד שמוצע לשנותה; נותן האישור יעביר הודעה על פרסום ההצעה לשאר נותני האישור, לשר הפנים, לארגון המייצג את מרבית העיריות והמועצות המקומיות, לארגון המייצג את מרבית המועצות האזוריות ולארגונים המייצגים לדעת השר, את מרבית העסקים טעוני הרישוי.

          (ב)  נותן האישור ידון בהערות שיקבל ויחליט אם לשנות את המפרט האחיד לפי ההצעה או לאחר הכנסת שינויים בה.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), התקבלה הערה על אי-התאמה בין דרישות המפרט האחיד מטעם נותני אישור שונים, יכריעו בה נותני האישור הנוגעים בעניין בהסכמה בתוך חודש ממועד קבלתה; לא הגיעו נותני האישור להסכמה, תובא המחלוקת לדיון בישיבה הקרובה של הוועדה הבין-משרדית לענייני רישוי עסקים, שמינה שר הפנים לפי החלטת הממשלה מס' 5108, מיום י' בתמוז התשנ"ט (24 ביוני 1999), והיא תעביר את המלצתה לנותני האישור; לא הגיעו נותני האישור להסכמה בתוך שבוע, תובא המחלוקת להכרעת היועץ המשפטי לממשלה בשאלה משפטית או להכרעת הממשלה בשאלה אחרת, והם יכריעו בה בתוך חודש.

          (ד)  נותן אישור המציע לבטל מסמך או תנאי הנדרש במפרט האחיד מטעמו או להקל בתנאי כאמור, רשאי להתלות את תוקפה של הדרישה עד שיחליט אם לשנות את המפרט האחיד; הודעה על ההתליה תפורסם לצד ההצעה לשינוי וההודעות עליה כאמור בתקנת משנה (א); הודיע נותן האישור לרשות רישוי על התנאי לפי תקנה 11(ב), יודיע לרשות הרישוי על התליית התנאי, וזו תודיע על כך לבעל העסק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 123

הוספת תקנה 11ב

הודעה על שינוי במפרט האחיד תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

11ג.   (א)  נותן אישור שהחליט לשנות את המפרט האחיד, כאמור בתקנה 11ב(ב), יפרסם את השינוי בפורטל הממשלתי ויפרסם הודעה על הפרסום ועד מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 7ג4 לחוק ברשומות; היה שינוי של כמה נותני אישור במפרט האחיד באותו מועד, יפרסם כל נותן אישור את השינוי בפורטל הממשלתי, והמנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה על פרסום השינוי ומועד תחילתו כפי שנקבע במפרט.

          (ב)  נותן האישור יפרסם בפורטל הממשלתי לצד השינוי במפרט האחיד הערה המפנה לנוסח המפרט האחיד לפני השינוי ולנוסחיו הקודמים, אם קיימים כאלה.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 124

הוספת תקנה 11ג

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1632

(א) נותן אישור שהחליט לשנות את המפרט האחיד, כאמור בתקנה 11ב(ב), יפרסם את השינוי בפורטל הממשלתי ויפרסם הודעה על הפרסום ועד מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 7ג4 לחוק ברשומות; היה שינוי של כמה נותני אישור במפרט האחיד באותו מועד, יפרסם כל נותן אישור את השינוי בפורטל הממשלתי, והמנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה על פרסום השינוי ומועד תחילתו כפי שנקבע במפרט.

תק' תשע"ג-2012

פרק ד'2: השגה

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 124

הוספת פרק ד'2

השגה תק' תשע"ג-2012

11ד.  (א)  בפרק זה –

          "דרישה" – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק;

          "השגה" – לפי סעיף 7ג5 לחוק על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז;

          "משיג" – מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

          (ב)  השגה תוגש בשני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק; המשיג יגיש עותק מן ההשגה לרשות הרישוי; המשיג יגיש עותק מן ההשגה לגורם מוסמך ארצי אחר, אם יש בה טענה לאי-התאמה עם דרישה שנקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה.

          (ג)   ההשגה בצירוף אישור על תשלום אגרה תוגש, בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה, לפי טופס 9 שבתוספת, ואולם רשאי גורם מוסמך ארצי, בהחלטה מנומקת בנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים; משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה; בהשגה יפורטו הגורם שהוגשה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, אם יש כאלה; לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם, הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכל מסמך נוסף הנוגע לעניין; משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

          (ד)  גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו; ואולם הוא רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד), מצא גורם מוסמך ארצי שההשגה הוגשה על אופן היישום של דרישה שנקבעה במפרט האחיד או בחיקוק, הנוגעת לעסק שלגביו הוגשה ההשגה בלבד, ואינה מעוררת שאלה לעניין פרשנות הדרישה, רשאי הוא להעביר את ההשגה להכרעתו של גורם בכיר בתחום המחוז שבו מצוי העסק (להלן – גורם מחוזי), ובלבד שאותו גורם לא קיבל את ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה; הגורם המחוזי יעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה למשרד הגורם המוסמך הארצי, אלא אם כן הוארכה התקופה לפי תקנת משנה (ד); הגורם המחוזי יעביר עותק מן ההחלטה לגורם המוסמך הארצי ולרשות הרישוי.

          (ו)   סבר גורם מוסמך ארצי הדן בהשגה, כי היא מצדיקה שינוי במפרט האחיד, יעבירה לנותן האישור והוא יחליט בעניין השינוי האמור כאמור בתקנה 11ב; ואולם אם נדרש שינוי במפרט האחיד כדי לקבל את ההשגה, יהיה הגורם המוסמך הארצי רשאי להאריך את המועד להחלטה בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 90 ימים; הגורם המוסמך הארצי יודיע למשיג ולרשות הרישוי על הארכת המועד, ויציין בהודעתו כי נבחנת אפשרות לשינוי המפרט האחיד.

          (ז)   על אף האמור בתקנת משנה (ד), השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת; בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

          (ח)  על אף האמור בתקנת משנה (ד), השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישות נותני אישור שונים, תוכרע בהסכמה בין הגורמים המוסמכים הארציים הנוגעים בעניין; לא הגיעו להסכמה, יפעלו לפי הוראות תקנה 11ב(ג); לצורך כך, הגורם המוסמך הארצי שהוגשה לו ההשגה רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להחלטה בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 120 ימים.

          (ט)  גורם מוסמך ארצי רשאי להתלות את תוקפה של דרישה או החלטה שעליה הוגשה לו השגה, אם המשיג ביקש התליה כאמור והנסיבות מצדיקות זאת; החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

          (י)   נותן אישור יפרסם באתר האינטרנט שלו ובפורטל הממשלתי את הגורם שיש להגיש לו השגות, את אופן הגשת ההשגות לפי תקנה זו, את טופס 9 שבתוספת ואת אופן תשלום האגרה בעד השגה, לרבות תשלום באמצעות האינטרנט.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 124

הוספת תקנה 11ד

פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק

מסמכי בקשה תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

11ה.  (א)  בכפוף לסעיף 6ב(ג1) לחוק –

(1)   לכל עותק של בקשה להיתר מזורז א' או לרישיון על יסוד תצהיר תצורף תוכנית עסק; לכל עותק של בקשה להיתר או לרישיון אחרים לפי החוק יצורפו תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה (בסעיף זה – המסמכים);

(2)   על אף האמור בפסקה (1), עסק מסוגי העסקים המפורטים בטור א' לתוספת א', יצרף את המסמכים, או יהיה פטור מצירופם, כולם או חלקם, בהתאם לקבוע בטורים ב' עד ד' לתוספת האמורה.

          (ב)  המסמכים יצורפו לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך וייערכו בהתאם להוראות פרק זה או פרק ו', לפי העניין.

מיום 29.11.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9763 מיום 29.11.2021 עמ' 1000

הוספת תקנה 11ה

 

מיום 28.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10074 מיום 28.3.2022 עמ' 2466

ת"ט תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10101 מיום 7.4.2022 עמ' 2614

החלפת תקנה 11ה

הנוסח הקודם:

פטור ממסמכי בקשה

11ה. סוגי עסקים שמספרם הסידורי בתוספת לצו הוא 1.4א ו-1.4ב פטורים מלצרף לבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.

תרשים סביבה

12.  (א)  תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

          (ב)  בתרשים סביבה יצוינו –

(1)   הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2)   מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3)   הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

13.  (א)  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.

          (ב)  במפה המצבית יצוינו –

(1)   שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

(2)   מיקומו של העסק בתוך הבנין שבו הוא מצוי ומיקום הבנין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

תק' תשע"ג-2012

(3)   מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(3) קווי צנרת מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4)   מיתקנים לסילוק אשפה;

(5)   מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

(6)   מערכות לכיבוי אש;

(7)   חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

(8)   מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק

14.  (א)  תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

          (ב)  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1)   החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;

תק' תשע"ג-2012

(2)   מיתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(2) מיתקני סניטציה תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

(3)   מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

(4)   פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

(5)   מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(6)   מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(7)   מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(8)   ארובות;

(9)   מערכות וציוד כיבוי אש;

(10)  מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

(11)  המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

(12)  מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ג)   שני חתכים כמפורט להלן:

(1)   חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

(2)   חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

          (ד)  בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

פרטים נוספים

15.  (א)  נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(ב) רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

פרק ו': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני

תרשים סביבה

16.  (א)  תרשים סביבה לגבי מפעל ביטחוני ייערך בקנה מידה אחר מן הקבוע בפרק ה', לפי דרישת רשות הרישוי כאמור בסעיף 29ג לחוק (בפרק זה - רשות הרישוי) אם, לדעתה, נחוץ כך בנסיבות הענין.

          (ב)  בתרשים סביבה יצוינו –

(1)   הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2)   מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3)   הדרכים והרחובות הציבוריים הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

17.  (א)  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

          (ב)  במפה המצבית יצוינו –

(1)   שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו;

(2)   מיקומו של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי ומיקום הבנינים של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי;

תק' תשע"ג-2012

(3)   מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(3) קווי צנרת מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4)   מיתקנים לסילוק אשפה;

(5)   מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק והצנרת להובלתם כפוף להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן - היחידה);

(6)   מערכות לכיבוי אש;

(7)   מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק

18.  (א)  תכנית העסק שתכלול תכנית תנוחה כמפורט להלן, תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

          (ב)  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

תק' תשע"ג-2012

(1)   מיתקני תברואה שיהיו בעסק;

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(1) מיתקני סניטציה תברואה שיהיו בעסק;

(2)   מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(3)   מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור ביחידה רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(4)   מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(5)   ארובות;

(6)   מערכות וציוד כיבוי אש;

(7)   מיתקני ניטור.

פרטים נוספים

19.  (א)  נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 16 עד 18 רשאים רשות הרישוי או נותן אישור לדרוש ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים הסביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך, בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(ב) רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני

רישיון לצמיתות תק' תשע"ג-2012

20.  תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו אשר נקבע לגביו כי תוקף רישיונו לחמש עשרה שנים, וניתן לו רישיון לצמיתות כדין לפני יום תחילת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010, יהיה לצמיתות.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

20. תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו, למעט העסקים המפורטים בתוספת הראשונה אשר נקבע לגביו כי תוקף רישיונו לחמש עשרה שנים, וניתן לו רישיון לצמיתות כדין לפני יום תחילת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010, יהיה לצמיתות.

רישיון תקופתי תק' תשע"ג-2012

21.  (א)  בכפוף לאמור בתקנה 20, תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים, לחמש שנים, לעשר שנים או לחמש עשרה שנים, כקבוע בצו.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

החלפת תקנת משנה 21(א)

הנוסח הקודם:

(א) תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בתוספת הראשונה יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים או לחמש שנים, כקבוע בטורים ג' עד ה' בתוספת האמורה.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן אלא אם כן נקבע בצו אחרת; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לעשר שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש עשרה שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה הארבע עשרה שלאחר השנה שבה ניתן.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(ב) תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן אלא אם כן נקבע בצו אחרת; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לעשר שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש עשרה שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה הארבע עשרה שלאחר השנה שבה ניתן.

רישיון זמני

22.  רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בתקנות 20 ו-21, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

רישיון שהוא זמני מטבעו

23.  לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.

תוקף היתר זמני תק' תשפ"א-2021

24.  (א)  (בוטלה).

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו של נותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיון או להיתר הזמני, לפי הענין.

          (ד)  נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.

תק' תשפ"א-2021

          (ה)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 7ב לחוק, עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

תק' תשפ"א-2021

(1)   תודיע למבקש על הארכת תוקף ההיתר הזמני; העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני יישלח לנותן האישור;

תק' תשפ"א-2021

(2)   תיתן למבקש רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;

תק' תשע"ג-2012

(3)   תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

          (ו)   תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.

          (ז)   רשות הרישוי, בהסכמת נותני האישור, רשאית ליתן לעסק רישיון לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני, אם ראתה שהתקיימו התנאים לכך.

          (ח)  היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 126

(3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1632

(א) תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היתר זמני יפקע, עוד לפני תום תקופת תוקפו, אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.

(ג) עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו של נותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיון או להיתר הזמני, לפי הענין.

(ד) נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף 7ב לחוק, עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תודיע למבקש, בהסכמת נותני האישור, על הארכת תוקף ההיתר הזמני, ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת; לא השיב נותן האישור בתוך 15 ימים מיום בקשת רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את נותן האישור כאילו נתן הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני. העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(1) תודיע למבקש על הארכת תוקף ההיתר הזמני; העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני יישלח לנותן האישור;

(2) תיתן למבקש, בהסכמת נותני האישור, רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;

(3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

תוקף רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כשניתן היתר לשימוש חורג תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

25.  (א)  רשות הרישוי רשאית לתת רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה (בתקנה זו – היתר לשימוש חורג), ובלבד שבעל העסק יתחייב לפעול לחידוש ההיתר לשימוש חורג שניתן לפני תום תקופת תוקפו; הסתיימה תקופת תוקפו של ההיתר לשימוש חורג ולא חודש ההיתר, תבטל רשות הרישוי את הרישיון או ההיתר שניתן לאותו העסק, ואולם היא תהיה רשאית לתת לעסק היתר זמני אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א1(ד) לחוק; בעת מתן רישיון או היתר זמני לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג, תציין רשות הרישוי בטופס 7 או בטופס 8, לפי העניין, את הוראות תקנה זו.

תק' תשפ"א-2021

          (א1) רשות הרישוי רשאית להאריך את תוקפו של היתר זמני שניתן לעסק שהסתיימה או שעומדת להסתיים תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג שחל לגביו, אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א1(ד) לחוק.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ב)  רשות הרישוי לא תיתן היתר מזורז לעסק, אם אין לו היתר לשימוש חורג שתוקפו 180 ימים לפחות מיום מתן ההיתר המזורז.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

תוקף רישיון והיתר זמני היתר זמני או היתר מזורז כשניתן היתר לשימוש חורג

25. (א) לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.

(ב) רשות הרישוי לא תיתן היתר מזורז לעסק, אם אין לו היתר לשימוש חורג שתוקפו שנה לפחות מיום מתן ההיתר המזורז.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1632

25. (א) לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.

(א) רשות הרישוי רשאית לתת רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה (בתקנה זו – היתר לשימוש חורג), ובלבד שבעל העסק יתחייב לפעול לחידוש ההיתר לשימוש חורג שניתן לפני תום תקופת תוקפו; הסתיימה תקופת תוקפו של ההיתר לשימוש חורג ולא חודש ההיתר, תבטל רשות הרישוי את הרישיון או ההיתר שניתן לאותו העסק, ואולם היא תהיה רשאית לתת לעסק היתר זמני אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א1(ד) לחוק; בעת מתן רישיון או היתר זמני לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג, תציין רשות הרישוי בטופס 7 או בטופס 8, לפי העניין, את הוראות תקנה זו.

(א1) רשות הרישוי רשאית להאריך את תוקפו של היתר זמני שניתן לעסק שהסתיימה או שעומדת להסתיים תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג שחל לגביו, אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א1(ד) לחוק.

(ב) רשות הרישוי לא תיתן היתר מזורז לעסק, אם אין לו היתר לשימוש חורג שתוקפו שנה 180 ימים לפחות מיום מתן ההיתר המזורז.

פרק ח': חידוש רישיון

הודעה על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני תק' תשפ"א-2021

26.  עד 120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור ולבעל העסק.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1633

הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני

26. עד 90 120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור ולבעל העסק.

 

הצהרת בעל העסק לשם חידוש רישיון תק' תשפ"א-2021

26א.  עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, ימסור בעל העסק הצהרה בספח לפי טופס 8 שבתוספת הכוללת הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק; מסר בעל העסק הצהרה כאמור, לא יידרש מגיש הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לקיום תכליות דיני התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה כאמור בתוך 3 ימים מיום שהוגשה לה; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למסירת ההצהרה לרשות הרישוי, ובלבד שתוגש עד 75 ימים לפני תום תקופת הרישיון, לכל המאוחר.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1633

הוספת תקנה 26א

תשובת נותן האישור תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

27.  (א)  נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה על הגשת ההצהרה כאמור בתקנה 26א על אחד מאלה:

תק' תשע"ג-2012

(1)   מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל תנאי נותן האישור שיש לקבוע ברישיון;

(2)   סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

תק' תשע"ג-2012

(3)   תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

          (ב)  לא השיב נותן האישור בתוך המועד הקבוע בתקנת משנה (א), יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

(א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 60 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה כאמור בתקנה 26 על אחד מאלה:

(1) מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל התנאים תנאי נותן האישור שיש לקבוע ברישיון;

(2) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

(3) התנאים המוקדמים תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1633

(א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה על הגשת ההצהרה כאמור בתקנה 26 26א על אחד מאלה:

הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

28.  (א)  לא יאוחר מ-60 ימים מיום שהוגשה לה הצהרה כאמור בסעיף 26א, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:

(1)   תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;

תק' תשע"ג-2012

(2)   תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

(3)   תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

תק' תשע"ג-2012

(4)   תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת.

תק' תשפ"א-2021

          (א1) לא תסרב רשות הרישוי לתת היתר זמני רק בשל כך שנותן אישור לא השיב בתוך המועד הקבוע כאמור בתקנה 27(ב), ובמקרה כאמור תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   בחידוש רישיון לפי תקנות 26 עד 28, אם לא התקיימו הנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב), או בתקנות משנה (א1) או (ב), לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לפי התקנות האמורות לעסק הטעון את אישורו של נותן אישור, אלא לאחר שנותן האישור נתן את אישורו לרישיון או להיתר הזמני ובהתאם לתנאיו;

אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי –

(1)   לסרב לתת רישיון או היתר זמני, למעט במקרה כאמור בתקנת משנה (א1);

(2)   לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני, נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

(א) לא יאוחר מ-14 30 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;

(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

(3) תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(4) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1633

28. (א) לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני לא יאוחר מ-60 ימים מיום שהוגשה לה הצהרה כאמור בסעיף 26א, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;

(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

(3) תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(4) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת.

(א1) לא תסרב רשות הרישוי לתת היתר זמני רק בשל כך שנותן אישור לא השיב בתוך המועד הקבוע כאמור בתקנה 27(ב), ובמקרה כאמור תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.

(ב) לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א), ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון.

(ג) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו. רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב); אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

(ג) בחידוש רישיון לפי תקנות 26 עד 28, אם לא התקיימו הנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב), או בתקנות משנה (א1) או (ב), לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לפי התקנות האמורות לעסק הטעון את אישורו של נותן אישור, אלא לאחר שנותן האישור נתן את אישורו לרישיון או להיתר הזמני ובהתאם לתנאיו;

אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי –

(1) לסרב לתת רישיון או היתר זמני, למעט במקרה כאמור בתקנת משנה (א1);

(2) לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני, נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני לעסק שסווג להליך רישוי מקוצר תק' תשפ"א-2021

28א.  (א)  על חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני (להלן – הרישיון) לעסק שסווג למסלול היתר מזורז, יחולו הוראות אלה –

(1)   עד 120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור ולבעל העסק;

(2)   עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, ימסור בעל העסק הצהרה בספח לפי טופס 8 שבתוספת הכוללת הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק; מסר בעל העסק הצהרה כאמור, לא יידרש מגיש הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה כאמור בתוך 3 ימים מיום שהוגשה לה; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למסירת ההצהרה לרשות הרישוי, ובלבד שתוגש עד 75 ימים לפני תום תקופת הרישיון, לכל המאוחר;

(3)   נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה על הגשת ההצהרה כאמור בפסקה (2) על אחד מאלה:

(א)   מתן אישור לחידוש הרישיון ואת תנאי נותן האישור שיש לקבוע ברישיון, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק;

(ב)   סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

(ג)    תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק;

(4)   לא יאוחר מ-60 ימים מיום שהוגשה לה הצהרה כאמור בפסקה (2), תעשה רשות הרישוי אחת מאלה, לפי העניין:

(א)   תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק;

(ב)   תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

(ג)    תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת רישיון או היתר זמני, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, לפי טופס 4 שבתוספת;

(5)   לא השיב נותן האישור בתוך התקופה שנקבעה בפסקה (3), יראו אותו כמי שנתן אישור לרישיון;

(6)   לא תסרב רשות הרישוי לתת רישיון רק בשל כך שנותן אישור לא השיב כאמור בפסקה (5), ובנסיבות אלה תיתן לבעל העסק רישיון ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(7)   לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בפסקה (4), יראו את בעל העסק כמי שחודש רישיונו, ורשות הרישוי תיתן לו רישיון לפי טופס 8 שבתוספת.

          (ב)  על חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני (להלן – הרישיון) לעסק שסווג במסלול רישיון על יסוד תצהיר, יחולו הוראות אלה:

(1)   עד 120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, תודיע על כך רשות הרישוי לבעל העסק;

(2)   עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, ימסור בעל העסק תצהיר לפי טופס 5א שבתוספת וכן הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק בספח לפי טופס 8 שבתוספת; מסר בעל העסק תצהיר והצהרה כאמור, לא יידרש מגיש הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למסירת התצהיר וההצהרה לרשות הרישוי, ובלבד שהתצהיר וההצהרה כאמור יוגשו עד 75 ימים לפני תום תקופת הרישיון, לכל המאוחר;

(3)   מסר בעל העסק תצהיר והצהרה כאמור בפסקה (2), יראו אותו כמי שחודש רישיונו, ורשות הרישוי תיתן לו רישיון לפי טופס 8 שבתוספת.

          (ג)   הוראות סעיף 6א2 לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת תצהיר וחידוש רישיון לפי תקנה זו.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1634

הוספת תקנה 28א

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

29.  (א)  החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בפרק זה תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 8 שבתוספת.

          (ב)  לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ג)   לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 8 כאמור בתקנות 26א ו-28א(א)(2) או תצהיר לפי טופס 5א כאמור בתקנה 28א, לפי העניין, וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

תק' תשפ"א-2021

          (ד)  לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת או תצהיר כוזב, לפי העניין.

          (ה)  היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

(א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בתקנה 28(א)(1) תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 6 שבתוספת השניה טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.

(ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 6 טופס 8 האמור וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1635

(א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בתקנה 28(א)(1) בפרק זה תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.

(ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 8 האמור כאמור בתקנות 26א ו-28א(א)(2) או תצהיר לפי טופס 5א כאמור בתקנה 28א, לפי העניין, וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת או תצהיר כוזב, לפי העניין.

תק' תשפ"א-2021

פרק ט': שינוי בעלות

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1635

החלפת פרק ט'

שינוי בעלות תק' תשפ"א-2021

30.    (א)  רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה.

          (ב)  עסק בעל רישיון או היתר, טעון רישיון או היתר חדש עם שינוי של הבעלות.

          (ג)   בפרק זה –

          "שינוי בעלות" – כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "בעל" – בין יחיד ובין תאגיד.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1635

החלפת תקנה 30

הנוסח הקודם:

שינוי בעלות

30. (א) עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי של הבעלות; בתקנת משנה זו –

"שינוי בעלות" – כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"בעל" – בין יחיד ובין תאגיד.

(ב) בקשה לרישיון חדש תוגש כאמור בתקנה 4, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה, כפוף לאמור בתקנה 31.

בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות, על יסוד הצהרה או תצהיר תק' תשפ"א-2021

31.    (א)  היה שינוי בעלות בעסק שניתן לו רישיון או היתר, יגיש בעל העסק החדש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון או היתר חדש, על גבי טופס 2 שבתוספת; בבקשה כאמור יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו של מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר, המאשרות את העברת הבעלות בעסק, וכן הצהרה בנוסח הקבוע בטופס 2 שבתוספת ולפיה בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי בעל העסק החדש לא עשה שינוי בעסק מהרשום ברישיון הקודם ובמסמכים המצורפים לו, או שינוי מהותי בנכס שבו נמצא העסק.

          (ב)  בעסק שמתקיים בו אחד מאלה, יצרף בעד העסק, נוסף על ההצהרה לפי טופס 2 שבתוספת, תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת:

(1)   הרישיון שניתן לבעל העסק הקודם הוא רישיון על יסוד תצהיר;

(2)   העסק מסווג להליך רישוי במסלול להיתר מזורז, ובעת העברת הבעלות יש בידו היתר מזורז אך טרם קיבל רישיון.

הוראות סעיף 6א2 לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת תצהיר והעברת בעלות לפי תקנת משנה זו.

          (ג)   צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר את המסמכים כמפורט בתקנות משנה (א) ו-(ב) –

(1)   לא יידרש לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים הנדרשים לפי תקנות אלה;

(2)   יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או היתר כדין ורשות הרישוי תנפיק לו רישיון או היתר חדש שתוקפו יהיה ממועד שינוי הבעלות עד למועד שבו היה פג הרישיון או ההיתר הקודם; בלי לגרוע מהוראות סעיף 7א(ג) לחוק, ניתן הרישיון הקודם לצמיתות, יהיה תוקפו של הרישיון החדש לתקופה שנקבעה בצו;

(3)   על אף האמור בפסקה (2), בעסק שנקבע כטעון רישוי כדי להבטיח את המטרה המנויה בסעיף 1(א)(2) לחוק –

(א)   רשות הרישוי תיתן לבעל העסק החדש היתר זמני לתקופה של 30 ימים מיום הגשת המסמכים או עד להחלטת רשות הרישוי בהתאם להוראות פסקה זו, לפי המוקדם;

(ב)   רשות הרישוי תודיע על הגשת המסמכים למשטרת ישראל, והיא תהיה רשאית בתוך 14 ימים מיום שהוגשו לרשות הרישוי, להודיע לרשות הרישוי על התנגדותה למתן רישיון או היתר לבעל העסק החדש, אם מצאה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין לתת לבעל העסק החדש רישיון או היתר מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו, הקשורים לזהות המבקש, לרבות בשל עברו הפלילי;

(ג)    משטרת ישראל רשאית להודיע לרשות הרישוי על הארכת המועד למתן הודעה כאמור בפסקת משנה (ב), ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 30 ימים מיום שהגיש בעל העסק את המסמכים לרשות הרישוי כאמור בפסקת משנה (א);

(ד)   לא הודיעה משטרת ישראל על התנגדותה בפרק הזמן האמור בפסקת משנה (ב) ולא הודיעה על הארכה כאמור בפסקת משנה (ג), או חלף משך ההארכה כאמור ומשטרת ישראל טרם השיבה – יחולו הוראות פסקה (2);

(ה)   הודיעה משטרת ישראל על התנגדותה למתן הרישיון או ההיתר כאמור בפסקת משנה (ב), תודיע רשות הרישוי על כך לבעל העסק החדש ועל כך שהיא מסרבת לאשר את הבקשה מן הטעם האמור; סורבה הבקשה לרישיון או להיתר כאמור, והודיעו הצדדים בסמוך לכך, בחתימתם בכתב, על ביטול העברת הבעלות, רשאי בעל העסק הקודם לבקש מרשות הרישוי כי תשיב לו את הרישיון או את ההיתר לפי העניין;

(ו)    בלי לגרוע מהאמור בפסקאות משנה (א) עד (ה), בקשה לרישיון או להיתר עקב שינוי בעלות כאמור בתקנה 31(א) יכול שתוגש גם 30 ימים טרם מועד העברת הבעלות; הוגשה בקשה כאמור, יחולו הוראות פסקאות משנה (ב) עד (ה) בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הרישיון או ההיתר של בעל העסק הקודם יעמוד בתוקפו עד למועד העברת הבעלות.

          (ד)  היה שינוי בעלות בעסק שהוגשה לגביו בקשה לרישיון או להיתר, וטרם ניתן לו רישיון או היתר, יגיש בעל העסק החדש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון או היתר חדש, על גבי טופס 2 שבתוספת; בבקשה כאמור יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו של מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר, המאשרות את העברת הבעלות בעסק, וכן הצהרה בנוסח הקבוע בטופס 2 שבתוספת ולפיה לא חל שינוי בבקשה או שינוי לגבי העסק מהמסמכים או מהנתונים שנכללו בבקשה שהגיש בעל העסק הקודם; הגיש בעל העסק בחדש הצהרה כאמור, לא יידרש לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים הנדרשים לפי תקנות אלה, והטיפול בבקשה יימשך מאותו השלב שבו היה טרם העברת הבעלות.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

31. היה בעסק שינוי בעלות, יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנה 4(א) 4(ב) או (ב1) אם יצרף את אלה: חוזה העברת הבעלות בעסק, ויצהיר בטופס 2 שבתוספת, כי –

(1) העתק הרישיון הקודם;

(2) הצהרה בחתימת ידו שלפיה –

(א) (1) לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו;

(ב) (2) בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1636

החלפת תקנה 31

הנוסח הקודם:

המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות

31. היה בעסק שינוי בעלות, יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנה 4(ב) או (ב1) אם יצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק, ויצהיר בטופס 2 שבתוספת, כי –

(1) לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו;

(2) בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות בלא הצהרה או תצהיר תק' תשפ"א-2021

32.  (א)  לא התקיימו התנאים האמורים בתקנה 31, יגיש בעל העסק החדש בקשה חדשה לרישיון או להיתר בדרך האמורה בתקנות 3א, 3ז, 3יא או 4, לפי העניין, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה.

          (ב)  הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר כאמור בתקנת משנה (א) על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון או ההיתר הקודם, יינתן לו היתר זמני לתקופה של 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי, לפי המוקדם.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

(א) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יראו אותו, כל עוד לא ניתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, כבעל היתר זמני לתקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום שינוי הבעלות יינתן לו היתר זמני לתקופה של 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

(ב) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בתקנה 31, יראו אותו כבעל היתר זמני, כל עוד לא נתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שינוי הבעלות יינתן לו היתר זמני לשנה או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1638

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

היתר זמני בעקבות שינוי בעלות

32. (א) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יינתן לו היתר זמני לתקופה של 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

(ב) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בתקנה 31, יינתן לו היתר זמני לשנה או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו, במקרה שתוקף הרישיון הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

סייג לתחולה תק' תשפ"א-2021

32א.  הוראות תקנות 31 ו-32(ב) לא יחולו במקרה שתוקף הרישיון או ההיתר הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1638

הוספת תקנה 32א

פטירה של בעל העסק תק' תשפ"א-2021

33.    (א)  על אף האמור בתקנה 30, נפטר בעל העסק, יראו את מי שהעסק מתנהל בידיו כבעל רישיון או היתר כדין עד להנפקת רישיון או היתר חדש כאמור בתקנת משנה (ב), בהתקיים תנאים אלה:

(1)   העסק ממשיך להתנהל בידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר;

(2)   מי שהעסק מתנהל בידיו כאמור בפסקה (1) הודיע על הפטירה לרשות הרישוי, הגיש לה בקשה לקבלת רישיון או היתר לפי טופס 2 שבתוספת וצירף אליה תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר, והכול בתוך 90 ימים מיום הפטירה; לבקשה לפי פסקה זו לא יידרש המבקש לצרף מסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי תקנות אלה.

          (ב)  רשות הרישוי תיתן רישיון או היתר חדש על שם מי שהעסק מתנהל בידיו כאמור בתקנת משנה (א)(1), שתוקפו יהיה עד למועד שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק.

          (ג)   ניתן רישיון או היתר לפי תקנת משנה (ב) ולאחר מכן הוגשה לרשות הרישוי בקשה לרישיון או להיתר בידי יורש של עסקו של הנפטר לפי צו ירושה או צו קיום צוואה (בתקנה זו – יורש), תבטל רשות הרישוי את הרישיון או ההיתר שנתנה, ותיתן רישיון או היתר ליורש; לבקשה לפי תקנה זו לא יידרש המבקש לצרף מסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי תקנות אלה.

          (ד)  הודיע בן משפחה כאמור בתקנת משנה (א) כי העסק יתנהל בידי אדם אחר, יחולו הוראות תקנה 31 או 32 לפי העניין.

          (ה)  אין במתן רישיון או היתר לפי תקנה זו משום קביעה של זכויות בעסק שבעליו נפטר.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

33. היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו כדין לידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם או את תוקף ההיתר הזמני או המזורז, על אף האמור בתקנה 30, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם, ובלבד שהודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום הפטירה.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1638

החלפת תקנה 33

הנוסח הקודם:

שינוי בעלות במקרה פטירה

33. היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו כדין לידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם או את תוקף ההיתר הזמני או המזורז, על אף האמור בתקנה 30, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם, ובלבד שהודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום הפטירה.

הוראות כלליות לעניין שינוי בעלות תק' תשפ"א-2021

33א.  (א)  רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות ומתן רישיון או היתר חדש לפי הוראות פרק זה בצירוף העתק מהרישיון בתוך 7 ימים מיום מתן הרישיון או ההיתר.

          (ב)  אין בשינוי בעלות ומתן רישיון או היתר חדש כאמור בתקנת משנה (א) –

(1)   כדי לגרוע מסמכויות נותני האישור לביטול רישיון לפי החוק;

(2)   כדי לגרוע מכל חובה שהוטלה על בעל העסק הקודם לפי החוק, ובכלל זה דרישה לתיקון ליקויים.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1639

הוספת תקנה 33א

פרק י': אגרות

אגרת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג-2012 הודעה תשע"ח-2018

34.  (א)  בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה של 320 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.

          (ב)  בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 320 שקלים חדשים.

תק' תשע"ג-2012

          (ג)   נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

תק' תשע"ג-2012

          (ד)  לא יהיה תוקף לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

אגרת רישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז

34. (א) בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה של 246 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 246 שקלים חדשים.

(ג) נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

 

מיום 1.10.2017

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7938 מיום 24.1.2018 עמ' 906

(א) בעד בקשה לרישיון עסק היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה של 246 320 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 246 320 שקלים חדשים.

העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

35.  (א)  אבד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו; העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כאמור, יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  בעד העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, לפי הענין.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 127

העתק רישיון והיתר זמני היתר זמני או היתר מזורז

35. (א) אבד רישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון או ההיתר הזמני ההיתר הזמני או ההיתר המזורז המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו; העתק רישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז כאמור, יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.

(ב) בעד העתק רישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז, לפי הענין.

אגרת חוות דעת מקדמית הודעה תשע"ח-2018

36.  (א)  בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 320 שקלים חדשים.

          (ב)  אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי הענין, כמפורט בסעיף 31(א) לחוק.

מיום 1.10.2017

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7938 מיום 24.1.2018 עמ' 906

(א) בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 246 320 שקלים חדשים.

אגרת השגה תק' תשע"ג-2012

36א.  (א)  בעד כל השגה לפי תקנה 11ד תשולם אגרה בסכום הקבוע בתקנה 34(א), כפי שהשתנה לפי תקנה 37.

          (ב)  אגרה בעד השגה שהוגשה לרשות הרישוי המקומית תשולם לקופת אותה רשות מקומית; אגרה בעד השגה שהוגשה לגורם מוסמך אחר תשולם לאוצר המדינה.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 128

הוספת תקנה 36א

הצמדה למדד

37.  (א)  בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  סכומי האגרה המפורטים בתקנות 34 ו-36 ישתנו כמפורט להלן:

(1)   ב-1 באפריל של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

(2)   ב-1 באוקטובר של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

          (ג)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

פרק י"א: הוראות כלליות

שינויים בעסק תק' תשפ"א-2021

38.    ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע ברישיון או בהיתר או על מסלול הרישוי שאליו הוא מסווג, או מהווה שינוי של שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון או ההיתר לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1639

38. ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע ברישיון או בהיתר או על מסלול הרישוי שאליו הוא מסווג, או מהווה שינוי של שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון או ההיתר לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני.

הגשה מקוונת תק' תשפ"א-2021

38א.  (א)  מגיש בקשה לפי תקנות אלה יהיה רשאי להגיש בקשות או מסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה גם באופן מקוון, אם אישרה זאת הרשות.

          (ב)  הגיש בעל עסק בקשה או מסמכים באופן מקוון, כאמור בתקנת משנה (א) –

(1)   לא יידרש למסור עותקים נוספים של הבקשה וצרופותיה, אלא אם כן הודיעה לו רשות הרישוי אחרת; מגיש הבקשה ישמור אצלו העתק של הבקשה שהגיש כפי שהוגשה;

(2)   תעביר רשות הרישוי את הבקשה או את המסמכים שהוגשו לה גם לנותני האישור בדואר אלקטרוני, ואם הוגשו לה באופן מקוון אחר, יועברו כאמור אם הסכים לכך נותן האישור.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1639

הוספת תקנה 38א

מסירת הודעה תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

39.  (א)  מסירת הודעה בדבר ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הוספת תנאי לרישיון, היתר זמני והיתר מזורז, או סירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלם הנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלת הכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  רשות הרישוי רשאית למסור הודעות כאמור בתקנת משנה (א) למען דיגיטלי שמסר בעל עסק, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

(1)   בעל העסק ציין בטופס 2 שבתוספת את מענו הדיגיטלי והביע את הסכמתו לקבל את ההודעות האמורות למען זה;

(2)   רשות הרישוי ציינה בפני בעל העסק, בטופס 2 שבתוספת, כי המען הדיגיטלי שמסר ישמש לשם שליחת הודעות כמפורט בתקנה זו, כי מען זה ייחשב כמענו הדיגיטלי לצורך שליחת הודעות כאמור כל עוד הוא לא הודיע על שינוי במענו, כי חזקת מסירה בהתאם להוראות תקנת משנה (ג) תחול לגבי מסירת הודעות כאמור למען זה וכי הוא יכול בכל עת להודיע בכתב כי הוא אינו מעוניין עוד לקבל הודעות כאמור בדרך זו.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   נשלחה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) מטעם רשות הרישוי ולא אישר הנמען את קבלת ההודעה, יראו כאילו קיבל אותה הנמען בתום ארבעה ימים מיום משלוח ההודעה הנוסף כאמור בפסקה (1), זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה לא בשל סירובו או הימנעותו, בהתקיים כל אלה:

(1)   רשות הרישוי ביצעה ניסיון שליחה נוסף לפרטי המען הדיגיטלי ארבעה ימים לאחר ניסיון השליחה הראשון;

(2)   לא התקבל חיווי על אי-הגעת ההודעות למבקש.

תק' תשפ"א-2021

          (ד)  לעניין תקנה זו, "מען דיגיטלי" – מען אחד או יותר מהמפורטים להלן, שנמסר על ידי בעל עסק לרשות הרישוי:

(1)   כתובת דואר אלקטרוני;

(2)   מספר טלפון נייד לשליחת מסרונים – אם אישרה רשות הרישוי מען מסוג זה למסירת הודעות כאמור בתקנה זו.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 128

39. מסירת הודעה בדבר ביטול רישיון והיתר זמני היתר זמני או היתר מזורז, הוספת תנאי לרישיון והיתר זמני היתר זמני והיתר מזורז, או סירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלם הנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלת הכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9114 מיום 24.1.2021 עמ' 1640

39. (א) מסירת הודעה בדבר ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הוספת תנאי לרישיון, היתר זמני והיתר מזורז, או סירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלם הנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלת הכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.

(ב) רשות הרישוי רשאית למסור הודעות כאמור בתקנת משנה (א) למען דיגיטלי שמסר בעל עסק, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

(1) בעל העסק ציין בטופס 2 שבתוספת את מענו הדיגיטלי והביע את הסכמתו לקבל את ההודעות האמורות למען זה;

(2) רשות הרישוי ציינה בפני בעל העסק, בטופס 2 שבתוספת, כי המען הדיגיטלי שמסר ישמש לשם שליחת הודעות כמפורט בתקנה זו, כי מען זה ייחשב כמענו הדיגיטלי לצורך שליחת הודעות כאמור כל עוד הוא לא הודיע על שינוי במענו, כי חזקת מסירה בהתאם להוראות תקנת משנה (ג) תחול לגבי מסירת הודעות כאמור למען זה וכי הוא יכול בכל עת להודיע בכתב כי הוא אינו מעוניין עוד לקבל הודעות כאמור בדרך זו.

(ג) נשלחה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) מטעם רשות הרישוי ולא אישר הנמען את קבלת ההודעה, יראו כאילו קיבל אותה הנמען בתום ארבעה ימים מיום משלוח ההודעה הנוסף כאמור בפסקה (1), זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה לא בשל סירובו או הימנעותו, בהתקיים כל אלה:

(1) רשות הרישוי ביצעה ניסיון שליחה נוסף לפרטי המען הדיגיטלי ארבעה ימים לאחר ניסיון השליחה הראשון;

(2) לא התקבל חיווי על אי-הגעת ההודעות למבקש.

(ד) לעניין תקנה זו, "מען דיגיטלי" – מען אחד או יותר מהמפורטים להלן, שנמסר על ידי בעל עסק לרשות הרישוי:

(1) כתובת דואר אלקטרוני;

(2) מספר טלפון נייד לשליחת מסרונים – אם אישרה רשות הרישוי מען מסוג זה למסירת הודעות כאמור בתקנה זו.

פקיעת רישיון ישן תק' תשע"ג-2012

40.  עם הוצאת רישיון חדש לעסק, פוקע תוקף היתר זמני, היתר מזורז או רישיון קודם.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 128

40. עם הוצאת רישיון חדש לעסק, פוקע תוקף היתר זמני, היתר מזורז או רישיון קודם.

הצגת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

41.  רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז יוצגו בעסק במקום נראה לעין.

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 128

הצגת רישיון עסק או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז

41. רישיון עסק או היתר זמני היתר זמני או היתר מזורז יוצגו בעסק במקום נראה לעין.

 

ביטול

42.  בטלות –

(א)  תקנות רישוי עסקים, 1929;

(ב)  תקנות רישוי עסקים (טופס רישיון), תשל"ה-1974;

(ג)   תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), תשל"ה-1974.

תחילה

43.  תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

הוראת מעבר

44.  הוגשה בקשה לרישיון לפני יום התחילה, רשאית רשות הרישוי לתת גם היתר זמני, ומנין הימים הקבועים בתקנות אלה, ייעשה מיום התחילה.

 

תק' תשע"ג-2012

תוספת ראשונה

(בוטלה)

מיום 20.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6159 מיום 21.3.2002 עמ' 574

 

מיום 7.9.2002 עד יום 8.8.2005

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1182

 

מיום 8.8.2005

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6464 מיום 26.2.2006 עמ' 506

 

מיום 5.11.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 128

ביטול התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

תוספת ראשונה

(תקנות 1, 20 ו-21(א))

תקופת תוקף רישיון תקופתי

 

 

תק' תשע"ג-2012

תוספת

תק' תשפ"א-2021

טופס 1

(תקנה 2(א))

[בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק]

 

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

טופס 2

(תקנות 3א, 3ב, 3ז, 3ח, 4, 5, 31, 33 ו-39)

[בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/רישיון על יסוד תצהיר/רישיון או היתר עקב שינוי בעלות]

 

 

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

טופס 3

(תקנות 3ב, 3ח ו-5)

לכבוד                                                                            שם הרשות:      

                                                                               תאריך:      

                                                                               מס' רישום:      

                                                                                     מס' תיק רישוי/בקשה:      

                                                                                     סיבת הבקשה:      

                                                                                     מס' חשבון ארנונה:      

אישור/דחיית הגשת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/רישיון על יסוד תצהיר

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

אנו מאשרים בזה כי בתאריך       הוגשה בקשה  לפי הפרטים האלה:

כתובת העסק

רחוב

     

מס' בית

     

כניסה

     

קומה

     

מרכז מסחרי

     

מס' חנות

     

שם העסק

     

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה):

שם בעל העסק/תאגיד

מס' זהות / תאגיד

כתובת פרטית

טלפון

הערות

שם משפחה

שם פרטי

     

     

     

     

     

     

תיאור העסק המבוקש:

מס' סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012

     

מס' סידורי

     

תיאור העיסוק

     

לבקשה צורפו המסמכים האלה:

א.       תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית העסק

ב.            

ג.             

בבקשה להיתר מזורז ב' (סמן את הרלוונטי):

      לא הוגש תצהיר במועד הגשת הבקשה;

      הוגש תצהיר במועד הגשת הבקשה; מצורף טופס 5ב בדבר אישור קבלת התצהיר.

הערות

     

לחלופין:

      הגשת הבקשה אינה מאושרת מנימוקים אלה:

  חסרים בבקשה הפרטים שלהלן שנדרשו לפי טופס 2:      

  חסרים בבקשה המסמכים כמפורט להלן:

תרשים סביבה/מפה מצבית/תכנית עסק (יש לסמן).

אישור זה אינו מהווה רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לניהול העסק. המנהל עסק בלא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז עובר על החוק ויהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

קיבל מבקש היתר מזורז א' או רישיון על יסוד תצהיר הודעה מרשות הרישוי על מסמכים שעליו להגיש או חלפו 21 ימים מיום הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה או על הארכת התקופה לקבלת החלטת רשות הרישוי, יגיש המבקש תצהיר לפי טופס 5 בשלושה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.

מבקש היתר מזורז ב' שלא הגיש תצהיר במועד הגשת הבקשה, וקיבל הודעה מרשות הרישוי על מסמכים שעליו להגיש, או חלפו 14 ימים מיום הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה או על הארכת התקופה לקבלת החלטת רשות הרישוי, יגיש המבקש תצהיר לפי טופס 5 בשלושה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.

 

           ________________                                       שם הפקיד/ה המטפל

                 חתימת הפקיד/ה המטפל

 

תק' תשע"ג-2012 תק' תשפ"א-2021

טופס 4

(תקנות 3ב(ג), 3ח(ג), 3י2(א), 8(א) ו-(ב), 24(ה), 28(א) ו-28א(א)(4))

לכבוד                                                                            שם הרשות:      

                                                                               תאריך:      

                                                                               מס' רישום:      

                                                                                     מס' תיק רישוי/בקשה:      

                                                                                     סיבת הבקשה:      

                                                                                     מס' חשבון ארנונה:      

הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/רישיון על יסוד תצהיר/חידוש רישיון/הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

כתובת העסק

רחוב

     

מס' בית

     

כניסה

     

קומה

     

מרכז מסחרי

     

מס' חנות

     

שם העסק

     

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה):

שם בעל העסק/תאגיד

מס' זהות / תאגיד

כתובת פרטית

טלפון

הערות

שם משפחה

שם פרטי

     

     

     

     

     

     

תיאור העסק המבוקש שניתן לגביו הסירוב / נדרשים תנאים או מסמכים

מס' סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013

     

מס' סידורי

     

תיאור העיסוק

     

      החלטה על סירוב לתת

זאת להודיעך כי         לסרב לבקשתך  המפורט לעיל, בשל       :

     

      הודעה על תנאים הנדרשים

  זאת להודיעך על תנאים מוקדמים שאתה נדרש למלא לצורך קבלת :

הגורם הדורש (רשות הרישוי / נותן אישור)

מקור התנאי (המפרט האחיד / הוראות לצד המפרט האחיד / אתר רשות הרישוי / אחר)

התנאי הנדרש

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  זאת להודיעך על תנאים שייקבעו :

הגורם הדורש (רשות הרישוי / נותן אישור)

מקור התנאי (המפרט האחיד / הוראות לצד המפרט האחיד / אתר רשות הרישוי / אחר)

התנאי הנדרש

     

     

     

     

     

     

     

     

     

אין באמור בהודעה זו כדי למנוע קביעת תנאים נוספים ברישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/חידוש רישיון או למנוע הוספת תנאים לאחר מתן הרישיון/ההיתר, לפי הדין.

      הודעה על מסמכים שיש להגיש לצורך בחינת הבקשה

זאת להודיעך על מסמכים שאתה נדרש להמציא לרשות הרישוי לצורך בחינת בקשתך:

הגורם הדורש (רשות הרישוי / נותן אישור)

מקור התנאי (המפרט האחיד / הוראות לצד המפרט האחיד / אתר רשות הרישוי / אחר)

התנאי הנדרש

     

     

     

     

     

     

     

     

     

מבקש היתר מזורז א' או רישיון על יסוד תצהיר שקיבל הודעה על מסמכים שעליו להגיש, נדרש להגיש לרשות הרישוי תצהיר לפי טופס 5 בשלושה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.

מבקש היתר מזורז ב' –

      אם לא הגיש תצהיר בעת הגשת הבקשה – נדרש להגיש תצהיר לפי טופס 5 בשלושה עותקים ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.

      אם הגיש תצהיר בעת הגשת הבקשה – יגיש לרשות הרישוי את המסמכים שדרשה בהודעתה.

השגה על סירוב / דרישת תנאי או מסמך

באפשרותך להגיש השגה על סירוב למתן רישיון / היתר או על דרישה של תנאי או מסמך לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. את ההשגה יש להגיש לפי טופס 9 בתוך 30 ימים מהיום שנודע לך על ההחלטה / הדרישה, לגורם המוסמך לדון בהשגות בגוף המצוין לעיל לצד ההחלטה / הדרישה (הגורמים המוסמכים מטעם נותני האישור לדון בהשגות והנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטים באינטרנט, בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין"). עותק של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. בעד כל השגה יש לשלם אגרה בסך       ש"ח.

יודגש, כי הגשה השגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

 

           ________________                                       שם הפקיד/ה המטפל

                 חתימת הפקיד/ה המטפל

 

תק' תשפ"א-2021

טופס 5

(תקנות 3ג(א), 3ז(ג)(4) ו-31)

[תצהיר של המבקש היתר מזורז א'/היתר מזורז ב'/רישיון על יסוד תצהיר]

 

תק' תשפ"א-2021

טופס 5א

(תקנות 28א(ב)(2) ו-29(ג))

[תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני לעסק שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר לשם חידוש רישיון]

 

תק' תשפ"א-2021

טופס 5ב

(תקנות 3ג(א2) ו-3ט(ב))

                                                                                                      שם הרשות:      

                                                                                                      מס' רישום:      

                                                                                           מס' חשבון ארנונה:      

אישור/דחיית קבלת תצהיר ומסמכים במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז א' ורישיון
על יסוד תצהיר/אישור קבלת תצהיר במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז ב'

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

אנו מאשרים בזה כי ביום       התקבלו תצהיר ומסמכים במסגרת בקשה לקבלת היתר מזורז א'/רישיון על יסוד תצהיר/התקבל תצהיר במסגרת בקשה לקבלת היתר מזורז ב' (סמן את הרלוונטי) לפי הפרטים האלה:

כתובת העסק

רחוב

מספר בית