נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 2), תשמ"ב-1982

רבדים בחקיקה

בטחון – רמת הגולן – הוראות מעבר

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין

תוכן ענינים

2

Go

המשך תקפם של זכויות וחובות

סעיף 1

2

Go

רשיונות והיתרים – כאילו מכוח חיקוקים

סעיף 2

2

Go

מרשם תושבים ותעודות זהות

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 2), תשמ"ב-1982*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רמת הגולן, תשמ"ב-1981 (להלן החוק) ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

המשך תקפם של זכויות וחובות

1.    החלת המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה על שטח רמת הגולן אין בה כדי להשפיע על זכות או חיוב שהיו בתוקף באותו שטח ערב תחילת החוק או על עיצום בשל עבירה על דבר חקיקה שהוציא מפקד כוחות צה"ל באיזור רמת הגולן, והסמכות לדון בזכות, חיוב או עבירה כאמור תהא לבתי המשפט ולבתי הדין בישראל, לפי תחומי סמכותם.

רשיונות והיתרים – כאילו מכוח חיקוקים

2.    רשיון, היתר ומסמך כיוצא באלה, צו הגבלה, צו פיקוח מיוחד וצו סגירת שטחים, שניתן לפי דבר חקיקה שהוציא מפקד כוחות צה"ל באיזור רמת הגולן ועמד בתוקף ערב תחילת החוק, יראו אותו מיום תחילת החוק כאילו ניתן לפי החיקוק הישראלי המתאים לענין.

מרשם תושבים ותעודות זהות

3.    (א)  רישום התושבים שהתנהל לפי צו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (רמת הגולן) (מס' 160), תשכ"ט-1968 (להלן - צו המרשם) יהיה מתחילת החוק חלק מן המרשם לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 (להלן - חוק המרשם).

תק' תשמ"ב-1982

           (ב)  תעודת זהות שניתנה לפי צו המרשם יראו אותה כתעודה שניתנה לפי חוק המרשם מיום תחילת החוק עד ח' בניסן התשמ"ב (1 באפריל 1982).

מיום 12.3.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4327 מיום 12.3.1982 עמ' 752

(ב) תעודת זהות שניתנה לפי צו המרשם יראו אותה כתעודה שניתנה לפי חוק המרשם מיום תחילת החוק עד י"ד בתשרי התשמ"ג (1 באוקטובר 1982) ח' בניסן התשמ"ב (1 באפריל 1982).

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.

ט"ו בטבת תשמ"ב (10 בינואר 1982)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4308 מיום 17.1.1982 עמ' 506.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4327 מיום 12.3.1982 עמ' 752 – תק' תשמ"ב-1982.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות