פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

מסים – מסי שלטון מקומי – מס עסקים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי

תוכן ענינים

2

Go

שם קצר

סעיף 1

2

Go

הגדרה

סעיף 2

2

Go

סמכות רשות מקומית להטיל מס עסקים

סעיף 3

2

Go

בקשה לבית דין למס עסקים

סעיף 3א

2

Go

הרכב בית הדין למס עסקים

סעיף 3ב

3

Go

ערעור לבית המשפט המחוזי

סעיף 3בא

3

Go

חובת תשלום מס כל עוד בקשה תלויה ועומדת

סעיף 3ג

3

Go

חוקי עזר המתייחסים לבקשות למועצה

סעיף 3ד

3

Go

הנחה או ויתור

סעיף 4

3

Go

גביית מס

סעיף 5

3

Go

ביטול

סעיף 6


פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945*

מס' 29 לש' 1945[1]

שם קצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945.

הגדרה

2.    בפקודה זו, הביטוי "רשות מקומית" פירושו מועצה עירונית כמשמעותה בפקודת העיריות, 1934, או מועצה מקומית, כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, 1941.

סמכות רשות מקומית להטיל מס עסקים (תיקון מס' 5) תשכ"ז-1966 (תיקון מס' 8) תשמ"א-1980

3.    (1)  רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על עשרים אלף שקלים לשנה, לכל מקום שבו האדם עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והוא, אף אם המקום הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

           (2)  כל חוקי עזר, שיותקנו לפי הסמכויות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים –

(תיקון מס' 5) תשכ"ז-1966 (תיקון מס' 8) תשמ"א-1980

(א)   בכפוף למכסימום של עשרים אלף שקלים לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, המפורטים בחוקי-העזר או על סוגים או תיאורים שונים של מלאכה או עסקים, המפורטים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו של סעיף קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומים מס שונים בסולם מודרג, לפי המבחנים הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות המחזור, וכן מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחרים שיש בהם כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק - הכל לפי שייקבע בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים;

(ב)   לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שייקבע בחוק-העזר, או באותם שיעורים ובאותם תאריכים, שייקבעו כך.

(תיקון מס' 5) תשכ"ז-1966

           (2א)        על אף האמור בסעיף קטן (1) לא יוטל מס עסקים לגבי מלאכה או עסק שאין להם בתחום הרשות המקומית מקום כגון בית מלאכה, בית-חרושת, משרד, חנות, מחסן, מיתקן, תחנה להעלאת נוסעים, או מקום כיוצא באלה; אך לא יהא בהוראה זו כדי למנוע הטלת מס עסקים לגבי עבודות קבלניות.

(תיקון מס' 8) תשנ"א-1980

           (2ב)        (א)   בסעיף קטן זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(ב)   עלה המדד שפורסם בחודש ינואר של שנה פלונית (להלן – המדד החדש) לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1981 (להלן – המדד היסודי), יוגדל ב-1 באפריל של אותה שנה סכום המס המירבי, האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; סכום מוגדל כאמור יעוגל כלפי מטה למאת השקלים הקרובים;

(ג)    המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את סכום המס המירבי כפי שהוא הוגדל עקב עליית המדד.

(תיקון מס' 8) תשמ"א-1980

           (2ג) (א)   על אף האמור בסעיפים קטנים (1) עד (2ב) ובחוקי עזר של הרשויות המקומיות, אם בסיס תשלום המס לפי חוק העזר (להלן – הבסיס) הוא אחד מאלה המפורטים להלן, לא יחוייב אדם בשל כל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק בסכום מס העולה על שיעורים אלה:

(1)    אם הבסיס הוא סכום המחזור השנתי של העסק – 0.6% מסכום המחזור;

(2)    אם הבסיס הוא שכר העבודה הכולל ששילם העוסק – 1% מהשכר;

(3)    אם הבסיס הוא מספר המועסקים – 2% מהשכר הממוצע השנתי של השכירים במשק, בשל כל מועסק.

(ב)   בסעיף קטן זה, "השכר הממוצע השנתי של השכירים במשק" – השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החדשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-1 בינואר שלפני שנת הכספים שלגביה הוטל החיוב במס, בעיגול לשקל הקרוב, כפול 4.

(תיקון מס' 4) תשי"ח-1958

           (3)  שר הפנים רשאי להתקין תקנות משלימות לביצוע סעיף זה.

מיום 7.6.1949

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ט מס' 10 מיום 7.6.1949 עמ' 43 (ה"ח 6)

3. (1) יהיה מותר לרשות מקומות להרים – לפי חוקי-עזר – מכל בני-אדם העוסקים – בתחומי איזור שיפוטה בכל מלאכה או עסק, הנקובים בחוקי-העזר, מס שיהיה נודע –

(א) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה עירונית – בשם "מס עסקים עירוני", וכן

(ב) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה מקומית – בשם "מס עסקים מקומי",

כדי אותו שיעור שיהיה נקוב באותו אופן, ולא יעלה על מאה ועשרים פונט מאתים וחמישים לירות לשנה, על כל מקום שבו עוסקים באותה מלאכה או אותו עסק בתחומי אותו איזור.

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של מאה ועשרים פונט מאתים וחמישים לירות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, בין לפי שכר-הדירה, המשתלם על כל מקום שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק, ובין לפי גדלם או מספר לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה, או בכל אופן אחר שיהיה עשוי להיקבע בחוקי-העזר;

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

מיום 28.8.1952

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ב מס' 107 מיום 28.8.1952 עמ' 296 (ה"ח 124)

3. (1) יהיה מותר לרשות מקומות להרים – לפי חוקי-עזר – מכל בני-אדם העוסקים – בתחומי איזור שיפוטה בכל מלאכה או עסק, הנקובים בחוקי-העזר, מס שיהיה נודע –

(א) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה עירונית – בשם "מס עסקים עירוני", וכן

(ב) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה מקומית – בשם "מס עסקים מקומי",

כדי אותו שיעור שיהיה נקוב באותו אופן, ולא יעלה על מאתים וחמישים לירות אלף לירות ישראליות לשנה, על כל מקום שבו עוסקים באותה מלאכה או אותו עסק בתחומי אותו איזור.

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של מאתים וחמישים לירות אלף לירות ישראליות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, בין לפי שכר-הדירה, המשתלם על כל מקום שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק, ובין לפי גדלם או מספר לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה, או בכל אופן אחר שיהיה עשוי להיקבע בחוקי-העזר;

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

מיום 8.3.1956

תיקון מס' 3

ס"ח תשט"ז מס' 199 מיום 8.3.1956 עמ' 38 (ה"ח 258)

3. (1) יהיה מותר לרשות מקומות להרים – לפי חוקי-עזר – מכל בני-אדם העוסקים – בתחומי איזור שיפוטה בכל מלאכה או עסק, הנקובים בחוקי-העזר, מס שיהיה נודע –

(א) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה עירונית – בשם "מס עסקים עירוני", וכן

(ב) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה מקומית – בשם "מס עסקים מקומי",

כדי אותו שיעור שיהיה נקוב באותו אופן, ולא יעלה על אלף לירות ישראליות אלפיים לירות ישראליות לשנה, על כל מקום שבו עוסקים באותה מלאכה או אותו עסק בתחומי אותו איזור.

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של אלף לירות ישראליות אלפיים לירות ישראליות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, בין לפי שכר-הדירה, המשתלם על כל מקום שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק, ובין לפי גדלם או מספר לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה, או בכל אופן אחר שיהיה עשוי להיקבע בחוקי-העזר;

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 35 (ה"ח 323)

3. (1) יהיה מותר לרשות מקומות להרים – לפי חוקי-עזר – מכל בני-אדם העוסקים – בתחומי איזור שיפוטה בכל מלאכה או עסק, הנקובים בחוקי-העזר, מס שיהיה נודע –

(א) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה עירונית – בשם "מס עסקים עירוני", וכן

(ב) במקרה חוקי-עזר שהותקנו בידי מועצה מקומית – בשם "מס עסקים מקומי",

כדי אותו שיעור שיהיה נקוב באותו אופן, ולא יעלה על אלפיים לירות ישראליות לשנה, על כל מקום שבו עוסקים באותה מלאכה או אותו עסק בתחומי אותו איזור.

(1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על אלפיים לירות לשנה לכל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והמס ייקבע לפי ממדי העסק והמלאכה באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של אלפיים לירות ישראליות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, בין לפי שכר-הדירה, המשתלם על כל מקום שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק, ובין לפי גדלם או מספר לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה, או בכל אופן אחר שיהיה עשוי להיקבע בחוקי-העזר;

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

(3) שר הפנים רשאי להתקין תקנות משלימות לביצוע סעיף זה.

מיום 1.11.1966

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"ז מס' 485 מיום 1.11.1966 עמ' 2 (ה"ח 699)

3. (1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על אלפיים לירות לשנה לכל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והמס ייקבע לפי ממדי העסק והמלאכה באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

(1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על חמשת אלפים לירות לשנה לכל מקום שבו האדם עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והוא, אף אם המקום הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של אלפיים לירות חמשת אלפים לירות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, בין לפי שכר-הדירה, המשתלם על כל מקום שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק, ובין לפי גדלם או מספר לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה, או בכל אופן אחר שיהיה עשוי להיקבע בחוקי-העזר לפי המבחנים הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות המחזור, וכם מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחרים שיש בהם כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק – הכל לפי שייקבע בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים.

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

(2א) על אף האמור בסעיף קטן (1) לא יוטל מס עסקים לגבי מלאכה או עסק שאין להם בתחום הרשות המקומית מקום כגון בית מלאכה, בית-חרושת, משרד, חנות, מחסן, מיתקן, תחנה להעלאת נוסעים, או מקום כיוצא באלה; אך לא יהא בהוראה זו כדי למנוע הטלת מס עסקים לגבי עבודות קבלניות.

(3) שר הפנים רשאי להתקין תקנות משלימות לביצוע סעיף זה.

מיום 23.8.1974

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 144 (ה"ח 1125)

(1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על חמשת אלפים לירות עשרת אלפים לירות לשנה לכל מקום שבו האדם עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והוא, אף אם המקום הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של חמשת אלפים לירות עשרת אלפים לירות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, לפי המבחנים הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות המחזור, וכם מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחרים שיש בהם כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק – הכל לפי שייקבע בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים.

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

מיום 4.11.1976

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 2 (ה"ח 1208)

(1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על עשרת אלפים לירות עשרים אלף לירות לשנה לכל מקום שבו האדם עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והוא, אף אם המקום הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של עשרת אלפים לירות עשרים אלף לירות לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, לפי המבחנים הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות המחזור, וכם מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחרים שיש בהם כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק – הכל לפי שייקבע בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים.

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

מיום 21.11.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"א מס' 989 מיום 21.11.1980 עמ' 22 (ה"ח 1474)

3. (1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על עשרים אלף לירות עשרים אלף שקלים לשנה לכל מקום שבו האדם עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והוא, אף אם המקום הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2).

(2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים -

(א) מתוך כפיפות למכסימום של עשרים אלף לירות עשרים אלף שקלים לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) – להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי- העזר, או על סוגים אט תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של סעיף-קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי-מס שונים בסולם מודרג, לפי המבחנים הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות המחזור, וכם מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחרים שיש בהם כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק – הכל לפי שייקבע בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים.

(ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוק-העזר, או האותם שיעורים ובאותם תאריכים שיהיו עשויים להינקב כך.

(2א) על אף האמור בסעיף קטן (1) לא יוטל מס עסקים לגבי מלאכה או עסק שאין להם בתחום הרשות המקומית מקום כגון בית מלאכה, בית-חרושת, משרד, חנות, מחסן, מיתקן, תחנה להעלאת נוסעים, או מקום כיוצא באלה; אך לא יהא בהוראה זו כדי למנוע הטלת מס עסקים לגבי עבודות קבלניות.

(2ב) (א) בסעיף קטן זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(ב) עלה המדד שפורסם בחודש ינואר של שנה פלונית (להלן - המדד החדש) לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1981 (להלן - המדד היסודי), יוגדל ב-1 באפריל של אותה שנה סכום המס המירבי, האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; סכום מוגדל כאמור יעוגל כלפי מטה למאת השקלים הקרובים;

(ג) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את סכום המס המירבי כפי שהוא הוגדל עקב עליית המדד.

  (2ג) (א) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) עד (2ב) ובחוקי עזר של הרשויות המקומיות, אם בסיס תשלום המס לפי חוק העזר (להלן - הבסיס) הוא אחד מאלה המפורטים להלן, לא יחוייב אדם בשל כל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק בסכום מס העולה על שיעורים אלה:

(1) אם הבסיס הוא סכום המחזור השנתי של העסק - 0.6% מסכום המחזור;

(2) אם הבסיס הוא שכר העבודה הכולל ששילם העוסק - 1% מהשכר;

(3) אם הבסיס הוא מספר המועסקים - 2% מהשכר הממוצע השנתי של השכירים במשק, בשל כל מועסק.

(ב) בסעיף קטן זה, "השכר הממוצע השנתי של השכירים במשק" - השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החדשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-1 בינואר שלפני שנת הכספים שלגביה הוטל החיוב במס, בעיגול לשקל הקרוב, כפול 4.

(3) שר הפנים רשאי להתקין תקנות משלימות לביצוע סעיף זה.

בקשה לבית דין למס עסקים צו 1948 (תיקון מס' 4)  תשי"ח-1958

3א.     (1)  רשות מקומית המטילה מס עסקים תקים בית דין למס עסקים שידון ויחליט בבקשות אדם אשר –

(א)   נמסרה לו הודעה הדורשת ממנו לשלם כל מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי לפי כל חוקי עזר שהותקנו על פי פקודה זו, וכן

(ב)   מבקש בכתב, תוך ארבעה עשר יום ממסירת הודעה כזאת, מבית הדין למס עסקים האמור לבטל או לשנות אותה הודעה מתוך כל אחד מן הטעמים הבאים:-

(1)    שאין עליו לשלם שום מס, או שעליו לשלם סכום מס שונה מזה שנדרש לשלמו או,

(2)    שנדרש לשלם מס בגין מלאכה או עסק שאינם המלאכה או העסק שהוא עוסק בהם, או

(3)    שהוא נפגע באופן אחר ע"י הדרישה שנדרשה ממנו לשלם את המס.

(תיקון מס' 4) תשי"ח-1958

           (2)  הובאו בפני בית הדין במהלך הדיון בבקשה לפי סעיף זה ראיות שלא היו בתחום ידיעתה של הרשות המקומית שעה שנקבע שיעור המס שבהודעה בדבר תשלום המס, רשאי בית הדין, לפי בקשת הרשות המקומית או נציגה, להגדיל את שיעור המס, אם חומר הראיות האמור מצדיק זאת.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 35 (ה"ח 323)

3א. (1) רשות מקומית המטילה מס עסקים תקים בית דין למס עסקים שידון ויחליט בבקשות אדם אשר

(א) נמסרה לו הודעה הדורשת ממנו לשלם כל מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי לפי כל חוקי עזר שהותקנו על פי פקודה זו, וכן

(ב) מבקש בכתב, תוך ארבעה עשר יום ממסירת הודעה כזאת, מבית הדין למס עסקים האמור לבטל או לשנות אותה הודעה מתוך כל אחד מן הטעמים הבאים: -

(1) שאין עליו לשלם שום מס, או שעליו לשלם סכום מס שונה מזה שנדרש לשלמו או,

(2) שנדרש לשלם מס בגין מלאכה או עסק שאינם המלאכה או העסק שהוא עוסק בהם, או

(3) שהוא נפגע באופן אחר ע"י הדרישה שנדרשה ממנו לשלם את המס.

(2) הובאו בפני בית הדין במהלך הדיון בבקשה לפי סעיף זה ראיות שלא היו בתחום ידיעתה של הרשות המקומית שעה שנקבע שיעור המס שבהודעה בדבר תשלום המס, רשאי בית הדין, לפי בקשת הרשות המקומית או נציגה, להגדיל את שיעור המס, אם חומר הראיות האמור מצדיק זאת.

הרכב בית הדין למס עסקים צו 1948

3ב.     (1)  בית דין למס עסקים יורכב משלושה חברים, שנים מהם יתמנו ע"י הרשות המקומית ואחד ע"י הממונה על המחוז.

           (2)  ראש מועצת העיריה או נשיא המועצה המקומית המקיימים בית דין למס עסקים כזה, הכל לפי הענין, ימנו אחד מחברי בית הדין למס עסקים להיות יושב ראש שלו.

           (3)  לחברי בית הדין למס עסקים שנתמנו לפי סעיף קטן (1) ישולם שכר מקופת הרשות המקומית, כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית באישורו של הממונה על המחוז, או אם הרשות המקומית אינה קובעת כל שכר, כפי שייקבע ע"י הממונה על המחוז.

           (4)  כל אדם החפץ לפנות בבקשה לבית דין למס עסקים ישלם אותה אגרה ויפקיד אותו סכום על חשבון הוצאות בקשר לבקשתו, כפי שיקבע על ידי הרשות המקומית, באישורו של הממונה על המחוז.

           (5)  כל הבקשות שהובאו לפני בית דין למס עסקים לפי הוראות פקודה זו, יוכרע בהן ברוב דעות חברי בית הדין;

           בתנאי שבית הדין למס עסקים ייחשב למורכב כראוי אם, בשעת שמיעת כל בקשה בכל ישיבה שלו, נוכחים היושב ראש וחבר אחד אחר שלו, ואילו במקרה של חילוקי דעות בין היושב ראש והחבר האחר האמור, יישמע הענין מחדש בפני בית הדין כשהוא מורכב משלשה חברים כאמור לעיל.

           (6)  בית הדין למס עסקים ישמע כל מבקש שבקשתו הוגשה בהתאם לסעיף 3א ושבגינה שולמו כל אגרה או פקדון הקבועים בסעיף (4) של סעיף זה, ואשר מבקש שמיעה, וכן כל אדם אחר מטעם מבקש כזה, וכן, בין אם אותו מבקש, מבקש שמיעה, ובין אם לא, הרשות המקומית או נציגה יהיו רשאים להשמיע את דבריהם, ובית הדין למס עסקים רשאי לשמוע אותם עדים ולדרוש הצגת אותם מסמכים, כפי שימצא לנחוץ.

(תיקון מס' 4) תשי"ח-1958

           (7)  בית הדין למס עסקים יתן נימוקים להחלטתו, ויושב ראש בית הדין יודיע עליה בכתב לרשות המקומית ולכל מבקש.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 36 (ה"ח 323)

החלפת סעיף קטן 3ב(7)

ערעור לבית המשפט המחוזי (תיקון מס' 4)  תשי"ח-1958

3בא.   (1)  בעל דין הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת בית הדין, זכאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

           (2)  ערעורו של מי שהיה מבקש בבית הדין לא יישמע אלא אם הוכיח המערער כי לפני הגשת הערעור שילם לפחות מחצית השיעור של מס העסקים המגיע ממנו אותה שעה, לפי החלטת בית הדין, או את שיעור מס העסקים שנתחייב בו בתאריך המקביל בשנת הכספים הקודמת, אם נתחייב, הכל לפי הסכום הקטן יותר.

           (3)  הערעור יוגש תוך שלושים יום מיום שנמסרה למערער ההודעה על ההחלטה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה.

           (4)  משהודיעו לבית הדין למס עסקים על הערעור, יעביר יושב ראש בית הדין לבית המשפט כל חומר שהשתמש בו בית הדין בקשר לנושא הערעור.

           (5)  הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה כאמור בתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938.

           (6)  בית המשפט הדן בערעור יהיה של שופט יחיד.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 36 (ה"ח 323)

הוספת סעיף 3בא

חובת תשלום מס כל עוד בקשה תלויה ועומדת צו 1948 (תיקון מס' 4) תשי"ח-1958

3ג.      (1)  כל אדם החייב לשלם כל מס שהוטל לפי כל חוק עזר שהותקן עפ"י פקודה זו, חייב לשלם את סכום המס בתאריך בו חל זמן פרעונו, אף אם הגיש בקשה לבית הדין למס עסקים לפי סעיף 3א וטרם הוכרע בבקשתו באותו תאריך:

           בתנאי כי, מקום שניתנה החלטה ע"י בית הדין למס עסקים שאין עליו לשלם שום מס, או שעליו לשלם סכום מס שונה מהסכום ששולם ע"י אותו אדם, הסכום ששולם על ידו, או ההפרש, אם ישנו הפרש כזה, הכל לפי הענין, יוחזר – אם שולם יותר מדי על ידו, או – אם שולם פחות מדי על ידו – יהיה ניתן לתשלום ולגבייה כאילו היה פיגור מס.

(תיקון מס' 4) תשי"ח-1958

           (2)  רואים בקשה כאילו טרם הוכרע בה, כל עוד לא עברה תקופת הערעור לפי סעיף 3בא, ואם הוגש ערעור כאמור – כל עוד לא ניתן בו פסק דין סופי.

(תיקון מס' 4) תשי"ח-1958

           (3)  פסק דין סופי בערעור כאמור דינו, לענין תשלום ההפרש במס, כדין החלטה סופית של בית הדין למס עסקים.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 36 (ה"ח 323)

3ג. (1) כל אדם החייב לשלם כל מס שהוטל לפי כל חוק עזר שהותקן עפ"י פקודה זו, חייב לשלם את סכום המס בתאריך בו חל זמן פרעונו, אף אם הגיש בקשה לבית הדין למס עסקים לפי סעיף 3א וטרם הוכרע בבקשתו באותו תאריך:

בתנאי כי, מקום שניתנה החלטה ע"י בית הדין למס עסקים שאין עליו לשלם שום מס, או שעליו לשלם סכום מס שונה מהסכום ששולם ע"י אותו אדם, הסכום ששולם על ידו, או ההפרש, אם ישנו הפרש כזה, הכל לפי הענין, יוחזר - אם שולם יותר מדי על ידו, או - אם שולם פחות מדי על ידו - יהיה ניתן לתשלום ולגבייה כאילו היה פיגור מס.

(2) רואים בקשה כאילו טרם הוכרע בה, כל עוד לא עברה תקופת הערעור לפי סעיף 3בא, ואם הוגש ערעור כאמור - כל עוד לא ניתן בו פסק דין סופי.

(3) פסק דין סופי בערעור כאמור דינו, לענין תשלום ההפרש במס, כדין החלטה סופית של בית הדין למס עסקים.

חוקי עזר המתייחסים לבקשות למועצה צו 1948

3ד.     מקום שהוקם ע"י איזו רשות מקומית בית דין למס עסקים לפי הוראות סעיף 3א, באישורו של הממונה על המחוז, תפורסם הודעה על כך ברשומות ע"י אותה רשות מקומית, ומפרסום הודעה כזו, לא יהיה מותר לאותה רשות מקומית להתקין כל חוקי עזר המתקינים הוראות בדבר ערעורים נגד כל החלטה של אותה רשות מקומית בגין, או ביחס אל, מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי, או בדבר בקשות בקשר לכל החלטה כזו, או בדבר עיון מחדש בה, וכל חוקי עזר כאלה שהותקנו ע"י אותה רשות מקומית לפני תאריך הפרסום של הודעה כזו ובעלי תוקף סמוך לפני תאריך זה, תקפם יחדל למן תאריך זה:

           בתנאי כי –

(1)   מקום שלפני תאריך הפרסום של הודעה כזו, כאמור לעיל, איזה אדם פנה לרשות המקומית בבקשה להחלטה בגין התחייבותו לשלם כל מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי בהתאם לכל חוקי עזר שהותקנו ע"י הרשות המקומית עפ"י פקודה זו, תעיין הרשות המקומית בדבר ותתן החלטה בבקשה כזו; וכן

(2)   הוראות סעיף זה לא תחולנה על כל חוק עזר המתקין על דבר הפחתת מס, או וויתור עליו, ע"י רשות מקומית מחמת ענין של כל אדם החייב לשלם כל מס המוטל ע"י אותה רשות מקומית.

הנחה או ויתור (תיקון מס' 4)  תשי"ח-1958

4.    רשות מקומית רשאית להפחית את סכום המס או לוותר עליו, בשים לב למצבו החמרי של החייב בו, או בגלל סיבה אחרת שתאושר על ידי שר הפנים.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 36 (ה"ח 323)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

מחילה על מס או מתן הנחה ממנו מחמת עוני

4. רשות מקומית רשאית – באישורו של מושל המחוז – למחול על מס כל-שהוא, שהטילה אותו אותה רשות מקומית לפי הפקודה הזאת, או לתת הנחה ממנו, מחמת עניו של אדם כל-שהוא החייב בתשלום אותו מס.

גביית מס (תיקון מס' 1)  תש"ט-1949 (תיקון מס' 4)  תשי"ח-1958

5.    הוראות פקודת העיריות, 1934, בדבר גביית ארנונות שהטילה אותן מועצת עיריה לפי הפקודה ההיא, וכן בדבר הטלת קנס פיגורים, משלוח הודעות ומסירת מסמכים תחולנה בשינויים המתאימים על גביית מס כלשהו שתטיל אותה רשות מקומית לפי הפקודה הזאת, ולצורך הטלתן של ההוראות ההן על גביית מס כלשהו, שתטיל אותו כך מועצה מקומית, ייחשבו סמכויותיו של ראש העיריה - לפי ההוראות הנ"ל – כאילו הן מסורות לנשיא המועצה המקומית.

מיום 7.6.1949

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ט מס' 10 מיום 7.6.1949 עמ' 43 (ה"ח 6)

5. הוראות פקודת העיריות, 1934, בדבר גביית ארנוניות, שהטילה אותן מועצת עיריה לפי הפקודה ההיא, וכן בדבר הטלת קנס פיגורים, תחולנה בשינויים המתאימים על גביית מס כלשהו שתטיל אותה רשות מקומית לפי הפקודה הזאת, ולצורך הטלתן של ההוראות ההן על גביית מס כלשהו, שתטיל אותו כך מועצה מקומית, ייחשבו סמכותיו  של ראש העיריה - לפי ההוראות הנ"ל - כאילו הן מסורות לנשיא המועצה המקומית.

מיום 9.1.1958

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 36 (ה"ח 323)

5. הוראות פקודת העיריות, 1934, בדבר גביית ארנוניות, שהטילה אותן מועצת עיריה לפי הפקודה ההיא, וכן בדבר הטלת קנס פיגורים, משלוח הודעות ומסירת מסמכים, תחולנה בשינויים המתאימים על גביית מס כלשהו שתטיל אותה רשות מקומית לפי הפקודה הזאת, ולצורך הטלתן של ההוראות ההן על גביית מס כלשהו, שתטיל אותו כך מועצה מקומית, ייחשבו סמכותיו של ראש העיריה - לפי ההוראות הנ"ל - כאילו הן מסורות לנשיא המועצה המקומית.

ביטול

6.    פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1944, מבוטלת בזה.* פורסמה ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945, תוס' 1, עמ' (ע) 115, (א) 152.

תוקנה ע"ר מס' 1659 מיום 8.4.1948, תוס' 2, (א) 513.

ס"ח תש"ט מס' 10 מיום 7.6.1949 עמ' 43 (ה"ח תש"ט מס' 6 עמ' 39) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשי"ב מס' 107 מיום 28.8.1952 עמ' 296 (ה"ח תשי"ב מס' 124 עמ' 264) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשט"ז מס' 199 מיום 8.3.1956 עמ' 38 (ה"ח תשט"ז מס' 258 עמ' 76) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשי"ח מס' 240 מיום 9.1.1958 עמ' 35 (ה"ח תשי"ח מס' 323 עמ' 50) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 8 לענין תחולה.

ס"ח תשכ"ז מס' 485 מיום 1.11.1966 עמ' 2 (ה"ח תשכ"ו מס' 699 עמ' 148) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשל"ד מס' 745 מיום 23.8.1974 עמ' 144 (ה"ח תשל"ד מס' 1125 עמ' 211) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 2 (ה"ח תשל"ו מס' 1252 עמ' 344) – תיקון מס' 7. תוקן ס"ח תשמ"א מס' 989 מיום 21.11.1980 עמ' 23 (ה"ח תש"ם מס' 1474 עמ' 354) – תיקון מס' 7 (תיקון) בסעיף 3 לתיקון מס' 8.

ס"ח תשמ"א מס' 989 מיום 21.11.1980 עמ' 22 (ה"ח תש"ם מס' 1474 עמ' 354) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

[1] סמכויות הנציב העליון זו הועברו לשר הפנים: י"פ תשי"א מס' 190 מיום 27.9.1951 עמ' 1367.