נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט"ו-1954

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – ארנונה

בטחון – צה"ל – נכים

בטחון – צה"ל – חיילים

בטחון – משטרה – נכים

בטחון – בתי סוהר – שירות בתי הסוהר

בריאות – נכים – נכי צה"ל

בריאות – נכים – נכי המשטרה והשב"ס

בריאות – נכים – נכי המלחמה בנאצים

מסים – מסי שלטון מקומי – ארנונה – הנחה,פטור

תוכן ענינים

2

Go

שאירים לענין סעיף 3

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט"ו-1954*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953, הנני מתקין תקנות אלה:

שאירים לענין סעיף 3(7) לחוק

1.    לענין סעיף 3(7) לחוק, אלה הם שאריו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בסעיף 3(3) לחוק:

(1)   מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה;

(2)   מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה;

(3)   ילדו שלא מלאו לו 18 שנה ואשר אינו עומד ברשות עצמו, ובכלל זה ילד חורג, ילד מאומץ ונכד שכל פרנסתו היתה עליו בשעת מותו;

(4)   הורה אם סמוך למותו של הנפטר היה סמוך על שולחנו.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט"ו-1954".

כ"ב בחשון תשט"ו (18 בנובמבר 1954)                  ישראל רוקח

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשט"ו מס' 487 מיום 2.12.1954 עמ' 211.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות