חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז-1956

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – הסמכה מיוחדת

תוכן ענינים

2

Go

איסור גידול חזיר והחזקתו ומכירת בשר חזיר ומוצריו

סעיף 1

2

Go

תחולת האיסור

סעיף 2

2

Go

סמכויות עזר

סעיף 3

2

Go

עונשין

סעיף 4

2

Go

שמירת סמכויות

סעיף 5

2

Go

אישור חוקי עזר

סעיף 6


חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז-1956*

איסור גידול חזיר והחזקתו ומכירת בשר חזיר ומוצריו (תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962

1.    על אף האמור בכל דין אחר, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיגביל או יאסור מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה.

מיום 23.7.1963

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 377 מיום 2.8.1962 עמ' 106 (ה"ח 499)

1. על אף האמור בכל דין אחר, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיגביל או יאסור גידול חזירים והחזקתם ומכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה.

תחולת האיסור

2.    רשות מקומית רשאית להטיל הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1 על כל אזור שיפוטה או על חלק מסויים ממנו, ובלבד שיחולו על כל האוכלוסיה באותו אזור או באותו חלק ממנו.

סמכויות עזר

3.    הטילה רשות מקומית הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1, רשאית היא לקבוע בחוק העזר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם והחרמתם של חזיר, וכן של בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה, אשר ההגבלה או האיסור חלים עליהם.

עונשין

4.    ענשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי חוק זה כענשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי פקודת העיריות, 1934, או לפי פקודת המועצות המקומיות, 1941, הכל לפי הענין.

שמירת סמכויות

5.    חוק זה בא להוסיף על הסמכויות הנתונות לרשות מקומית לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

אישור חוקי עזר

6.    חוק עזר שנעשה על ידי רשות מקומית ונתפרסם ברשומות לפני תחילת חוק זה ואשר היה נעשה כדין אילו חוק זה היה בתקפו אותה שעה, רואים אותו כאילו נעשה כדין, אך לא יובא אדם בפלילים בשל עבירה על חוק עזר כאמור שנעברה לפני תחילת חוק זה.

                                                                                     דוד בן-גוריון

                                                                                                                  ראש הממשלה

                             יצחק בן-צבי

                                       נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשי"ז מס' 211 מיום 6.12.1956 עמ' 16 (ה"ח תשט"ז מס' 273 עמ' 165).

תוקן  ס"ח תשכ"ב מס' 377 מיום 2.8.1962 עמ' 106 (ה"ח תשכ"ב מס' 499 עמ' 110) – תיקון מס' 1 בסעיף 10 לחוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962; תחילתו ביום 23.7.1963.