תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), תש"ך-1959

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – הקניית רכוש ציבורי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

בתי משפט וסדרי דין – ראיות

תוכן ענינים

2

Go

תחולה

סעיף 1

2

Go

תעודת שר הפנים - ראיה

סעיף 2

2

Go

שאלות לשר הפנים במקום עדות

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4


 תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), תש"ך-1959*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי"ח-1958, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

תחולה

1.    סדרי הדין החלים על הליכים בבתי המשפט המחוזיים בענינים אזרחיים יחולו על הליכים לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי"ח-1958, בשינויים המחוייבים לפי הענין ובשינויים האמורים בתקנות אלה.

תעודת שר הפנים – ראיה

2.    תעודת שר הפנים המעידה, בנוסח המפורש בתוספת, כי נכס פלוני נמנה עם אחד מסוגי הנכסים המפורטים בסעיף 2(א) לחוק, תהא ראיה-לכאורה על כך.

שאלות לשר הפנים במקום עדות

3.    (א)  בית המשפט לא יזמין את שר הפנים להעיד לפניו; אולם בתובענה לפי הסעיפים 8 או 13(ג) לחוק רשאי התובע להגיש לבית המשפט בכתב שאלות ערוכות אל שר הפנים לתשובה, ובית המשפט רשאי להורות על אילו מן השאלות חייב שר הפנים להשיב.

           (ב)  אין חובה שתשובתו של שר הפנים לשאלות תהיה בשבועה או בדרך הקבועה בסעיף 37 לפקודת העדות.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), תש"ך-1959".

התוספת

(תקנה 2)

תעודה

           בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), תש"ך-1959, אני מאשר לאמור:

הנכס המתואר להלן

הנמצא בו הרשום בלשכת רישום מקרקעין בכחלקה/ות בגוש (בדף לספר) הוא

(1)      נכס המשמש/ששימש* את השירות הציבורי המתואר להלן

והוא נכס שלאשר

מלא(ו) למעשה בתחום עירית/המועצה המקומית*

לפני הקמתה את התפקיד של רשות מקומית*, מלא(ו) למעשה בתחום

*מחק את הטעון מחיקה.

 

עירית/המועצה המקומית*לפני הקמתה/לפני יום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948)* תפקיד מתפקידיה של רשות מקומית וזהו התפקיד

בהיקף או בדרך שרשות מקומית נוהגת למלא תפקיד כזה/בדומה להיקף או לדרך שרשות מקומית נוהגת למלא תפקיד כזה*;

(2)      קרקע מסוג מתרוכה שתחום עירית/המועצה המקומית* המשמשת במיוחד את צרכי התושבים של תושבי העיריה/המועצה המקומית*, ואלה הם הצרכים

(3)      נכס שנרכש/שהוקם* למטרה ציבורית שהיא לטובת תושבי עירית/המועצה המקומית* מכספי ציבור/ממתנה/מהנחלה*, כמפורט להלן לפני הקמת העיריה/המועצה המקומית/לפני יום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948)*.

------------

*מחק את הטעון מחיקה.

          ניתן היום/                                                          

                                                                                                   שר הפנים

י"ט בכסלו תש"ך (20 בדצמבר 1959)                       פנחס רוזן

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תש"ך מס' 971 מיום 31.12.1959 עמ' 428.