חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – אגרות והיטלים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

שיעור תוספת אגרה

סעיף 2

2

Go

דין תוספת האגרה

סעיף 3

2

Go

תשלום לרשות המקומית

סעיף 4

2

Go

חלקה בין מספר רשויות מקומיות

סעיף 5

2

Go

ביול של מכתב הקצאה

סעיף 6

2

Go

ביטול

סעיף 7

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 8

2

Go

תחילה

סעיף 9


חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959*

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית;

           "אגרת העברת מקרקעין" –

(1)   אגרה לפי הפרטים 1, 2, 3(א) ו-(ב), 5, 6, 8(א) ו-16 לתוספת לתקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956;

(2)   מס בולים המשתלם לפי הקטע האחרון של פרט 23, לפי פרט 32(3ב) או לפי פרט 37(ג) לפקודת מס הבולים.

שיעור תוספת אגרה

2.    החייב בתשלום אגרת העברת מקרקעין ישלם ביחד עם האגרה האמורה תוספת אגרה לטובת הרשויות המקומיות בשיעור של מחצית אגרת העברת המקרקעין שהוא משלם כאמור (להלן - תוספת אגרה).

דין תוספת האגרה

3.    דין תוספת האגרה לכל דבר כדין אגרת העברת המקרקעין שעליה היא משתלמת אם אין הוראה אחרת בחוק זה.

תשלום לרשות המקומית

4.    תוספת האגרה שגבה האוצר תשולם לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין שעליהם משתלמת אגרת ההעברה, ובאין רשות מקומית כזאת - כפי שייקבע בתקנות.

חלקה בין מספר רשויות מקומיות

5.    היו המקרקעין שעליהם שולמה תוספת אגרה בתחומן של מספר רשויות מקומיות, תחולק התוספת בין אותן הרשויות, לכל אחת לפי שווי המקרקעין שבתחומה; היה חלק מהמקרקעין מחוץ לתחומה של כל רשות מקומית - יהא החלק היחסי של התוספת החל על אותם המקרקעין משתלם כפי שייקבע בתקנות.

ביול של מכתב הקצאה

6.    מס בולים על מכתב הקצאת מניות החייב בתוספת אגרה ישולם דרך הטבעה על אף האמור בפקודת מס הבולים.

ביטול

7.    חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש"י-1950 - בטל.

ביצוע ותקנות

8.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

9.    תחילתו של חוק זה היא בתום שלושים יום מיום קבלתו בכנסת.

                                      דוד בן-גוריון            ישראל בר-יהודה

                                                   ראש הממשלה                        שר הפנים

      יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשי"ט מס' 278 מיום 9.4.1959 עמ' 82 (ה"ח תשי"ט מס' 369 עמ' 124).