תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), תשי"ט-1959

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – אגרות והיטלים

תוכן ענינים

2

Go

תשלום לממונה על המחוז

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), תשי"ט-1959*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5 ו-8 לחוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

תשלום לממונה על המחוז

1.    (א)  תוספת האגרה שגבה האוצר כשהמקרקעין שעליהם משתלמת אגרת ההעברה נמצאים מחוץ לתחום רשות מקומית תשולם לממונה על המחוז שבתחומו נמצאים המקרקעין.

           (ב)  היה חלק מהמקרקעין שעליהם שולמה תוספת אגרה מחוץ לתחומה של רשות מקומית, ישולם החלק היחסי של התוספת החל על אותם מקרקעין לממונה על המחוז שבתחומו נמצא החלק האמור של המקרקעין.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז), תשי"ט-1950".

י"ג בניסן תשי"ט (21 באפריל 1959)                   ישראל בר-יהודה

                                                                                                   שר הפנים

אני מסכים.

                          לוי אשכול

                                    שר האוצר* פורסמו ק"ת תשי"ט מס' 904 מיום 30.4.1959 עמ' 1334.