נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (מענק לשארים), תש"ך-1960

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – גימלאות נושאי משרה

תוכן ענינים

2

Go

מענק

סעיף 1

2

Go

מענק לאלמנה או לאלמן

סעיף 2

2

Go

מענק ליתומים

סעיף 3

2

Go

מענק לשאירים אחרים

סעיף 4

2

Go

השם

סעיף 5


תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (מענק לשארים), תש"ך-1960*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-31 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

מענק

1.    בתקנות אלה "מענק" - המענק שישולם לשאיריו של ראש רשות לרגל פטירתו, לפי סעיף 15 לחוק.

מענק לאלמנה או לאלמן

2.    הניח ראש הרשות שנפטר אלמנה בלבד או הניחה ראש הרשות בעל בלבד שאינו מסוגל לכלכל עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו ועיקר פרנסתו היתה על הנפטרת (להלן - אלמן), ישולם לה או לו מענק, ואם הניח או הניחה גם ילדים כאמור בסעיף 12 (3) לחוק (להלן - יתומים), ישולם לה או לו מחציתו. הניח ראש הרשות אלמנות, יחולק ביניהן המענק המגיע לאלמנה בחלקים שווים.

מענק ליתומים

3.    הניח ראש הרשות יתומים, יחולק ביניהם המענק, לאחר ניכוי החלק המגיע לאלמנה או לאלמן, בשיעורים שיחסם לכל המענק המגיע ליתומים כיחס מספר החדשים השלמים שנותרו לכל אחד מהם מיום פטירת ראש הרשות ועד להגיעו לגיל 18, למספר החדשים שנותרו כאמור לכל היתומים יחדיו.

           לענין סעיף זה דין יתום שהוא נכה וכן דין יתום שהגיע לגיל 18 אך אין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו - כדין יתום שנולד ביום פטירת ראש הרשות.

מענק לשאירים אחרים

4.    לא הניח ראש הרשות אחריו לא אלמנה או אלמן ולא יתומים, יחולק המענק בין שאיריו האחרים בחלקים שווים.

השם

5.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (מענק לשאירים), תש"ך-1960".

ט' בשבט תש"ך (7 בפברואר 1960)                    חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תש"ך מס' 988 מיום 18.2.1960 עמ' 737.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות