נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ב-1962

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – הסדרת השמירה – ועדת ערר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מקום הגשת ערר

סעיף 2

2

Go

מועד להגשת ערר

סעיף 3

2

Go

חתימת הערר

סעיף 4

2

Go

עותק למשיב

סעיף 5

2

Go

קביעת מועד לשמיעת הערר

סעיף 6

2

Go

ייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה

סעיף 7

2

Go

שמיעת הערר

סעיף 8

2

Go

התייצבות בעלי הדין

סעיף 9

2

Go

דחיית הדיון

סעיף 10

2

Go

הגשת תצהיר

סעיף 11

2

Go

התייצבות לחקירה שכנגד

סעיף 12

3

Go

תצהיר כראיה

סעיף 13

3

Go

פרטים נוספים

סעיף 14

3

Go

מועד למתן החלטה

סעיף 15

3

Go

החלטת הועדה

סעיף 16

3

Go

מסירת העתק ההחלטה

סעיף 17

3

Go

מיזוג עררים

סעיף 18

3

Go

השם

סעיף 19


תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ב-1962*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 12 לחוק;

           "משיב" - יושב ראש רשות שמירה שנקבעה בהתאם לסעיף 5(א) לחוק על ידי רשות מקומית או אם לא נקבעה רשות שמירה כאמור - הממונה על השמירה כאמור בסעיף 5(ב) לחוק;

           "רשות מקומית" - רשות מקומית לרבות ישוב שבתחומו נמצא מקום מגוריו של העורר;

           "החלטה" - החלטה בדבר הטלת חובת השמירה על העורר.

מקום הגשת ערר

2.    כתב ערר יש להגיש במשרד המינהל המחוזי של המחוז או של הנפה שבהם נמצא מקום מגוריו של העורר.

מועד להגשת ערר

3.    כתב ערר יוגש בשני עותקים תוך חמישה ימים מיום שבו נמסרה ההחלטה לעורר או מיום שבו הוצגה ההחלטה במשרדי רשות מקומית; לא הוגש כתב ערר בזמן האמור והועדה סבורה כי היתה לעורר סיבה סבירה להגשתו באיחור, רשאית הועדה להאריך את המועד להגשת כתב הערר לתקופה שתקבע.

חתימת הערר

4.    כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא כוחו.

עותק למשיב

5.    הוגש כתב ערר יישלח למשיב עותק אחד של כתב הערר.

קביעת מועד לשמיעת הערר

6.    יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמירת הערר; הזמנות יישלחו לעורר ולמשיב לפחות חמישה ימים לפני המועד האמור.

ייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה

7.    הממונה על השמירה כאמור בסעיף 5(ב) לחוק יכול להיות מיוצג לפני הועדה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

שמיעת הערר

8.    הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.

התייצבות בעלי הדין

9.    לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח שההזמנה נמסרה לו, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.

דחיית הדיון

10.   הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו, לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.

הגשת תצהיר

11.   הועדה רשאית לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך.

התייצבות לחקירה שכנגד

12.   רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר בהתאם לתקנה 11, יודיע על כך בכתב לבעל הדין השני שלושה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב ראש הועדה.

תצהיר כראיה

13.   הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנה 12, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.

פרטים נוספים

14.   הועדה רשאית להורות לעורר או למשיב להגיש פרטים נוספים הדרושים לבירור הערר.

מועד למתן החלטה

15.   הועדה תדון ותפסוק בערר תוך שלושים יום מהיום שבו הוגש כתב הערר.

החלטת הועדה

16.   החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש ושני חבריה.

מסירת העתק ההחלטה

17.   העתק מאושר של החלטת הועדה יישלח לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.

מיזוג עררים

18.   הועדה רשאית לאחד עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם –

(1)   אם העררים הוגשו על החלטה אחת, או

(2)   אם כרוכות בהם אותן בעיות משפטיות או עובדתיות, או בעיות משפטיות או עובדתיות דומות.

השם

19.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ב-1962".

ט' באייר תשכ"ב (13 במאי 1962)                             דב יוסף

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשכ"ב מס' 1313 מיום 24.5.1962 עמ' 1948.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות