נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (ויתור על גימלאות), תשכ"ב-1962

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – גימלאות נושאי משרה

תוכן ענינים

2

Go

ויתור על גימלאות

סעיף 1

2

Go

ביטול

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3

2

Go

תוספת


תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (ויתור על גימלאות), תשכ"ב-1962*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-31 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

ויתור על גימלאות

1.    רצה ראש רשות לוותר על גימלאות שהוא או שאיריו זכאים להם, ימסור על כך הודעה בכתב, לפי הטופס שבתוספת, עם היבחרו לכהונתו, ולא יאוחר משלושה חדשים מיום שנכנס לתפקידו, ויצרף אליה אישור בכתב, שלפיו הסכים מעבידו להמשך קיום זכותו וזכות שאיריו לגימלאות במקום העבודה שבו עבד ערב היבחרו.

ביטול

2.    תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (ויתור על גימלאות), תש"ך-1960 - בטלות.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (ויתור על גימלאות), תשכ"ב-1962".

תוספת

(תקנה 1)

[טופס הודעת ויתור על גימלאות]

ג' באב תשכ"ב (3 באוגוסט 1962)                     חיים משה שפירא

                                                                                              שר הפנים* פורסמו ק"ת תשכ"ב מס' 1353 מיום 23.8.1962 עמ' 2478.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות