נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1964

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב – ועדת ערר

תוכן ענינים

סעיף 2

פרטי הערר

Go

2

סעיף 3

מסירת טפסים

Go

2

סעיף 4

תשובת המשיב

Go

2

סעיף 5

החלטה על יסוד החומר שבכתב

Go

2

סעיף 6

קביעת מועד לשמיעת הערר

Go

2

סעיף 7

שמיעת טענות בעלי הדין

Go

2

סעיף 8

דיון שלא בפני בעלי הדין

Go

2

סעיף 9

הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב

Go

2

סעיף 9א

הוצאות

Go

2

סעיף 10

החלטת הועדה

Go

2

סעיף 11

העתק החלטה

Go

2

סעיף 12

מיזוג עררים

Go

3

סעיף 13

השם

Go

3


תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1964*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, אני מתקין תקנות אלה:

1.  בתקנות אלה –

          "ועדה" – ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 29 לחוק;

          "ערר" – ערר שהוגש על פי סעיף 30 לחוק.

פרטי הערר

2.    (א)  כתב הערר יכיל פרטים אלה:

(1)   שמו של העורר, משלח ידו, מענו והמען למסירת מסמכים;

(2)   התאריך שבו נמסרה דרישת תשלום לפי סעיף 28 לחוק;

(3)   הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו.

          (ב)  הערר יהיה חתום ביד העורר או ביד בא כוחו.

מסירת טפסים

3.    (א)  העורר יגיש לועדה את כתב הערר בארבעה עותקים.

          (ב)  הוגש כתב הערר לועדה, יימסר עותק למשיב.

תשובת המשיב

4.    (א)  המשיב רשאי להגיש לועדה, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו נמסר לו העתק כתב הערר, תשובה בכתב בשני עותקים.

          (ב)  התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא כוחו.

          (ג)   הוגשה תשובת המשיב, יימסר לעורר העתק מהתשובה.

החלטה על יסוד החומר שבכתב

5.    הודיע המשיב בתשובתו כי הוא מסכים לטענות העורר, תדון הועדה על יסוד החומר שבכתב.

קביעת מועד לשמיעת הערר

6.    התנגד המשיב בתשובתו לטענות העורר או החליטה הועדה להזמין את בעלי הדין, ייקבע – כתום עשרים יום מיום הגשת הערר או תוך שבעה ימים מיום מסירת תשובת המשיב, הכל לפי התאריך המוקדם – מועד לשמיעתו ותימסר לבעלי הדין על כך הודעה מוקדמת של עשרה ימים לפחות.

שמיעת טענות בעלי הדין

7.    (א)  הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענת המשיב.

          (ב)  הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב, ככל שהדבר ייראה לה.

דיון שלא בפני בעלי הדין

8.    בעלי הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו בפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר יחולו לגביהם הוראות אלה:

(1)  התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את הערר שלא בפני המשיב;

(2)  התייצב המשיב ולא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר.

הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב

9.    בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכתב הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת ששמיעת הנימוק שלא הוזכר כאמור דרושה לשם מיצוי הצדק.

הוצאות

9א.     הועדה רשאית לחייב אחד הצדדים בתשלום ההוצאות שנגרמו לצד השני, כולן או מקצתן.

מיום 10.12.1964

תק' תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1657 מיום 10.12.1964 עמ' 532

הוספת תקנה 9א

החלטת הועדה

10.  החלטת הועדה תהיה מנומקת; היא תיערך בכתב ותיחתם בידי חברי הועדה.

העתק החלטה

11.  העתקים מההחלטה, מאושרים ביד יושב ראש הועדה, יימסרו לעורר ולמשיב בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.

מיזוג עררים

12.  הועדה רשאית לאחד עררים, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם.

השם

13.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1964".

א' בחשון תשכ"ה (7 באוקטובר 1964)                                    דב יוסף

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1637 מיום 15.10.1964 עמ' 182.

תוקנו ק"ת תשכ"ה מס' 1657 מיום 10.12.1964 עמ' 532 – תק' תשכ"ה-1964.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות