נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (שכר חברי ועדת ערר), תשכ"ה-1964

עבודה – שכר ושעות עבודה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב – ועדת ערר

תוכן ענינים

2

Go

שכר חברי ועדת ערר

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (שכר חברי ועדת ערר), תשכ"ה-1964*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, אני מתקין תקנות אלה:

שכר חברי ועדת ערר

1.    לכל חבר ועדת ערר ישולם תמורת כל יום שבו השתתף בישיבות הועדה שכר של 20 לירות.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (שכר חברי ועדת ערר), תשכ"ה-1964".

י"ט בכסלו תשכ"ה (24 בנובמבר 1964)                     דב יוסף

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1657 מיום 10.12.1964 עמ' 533.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות