תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הודעה על בחירת ועדת בחירות

Go

3

סעיף 2

משלוח הזמנות

Go

3

סעיף 3

ישיבה לפי בקשת מנהל הבחירות

Go

3

סעיף 4

הזמנת מנהל הבחירות

Go

3

סעיף 5

תוכן הפרוטוקול

Go

3

סעיף 6

אישור הפרוטוקול

Go

3

סעיף 6א

מינוי חברי ועדות קלפי, יושבי ראש וסגנים

Go

3

סעיף 6ב

בקשת מידע וכתבי התחייבות

Go

3

סעיף 6ג

בקשות לתיקון פרטי בוחר

Go

3

סעיף 6ד

בדיקת הבקשות

Go

3

סעיף 7

חילופי גברי

Go

3

סעיף 8

מינוי משקיף

Go

4

סעיף 9

צורתה של רשימת מועמדים

Go

4

סעיף 10

הסכמת מועמד

Go

4

סעיף 11

הזמן והמקום להגשת רשימות מועמדים

Go

4

סעיף 12

התקשרות רשימות וביטולה

Go

4

סעיף 13

מעטפות הצבעה

Go

4

סעיף 14

פתקי ההצבעה

Go

4

סעיף 15

הקלפי

Go

4

סעיף 16

המנעול

Go

4

סעיף 17

הספקת ציוד

Go

4

סעיף 17א

איסור שימוש בטלפונים ניידים

Go

5

סעיף 17ב

היתר לעריכת מדגם

Go

5

סעיף 17ג

בקשות שונות למידגם במבנה אחד

Go

5

סעיף 17ד

בקשות לשינויים

Go

5

סעיף 17ה

הזדהות הדוגמים

Go

5

סעיף 17ו

מיקומה של קלפי המידגם

Go

5

סעיף 17ז

צורת קלפי המידגם

Go

5

סעיף 17ח

פניה להשתתפות במידגם

Go

5

סעיף 17ט

שמירת סודיות

Go

5

סעיף 17י

הפסקת מידגם

Go

6

סעיף 17יא

אריזת מעטפות פסולות

Go

6

סעיף 17יב

חתימה על מעטפות הצבעה

Go

6

סעיף 18

סגירת הקלפי

Go

6

סעיף 18א

תעודת זהות

Go

6

סעיף 19

מתן מעטפה

Go

6

סעיף 19א

רישום פרטי המלווים

Go

6

סעיף 20

סודיות ההצבעה

Go

6

סעיף 21

מחיקת שם מצביע

Go

6

סעיף 21א

בדיקת הפתקים בתא ההצבעה

Go

6

סעיף 21ב

סידורים לאנשים המוגבלים בניידות

Go

6

סעיף 22

סדר ספירת הקולות

Go

7

סעיף 23

ההכנות לספירת הקולות

Go

7

סעיף 24

מעטפות פסולות שנמצאו בקלפי

Go

7

סעיף 25

הטיפול במעטפות הצבעה של מוגבלי ניידות

Go

7

סעיף 27

קריאת הפתקים

Go

7

סעיף 29

קביעת התוצאות

Go

7

סעיף 29א

אריזת חומר ההצבעה העיקרי

Go

7

סעיף 30

פרוטוקול ועדת הקלפי

Go

7

סעיף 30א

העברת חומר ההצבעה לפקיד הבחירות

Go

7

סעיף 31

פרוטוקול מנהל בחירות

Go

8

סעיף 32

פרוטוקול ועדת הבחירות

Go

8

סעיף 32א

חלוקת חומר תעמולה

Go

8

סעיף 33

ערבון

Go

8

סעיף 34

חילוט חלקי של עירבון והחזרת יתרתו

Go

8

סעיף 35

הודעה על ערעור בחירות

Go

8

סעיף 36

החזרת עירבון

Go

8

סעיף 38

כשירות

Go

9

סעיף 39

כתב מינוי למזכיר

Go

9

סעיף 40

העברת המזכיר

Go

9

סעיף 41

שכר המזכיר

Go

9

סעיף 42

תפקידו של מזכיר

Go

9

סעיף 43

הצבעת שוטרים

Go

9

סעיף 44

פתק כפול

Go

9

סעיף 45

הפסקת הצבעה לשעת חירום

Go

9

סעיף 46

הודעה על הפסקה

Go

9

סעיף 47

משמורת

Go

9

סעיף 48

חידוש ההצבעה

Go

9

סעיף 49

השם

Go

9

תוספת

Go

10


תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33, 35, 50, 51, 52, 53, 61, 64, 66, 83 ו-100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

החלפת תקנות 1 עד 32

לנוסח התקנות טרם החלפתן

הודעה על בחירת ועדת בחירות תק' תשל"ג-1973

1.    ראש המועצה יודיע לשר הפנים (להלן - השר), על בחירת ועדת הבחירות לפי סעיף 24(ג) לחוק, על גבי טופס מספר 1 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 1

משלוח הזמנות תק' תשל"ג-1973

2.    הזמנה לישיבה של ועדת הבחירות, תיחתם ביד יושב ראש הועדה ותישלח על ידיו או מטעמו לכל חברי הועדה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 2

ישיבה לפי בקשת מנהל הבחירות תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

3.    לפי בקשתו של מנהל הבחירות יקרא יושב ראש ועדת הבחירות לישיבת הועדה, שתתקיים לא יאוחר מיומיים אחר תאריך הבקשה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 3

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

ישיבה לפי בקשת פקיד הבחירות מנהל הבחירות

3. לפי בקשתו של פקיד הבחירות מנהל הבחירות יקרא יושב ראש ועדת הבחירות לישיבת הועדה, שתתקיים לא יאוחר מיומיים אחר תאריך הבקשה.

הזמנת מנהל הבחירות תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

4.    הודעה על מועד הישיבה לפי תקנות 2 ו-3, תימסר גם למנהל הבחירות והוא רשאי להיות נוכח בה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 4

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

הזמנת פקיד הבחירות מנהל הבחירות

4. הודעה על מועד הישיבה לפי תקנות 2 ו-3, תימסר גם לפקיד הבחירות למנהל הבחירות והוא רשאי להיות נוכח בה.

תוכן הפרוטוקול תק' תשל"ג-1973

5.    בישיבה של ועדת הבחירות ירשום יושב ראש הועדה או מי שקבע לכך, פרוטוקול הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:

(1)   תאריך הישיבה ומקומה;

(2)   הודעת היושב ראש שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה בכתב, לפחות 24 שעות מראש;

(3)   שמות חברי הועדה ושמות נציגי רשימות מועמדים שאושרו ושאינן מיוצגות בועדה, המשתתפים בזכות דעה מייעצת;

(4)   סדר היום;

(5)   הצעות ההחלטה;

(6)   תוצאות ההצבעה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 5

אישור הפרוטוקול תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

6.    יושב ראש ועדת הבחירות יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו והעתקו יישלח לכל חברי הועדה ולמנהל הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 6

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

6. יושב ראש ועדת הבחירות יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו והעתקו יישלח לכל חברי הועדה ולפקיד הבחירות ולמנהל הבחירות.

מינוי חברי ועדות קלפי, יושבי ראש וסגנים תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

6א.     חברי ועדות קלפי, יושבי ראש הועדות וסגניהם ימונו בידי ועדת הבחירות במסירת כתבי מינוי, חתומים ביד יושב ראש ועדת הבחירות, לפי טפסים 1א ו-1ב שבתוספת.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

הוספת תקנה 6א

בקשת מידע וכתבי התחייבות תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

6ב.     (א)  בקשה של סיעה בכנסת, מפלגה וסיעה במועצת רשות מקומית לקבלת מידע –

(1)   לפי סעיף 16(ב)(1) לחוק, תוגש לפי טופס 1ג שבתוספת; בקשה לקבלת מידע כאמור של נציג רשימת מועמדים תוגש לפי טופס 1ד שבתוספת;

(2)   לפי סעיף 16(ב)(2) לחוק, תוגש לפי טופס 1ה שבתוספת; בקשה לקבלת מידע כאמור של נציג רשימת מועמדים תוגש לפי טופס 1ו שבתוספת.

           (ב)  לבקשה של מפלגה, של סיעה בכנסת ושל נציג רשימת מועמדים לקבלת מידע פנקס כמשמעותו בסעיף 16(א) לחוק, יצורף כתב התחייבות, חתום ביד בא-כוח מבקש המידע, לפי טופס 1ז שבתוספת; לבקשה כאמור של סיעה במועצת הרשות המקומית, יצורף כתב התחייבות, חתום בידי חברי הסיעה, לפי טופס 1ח שבתוספת; כן תצורף לכל בקשה לקבלת מידע פנקס, התחייבות חתומה ביד האחראי מטעם מבקש המידע לטיפול במידע, לפי טופס 1ט שבתוספת.

           (ג)   נציג רשימת מועמדים המגיש בקשה לקבלת מידע לפי סעיף 16(ב)(1) לחוק, יצרף לבקשתו, נוסף על כתבי ההתחייבות האמורים בתקנת משנה (ב), לפי טופס 1י שבתוספת, חתימות במספר הנדרש לפי סעיף 16(א) לחוק, של אנשים המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי רשימת המועמדים או מגישי הצעת המועמד לראש הרשות.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

הוספת תקנה 6ב

בקשות לתיקון פרטי בוחר תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

6ג.      (א)  בקשה של אדם –

(1)   לפי סעיף 17(א) לחוק, להכללתו בפנקס הבוחרים או לתיקון פרט מפרטי הרישום שלו בפנקס, תוגש לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, לפי טופס 1יא שבתוספת;

(2)   לפי סעיף 18(ב) לחוק, תוגש לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות לפי טופס 1יב שבתוספת.

           (ב)  בקשה של חבר מועצת רשות מקומית לפי סעיפים 17(ב) ו-18(א) לחוק, שלא לכלול אדם מסוים בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית או להוציא את שמו של בוחר מרשימת בוחרים אחת ולכללו ברשימת בוחרים אחרת, תוגש לשר, באמצעות המפקח על הבחירות, לפי טופס 1יג שבתוספת.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1086

הוספת תקנה 6ג

בדיקת הבקשות תק' תשס"ד-2004

6ד.     (א)  השר רשאי למנות בודק מקצועי, לבדיקת בקשות שהוגשו לפי סעיפים 17(ב) ו-18(א) לחוק; בודק כאמור יהיה משפטן.

           (ב)  הבודק ימיין את הבקשו שהתקבלו, יבדוק את הראיות שצורפו לבקשות וימליץ לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, האם לקבל את הבקשה או לדחותה.

מיום 27.5.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317 מיום 27.5.2004 עמ' 556

הוספת תקנה 6ד

חילופי גברי תק' תשל"ג-1973

7.    הודעה בדבר חילופי גברי לפי סעיף 33 לחוק, תינתן בטופס מספר 2 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 7

מינוי משקיף תק' תשל"ג-1973

8.    נציג של רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדת הקלפי, העומד לפעול כמשקיף לפי סעיף 34(ה) לחוק, יתמנה בטופס מספר 3 שבתוספת חתום ביד בא- כוח הרשימה או ממלא- מקומו.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 8

צורתה של רשימת מועמדים תק' תשל"ג-1973

9.    רשימת מועמדים לפי סעיף 35 לחוק תיחתם אישית בידי הבוחרים, על גבי טופס מספר 4 שבתוספת שיחובר בצורת חוברת; חוברת זו ניתנת להשיג בכל לשכה נפתית של משרד הפנים, החל מהיום ה- 60 שלפני יום הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 9

הסכמת מועמד תק' תשל"ג-1973

10.   הסכמתו של מועמד לפי סעיף 35(ח) לחוק, תינתן בטופס מספר 5 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה 10

הזמן והמקום להגשת רשימות מועמדים תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

11.   (א)  רשימות המועמדים יוגשו למנהל הבחירות ביום ה-34 שלפני יום הבחירות, בין השעות 9 עד 11 לפני הצהרים או ביום ה- 33 שלפני יום הבחירות, בין השעות 3 אחרי הצהרים ו- 9 בערב.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ב)  מנהל הבחירות רשאי, באישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך, לשנות את השעות לקבלת רשימות המועמדים, ובלבד שסך כל השעות לא יקטן ממספר השעות שנקבע בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ג)   רשימות המועמדים יוגשו במשרד הראשי של הרשות המקומית או בכל מבנה ציבורי מתאים אחר, בתחום הרשות המקומית, שיקבע מנהל הבחירות; מנהל הבחירות יפרסם מודעה על מקום הגשת הרשימות עד היום ה-40 שלפני יום הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה 11

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

11. (א) רשימות המועמדים יוגשו לפקיד הבחירות למנהל הבחירות במשרד הראשי של מועצת הרשות המקומית ביום ה-34 שלפני יום הבחירות בין השעות 9 עד 11 לפני הצהרים או ביום ה-33 שלפני יום הבחירות בין השעות 3 אחרי הצהרים ו-9 בערב.

(ב) פקיד הבחירות מנהל הבחירות רשאי, באישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך, לשנות את השעות לקבלת רשימות המועמדים, ובלבד שסך כל השעות לא יקטן ממספר השעות שנקבע בתקנת משנה (א).

(ג) אין לרשות מקומית משרד קבוע, יקבע פקיד הבחירות מקום להגשת רשימות המועמדים ויודיע על כך ברבים עד היום ה-40 שלפני יום הבחירות.

(ג) רשימות המועמדים יוגשו במשרד הראשי של הרשות המקומית או בכל מבנה ציבורי מתאים אחר, בתחום הרשות המקומית, שיקבע מנהל הבחירות; מנהל הבחירות יפרסם מודעה על מקום הגשת הרשימות עד היום ה-40 שלפני יום הבחירות.

לעניין הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות מיום 22.10.2013

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1320

החלפת תקנת משנה 11(א)

הנוסח:

(א) רשימות המועמדים יוגשו למנהל הבחירות ביום ה-36 שלפני יום הבחירות, בין השעות 9 ו-11 לפני הצהריים או ביום ה-35 שלפני יום הבחירות, בין השעות 3 אחר הצהריים ו-9 בערב.

התקשרות רשימות וביטולה תק' תשל"ג-1973

12.   הודעה על התקשרות של רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק תינתן בטופס מספר 6 שבתוספת והודעה על ביטול התקשרות כאמור, תינתן בטופס מספר 7 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה 12

מעטפות הצבעה תק' תשנ"ג-1993

13.   מעטפות הצבעה לפי סעיף 50 לחוק יהיו מניר לבן, בגודל של 15 על 12 ס"מ בערך ומושחרות מבפנים, על פני המעטפה יודפס "בחירות לרשויות מקומיות" ויכול שתצויין גם השנה בה נערכות הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה 13

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1077

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

13. מעטפות ההצבעה לפי סעיף 50 לחוק יהיו מנייר חום קרפט בגודל של 15 על 12 ס"מ בערך ומושחרות מבפנים.

פתקי ההצבעה תק' תשל"ג-1973 ת"ט תשל"ד-1973 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003 תק' תשע"ח-2018

14.   (א)  פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר לבן 70 גרם, בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך בדפוס שחור בגודל של לא פחות מ-4 על 7 ס"מ ולא יותר מ-6 על 9 ס"מ הכולל את האות ומתחתיו הכינוי, אם צויין.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003 תק' תשע"ח-2018

           (ב)  פתק ריק לפי סעיף 61(ג) לחוק יהיה מנייר לבן 70 גרם, בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך.

תק' תשמ"ט-1988 תק' תשמ"ט-1989 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

           (ג)   באי כח הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של רשימותיהם ארוזות בחבילות, בכמויות שיקבע מנהל הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה  14

מיום 30.12.1973

ת"ט תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3108 מיום 30.12.1973 עמ' 472

(א) פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר עתון לבן, בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך בדפוס שחור בגודל של לא פחות מ-5 על 8 ס"מ לא פחות מ-4 עד 7 ס"מ ולא יותר מ-6 על 9 ס"מ הכולל את האות ומתחתיו הכינוי, אם צויין.

מיום 8.12.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5151 מיום 8.12.1988 עמ' 232

החלפת תקנת משנה 14(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) ביום שבו מתקיימות בחירות למועצה של רשות מקומית לא יחלק אדם פתקי הצבעה או חומר תעמולה ברחוב הנמצא בתחום אותה רשות מקומית.

 

מיום 19.1.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5160 מיום 19.1.1989 עמ' 399

החלפת תקנת משנה 14(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) באי כח הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של רשימותיהם ארוזות בחבילות, בכמויות כפי שיקבע מנהל הבחירות.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085, 1086

(א) פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר עתון לבן מנייר לבן 60 גרם, בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך בדפוס שחור בגודל של לא פחות מ-4 עד 7 ס"מ ולא יותר מ-6 על 9 ס"מ הכולל את האות ומתחתיו הכינוי, אם צויין.

(ב) פתק ריק לפי סעיף 61(ג) לחוק יהיה מנייר עתון לבן מנייר לבן 60 גרם בצורת מלבן, בגודל של 7 עד 10 ס"מ בערך.

(ג) באי כח הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של רשימותיהם ארוזות בחבילות, בכמויות שיקבע פקיד הבחירות מנהל הבחירות.

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

(א) פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר לבן 60 70 גרם, בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך בדפוס שחור בגודל של לא פחות מ-4 עד 7 ס"מ ולא יותר מ-6 על 9 ס"מ הכולל את האות ומתחתיו הכינוי, אם צויין.

(ב) פתק ריק לפי סעיף 61(ג) לחוק יהיה מנייר לבן 60 70 גרם בצורת מלבן, בגודל של 7 עד 10 ס"מ בערך.

הקלפי תק' תשל"ג-1973

15.   הקלפי לפי סעיף 52 לחוק תוכן מעץ או מחומר אטום אחר ומידותיה לא יהיו גדולות מ-80 על 40 ס"מ; המכסה יחובר לארגז על ידי ציר מצד אחד, ומצד שני האבזרים לסגירת הקלפי במנעול; החריץ בתוך המכסה לצורך הטלת מעטפת ההצבעה, יהיה באורך של לא יותר מ-20 ס"מ וברוחב של לא יותר מ-1.5 ס"מ.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה  15

המנעול תק' תשל"ג-1973

16.   המנעול לפי סעיף 52 לחוק יהיה בצורה הניתנת לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו חרוט מספר סידורי, שיירשם בפרוטוקול של ועדת הקלפי בעת סגירת הקלפי.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה  16

הספקת ציוד תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

17.   (א)  לכל ועדת קלפי ימסור מנהל הבחירות לצורך סעיף 53(3), פתקי הצבעה לכל רשימה ומעטפות הצבעה כמנין בעלי זכות ההצבעה באותו אזור קלפי וכן עשירית ממספר זה, פתקים ריקים ומעטפות הצבעה למילואים.

           (ב)  לכל ועדת קלפי תמסור ועדת הבחירות את הציוד הבא:

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

(1)   (נמחקה);

(2)   שולחן וכסאות לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי;

תק' תשע"ח-2018

(3)   אמצעי תאורה לשעת חירום;

(4)   מעטפות וחבל לאריזה;

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

(5)   (נמחקה);

תק' תשע"ח-2018

(6)   (נמחקה);

(7)   סרגלים;

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

(8)   פרגוד אחד או שניים לשם הסתרת הבוחר בתאי ההצבעה;

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

(9)   מיתקן להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה ומעמד עם שיפודים;

תק' תשע"ח-2018

(10)  הציוד המשרדי הדרוש.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1959

הוספת תקנה 17

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085, 1086

17. (א) לכל ועדת קלפי ימסור פקיד הבחירות מנהל הבחירות לצורך סעיף 53(3), פתקי הצבעה לכל רשימה ומעטפות הצבעה כמנין בעלי זכות ההצבעה באותו אזור קלפי וכן עשירית ממספר זה, פתקים ריקים ומעטפות הצבעה למילואים.

(ב) לכל ועדת קלפי תמסור ועדת הבחירות את הציוד הבא:

(1) חותמת להטבעה בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות של המצביע וכרית הדרושה לכך;

(2) שולחן וכסאות לחברי ועדת  הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי;

(3) נרות וגפרורים לתאורה של חירום;

(4) מעטפות וחבל לאריזה;

(5) שעווה להחתמה;

(6) עפרונות צבעוניים;

(7) סרגלים;

(8) פרגוד לתא;

(9) קרש שיפודים כמספר רשימות המועמדים לספירת פתקי ההצבעה.

(8) פרגוד אחד או שניים לשם הסתרת הבוחר בתאי ההצבעה;

(9) מיתקן להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה ומעמד עם שיפודים.

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

(ב) לכל ועדת קלפי תמסור ועדת הבחירות את הציוד הבא:

(1) (נמחקה);

(2) שולחן וכסאות לחברי ועדת  הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי;

(3) נרות וגפרורים לתאורה של חירום;

(3) אמצעי תאורה לשעת חירום;

(4) מעטפות וחבל לאריזה;

(5) (נמחקה);

(6) עפרונות צבעוניים;

(7) סרגלים;

(8) פרגוד אחד או שניים לשם הסתרת הבוחר בתאי ההצבעה;

(9) מיתקן להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה ומעמד עם שיפודים;

(10) הציוד המשרדי הדרוש.

איסור שימוש בטלפונים ניידים תק' תשנ"ח-1998 תק' תשע"ד-2013

17א.   ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה וספירת הקולות, לא יחזיק אדם, בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות למעט מזכיר ועדת קלפי ומנהל בחירות, לצורך מילוי תפקידם.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 17א

מיום 4.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7301 מיום 4.11.2013 עמ' 188

17א. ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה וספירת הקולות, לא יחזיק אדם, בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות למעט מזכיר ועדת קלפי ומנהל בחירות, לצורך מילוי תפקידם.

היתר לעריכת מדגם תק' תשנ"ח-1998

17ב.   (א)  לא יערוך אדם ביום הבחירות, בתחומו של מבנה שמתקיימת בו הצבעה (להלן - מבנה), מידגם לחיזוי תוצאות הבחירות ברשות מקומית פלונית (להלן - מידגם), אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת השר.

           (ב)  בקשה למתן היתר לעריכת מידגם תוגש לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-55 לפני יום הבחירות; בבקשה כאמור יפרט המבקש את אזורי הקלפי שבהם הוא חפץ לערוך מידגם וכן יצרף לבקשה רשימה של שמות האנשים שבדעתו להעסיק בעשיית המידגם (להלן - דוגמים), מספר זהותם, תאריך לידתם ומענם.

           (ג)   השר יחליט בבקשה לעריכת מידגם לא יאוחר מהיום ה-34 לפני יום הבחירות.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 17ב

בקשות שונות למידגם במבנה אחד תק' תשנ"ח-1998

17ג.   (א)  לא יינתן היתר לשני מבקשים שונים לערוך מידגם באותו מבנה.

           (ב)  הגישו שני מבקשים או יותר בקשה לערוך מידגם באותו מבנה, יינתן ההיתר לעריכת המידגם למבקש שהקדים להגיש את בקשתו.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 17ג

בקשות לשינויים תק' תשנ"ח-1998

17ד.   (א)  ניתן היתר לעריכת מידגם, רשאי בעל ההיתר, לא יאוחר מהיום ה-29 לפני יום הבחירות, לבקש מאת השר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, לשנות פרט מפרטי ההיתר; לאחר המועד האמור לא תתקבל כל בקשה לשינויים בהיתר.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 17ד

הזדהות הדוגמים תק' תשנ"ח-1998

17ה.   (א)  ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי להצבעה, יזדהו הדוגמים בפני יושב ראש ועדת הקלפי, באמצעות תעודה, מאת בעל ההיתר לעריכת המידגם במבנה, המאשרת כי נושא התעודה הינו דוגם מטעמו; כל אחד מהדוגמים יישא על עצמו, במקום הנראה לעין, את התעודה האמורה כל זמן שהותו במבנה.

           (ב)  כפוף לאמור בתקנת משנה (א), לא ייכנסו הדוגמים לחדר שבו פועלת ועדת הקלפי בכל שעות ההצבעה וספירת הקולות.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 17ה

מיקומה של קלפי המידגם תק' תשנ"ח-1998

17ו.   (א)  הקלפי המיועדת לצורכי המידגם (להלן - קלפי מידגם), תוצב במקום ובאופן שלא תפריע לממתינים בתור להצבעה.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ב)  הוצבה קלפי המידגם במקום שלדעת יושב ראש ועדת הקלפי או מנהל הבחירות היא מפריעה לבוחרים או למהלך התקין של ההצבעה, רשאים הם להורות לדוגמים להציב את קלפי המידגם במקום אחר.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1307

הוספת תקנה 17ו

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

(ב) הוצבה קלפי המידגם במקום שלדעת יושב ראש ועדת הקלפי או פקיד הבחירות מנהל הבחירות היא מפריעה לבוחרים או למהלך התקין של ההצבעה, רשאים הם להורות לדוגמים להציב את קלפי המידגם במקום אחר.

צורת קלפי המידגם תק' תשנ"ח-1998

17ז.   (א)  קלפי המידגם, הפרגוד לתא ההצבעה ומעטפות ההצבעה המשמשים למידגם יהיו שונים בצורתם או בצבעם באופן בולט לעין מהקלפי, מהפרגוד וממעטפות ההצבעה המשמשים לצורכי ההצבעה האמיתית ברשות המקומית שבה נערך המידגם.

           (ב)  בכניסה לחדר שבו מוצבת קלפי המידגם או על גבי הפרגוד המשמש למידגם, ידביקו הדוגמים, לפני תחילת ההצבעה, הודעה בולטת לעין שייאמר בה כי –

(1)   הקלפי המוצבת במקום היא קלפי מידגם בלבד;

(2)   ההשתתפות במידגם איננה חובה;

(3)   הבוחר מתבקש להצביע בקלפי המידגם, רק לאחר שהצביע בקלפי האמיתית.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ג)   השר או בא-כוחו, המפקח הארצי על הבחירות, מנהל הבחירות ויושב ראש ועדת קלפי, רשאים בכל עת לערוך ביקורת במקום עריכת המידגם וכן בתא ההצבעה של המידגם כאשר לא נמצא בו מצביע, כדי לוודא את שמירת הוראות תקנה זו.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1307

הוספת תקנה 17ז

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

(ג) השר או בא-כוחו, המפקח הארצי על הבחירות, פקיד הבחירות מנהל הבחירות ויושב ראש ועדת קלפי, רשאים בכל עת לערוך ביקורת במקום עריכת המידגם וכן בתא ההצבעה של המידגם כאשר לא נמצא בו מצביע, כדי לוודא את שמירת הוראות תקנה זו.

פניה להשתתפות במידגם תק' תשנ"ח-1998

17ח.  (א)  דוגם לא יפנה לבוחר בבקשה להשתתף במידגם, אלא לאחר שהבוחר סיים להצביע בקלפי האמיתית.

           (ב)  בפנייתו לבוחר בבקשה להצביע בקלפי המידגם, רשאי הדוגם לתת לבוחר הסבר על מהות המידגם ועל אופן ההצבעה בקלפי המידגם; סירב בוחר להשתתף במידגם לאחר פניה והסבר כאמור, לא ישדל אותו הדוגם לחזור בו מסירובו ולא יפנה אליו שנית בענין זה.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1307

הוספת תקנה 17ח

שמירת סודיות תק' תשנ"ח-1998

17ט.  בעל היתר לעריכת מידגם וכן כל דוגם מטעמו, לא יגלו את תוצאות המידגם בכלל או באזור קלפי מסוים ולא יפרסמו כל נתון או מידע שיגיעו לידיעתם במסגרת עריכת המידגם לפני סיום שעות ההצבעה.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1307

הוספת תקנה 17ט

הפסקת מידגם תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

17י.    ראה השר או בא-כוחו, המפקח הארצי על הבחירות או מנהל הבחירות כי דוגמים אינם מקיימים את הוראות תקנות אלה וכי המידגם פוגע במהלך התקין של ההצבעה או משבש את הליכי הבחירות במבנה, רשאי הוא להפסיק את עריכת המידגם במבנה ולהורות על הרחקת הדוגמים וציוד המידגם מן המבנה.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1307

הוספת תקנה 17י

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

17י. ראה השר או בא-כוחו, המפקח הארצי על הבחירות או פקיד הבחירות מנהל הבחירות כי דוגמים אינם מקיימים את הוראות תקנות אלה וכי המידגם פוגע במהלך התקין של ההצבעה או משבש את הליכי הבחירות במבנה, רשאי הוא להפסיק את עריכת המידגם במבנה ולהורות על הרחקת הדוגמים וציוד המידגם מן המבנה.

אריזת מעטפות פסולות תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

17יא.  לפני התחלת ההצבעה תבדוק ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה שסיפק לה מנהל הבחירות; נתגלתה במהלך בדיקה זו מעטפה פסולה, תוכנס המעטפה למעטפת אריזה לפי טופס 7א שבתוספת; מעטפת האריזה תיסגר ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה כך יחתמו על גבי מעטפת האריזה.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1307

הוספת תקנה 17יא

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

17יא. לפני התחלת ההצבעה תבדוק ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה שסיפק לה פקיד הבחירות מנהל הבחירות; נתגלתה במהלך בדיקה זו מעטפה פסולה, תוכנס המעטפה למעטפת אריזה לפי טופס 7א שבתוספת; מעטפת האריזה תיסגר ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה כך יחתמו על גבי מעטפת האריזה.

חתימה על מעטפות הצבעה תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

17יב.  לפני התחלת ההצבעה יחתמו שני חברים של ועדת הקלפי, אם נוכחים כאלה, על מספר מעטפות הצבעה; כן יוסיפו שני חברים לחתום מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, על כמויות נוספות של מעטפות כך שתמיד יהיה בידי ועדת הקלפי מלאי מספיק של מעטפות חתומות; נוכח חבר ועדה אחד בלבד, די בחתימתו על המעטפות; לא נוכח אף לא חבר ועדת קלפי אחד, די בחתימת מזכיר ועדת הקלפי על המעטפות; אין לחתום בנוכחותו של בוחר על המעטפה שתימסר לו.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1308

הוספת תקנה 17יב

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1086

17יב. לפני התחלת ההצבעה יחתמו שני חברים של ועדת הקלפי, אם נוכחים כאלה, על מספר מעטפות הצבעה; כן יוסיפו שני חברים לחתום מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, על כמויות נוספות של מעטפות כך שתמיד יהיה בידי ועדת הקלפי מלאי מספיק של מעטפות חתומות; נוכח חבר ועדה אחד בלבד, די בחתימתו על המעטפות; לא נוכח אף לא חבר ועדת קלפי אחד, די בחתימת מזכיר ועדת הקלפי על המעטפות; אין לחתום בנוכחותו של בוחר על המעטפה שתימסר לו.

סגירת הקלפי תק' תשל"ג-1973

18.   ננעלה הקלפי לפי סעיף 57 לחוק, שוב לא תיפתח עד לספירת הקולות לפי סעיף 62 לחוק.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 18

תעודת זהות תק' תשמ"ג-1983

18א.   (א)  לא יורשה בוחר להזדהות לצורך הצבעה בתעודת זהות שחסר בה אחד מאלה:

(1)   תמונת בעל התעודה;

(2)   הדף שבו רשום שמו של בעל התעודה;

תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

(3)   (נמחקה).

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) אשה מוסלמית או דרוזית תורשה להזדהות בתעודת זהות שחסרה בה תמונתה, אם במקום המיועד לתמונה הוטבעה חותמת "בהיתר שר הפנים".

מיום 14.8.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4521 מיום 14.8.1983 עמ' 1878

הוספת תקנה 18א

מיום 5.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 44

ביטול פסקה 18א(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) הדף או הספח שעליו חייבת ועדת הקלפי להטביע את החותמת המעידה על ההצבעה.

מיום 26.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6233 מיום 26.3.2003 עמ' 638

הוספת פסקה 18א(א)(3)

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1086

מחיקת פסקה 18א(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) הדף או הספח שעליו חייבת ועדת הקלפי להטביע את החותמת המעידה על הצבעה.

מתן מעטפה תק' תשל"ג-1973

19.   משנזדהה הבוחר לפי סעיף 60 לחוק, תקרא הועדה את שם הבוחר ובעותק הראשון של רשימת הבוחרים, בצד שמו של הבוחר, תציין שהבוחר ביקש להצביע; אחר כך תמסור לבוחר מעטפת הצבעה ותחזיק אצלה את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 19

רישום פרטי המלווים תק' תשנ"ח-1998

19א.   ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 7ב, את פרטי המלווים למצביעים כאמור בסעיף 61(ב) לחוק; הטופס האמור יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי ויהיה חלק ממנו.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 19א

סודיות ההצבעה תק' תשל"ג-1973

20.   לא יטיל בוחר מעטפת הצבעה לתוך הקלפי, אם נראה פתק ההצבעה מחוץ למעטפה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 20

מחיקת שם מצביע תק' תשל"ג-1973 תק' תשע"ח-2018

21.   שם המצביע יימחק מרשימת הבוחרים, לפי סעיף 60(ג) לחוק, על-ידי מתיחת קו על השורה שבה רשומים שמו ופרטיו האישיים בעותק השני של רשימת הבוחרים.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 21

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

21. שם המצביע יימחק מרשימת הבוחרים, לפי סעיף 60(ג) לחוק, על-ידי מתיחת קו צבעוני על השורה שבה רשומים שמו ופרטיו האישיים בעותק השני של רשימת הבוחרים.

בדיקת הפתקים בתא ההצבעה תק' תשנ"ח-1998

21א.   (א)  במשך שעות ההצבעה על ועדת הקלפי לבדוק בתא ההצבעה מפעם לפעם, אם הפתקים בתא ההצבעה מונחים בצרורות נפרדים לפי סדר האותיות שבהן סומנו הרשימות ולא התערבבו אלה באלה ואם מלאי הפתקים לא אזל; כן רשאי כל משקיף לבדוק מפעם לפעם את הסדר בתא ההצבעה ואת מלאי הפתקים בו; נתגלו בעת בדיקה כאמור פתקי הצבעה שסומנו בדרך כלשהי או לוכלכו, יש לסלקם מן התא ולהכניסם למעטפת אריזה לפי טופס 7ג שבתוספת.

           (ב)  בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), לא תיערך בשעה שנמצא בוחר בתא ההצבעה.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 21א

סידורים לאנשים המוגבלים בניידות תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

21ב.   (א)  לכל ועדת קלפי בקלפי שנקבעה להצבעת בוחרים המוגבלים בניידות כאמור בסעיף 31א לחוק –

תק' תשע"ח-2018

(1)   ימונה מזכיר נוסף שיסייע לועדת הקלפי במילוי התפקידים הקשורים להצבעתם של הבוחרים האמורים (להלן – המזכיר הנוסף) ובלבד שמצא מנהל הבחירות כי נדרש מינוי המזכיר הנוסף, לצורך פעולתה התקינה של ועדת הקלפי;

(2)   יסופק ציוד נוסף על הציוד האמור בתקנה 17, כמפורט להלן:

(א)   מעטפות הצבעה חיצוניות;

(ב)   פרגוד נוסף ומיתקן נוסף להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה;

(ג)    דף לרישום פרטי המצביעים כמוגבלי ניידות לפי טופס 7ג/1 שבתוספת;

(ד)    מעטפות אריזה למעטפות החיצוניות.

           (ב)  לפני תחילת ההצבעה יתקין המזכיר הנוסף במקום הקלפי תא הצבעה נוסף, המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, שבו יצביעו הבוחרים המוגבלים בניידות.

           (ג)   המזכיר הנוסף ירשום את פרטי המצביעים כמוגבלי ניידות על גבי הטופס האמור בתקנת משנה (א)(2)(ג) ויעמוד לרשות ועדת הקלפי ברישום פרטי המצביעים האמורים על גבי מעטפות ההצבעה החיצוניות.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1086

הוספת תקנה 21ב

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

(א) לכל ועדת קלפי בקלפי שנקבעה להצבעת בוחרים המוגבלים בניידות כאמור בסעיף 31א לחוק –

(1) ימונה מזכיר נוסף שיסייע לועדת הקלפי במילוי התפקידים הקשורים להצבעתם של הבוחרים האמורים (להלן – המזכיר הנוסף) ובלבד שמצא מנהל הבחירות כי נדרש מינוי המזכיר הנוסף, לצורך פעולתה התקינה של ועדת הקלפי;

סדר ספירת הקולות תק' תשל"ג-1973

22.   ספירת הקולות לפי סעיף 62(א) לחוק, תיעשה במעמד הנוכחים בהתאם לסעיף 56 לחוק, למעט בוחרים.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 22

ההכנות לספירת הקולות תק' תשנ"ח-1998

23.   לפני שתתחיל ספירת הקולות תעשה ועדת הקלפי את הפעולות האלה, כסדרן:

(1)  מעטפות ההצבעה ופתקי ההצבעה שנשארו בידי הועדה או בתא ההצבעה מבלי שנעשה בהם שימוש, יוכנסו למעטפת אריזה לפי טופס 7ד שבתוספת והמעטפה תיסגר;

(2)  הועדה תספור את הבוחרים ששמם נמחק מרשימת הבוחרים כאמור בתקנה 21 ותרשום מספר זה בפרוטוקול;

(3)  הועדה תפתח את הקלפי בשבירת מנעולה ומספרו הסידורי של המנעול יירשם בפרוטוקול;

(4)  מעטפות ההצבעה יוצאו מן הקלפי וייספרו בידי הועדה; מספר המעטפות יירשם בפרוטוקול.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 23

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

החלפת תקנה 23

הנוסח הקודם:

פתקים של מלאי

23. פתקי ההצבעה שנשארו בתא ההצבעה או בידי הועדה יוכנסו במעטפה והמעטפה תיסגר.

מעטפות פסולות שנמצאו בקלפי תק' תשנ"ח-1998

24.   נתגלתה במהלך ספירת מעטפות ההצבעה כאמור בתקנה 23(4) מעטפה פסולה, לא תיפתח המעטפה והיא תוכנס למעטפת אריזה לפי טופס 7ה שבתוספת; לאחר הכנסת כל המעטפות הפסולות למעטפת האריזה האמורה תיסגר המעטפה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך, יחתמו על גבי מעטפת האריזה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 24

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

מעטפות של מלאי

24. מעטפות שנשארו בידי הועדה ייספרו, מספרן יירשם בפרוטוקול והן יוכנסו למעטפה; המעטפה תיסגר ועל גביה יירשם שם הישוב, מספר אזור הלקפי ומספר המעטפות שנשארו.

הטיפול במעטפות הצבעה של מוגבלי ניידות תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

25.     בקלפי שבה הצביעו בוחרים המוגבלים בניידות, ייעשו לפני שועדת הקלפי תתחיל בספירת הקולות של הבוחרים האחרים, פעולות אלה:

(1)  מעטפות ההצבעה החיצוניות שהוצאו מן הקלפי יופרדו משאר מעטפות ההצבעה;

(2)  המזכיר הנוסף ירשום את מספר מעטפות ההצבעה החיצוניות שנמצאו בקלפי בפרוטוקול לפי טופס 7ה/1 שבתוספת, וחברי ועדת הקלפי וכן המזכיר הנוסף יחתמו על פרוטוקול זה;

(3)  מעטפות ההצבעה החיצוניות יוכנסו, מבלי שייפתחו, למעטפת אריזה לפי טופס 7ה/2 שבתוספת, ייכנסו אליה גם טופס רישום פרטי המצביעים האמור בתקנה 21ב(א)(2)(ג) והפרוטוקול האמור בפסקה (2); לאחר מכן תיסגר המעטפה ויושב ראש ועדת הקלפי, וכן כל אחד מחברי הועדה שירצה בכך, יחתום על גבי מעטפת האריזה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 25

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

ביטול תקנה 25

הנוסח הקודם:

קביעת מספר המצביעים

25. ייקבע מספר הבוחרים שהצביעו בקלפי ומספרם יירשם בפרוטוקול.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1087

הוספת תקנה 25

תק' תשנ"ח-1998

26. (בוטל).

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 26

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

ביטול תקנה 26

הנוסח הקודם:

פתיחת הקלפי

26. לאחר שקויימו הוראות תקנה 25 תיפתח הקלפי, יירשם בפרוטוקול המספר הסידורי החרוט על המנעול, יוצאו כל המעטפות שבה ויירשם מספר המעטפות בפרוטוקול.

קריאת הפתקים תק' תשל"ג-1973 תק' תשנ"ח-1998

27.   (א)  יושב ראש הועדה או חבר הועדה שהוא מינה לכך יפתח כל מעטפה לחוד, יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא בקול את אות הרשימה אשר עליו, יראהו לנוכחים וישימנו על השיפוד הנועד לפתקים של אותה רשימה.

תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-1999

           (ב)  הוצא מתוך מעטפת הצבעה פתק אשר לפי הוראות סעיף 63 לחוק הוא קול פסול, יוכנס הפתק למעטפת ההצבעה שממנה הוצא ומעטפת הצבעה זו תוכנס למעטפת אריזה לפי טופס 17 שבתוספת; למעטפת אריזה זו יוכנסו גם מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי, אך לא נמצא בהן כל פתק הצבעה.

תק' תש"ס-1999

           (ג)   (בוטלה).

תק' תש"ס-1999

           (ד)  לאחר הכנסת מעטפות ההצבעה למעטפת האריזה כאמור בתקנת משנה (ב), תיסגר מעטפת האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך, יחתום על גבי מעטפת האריזה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1960

הוספת תקנה 27

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

27. (א) יושב ראש הועדה או חבר הועדה שהוא מינה לכך יפתח כל מעטפה לחוד, יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא בקול את אות הרשימה אשר עליו, יראהו לנוכחים וישימנו על השיפוד הנועד לפתקים של אותה רשימה.

(ב) הוצא מתוך מעטפת ההצבעה פתק אשר לפי הוראת סעיף 63 לחוק הוא קול פסול, יוכנס הפתק למעטפת אריזה לפי טופס 17 שבתוספת; למעטפת אריזה זו יוכנסו גם מעטפות  הצבעה שהוצאו מן הקלפי אך לא נמצא בהן כל פתק הצבעה.

(ג) מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי ונמצאו בתוכן פתקי הצבעה פסולים,יוכנסו למעטפת אריזה  לפי טופס 17 שבתוספת.

(ד) לאחר הכנסת כל הפתקים והמעטפות למעטפות האריזה המתאימות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ייסגרו מעטפות האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפות האריזה.

מיום 1.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6004 מיום 1.11.1999 עמ' 67

(ב) הוצא מתוך מעטפת ההצבעה פתק אשר לפי הוראת סעיף 63 לחוק הוא קול פסול, יוכנס הפתק למעטפת אריזה לפי טופס 17 שבתוספת יוכנס הפתק למעטפת ההצבעה שממנה הוצא ומעטפת הצבעה זו תוכנס למעטפת אריזה לפי טופס 17 שבתוספת; למעטפת אריזה זו יוכנסו גם מעטפות  הצבעה שהוצאו מן הקלפי אך לא נמצא בהן כל פתק הצבעה.

(ג) מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי ונמצאו בתוכן פתקי הצבעה פסולים,יוכנסו למעטפת אריזה  לפי טופס 17 שבתוספת.

(ד) לאחר הכנסת כל הפתקים והמעטפות למעטפות האריזה המתאימות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ייסגרו מעטפות האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפות האריזה.

(ד) לאחר הכנסת מעטפות ההצבעה למעטפת האריזה כאמור בתקנת משנה (ב), תיסגר מעטפת האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך יחתום על גבי מעטפת האריזה.

רישום הקולות תק' תשל"ג-1973

 28.  יושב ראש הועדה ימנה לפחות שני חברים מתוכה אשר, בעת קריאת הפתקים כאמור, ירשמו, כל אחד בגליון לחוד לפי טופס מספר 8 שבתוספת, את הקולות שניתנו לכל רשימה; הקולות הפסולים והמעטפות הריקות או הפסולות יירשמו בפרוטוקול נפרד שייערך בטופס מספר 12 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 28

קביעת התוצאות תק' תשל"ג-1973

29.   לאחר קיום הוראות תקנה 28, יסכמו חברים אלה את הקולות, ואם לא היו סיכומיהם זהים, תמנה הועדה את הפתקים של הרשימה אשר בנוגע אליה אינה קיימת זהות, ואם תראה צורך בכך, גם את יתר הפתקים; תוצאות הבחירות באזור הקלפי ייקבעו לפי מנין זה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 29

אריזת חומר ההצבעה העיקרי תק' תשנ"ח-1998

29א.   מיד לאחר סיכום ספירת הקולות, רישום תוצאות הספירה בפרוטוקול וחתימת חברי ועדת הקלפי על הפרוטוקול, תעשה הועדה את הפעולות האלה:

(1)  פרוטוקול ועדת הקלפי שצורפו אליו הטופס האמור בתקנה 19א, תעודות הצבעה של שוטרים אשר הצביעו בקלפי כאמור בסעיף 84ב(ה) לחוק, שני ההעתקים של גיליונות מנין הקולות ושל הפרוטוקולים של הקולות הפסולים וכן שני ההעתקים של רשימת הבוחרים שהועדה השתמשה בהם לצורך ההצבעה, יוכנסו למעטפת אריזה לפי טופס 8א שבתוספת; חומר ההצבעה שהוכנס למעטפה זו, מהווה את חומר ההצבעה העיקרי;

(2)  פתקי ההצבעה הכשרים שהוצאו מן הקלפי וכן "פתקים כפולים" כאמור בתקנה 44, יוכנסו, כשהם צרורים בצרורות נפרדים לכל רשימה, למעטפת אריזה לפי טופס 8ב שבתוספת; למעטפת אריזה זו יוכנסו גם מעטפות ההצבעה הכשרות שהוצאו מן הקלפי ושנמצאו בהן פתקי הצבעה כשרים;

(3)  מעטפות האריזה האמורות בפסקאות (1) ו-(2) ייסגרו ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך, יחתמו על גבי מעטפות האריזה.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

הוספת תקנה 29א

פרוטוקול ועדת הקלפי תק' תשל"ג-1973

30.   פרוטוקול של ועדת קלפי לפי סעיף 64(א) לחוק, ייערך בטופס מספר 9 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 30

העברת חומר ההצבעה לפקיד הבחירות תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-1999 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

30א.   (א)  חומר ההצבעה אשר יש להעבירו למנהל הבחירות לפי סעיף 64(א) לחוק, יכלול את חומר ההצבעה העיקרי האמור בתקנה 29א(1); כן יימסר למנהל הבחירות, באותו מעמד אך בצרור נפרד, חומר ההצבעה הכללי הכולל את כל שאר מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס החומר האמור בתקנות 17יא, 21א(א), 23(1), 24, 27(ב) ו- 29א(2).

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ב)  ועדת קלפי בקלפי למוגבלי ניידות כאמור בתקנה 21ב(א) תעביר למנהל הבחירות, נוסף על חומר ההצבעה האמור בתקנת משנה (א), את מעטפת האריזה האמורה בתקנה 25(3), שלתוכה הוכנס חומר ההצבעה הנוגע להצבעתם של הבוחרים המוגבלים בניידות.

מיום 14.8.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4521 מיום 14.8.1983 עמ' 1878

הוספת תקנה 30א

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

החלפת תקנה 30א

הנוסח הקודם:

חומר ההצבעה

30א. חומר ההצבעה אשר יש להעבירו  לפקיד הבחירות לפי סעיף 64(א) לחוק יכלול:

(1) מעטפות הצבעה שנשארו בידי הועדה;

(2) מעטפות הצבעה שהועדה פסלה לפי תחילת ההצבעה;

(3) מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי;

(4) פתקי הצבעה שהוצאו מן הקלפי ונמצאו כשרים;

(5) פתקי הצבעה שהוצאו מן קלפי ונמצאו פסולים;

(6) פתקי הצבעה שהוצאו מן הקלפי ולא באו במנין הקולות מחמת היותם כפולים, בהתאם לאמור בסעיף 63(ב) לחוק;

(7) שתי רשימות הבוחרים שהועדה השתמשה בהן לצורך ההצבעה;

(8) פרוטוקול ועדת הקלפי בצירוף גליון ספירת הקולות, פרוטוקול הקולות הפסולים ותעודות הצבעה לשוטרים.

מיום 1.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6004 מיום 1.11.1999 עמ' 67

30א. חומר ההצבעה אשר יש להעבירו לפקיד הבחירות לפי סעיף 64(א) לחוק, יכלול את חומר ההצבעה העיקרי האמור בתקנה 29א(1); כן יימסר לפקיד הבחירות, באותו מעמד אך בצרור נפרד, חומר ההצבעה הכללי הכולל את כל שאר מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס החומר האמור בתקנות 17יא, 21א(א), 23(1), 24, 27(ב) ו-(ג) 27(ב) ו-29א(2).

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085, 1087

30א. (א) חומר ההצבעה אשר יש להעבירו לפקיד הבחירות למנהל הבחירות לפי סעיף 64(א) לחוק, יכלול את חומר ההצבעה העיקרי  האמור בתקנה 29א(1); כן יימסר לפקיד הבחירות למנהל הבחירות, באותו מעמד אך בצרור נפרד, חומר ההצבעה הכללי הכולל את כל שאר מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס החומר האמור בתקנות 17יא, 21א(א), 23(1), 24, 27(ב) ו-29א(2).

(ב) ועדת קלפי בקלפי למוגבלי ניידות כאמור בתקנה 21ב(א) תעביר למנהל הבחירות, נוסף על חומר ההצבעה האמור בתקנת משנה (א), את מעטפת האריזה האמורה בתקנה 25(3), שלתוכה הוכנס חומר ההצבעה הנוגע להצבעתם של הבוחרים המוגבלים בניידות.

פרוטוקול מנהל בחירות תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

31.   פרוטוקול מנהל הבחירות לפי סעיף 66(א) לחוק, ינוהל בטופס מספר 10 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 31

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

פרוטוקול פקיד בחירות מנהל בחירות

31. פרוטוקול פקיד הבחירות מנהל הבחירות לפי סעיף 66(א) לחוק, ינוהל בטופס מספר 10 שבתוספת.

פרוטוקול ועדת הבחירות תק' תשל"ג-1973

32.   פרוטוקול ועדת הבחירות לגבי הבחירות בין חיילים לפי סעיף 83(א) לחוק, ינוהל בטופס מספר 11 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 32

חלוקת חומר תעמולה תק' תשמ"ט-1988

32א.   ביום בו מתקיימות בחירות למועצה של רשות מקומית, לא יחלק אדם פתקי הצבעה או חומר תעמולה, ברחוב הנמצא בתחום אותה רשות מקומית.

מיום 8.12.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5151 מיום 8.12.1988 עמ' 232

הוספת תקנה 32א

מיום 19.1.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5160 מיום 19.1.1989 עמ' 399

החלפת תקנה 32א

הנוסח הקודם:

חלוקת חומר תעמולה ביום הבחירות

32א. ביום בו מתקיימות בחירות למועצה של רשות מקומית, לא יחלק אדם פתקי הצבעה או חומר תעמולה, ברחוב הנמצא בתחום אותה רשות מקומית.

ערבון תק' תשל"ג-1973 תק' תשס"ב-2002 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003 תק' תשע"ח-2018

33.   (א)  עירבון לפי סעיף 38א לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת משרד הפנים.

תק' תשס"ב-2002 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

           (א1)        יחד עם העירבון תימסר למנהל הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, כאמור בתקנות 34 ו-36; ההודעה תהיה לפי טופס 12א שבתוספת.

תק' תשס"ב-2002 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

           (ב)  מנהל הבחירות ייתן קבלה על העירבון.

תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

           (ג)   מנהל הבחירות יפקיד את הערבון, בחשבון הבנק שהורה השר או מי שהוא הסמיך לכך (להלן בתקנות 34 עד 36 – השר) ויודיע על ההפקדה בכתב לשר, בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:

(1)   שם הרשימה שנתנה את הערבון;

(2)   שם בא-כוח הרשימה וממלא מקומו;

(3)   סכום הערבון;

(4)   תאריך ההפקדה.

תק' תשס"ב-2002 תק' (מס' 2)  תשס"ג-2003

           (ד)  מנהל הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה האמורה בסעיף קטן (א1); לא נמסרה הודעה כאמור – יודיע על כך מנהל הבחירות לשר בכתב והעתק מהודעתו ישלח מנהל הבחירות לבא כוח הרשימה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 33

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

(ב) ניתן הערבון בשיק בנקאי, השיק יהא  משורטט ועשוי לפקודת פקיד הבחירות באותה רשות מקומית.

(ב) הערבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.

(ג) פקיד הבחירות יפקיד את הערבון, בין במזומן ובין בשיק בנקאי, בחשבון הבנק שהורה השר או מי שהוא הסמיך לכך (לכלן בתקנות 34 עד 36 – השר) ויודיע על ההפקדה בכתב לשר בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:

מיום 11.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 814

33. (א) פקיד הבחירות יתן קבלה על קבלת ערבון לפי סעיף 38א לחוק.

(ב) הערבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.

(א) עירבון לפי סעיף 38א לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.

(א1) יחד עם העירבון תימסר לפקיד הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, כאמור בתקנות 34 ו-36; ההודעה תהיה לפי טופס 21א שבתוספת.

(ב) פקיד הבחירות ייתן קבלה על העירבון.

(ג) פקיד הבחירות יפקיד את הערבון בחשבון הבנק שהורה השר או מי שהוא הסמיך לכך (לכלן בתקנות 34 עד 36 – השר) ויודיע על ההפקדה בכתב לשר בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:

(1) שם הרשימה שנתנה את הערבון;

(2) שם בא-כוח הרשימה וממלא מקומו;

(3) סכום הערבון;

(4) תאריך ההפקדה;

(ד) פקיד הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה האמורה בסעיף קטן (א1); לא נמסרה הודעה כאמור – יודיע על כך פקיד הבחירות לשר בכתב והעתק מהודעתו ישלח פקיד הבחירות לבא כוח הרשימה.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

33. (א) עירבון לפי סעיף 38א לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות מנהל הבחירות.

(א1) יחד עם העירבון תימסר לפקיד הבחירות למנהל הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, כאמור בתקנות 34 ו-36; ההודעה תהיה לפי טופס 21א שבתוספת.

(ב) פקיד הבחירות מנהל הבחירות ייתן קבלה על העירבון.

(ג) פקיד הבחירות מנהל הבחירות יפקיד את הערבון בחשבון הבנק שהורה השר או מי שהוא הסמיך לכך (לכלן בתקנות 34 עד 36 – השר) ויודיע על ההפקדה בכתב לשר בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:

(1) שם הרשימה שנתנה את הערבון;

(2) שם בא-כוח הרשימה וממלא מקומו;

(3) סכום הערבון;

(4) תאריך ההפקדה;

(ד) פקיד הבחירות מנהל הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה האמורה בסעיף קטן (א1); לא נמסרה הודעה כאמור – יודיע על כך פקיד הבחירות מנהל הבחירות לשר בכתב והעתק מהודעתו ישלח פקיד הבחירות מנהל הבחירות לבא כוח הרשימה.

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

(א) עירבון לפי סעיף 38א לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת מנהל הבחירות משרד הפנים.

חילוט חלקי של עירבון והחזרת יתרתו תק' תשס"ב-2002 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

34.   (א)  לא אושרה רשימת מועמדים כאמור בסעיף 42א לחוק, יודיע על כך מנהל הבחירות לשר והוא -

(1)   יעביר לחשבון הבנק של הרשות המקומית חמישית מסכום העירבון;

(2)   יחזיר לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) את יתרת סכום העירבון.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ב)  לא נמסרה למנהל הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1), יחזיר השר את יתרת סכום העירבון האמורה בתקנת משנה (א)(2), רק לאחר קבלת ההודעה בדבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה  34

מיום 11.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 814

החלפת תקנה 34

הנוסח הקודם:

34. (א) לא אושרה רשימת מועמדים כאמור בסעיף 42א לחוק, יודיע על כך פקיד הבחירות לשר והוא ישלח לפקיד הבחירות –

(1) חמישית מסכום הערבון בשיק על שם הרשות המומית;

(2) יתרת סכום הערבון בשיק על שם בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו.

(ב) פקיד הבחירות ימסור אישית את השיקים.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

34. (א) לא אושרה רשימת מועמדים כאמור בסעיף 42א לחוק, יודיע על כך פקיד הבחירות מנהל הבחירות לשר והוא -

(1) יעביר לחשבון הבנק של הרשות המקומית חמישית מסכום העירבון;

(2) יחזיר לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) את יתרת סכום העירבון.

(ב) לא נמסרה לפקיד הבחירות למנהל הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1), יחזיר השר את יתרת סכום העירבון האמורה בתקנת משנה (א)(2), רק לאחר קבלת ההודעה בדבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.

הודעה על ערעור בחירות תק' תשל"ג-1973 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

35.   בתום 14 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יודיע מנהל הבחירות לשר אם הוגש ערעור בחירות, הנוגע לרשימת מועמדים שנתנה ערבון לפי סעיף 38א לחוק.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1961

הוספת תקנה 35

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

35. בתום 14 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יודיע פקיד הבחירות מנהל הבחירות לשר אם הוגש ערעור בחירות, הנוגע לרשימת מועמדים שנתנה ערבון לפי סעיף 38א לחוק.

החזרת עירבון תק' תשס"ב-2002

36.   (א)  לא הוגש ערעור בחירות כאמור, יעביר השר את סכום העירבון –

(1)   לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) – אם הרשימה קיבלה מנדט אחד לפחות;

תק' תשע"ח-2018

(2)   לחשבון הבנק של הרשות המקומית – אם הרשימה לא קיבלה 50% מהמודד כהגדרתו בסעיף 67 לחוק.

           (ב)  הוגש ערעור בחירות, יפעל השר כאמור בתקנת משנה (א), בתוך 10 ימים מיום מתן פסק דין סופי בערעור הבחירות, או לאחר קיום בחירות חדשות, אם הורה בית המשפט על עריכתן, הכל לפי המאוחר יותר.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

           (ג)   לא נמסרה למנהל הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1) והיה על השר לפעול כאמור בתקנת משנה (א)(1) – יפעל השר כאמור רק לאחר קבלת ההודעה האמורה ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 36

מיום 11.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 814

החלפת תקנה 36

הנוסח הקודם:

36. (א) לא הוגש ערעור בחירות כאמור, ישלח השר לפקיד הבחירות שיק על סכום הערבון על מנת שימסרנו אישית –

(1) לבא-כוח הרשימה או ממלא מקומו – אם הרשימה קיבלה מנדט אחד לפחות;

(2) לרשות המקומית – אם הרשימה לא קיבלה מנדט אחד לפחות.

(ב) הוגש ערעור בחירות, יפעל השר כאמור בתקנת משנה (א) תוך 10 ימים מיום מתן פסק דין בערעור הבחירות, או לאחר קיום בחירות חדשות, אם הורה בית משפט על עריכתן, הכל לפי המאוחר יותר.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

(ג) לא נמסרה לפקיד הבחירות למנהל הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1) והיה על השר לפעול כאמור בתקנת משנה (א)(1) - יפעל השר כאמור רק לאחר קבלת ההודעה האמורה ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

(א) לא הוגש ערעור בחירות כאמור, יעביר השר את סכום העירבון –

(1) לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) – אם הרשימה קיבלה מנדט אחד לפחות;

(2) לחשבון הבנק של הרשות המקומית – אם הרשימה לא קיבלה מנדט אחד לפחות 50% מהמודד כהגדרתו בסעיף 67 לחוק.

תק' תשנ"ח-1998

37.   (בוטלה).

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 37

מיום 18.12.1973

תק' תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3103 מיום 18.12.1973 עמ' 434

37. החליטה ועדת הבחירות על מינוי מזכירים לועדות קלפי כאמור בסעיף 32א לחוק, תגיש לאישור השר רשימה שמית של המזכירים העומדים להתמנות, לא יאוחר מ-20 יום לפני יום הבחירות לפי טופס מספר 13 שבתוספת.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

ביטול תקנה 37

הנוסח הקודם:

מינוי מזכיר ועדת קלפי

37. החליטה ועדת הבחירות על מינוי מזכירים לועדות קלפי כאמור בסעיף 32א לחוק, תגיש לאישור השר רשימה שמית של המזכירים העומדים להתמנות לפי טופס מספר 13 שבתוספת.

כשירות תק' תשל"ד-1973

38.   כשיר לכהן כמזכיר ועדת הקלפי מי שכשיר לכהן כחבר ועדת קלפי ובלבד שמלאו לו 17 שנה.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 38

מיום 18.12.1973

תק' תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3103 מיום 18.12.1973 עמ' 434

החלפת תקנה 38

הנוסח הקודם:

38. כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי מי שכשיר לכהן כחבר ועדת קלפי ובלבד שמלאו לו 18 שנה והוא עובד אחד המוסדות המפורטים בסעיף 75(א) לחוק.

כתב מינוי למזכיר תק' תשל"ג-1973 תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

39.   מנהל הבחירות יחתום על כתב מינוי למזכיר לפי טופס 14 שבתוספת, וימסרנו למזכיר לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 39

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

39. יושב ראש ועדת הבחירות פקיד הבחירות יחתום על כתב מינוי למזכיר לפי טופס מספר 14 שבתוספת, וימסרנו למזכיר לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

39. פקיד הבחירות מנהל הבחירות יחתום על כתב מינוי למזכיר לפי טופס מספר 14 שבתוספת, וימסרנו למזכיר לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות.

העברת המזכיר תק' תשל"ג-1973 תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

40.   מנהל הבחירות רשאי להעביר מזכיר מאזור קלפי אחד לאזור קלפי אחר בתחום אותה רשות מקומית אם יראה צורך בכך.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 40

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306

40. יושב ראש ועדת הבחירות פקיד הבחירות רשאי להעביר מזכיר מאזור קלפי אחד לאזור קלפי אחר בתחום אותה רשות מקומית אם יראה צורך בכך.

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

40. פקיד הבחירות מנהל הבחירות רשאי להעביר מזכיר מאזור קלפי אחד לאזור קלפי אחר בתחום אותה רשות מקומית אם יראה צורך בכך.

שכר המזכיר תק' תשל"ג-1973

41.   ועדת הבחירות תקבע את מכסת השכר של מזכיר, אך אם נתקיימו הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא תעלה המכסה על מכסת השכר שנקבעה למזכיר ועדת קלפי לבחירות לכנסת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 41

תפקידו של מזכיר תק' תשל"ג-1973

42.   במסגרת תפקידו של מזכיר ועדת הקלפי לפי סעיף 32א לחוק, לעמוד לרשות ועדת הקלפי בכל הקשור במילוי תפקידיה, מזכיר ועדת הקלפי -

(1)   יעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר והציוד והעברתו למקום הקלפי;

(2)   ישמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי;

(3)   יעמוד לרשות ועדת הקלפי לרישום הפרוטוקולים ובמילוי הטפסים והגליונות אשר על ועדת הקלפי לערכן;

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

(4)   יארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי וילווה להעברתו ומסירתו למנהל הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 42

מיום 7.9.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085

(4) יארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי וילווה להעברתו ומסירתו לפקיד הבחירות למנהל הבחירות.

הצבעת שוטרים תק' תשל"ג-1973

43.   תעודת-הצבעה-לשוטר, לענין סעיף 84ב לחוק תהא לפי טופס מספר 15 שבתוספת.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 43

פתק כפול תק' תשל"ג-1973 תק' תשע"ח-2018

44.   נמצאו במעטפת הצבעה שניים או שלושה פתקי-הצבעה זהים, ירשום יושב ראש ועדת הקלפי על אחד מהפתקים את המילים "פתק כפול" ויחתום עליו את שמו, ולאחר מכן יחברם יחד בסיכה; מספר הפתקים הכפולים יירשם בפרוטוקול במקום המיועד לכך, כשבמנין הקולות הכשרים ייחשב כפתק הצבעה כשר אחד.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1962

הוספת תקנה 44

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534

44. נמצאו במעטפת הצבעה שני שניים או שלושה פתקי-הצבעה זהים, ירשום יושב ראש ועדת הקלפי על אחד משני הפתקים מהפתקים את המילים "פתק כפול" ויחתום עליו את שמו, ולאחר מכן יחברם יחד בסיכה; מספר הפתקים הכפולים יירשם בפרוטוקול במקום המיועד לכך, כשבמנין הקולות הכשרים ייחשב כפתק הצבעה כשר אחד.

הפסקת הצבעה לשעת חירום תק' תשל"ג-1973

45.   ניתנה אות אזעקה, או החלה פעולת אוייב, רשאי יושב ראש ועדת הקלפי להכריז על הפסקת ההצבעה ולהרשות לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי לחפש מחסה במקלט או במקום אחר, ובלבד -

(1)   שינעל תחילה את הקלפי עם מנעול-בטחון, שיסופק לו לפי תקנה 16;

(2)   שיכניס את פרוטוקול הועדה, רשימות הבוחרים ומעטפות ההצבעה הריקות - ואם ההפסקה באה בשעת מנין הקולות, גם את המעטפות ואת פתקי ההצבעה שהוצאו מן הקלפי, גליונות מנין הקולות ותעודת-הצבעה-לשוטר - אל תוך מעטפה מיוחדת לשעת חירום שתסופק לו לשם כך, ויסגור מעטפה זו בדבק;

(3)   שינעל את מקום הקלפי על מנעול.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958

הוספת תקנה 45

הודעה על הפסקה תק' תשל"ג-1973

46.   יושב ראש ועדת הקלפי יודיע מיד, בטלפון, ליושב ראש ועדת הבחירות על הצעדים שננקטו לפי תקנה 45.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1963

הוספת תקנה 46

משמורת תק' תשל"ג-1973

47.   המעטפה הסגורה והקלפי הנעולה האמורה בתקנה 45, יילקחו בידי יושב ראש ועדת הקלפי ויהיו במשמורת יושב ראש ועדת הקלפי וחבר ועדת הקלפי מרשימת מועמדים אחרת מזו שהיושב ראש שייך לה, עד אשר יחליט יושב ראש ועדת הקלפי, או תחליט ועדת הקלפי, לחדש את פעולות ההצבעה; אולם רשאי יושב ראש ועדת הקלפי למסור את החומר לידי יושב ראש ועדת הבחירות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1963

הוספת תקנה 47

חידוש ההצבעה תק' תשל"ג-1973

48.   ניתן אות ארגעה, או חדלה פעולת האויב, תחדש הועדה את הליכי ההצבעה או ספירת הקולות.

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1963

הוספת תקנה 48

השם תק' תשל"ג-1973

49.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965".

מיום 20.9.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1963

33. 49. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965".

תק' תשכ"ט-1969 תק' תשל"ג-1973 תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-1999 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2002 תק' (מס' 2) תשס"ג-2003 תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ח-2018

תוספת

(הטפסים הושמטו)

ו' באלול תשכ"ה (3 בספטמבר 1965)                 חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1770 מיום 7.9.1965 עמ' 2688.

תוקנו ק"ת תשכ"ו מס' 1779 מיום 29.9.1965 עמ' 16 – תק' תשכ"ו-1965.

ק"ת תשכ"ו מס' 1788 מיום 27.10.1965 עמ' 140 – תק' (מס' 2) תשכ"ו-1965.

ק"ת תשכ"ו מס' 1790 מיום 1.11.1965 עמ' 195 – תק' (מס' 3) תשכ"ו-1965.

ק"ת תשכ"ט מס' 2347 מיום 13.2.1969 עמ' 881 – תק' תשכ"ט-1969.

ק"ת תשכ"ט מס' 2449 מיום 11.9.1969 עמ' 2197 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2471 מיום 26.10.1969 עמ' 359 – הוראת שעה תש"ל-1969.

ק"ת תשל"ג מס' 3058 מיום 20.9.1973 עמ' 1958 – תק' תשל"ג-1973.

ק"ת תשל"ד מס' 3103 מיום 18.12.1973 עמ' 434 – תק' תשל"ד-1973. ת"ט ק"ת תשל"ד מס' 3108 מיום 30.12.1973 עמ' 472.

ק"ת תשמ"ג מס' 4521 מיום 14.8.1983 עמ' 1878 – תק' תשמ"ג-1983; ר' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשמ"ט מס' 5151 מיום 8.12.1988 עמ' 232 – תק' תשמ"ט-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5160 מיום 19.1.1989 עמ' 399 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1077 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1306 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 44 – תק' תשנ"ט-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6004 מיום 1.11.1999 עמ' 67 – תק' תש"ס-1999.

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 808 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 814 – תק' תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6233 מיום 26.3.2003 עמ' 638 – תק' תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ג מס' 6262 מיום 7.9.2003 עמ' 1085 – תק' (מס' 2) תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6317 מיום 27.5.2004  עמ' 556 – תק' תשס"ד-2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6332 מיום 5.8.2004 עמ' 880 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1320 – הוראת שעה; תוקפה לענין הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שייערכו ביום 22.10.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7301 מיום 4.11.2013 עמ' 188 – תק' תשע"ד-2013.

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2534 – תק' תשע"ח-2018. ת"ט ק"ת תשע"ח מס' 8057 מיום 9.8.2018 עמ' 2642.