נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ"ה-1965

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

תוכן ענינים

2

Go

הגשת בקשות

סעיף 1

2

Go

נוסח הבקשה

סעיף 2

2

Go

אופן הגשת בקשה

סעיף 3

2

Go

אישור על הגשת בקשה

סעיף 4

2

Go

שעות קבלת הבקשות

סעיף 5

2

Go

שמירת בקשות והעברתן

סעיף 6

2

Go

השם

סעיף 7

2

Go

תוספת

Error! Bookmark not defined.

Go

חוק הרשויות המקומיות


 תקנות הרשויות המקומיות (בחירות), (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ"ה-1965*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:

הגשת בקשות

1.    בקשה להיכלל ברשימות משלימות תוגש לשר הפנים באמצעות המזכיר של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המבקש.

נוסח הבקשה

2.    בקשה תהיה ערוכה לפי הנוסח שבטופס מס' 1 בתוספת.

אופן הגשת בקשה

3.    בקשה תהיה חתומה בידי המבקש ובעת הגשתה, כאמור בתקנה 1, תוצג תעודת הזהות של המבקש.

אישור על הגשת בקשה

4.    מזכיר הרשות המקומית יאשר את קבלת הבקשה לפי הנוסח שבטופס מס' 2 בתוספת.

שעות קבלת הבקשות

5.    מזכיר הרשות המקומית יקבל את הבקשות בכל יום מהימים שנקבעו לכך בסעיף 14 לחוק ובשעות העבודה המקובלות באותה הרשות המקומית.

שמירת בקשות והעברתן

6.    מזכיר הרשות המקומית אחראי על שמירת הבקשות בימי קבלתן ועל העברתן לשר הפנים בתום התקופה להגשתן.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ"ה-1965".

תוספת

טופס 1

(תקנה 2)

[בקשה להיכלל ברשימה משלימה לפי סעיף 13]

טופס מס' 2* פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1749 מיום 25.7.1965 עמ' 2402.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות