תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ"ז-1967

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פנקס זכויות מקרקעין

סעיף 2

2

Go

הרכב פנקס המקרקעין

סעיף 3

2

Go

רשם נכסים

סעיף 4

2

Go

רישום נכסים

סעיף 5

2

Go

הרישום על סמך הודעה

סעיף 6

2

Go

שמירת פנקס המקרקעין

סעיף 7

2

Go

הוראות מעבר

סעיף 8

2

Go

ביטול

סעיף 9

2

Go

השם

סעיף 10

3

Go

תוספת ראשונה

3

Go

תוספת שניה


תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ"ז-1967*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 188 ו-347 לפקודת העיריות, וסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "זכות במקרקעין" - כמשמעות עסקה בפקודת העברת קרקעות.

פנקס זכויות מקרקעין

2.    כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו תרשום זכויותיה במקרקעין (להלן - פנקס המקרקעין של הרשות המקומית).

הרכב פנקס המקרקעין

3.    פנקס המקרקעין של הרשות המקומית יהיה מורכב משני חלקים אלה:

(1)   כרטיסי נכסי דלא-ניידי לפי טופס א' שבתוספת הראשונה;

(2)   ספר נכסי דלא-ניידי לפי טופס ב' שבתוספת הראשונה.

רשם נכסים

4.    מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של הרשות המקומית לפי תקנות אלה.

רישום נכסים

5.    (א)  רשם הנכסים ירשום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית כל זכות במקרקעין לטובת הרשות המקומית וכן כל זכות במקרקעין של הרשות המקומית לטובת אדם זולתה, תוך חודש ימים מיום שנוצרה.

           (ב)  לא ייעשה שום רישום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית אלא על ידי רשם הנכסים או עובד אחר של הרשות המקומית שהורשה על ידיו באישור המועצה.

הרישום על סמך הודעה

6.    (א)  רישום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית ייעשה על סמך הודעות –

(1)   לפי טופס א' שבתוספת השניה, לגבי זכות בנכס;

(2)   לפי טופס ב' שבתוספת השניה, לגבי מצב הנכס;

(3)   לפי טופס ג' שבתוספת השניה, לגבי פעולות רישום בפנקסי לשכת רישום המקרקעין;

(4)   לפי טופס ד' שבתוספת השניה, לגבי שינויים.

           (ב)  ההודעות האמורות ימולאו בדייקנות על כל פריטיהן על ידי עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך על ידי ראש הרשות המקומית.

שמירת פנקס המקרקעין

7.    רשם הנכסים ידאג לשמירת פנקס המקרקעין של הרשות המקומית.

הוראות מעבר

8.    שר הפנים רשאי להרשות לרשות המקומית המנהלת ביום פרסום תקנות אלה רישום זכויותיה במקרקעין להנחת דעתו של השר, אך לא בהתאם להוראות תקנות אלה, להמשיך לנהל את הרישום בסטיה מהוראות תקנות אלה לתקופה שהוא יורה.

ביטול

9.    תקנה 28 לתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשט"ו-1955 - בטלה.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ"ז-1967".

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

טופס א'

נכס דלא ניידי

טופס ב'

ספר נכסי דלא ניידי

תוספת שניה

(תקנה 6)

טופס א'

רישום נכסי דלא ניידי

טופס ב'

רישום נכסי דלא ניידי

טופס ג'

רישום נכסי דלא ניידי

[הודעה על פעולות רישום בפנקסי לשכת רישום המקרקעין]

טופס ד'

רישום נכסי דלא ניידי

כ"א באדר א' תשכ"ז (3 במרס 1967)                  חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 2027 מיום 13.4.1967 עמ' 2044.