תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תקציב

תוכן ענינים

פרק ראשון: תקציב רגיל

Go

2

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

מבנה התקציב

Go

2

סעיף 3

פרטי אומדן התקבולים

Go

2

סעיף 4

איזון התקציב

Go

2

סעיף 5

תקציב עזר

Go

2

סעיף 6

תשלום משכורת מתוך סעיפים שונים

Go

2

סעיף 7

רישום בפריט "שונות"

Go

2

סעיף 8

אומדן לפרעון מילוות

Go

2

סעיף 9

עבודות בלתי רגילות

Go

2

סעיף 9א

נספח תקן כוח אדם

Go

2

סעיף 10

צירופים לתקציב

Go

2

סעיף 14

דברי הסבר

Go

3

פרק שני: תקציב בלתי רגיל

Go

3

סעיף 15

הגדרה ומקורות מימון

Go

3

סעיף 16

טופס התקציב וחלוקת פרטי התקציב

Go

3

סעיף 17

מילווה לפרעון מילווה

Go

3

סעיף 18

איזון תקציב

Go

3

סעיף 19

דיון בתקציב והגשתו לממונה על המחוז

Go

3

סעיף 19א

פעולות דומות

Go

3

פרק שלישי: תקציב נוסף

Go

3

סעיף 20

תקציב נוסף

Go

3

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

3

סעיף 21

ביטול

Go

3

סעיף 22

השם

Go

3

תוספת

Go

3


תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות וסעיף 36 לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: תקציב רגיל

הגדרה

1.    בפרק זה, "תקציב" - לרבות אומדי התקבולים שיתקבלו בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב מתשלומי החובה שהרשות המקומית רשאית לגבותם על פי כל דין, כולל דמי שירותים, מכירות, השתתפות והחזרות משנים קודמות, וכן אומדן תשלומים שזמן פרעונם חל באותה שנה והפרשות לקרנות באותה שנה.

מבנה התקציב

2.    (א)  אומדן התקבולים והתשלומים בתקציב ובתקציבי העזר יסודר לפי הטופס שבתוספת לפי חלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה כפי שקבע רואה החשבון שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות (להלן - רואה החשבון).

          (ב)  רואה החשבון רשאי לקבוע, לכל רשות מקומית בנפרד, פירוט נוסף של פרקי המשנה ופרקי העזר והסעיפים וסעיפי המשנה שבתקציב שלה.

פרטי אומדן התקבולים

3.    (א)  אומדן התקבולים בתקציב יכלול רק אותם תקבולים הניתנים לגביה בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.

          (ב)  כהשתתפות הממשלה ייכללו התקבולים אשר נבעו לגבם כללים לגבי גובה התשלום אשר הממשלה תעביר לרשות המקומית, ואשר הובאו לידיעת הרשויות המקומיות; בהעדר כללים כאמור ייכללו התשלומים בגובה שנקבע בתקציב האחרון שאושר.

איזון התקציב

4.    (א)  סך כל ההקצבות לתשלומים ולקרנות בתקציב לא יעלה על סך כל אומדן התקבולים.

          (ב)  היה לרשות המקומית גרעון משנים קודמות, תפריש בתקציב את הסכומים הדרושים לכיסוי הגרעון, או כל סכום אחר שאישר שר הפנים או מי שהסמיך לכך.

          (ג)   היה לרשות המקומית עודף הכנסות יירשם העודף כאומדן תקבולים בסעיף המיועד לכך.

תקציב עזר

5.    (א)  לשירותים הניתנים על ידי יחידה מיחידות הרשות המקומית ליחידות אחרות של אותה רשות מקומית יוכן תקציב עזר אשר יכלול אומדן ההוצאות של אותו השירות.

          (ב)  תקציב העזר יאוזן על ידי השתתפות היחידות המקבלות את השירות; ההשתתפות תירשם בסעיף מיוחד שייקרא "השתתפות בתקציב עזר".

          (ג)   תקציבי עזר לא ייכללו בסך הכל של התשלומים לפי התקציב.

תשלום משכורת מתוך סעיפים שונים

6.    מקבל עובד רשות מקומית משכורת מתוך סעיפים שונים, יצויין הדבר על ידי סימני סימוכין או על ידי הערות ביאורים.

רישום בפריט "שונות"

7.    בפריט "שונות" אין לכלול תקבול או תשלום שאפשר לייחדו לפריט אחר.

אומדן לפרעון מילוות

8.    האומדן לפרעון מילוות יירשם במרוכז בפרק "פרעון מילוות" בלבד.

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 272

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

8. האומדן לפרעון מילוות יירשם באומדן התשלומים, בפרק או בפרק משנה של השירות שלמענו אושר המילווה.

עבודות בלתי רגילות

9.       עבודות בלתי רגילות ייכללו בתקציב רק במידה שמימונן ייעשה מהתקבולים הרגילים של הרשות המקומית.

נספח תקן כוח אדם

9א.     התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם שבו יפורטו מספר המשרות הקבועות והזמניות ומספר העובדים בהן, לפי כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי (להלן – תקן מאושר); לעניין זה –

          "משרה זמנית" – משרה לתקופה שאינה עולה על שנה;

          "משרה קבועה" – משרה לתקופה העולה על שנה.

מיום 31.3.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7623 מיום 1.3.2016 עמ' 777

הוספת תקנה 9א

צירופים לתקציב

10.  (א)  לתקציב יצורפו טבלאות סיכום כלהלן:

(1)   סיכום אומדן התקבולים לפי פרקים;

(2)   סיכום אומדן התשלומים לפי פרקים;

(3)   סיכום פרקי התקבולים לפי סעיפים;

(4)   סיכום פרקי התשלומים לפי סעיפים;

(5)   סיכום פרקי התשלומים לפי קבוצות סעיפים;

(6)   סיכום פרקי התקציב לפי תקבולים ותשלומים;

(7)   פרטי המשכורת ושכר עבודה לעובדים לפי תקן מאושר, עם סיכום לפי כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי.

          (ב)  מבנה הטבלאות ופרטיהן ייקבעו על ידי רואה החשבון, באישור שר הפנים.

11.  (בוטל).

מיום 1.4.1974 עד יום 31.3.1975

הוראת שעה תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3152 מיום 31.3.1974 עמ' 853

11. ראש הרשות המקומית יכין את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו, ולא יאוחר מאשר ביום 30 בנובמבר שלפני כל שנה אשר בעדה הוכן התקציב ו' באדר תשל"ד (28 בפברואר 1974).

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 401

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

מועד עריכת התקציב

11. ראש הרשות המקומית יכין את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו, ולא יאוחר מאשר ביום 30 בנובמבר שלפני כל שנה אשר בעדה הוכן התקציב.

12.  (בוטל).

מיום 1.4.1974 עד יום 31.3.1975

הוראת שעה תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3152 מיום 31.3.1974 עמ' 853

12. המועצה תגמור את דיוניה בתקציב ותאשרו לא יאוחר מאשר ביום 15 בינואר שלפני כל שנה בעדה הוכן התקציב ח' בניסן תשל"ד (31 במרס 1974).

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 401

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

דיון בתקציב

12. המועצה תגמור את דיוניה בתקציב ותאשרו לא יאוחר מאשר ביום 15 בינואר שלפני כל שנה בעדה הוכן התקציב.

13.  (בוטל).

מיום 1.4.1974 עד יום 31.3.1975

הוראת שעה תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3152 מיום 31.3.1974 עמ' 853

13. ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב המאושר על ידי המועצה לממונה על המחוז לא יאוחר מאשר ביום 31 בינואר שלפני כל שנה אשר בעדה הוכן תקציב ח' בניסן תשל"ד (31 במרס 1974).

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 401

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

הגשת התקציב לממונה על המחוז

13. ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב המאושר על ידי המועצה לממונה על המחוז לא יאוחר מאשר ביום 31 בינואר שלפני כל שנה אשר בעדה הוכן תקציב.

דברי הסבר

14.  לתקציב יצורפו דברי הסבר על חישוב אומדן התקבולים והתשלומים בציון השינויים שחלו לעומת התקציב האחרון שאושר.

פרק שני: תקציב בלתי רגיל

הגדרה ומקורות מימון

15.  בפרק זה, "תקציב" - תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים לפעולות חד-פעמיות שימומנו ממקורות אלה:

(1)   הקצבות מהתקציב הרגיל;

(2)   השתתפויות בעלים;

(3)   השתתפויות הממשלה;

(4)   השתתפויות של מוסדות ותרומות;

(5)   יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים;

(6)   הכנסות מקרנות הרשות;

(7)   מילוות מאוצר המדינה;

(8)   מילוות מבנקים ומוסדות אחרים;

(9)   אשראי מקבלנים וספקים;

(10)  מכירת רכוש;

(11)  הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים.

טופס התקציב וחלוקת פרטי התקציב

16.  התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה יהא כפי שקבע רואה החשבון.

מיום 27.1.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2800 מיום 27.1.1972 עמ' 593

16. התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה ייקבע על ידי רואה חשבון באישור שר הפנים יהא כפי שקבע רואה החשבון.

מילווה לפרעון מילווה

17.  לפרעון מילווה הנעשה על ידי קבלת מילווה חדש יוכן תקציב נפרד.

איזון תקציב

18.  אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה.

דיון בתקציב והגשתו לממונה על המחוז

19.    (א)  ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.

          (ב)  לעניין עירייה איתנה ומועצה מקומית שהוחל עליה דין עירייה כאמור – לא ייקראו המילים "ולשר הפנים ולממונה על המחוז לאשרו" שבתקנת משנה (א).

מיום 10.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7369 מיום 10.4.2014 עמ' 1068

19. (א) ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.

(ב) לעניין עירייה איתנה ומועצה מקומית שהוחל עליה דין עירייה כאמור – לא ייקראו המילים "ולשר הפנים ולממונה על המחוז לאשרו" שבתקנת משנה (א).

פעולות דומות

19א.  שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להורות לרשות מקומית פלונית, או לקבוצת רשויות מקומיות, כי לענין פרק זה יראו כפעולה גם קבוצת פעולות דומות.

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ 119

הוספת תקנה 19א

פרק שלישי: תקציב נוסף

תקציב נוסף

20.    (א)  אם יש צורך בכך יכין ראש הרשות המקומית תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשר יאפשר למועצה לדון בו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה מתייחס התקציב הנוסף.

          (ב)  לעניין עירייה איתנה ומועצה מקומית שהוחל עליה דין של עירייה כאמור – לא ייקראו המילים "ולשר הפנים ולממונה על המחוז לאשרו" שבתקנת משנה (א).

מיום 10.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7369 מיום 10.4.2014 עמ' 1068

20. (א) אם יש צורך בכך יכין ראש הרשות המקומית תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשר יאפשר למועצה לדון בו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה מתייחס התקציב הנוסף.

(ב) לעניין עירייה איתנה ומועצה מקומית שהוחל עליה דין של עירייה כאמור – לא ייקראו המילים "ולשר הפנים ולממונה על המחוז לאשרו" שבתקנת משנה (א).

פרק רביעי: הוראות שונות

ביטול

21.  (א)  תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשט"ו-1955 - בטלות.

          (ב)  האמור בתוספת הרביעית לפקודת העיריות לא יחול במידה שנאמר אחרת בתקנות אלה.

השם

22.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971".

תוספת

(תקנה 2)

כ' בחשון תשל"א (19 בנובמבר 1970)                     יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2649 מיום 7.1.1971 עמ' 290.

תוקנו ק"ת תשל"ב מס' 2800 מיום 27.1.1972 עמ' 593 – תק' תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ד מס' 3152 מיום 31.3.1974 עמ' 853 – הוראת שעה תשל"ד-1974; תוקפה בשנת הכספים 1974/75.

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ 119 – תק' תשמ"ז-1986.

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 401 – תק' תשנ"ב-1991.

ק"ת תשנ"ג מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 272 – תק' תשנ"ג-1992; תחילתן ביום 1.1.1993.

ק"ת תשע"ד מס' 7369 מיום 10.4.2014 עמ' 1068 – תק' תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7623 מיום 1.3.2016 עמ' 777 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנה 2 לענין תחילה וסייג לתחולה.

2. (א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

 (ב) תקנות אלה לא יחולו על תקציב רשות מקומית לשנת הכספים 2016 אם התקציב אושר בידי הרשות המקומית לפני יום התחילה.