נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו), תשל"ו-1975

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

טופס הצעת מועמד

Go

2

סעיף 3

הסכמת מועמד

Go

2

סעיף 4

עירבון

Go

2

סעיף 5

פתק ההצבעה

Go

2

סעיף 5א

פתקי הצבעה בבחירות חוזרות לפי סעיף 9א לחוק

Go

2

סעיף 5ב

מעטפות הצבעה

Go

2

סעיף 6

פרסומים במקומות הקלפי

Go

2

סעיף 8

טפסים לרישום הקולות וקביעת התוצאות

Go

2

סעיף 9

החלת תקנות

Go

2

סעיף 10

השם

Go

3

תוספת

Go

3


תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו), תשל"ו-1975*

תק' תשע"ח-2018

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ג), 8(א), 15(א) ו-33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים של הכנסת לענין תקנות 4 ו-5, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2536

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ג)(2) 7(ג), 8(א), 15(א) ו-33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים של הכנסת לענין תקנות 4 ו-5, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "חוק הבחירות" – חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

           "תקנות הבחירות" – תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965;

           "היום הקובע" – כמשמעותו בחוק הבחירות.

טופס הצעת מועמד

2.    הצעת מועמד לפי סעיף 5(א) לחוק, תיחתם אישית בידי הבוחרים על גבי טופס מספר 1 שבתוספת.

הסכמת מועמד

3.    הסכמתו של מועמד לפי סעיף 35(ח) לחוק הבחירות, תינתן בטופס מספר 2 שבתוספת.

עירבון תק' תשס"ב-2002 תק' תשע"ח-2018

4.    (א)  עירבון לפי סעיף 8 לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת משרד הפנים.

           (ב)  יחד עם העירבון תימסר לפקיד הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח הקבוצה או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון; ההודעה תהיה לפי טופס 2א שבתוספת.

           (ג)   פקיד הבחירות ייתן קבלה על העירבון.

           (ד)  פקיד הבחירות יפקיד את העירבון בחשבון שהורה השר או מי שהסמיך לכך, ויודיע על ההפקדה בכתב לשר או למי שהוא הסמיך לכך (בתקנה זו – השר), בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצוינו הפרטים האלה:

(1)   שם בא כוח קבוצת הבוחרים וממלא מקומו;

(2)   סכום העירבון;

(3)   תאריך ההפקדה.

           (ה)  פקיד הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה כאמור בתקנת משנה (ב); לא נמסרה הודעה כאמור - יודיע על כך פקיד הבחירות לשר בכתב והעתק מהודעתו ישלח פקיד הבחירות לבא כוח הרשימה.

           (ו)   לא אושרה סופית הצעת המועמד כאמור בסעיף 8(ב) לחוק או נפטר המועמד לפני יום הבחירות כאמור בסעיף 8(ג) לחוק או קיבל המועמד יותר מ-10% מהקולות הכשרים כאמור בסעיף 8(ד) לחוק או לא היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א לחוק, יודיע על כך פקיד הבחירות לשר והשר יחזיר את סכום העירבון או חלקו, בהתאם למקרה ולהוראות החוק האמורות, לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנת משנה (ב).

           (ז)   לא נמסרה לפקיד הבחירות הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), יחזיר השר את סכום העירבון או חלקו כאמור בתקנת משנה (ו) רק לאחר קבלת ההודעה בדבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.

           (ח)  לא אושרה סופית הצעת המועמד כאמור בסעיף 8(ב) לחוק או לא קיבל המועמד 10% לפחות מהקולות הכשרים או התפטר המועמד כאמור בסעיף 8(ד) לחוק, יודיע על כך פקיד הבחירות לשר והשר יעביר את סכום העירבון או חלקו, בהתאם למקרה ולהוראות החוק האמורות, לחשבון בנק של הרשות המקומית.

מיום 24.8.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1996

(א) עם הגשת הצעת מועמד על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 8(א) לחוק, יתן בא-כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה  על מספר זה תשמש ראיה לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון בלירות

עד 5,000 2,000

5,001 עד 25,000 4,000

25,001 עד 100,000 6,000 12,000

למעלה מ-100,000 12,000 16,000

מיום 30.8.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4525 מיום 30.8.1983 עמ' 1919

(א) עם הגשת הצעת מועמד על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 8(א) לחוק, יתן בא-כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה  על מספר זה תשמש ראיה לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון בלירות

עד 5,000 2,000

5,001 עד 25,000 4,000

25,001 עד 100,000 12,000

למעלה מ 100,000  16,000.

מספר התושבים סכום הערבון (בשקלים)

עד 5,000 20,000

500,1 עד 25,000 40,000

25,001 עד 100,000 100,000

למעלה מ-100,000 120,000

מיום 25.1.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161  מיום 25.1.1989 עמ' 416

(א) עם הגשת הצעת מועמד על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 8(א) לחוק, יתן בא-כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה  על מספר זה תשמש ראיה לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון (בשקלים)

עד 5,000 20,000

500,1 עד 25,000 40,000

25,001 עד 100,000 100,000

למעלה מ-100,000 120,000

מספר התושבים סכום הערבון בשקלים חדשים

עד 5,000 925

500,1 עד 25,000 1,850

25,001 עד 100,000 4,640

למעלה מ-100,000 5,570

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540  מיום 19.8.1993 עמ' 1078

(א) עם הגשת הצעת מועמד על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 8(א) לחוק, יתן בא-כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה  על מספר זה תשמש ראיה לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון בשקלים חדשים

עד 5,000 925

500,1 עד 25,000 1,850

25,001 עד 100,000 4,640

למעלה מ-100,000 5,570

מספר התושבים סכום הערבון בשקלים חדשים

עד 5,000 1,880

500,1 עד 25,000 3,760

25,001 עד 100,000 9,410

למעלה מ-100,000 11,290

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925  מיום 14.9.1998 עמ' 1314

(א) עם הגשת הצעת מועמד על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 8(א) לחוק, יתן בא-כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה  על מספר זה תשמש ראיה לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון בשקלים חדשים

עד 5,000 1,880

500,1 עד 25,000 3,760

25,001 עד 100,000 9,410

למעלה מ-100,000 11,290

(ב) פקיד הבחירות יתן קבלה על קבלת הערבון לפי תקנה זו.

(ב) פקיד הבחירות יאשר קבלת ערבון לפי סעיף 8 לחוק.

(ג) ניתן הערבון בשיק בנקאי, השיק יהיה משורטט ועשוי לפקודת פקיד הבחירות באותה רשות מקומית.

(ג) הערבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.

(ד) פקיד הבחירות יפקיד את הערבון בין במזומן ובין בשיק בנקאי בחשבון שהורה השר או מי שהסמיך לכך, ויודיע על ההפקדה בכתב לשר או למי שהוא הסמיך לכך, בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:

(1) שם בא-כוח קבוצת הבוחרים וממלא מקומו;

(2) סכום הערבון ;

(3) תאריך ההפקדה.

מיום 11.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 812

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. (א) בטלה.

(ב) פקיד הבחירות יאשר קבלת ערבון לפי סעיף 8 לחוק.

(ג) הערבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.

(ד) פקיד הבחירות יפקיד את הערבון בחשבון שהורה השר או מי שהסמיך לכך, ויודיע על ההפקדה בכתב לשר או למי שהוא הסמיך לכך, בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:

(1) שם בא-כוח קבוצת הבוחרים וממלא מקומו;

(2) סכום הערבון ;

(3) תאריך ההפקדה.

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2536

(א) עירבון לפי סעיף 8 לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות משרד הפנים.

פתק ההצבעה תק' תשל"ט-1978 תק' תשמ"ט-1989 תק' תשע"ח-2018

5.    פתקי ההצבעה לפי סעיף 7(ג) לחוק יהיו מניר שמשקלו לא יותר מ-70 גרם למטר מרובע, בצבע צהוב, בצורת מלבן בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך, בדפוס שחור בגודל של לא יותר מ-6 על 9 ס"מ.

מיום 26.11.1978

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3912 מיום 26.11.1978 עמ' 178

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. צורתו של פתק ההצבעה תהיה זהה לזו שנקבעה בתקנה 14 לתקנות הבחירות, אולם הנייר יהיה מסוג מכיל עץ, 60 גרם למטר מרובע, בצבע צהוב.

מיום 19.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5160 מיום 19.1.1989 עמ' 398

5. פתקי ההצבעה לפי ס' 7(ג) לחוק יהיו מניר מסוג מכיל עץ שמשקלו לא יותר מ-60 גרם למטר מרובע, בצבע צהוב, בצורת מלבן בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך, בדפוס שחור בגודל של לא יותר  מ-6 על 9 ס"מ.

מיום 24.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2536

5. פתקי ההצבעה לפי ס' 7(ג) לחוק יהיו מניר שמשקלו לא יותר מ-60 70 גרם למטר מרובע, בצבע צהוב, בצורת מלבן בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך, בדפוס שחור בגודל של לא יותר  מ-6 על 9 ס"מ.

פתקי הצבעה בבחירות חוזרות לפי סעיף 9א לחוק תק' תשל"ח-1978

5א.     מתקיימות בחירות חוזרות לגבי מועמד שנותר כאמור בסעיף 9א(א) לחוק, יהיה פתק ההצבעה בעדו פתק הצבעה כאמור בתקנה 5, ופתק ההצבעה נגדו פתק הצבעה ריק בצבע ירוק.

מיום 24.8.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1996

הוספת תקנה 5א

מעטפות הצבעה תק' תשנ"ג-1993

5ב.       מעטפות ההצבעה לפי סעיף 7(ד)(1) ו-(2) יהיו מניר צהוב בגודל של 15 על 12 ס"מ בערך ומושחרות מבפנים, על פני המעטפה יודפס "בחירות לראש הרשות" ויכול שתצויין גם השנה בה נערכות הבחירות.

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540  מיום 19.8.1993 עמ' 1078

הוספת תקנה 5ב

פרסומים במקומות הקלפי

6.    המודעות שעל פקיד הבחירות לפרסמן לפי סעיפים 48 ו-54(א)(1) לחוק הבחירות, יכילו גם את שמות המועמדים שהוצעו לראשות הרשות כפי שאושרו על-ידו; כן יכללו המודעות את נוסח סעיפי המשנה 7(ג)(4) ו-(5) לחוק.

תק' תשנ"ח-1998

7.    (בוטלה).

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925  מיום 14.9.1998 עמ' 1314

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

קריאת פתקי ההצבעה

7. קריאת פתקי ההצבעה בעת מנין הקולות תיעשה כאמור בתקנה 27 לתקנות הבחירות; הפתקים יסודרו על שיפודים נפרדים לפי שמות המועמדים.

טפסים לרישום הקולות וקביעת התוצאות תק' תשמ"ד-1983

8.    רישום הקולות, פרוטוקול ועדת הקלפי, פרוטוקול פקיד הבחירות והפרוטוקול הנוגע לקולות החיילים, ייערכו בטפסים מספר 3, 4, 5 ו-6 שבתוספת.

מיום 30.9.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 184

8. רישום הקולות, פרוטוקול ועדת הקלפי, פרוטוקול פקיד הבחירותוהפרוטוקול הנוגע לקולות החיילים ייערכו בטפסים מספר 3,4,5 ו-6 שבתוספת ויודפסו על נייר בצבע צהוב.

החלת תקנות תק' תשנ"ח-1998

9.    בבחירות לראש רשות מקומית יחולו, בשינויים המחויבים, תקנות אלה של תקנות הבחירות: 11, 17 עד 24, 27 עד 29א, 30א, 32א ו-43 עד 48.

מיום 14.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925  מיום 14.9.1998 עמ' 1314

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

פתק כפול

9. נמצאו במעטפת ההצבעה שני פתקי הצבעה זהים, על יושב ראש ועדת הקלפי לטפל בהם בהתאם לאמור בתקנה 44 לתקנות הבחירות.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו), תשל"ו-1975".

תוספת

טופס 1

(תקנה 2)

[הצעת מועמד לפי סעיף 5 או 6 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)]

טופס 2

(תקנה 3)

[הסכמה להיות מועמד]

טופס 2א

(תקנה 4)

[הודעה בדבר חשבון בנק לענין החזרת עירבון של מציעי מועמד]

טופס מספר 3

(תקנה 8)

העיריה/המועצה המקומית.............      

קלפי מס'.............             

דף מס'.............             

גליון מנין הקולות בבחירות לראש הרשות המקומית.............

_______________________________________________

השם

השם

שמות המועמדים                                                                                 סה"כ  

השם

השם

השם

השם

השם

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

חתימת הרושם:.............סך כל הקולות בדף זה.............

טופס מספר 4

(תקנה 8)

פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור מס'.............  

בבחירות לראשות הרשות המקומית.............

לפי סעיף 7(ב)(1) לחוק וסעיף 64 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965

1.        ביום............. בשעה............. נוכחים במקום הקלפי:

           יושב ראש הועדה............. סגנו.............

           חברי הועדה............. ממלא מקומם.............

           המשקיפים............. מטעם הרשימה.............

           המשקיפים............. מטעם הרשימה.............

           ומזכיר ועדת הקלפי.

2.        יושב ראש ועדת הקלפי הציג את הקלפי ונעל אותה, בהתאם לסעיף 57 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965, במנעול בטחון שמספרו.............

3.        מקום הקלפי היה פתוח להצבעה ללא הפסקה מ- 7 בבוקר עד............. בלילה.

4.        בגמר ההצבעה נוכחים במקום הקלפי:

           יושב ראש הועדה............. חברי הועדה.............

           והמשקיפים............. מטעם.............

           והמשקיפים............. מטעם.............

5.        הקלפי נפתחה בשעה............. מספר המנעול שלה הוא

           ............. מספר מעטפות ההצבעה שבה הוא.............

6.        יושב ראש הועדה*/חבר הועדה*............. קרא את

           פתקי ההצבעה*, חברי הועדה............. רשמו

           את הקולות. מספר "הקולות הכפולים" היה.............

(תקנה 8)

טופס מספר 5

(תקנה 8)

טופס מספר 6

כ"ד בחשון תשל"ו (29 באוקטובר 1975)                                יוסף בורג

                                                                                                                      שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3423 מיום 2.11.1975 עמ' 344.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1996 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3912 מיום 26.11.1978 עמ' 178 – תק' תשל"ט-1978.

ק"ת תשמ"ג מס' 4525 מיום 30.8.1983 עמ' 1919 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 184 – תק' תשמ"ד-1983.

ק"ת תשמ"ט מס' 5160 מיום 19.1.1989 עמ' 398 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 416 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1078 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1314 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 812 – תק' תשס"ב-2002.

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2536 – תק' תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות