נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת קבלת ייעוץ משפטי

Go

2

סעיף 3

מינוי יועץ משפטי

Go

2

סעיף 4

יועץ משפטי בשתי מועצות מקומיות

Go

2

סעיף 5

עבודה נוספת של יועץ משפטי של מועצה מקומית

Go

2

סעיף 5א

ייעוץ משפטי

Go

2

סעיף 6

הזמנת חובה

Go

2

סעיף 7

עסקאות הטעונות חוות דעת בכתב

Go

3

סעיף 8

איסור ייצוג לקוחות

Go

3

סעיף 8א

הפסקת העסקה והשעיה של יועץ משפטי במקרים מסוימים

Go

3

סעיף 9

תחילה

Go

3

סעיף 10

ביצוע ותקנות

Go

3


חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975*

הגדרות

1.    בחוק זה,

           "יועץ משפטי" – יועץ משפטי לרשות מקומית, בין שהוא עובד הרשות המקומית ובין שאינו עובד הרשות;

מיום 1.7.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 בעמ' 118 (ה"ח 2389)

הוספת הגדרת "יועץ משפטי"

           "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית.

חובת קבלת ייעוץ משפטי

2.    רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי.

מינוי יועץ משפטי

3.    (א)  רשות מקומית תמנה עורך דין שיהיה יועצה המשפטי.

           (ב)  היועץ המשפטי של עיריה, וכן היועץ המשפטי במועצה מקומית שקבע שר הפנים, יהיה עובד העיריה או עובד המועצה המקומית ויחולו על מינויו וכהונתו ההוראות החלות על עובדי אותה עיריה או אותה מועצה מקומית, אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לענין זה.

מיום 1.7.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 בעמ' 118 (ה"ח 2389)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

חובת מינוי

3. (א) רשות מקומית חייבת למנות עורך דין להיות יועצה המשפטי אם מספר תושביה הוא לפחות 50,000 או אם שר הפנים דרש זאת ממנה.

(ב) יועץ משפטי כאמור יהיה עובד הרשות המקומית ויחולו על מינויו וכהונתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית.

יועץ משפטי בשתי מועצות מקומיות

4.    יועץ משפטי של מועצה מקומית שאינו עובד המועצה, רשאי לשמש כיועץ משפטי של מועצה מקומית נוספת אחת, שלא כעובד המועצה, ובלבד שהמועצות המקומיות שבהן הוא מועסק הסכימו לכך, ומתקיימים התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 5.

מיום 1.7.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 בעמ' 118 (ה"ח 2389)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

רשות העסקה

4. רשות מקומית שמספר תושביה פחות מ-50,000 ושהעסיקה עורך דין להיות יועצה המשפטי כעובדה, רשאי אותו יועץ משפטי לשמש גם יועץ משפטי לרשויות מקומיות אחרות כעובדן, ובלבד שמספר כל הרשויות המקומיות שבהן הוא עובד כיועץ משפטי אינו עולה על ארבע, שמספר התושבים הכולל באותן רשויות מקומיות אינו עולה על 75,000 ושכל הרשויות המקומיות הנוגעות בענין מסכימות לכך.

עבודה נוספת של יועץ משפטי של מועצה מקומית

5.    מועצה מקומית רשאית להתיר ליועצה המשפטי שהוא עובד המועצה לעסוק בעבודה נוספת בתמורה, ובלבד שהתקיימו אלה:

(1)   היקף משרתו במועצה המקומית אינו עולה על מחצית;

(2)   אין בעבודת החוץ כדי להפריע לתפקידו כעובד המועצה המקומית;

(3)   אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד המועצה המקומית;

(4)   אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה המקומית.

מיום 1.7.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 בעמ' 118 (ה"ח 2389)

עבודת חוץ ליועץ המשפטי של עיריה עבודה נוספת של יועץ משפטי של מועצה מקומית

5. על אף האמור בסעיפים 177 ו-180 לפקודת העיריות, רשאית עיריה שמספר תושביה פחות מ-50,000 להתיר ליועצה המשפטי שהוא עובדה לעסוק בעבודת חוץ בתמורה, ובלבד שנתקיימו אלה מועצה מקומית רשאית להתיר ליועצה המשפטי שהוא עובד המועצה לעסוק בעבודה נוספת בתמורה, ובלבד שהתקיימו אלה:

(1) היקף משרתו בעיריה במועצה המקומית אינו עולה על מחצית;

(2) אין בעבודת החוץ כדי להפריע לתפקידו כעובד העיריה המועצה המקומית;

(3) אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד העיריה המועצה המקומית;

(4) אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם העיריה המועצה המקומית.

ייעוץ משפטי

5א.     יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין; כן יחווה היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות, אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות ואין במתן חוות הדעת כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד ענינים.

מיום 1.7.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 בעמ' 118 (ה"ח 2389)

הוספת סעיף 5א

הזמנת חובה

6.    (א)  היועץ המשפטי לרשות מקומית יוזמן לישיבות המועצה, לרבות ישיבותיה כועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וכן לישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה, רשות רישוי מקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, ועדת המכרזים וועדת הכספים.

           (ב)  שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות, ועדות נוספות שאליהן יוזמן היועץ המשפטי בנוסף לאמור בסעיף קטן (א).

           (ג)   לצורך ביצוע תפקידו יוזמן היועץ המשפטי ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה, בין בעצמו ובין באמצעות עובד אחר של הלשכה המשפטית, ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה.

           (ד)  מליאת המועצה רשאית לאמץ חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה באותה ישיבה.

           (ד)[1] היועץ המשפטי רשאי להסמיך עורך דין מעובדי לשכתו ברשות המקומית לייצגו בענין מסוים או סוגי ענינים.

מיום 27.7.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.1.1989 בעמ' 154 (ה"ח 1817)

(א) היועץ המשפטי לרשות מקומית שהוא עובדה (להלן בסעיף זה – היועץ המשפטי) יוזמן לישיבות המועצה, לרבות ישיבותיה כועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וכן לישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה, רשות רישוי מקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, ועדת המכרזים וועדת הכספים.

מיום 1.7.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 בעמ' 118 (ה"ח 2389)

6. (א) היועץ המשפטי לרשות מקומית שהוא עובדה (להלן בסעיף זה – היועץ המשפטי) יוזמן לישיבות המועצה, לרבות ישיבותיה כועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וכן לישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה, רשות רישוי מקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, ועדת המכרזים וועדת הכספים.

(ב) שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות, ועדות נוספות שאליהן יוזמן היועץ המשפטי בנוסף לאמור בסעיף קטן (א).

(ג) נכח היועץ המשפטי בישיבה שהוזמן אליה מכוח סעיף זה, תינתן לו הזדמנות להשמיע חוות דעתו המקצועית לפני קבלת כל החלטה.

(ג) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן היועץ המשפטי ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה, בין בעצמו ובין באמצעות עובד אחר של הלשכה המשפטית, ותינתן לו הזדמנות לתת את חוות דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה.

(ד) מליאת המועצה רשאית לאמץ חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה באותה ישיבה.

(ד) היועץ המשפטי רשאי להסמיך עורך דין מעובדי לשכתו ברשות המקומית לייצגו בענין מסוים או סוגי ענינים.

עסקאות הטעונות חוות דעת בכתב

7.    (א)  שר הפנים יקבע בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, סוגי עסקאות שרשות מקומית לא תתקשר בהן, אלא לאחר שקיבלה על העסקה חוות דעת משפטית בכתב.

           (ב)  לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב, אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה.

           (ג)   לא תתקשר רשות מקומית בעסקה הטעונה אישור המועצה, אלא אם כן הוגשה לה חוות דעת מנומקת בכתב של היועץ המשפטי שלפיה אין מניעה לאשר את העסקה; החוזה וחוות הדעת המשפטית יישלחו לחברי המועצה עם ההזמנה לישיבת המועצה שבה יידון אישור החוזה.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2112 מיום 15.10.2007 עמ' 3 (ה"ח 168)

הוספת סעיף קטן 7(ג)

איסור ייצוג לקוחות

8.    יועץ משפטי של רשות מקומית, אף אם איננו עובדה, הוא או עובד לשכתו או משרדו לא ייצג לקוח בכל ענין הנוגע לאותה רשות מקומית; הוראה זו באה להוסיף על חובותיו של עורך דין מכוח דין אחר ולא לגרוע מהן.

הפסקת העסקה והשעיה של יועץ משפטי במקרים מסוימים

8א.     על הפסקת העסקתו והשעייתו של יועץ משפטי לרשות מקומית שאינה רשות מרחבית כמשמעותה בסעיף 19 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות החלות על העברה מכהונה של יועץ משפטי של עירייה, גם אם אינו עובד הרשות המקומית.

מיום 1.8.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 540 (ה"ח 793)

הוספת סעיף 8א

תחילה

9.    תחילתם של סעיפים 3, 4, 5 ו-7 בתום ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה.

ביצוע ותקנות

10.     (א)  שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

           (ב)  שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה ליועץ משפטי.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 בעמ' 128 (ה"ח 64)

10. (א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה ליועץ משפטי.

      אפרים קציר                  יצחק רבין                   יוסף בורג

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                         שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ו מס' 787 מיום 18.12.1975 עמ' 24 (ה"ח תשל"ד מס' 1130 עמ' 237).

תוקן ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 154 (ה"ח תשמ"ז מס' 1817 עמ' 160) – תיקון מס' 1 בסעיף 48 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 26), תשמ"ח-1988; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ט מס' 1705 מיום 2.3.1999 עמ' 118 (ה"ח תשנ"ה מס' 2389 עמ' 419) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.7.1999.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 128 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 3 בסעיף 83 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ח מס' 2112 מיום 15.10.2007 עמ' 3 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 168 עמ' 267) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 540 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 793 עמ' 1194) – תיקון מס' 5 בסעיף 79 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), תשע"ד-2014; תחילתו ביום 1.8.2014.

[1] הכפילות במספור עקב טעות בתיקון מס' 2. צ"ל סעיף קטן 6(ה).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות