נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – גימלאות נושאי משרה

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חישוב תקופות

Go

2

סעיף 4

חישוב המשכורת הקובעת במשכורת חלקית

Go

3

פרק ב': גמלאות ושיעורן

Go

3

סעיף 5

קצבה לראש רשות לשעבר

Go

3

סעיף 9

חישוב תקופת כהונה לענין הזכות לקצבה ושיעורה

Go

3

סעיף 10

צירוף תקופות

Go

4

סעיף 11

הגדלת קצבה בשל תקופת עבודה במוסד ציבורי

Go

4

סעיף 12

סייג לשיעור הקצבה

Go

4

סעיף 15

ויתור על גמלאות למען תגמולים החלטה

Go

4

סעיף 16

ראש רשות שחזר ונבחר

Go

4

סעיף 17

גמלה לשאיריו של ראש רשות

Go

4

סעיף 18

מענק לשאיריו של ראש רשות

Go

4

סעיף 22

קצבה לשאירי ראש רשות לשעבר

Go

5

סעיף 23

חלוקת קצבאות

Go

5

סעיף 24

הקטנת קצבאות לזכאים בשל הכנסה אחרת

Go

5

סעיף 26

סייג להקטנת קצבאות

Go

5

סעיף 26א

קיצבה ומענק

Go

5

סעיף 27

היוון

Go

5

סעיף 28

ביטול היוון

Go

5

סעיף 29

הפסקת קצבאות לאלמנה שנישאה שנית

Go

5

פרק ב'1: תשלומים והטבות אחרים לראש רשות לשעבר

Go

6

סעיף 29א

מענק הסתגלות

Go

6

סעיף 29ב

שירותי טלפון

Go

6

סעיף 29ג

עיתון או אינטרנט

Go

6

סעיף 29ד

גילום המס

Go

6

סעיף 29ה

סייג לעניין כפל תשלומים והטבות

Go

6

סעיף 29ו

סייג לתשלומים והטבות במקרה של עבירה פלילית

Go

6

פרק ג':

Go

6

פרק ג': שונות

Go

7

סעיף 31

החזרת מענק או פיצויי פיטורים החלטה

Go

7

סעיף 32

חישוב תוספת היוקר

Go

7

סעיף 33

תחילה

Go

7

סעיף 34

הוראות מעבר

Go

7

סעיף 35

השם

Go

7


החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977*

          בתוקף הסמכות לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, מחליטה ועדת העבודה של הכנסת לאמור:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.       בהחלטה זו –

החלטה תשנ"ט-1999 החלטה תשע"ד-2013

          "ראש רשות מקומית" או "ראש רשות" – לרבות סגניו בשכר;

מיום 13.5.1999

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5971 מיום 13.5.1999 עמ' 761

הוספת הגדרת "ראש רשות מקומית"

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

"ראש רשות מקומית" או "ראש רשות" – לרבות סגניו בשכר;

החלטה תשע"ד-2013

          "ראש רשות לשעבר" – אדם שכיהן כראש רשות מקומית, וחדל לכהן;

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

"ראש רשות לשעבר" – אדם שכיהן כראש רשות מקומית או כסגנו בשכר, וחדל לכהן;

החלטה תשע"ד-2013

          "גמלה" – קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים ולמעט מענק הסתגלות;

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

"גמלה" – קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים ולמעט מענק הסתגלות;

החלטה תשע"ד-2013

          "המשכורת האחרונה" – (נמחקה);

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

מחיקת הגדרת "המשכורת האחרונה"

הנוסח הקודם:

"המשכורת האחרונה", לענין תשלום מענק לראש רשות לשעבר או לזכאים מכוחו - שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת משפחה שנקבעו לפי סעיף 129 לפקודת העיריות, לפי סעיף 115 לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, לפי סעיף 115 לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953 או לפי סעיף 33 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן - סעיפי קביעת המשכורת), לפי הענין, ששולמו לאותו ראש רשות ערב חדלו לכהן;

החלטה תשע"ד-2013

          "המשכורת הקובעת", לענין חישוב גמלאות של זכאי ביום פלוני – השכר ותוספת היוקר שנקבעו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, המגיעים לראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לאותו זכאי ערב חדלו לכהן;

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

"המשכורת הקובעת", לענין חישוב גמלאות של זכאי ביום פלוני - שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת משפחה לפי סעיפי קביעת המשכורת, המגיעים באותו יום לראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לאותו זכאי ערב חדלו לכהן השכר ותוספת היוקר שנקבעו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, המגיעים לראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לאותו זכאי ערב חדלו לכהן;

החלטה תשל"ט-1979

          "חוק תשי"ט" – חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשי"ט-1959;

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

הוספת הגדרת "חוק תשי"ט"

החלטה תשע"ד-2013

          "חוק התשל"ז" – חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977;

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

הוספת הגדרת "חוק התשל"ז"

החלטה תשע"ד-2013

          "פנסיה צוברת" – כמשמעותה בסעיף 2א לחוק התשל"ז;

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

הוספת הגדרת "פנסיה צוברת"

          "מענק" – תשלום חד-פעמי;

החלטה תשע"ד-2013

          "קצבה" – סכום המשתלם מדי חודש למעט פנסיה צוברת;

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

"קצבה" – סכום המשתלם מדי חודש למעט פנסיה צוברת;

          "שאיר" –

(1)   בן-זוגו של הנפטר;

החלטה תשע"ד-2013

(2)   ילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו של הנפטר שפרנסתו היתה עליו ביום מותו, אם לא מלאו להם עשרים שנה, או אם הם בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, ולא מלאו להם עשרים ואחת שנה; או אף שמלאו להם עשרים שנה אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;

(3)   הוריו של נפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות (1) ו-(2);

(4)   קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו אם לא השאיר גם הורים כאמור בפסקה (3);

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

(2) ילדו של הנפטר, לרבות ילד חורג וילד מאומץ, ונכדו של הנפטר שפרנסתו היתה עליו ביום מותו, אם לא מלאו להם עשרים שנה, או אם הם בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, ולא מלאו להם עשרים ואחת שנה; או אף שמלאו להם עשרים שנה אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;

החלטה תשנ"ט-1999

          "תוספת שכר" – תוספת שכר בגובה של 40% ששולמה לראש רשות מקומית ולראש רשות לשעבר, החל ביום י"ח בתשרי תשנ"ז (1 באוקטובר 1996), לרבות העדכונים;

מיום 13.5.1999

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5971 מיום 13.5.1999 עמ' 761

הוספת הגדרת "תוספת שכר"

החלטה תשע"ד-2013

          "תקופת הזכאות" – תקופה של שנה רצופה מהיום שבו חדל אדם לכהן כראש רשות מקומית.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

הוספת הגדרת "תקופת הזכאות"

חישוב תקופות החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

2.       (א)  לענין החלטה זו –

(1)   כל תקופת זמן העולה על 15 ימים תיחשב כחודש ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון;

(2)   בחישוב שנות כהונה כראש רשות יראו עודף העולה על 180 יום כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון.

החלטה תשע"ד-2013

          (ב)  (בוטל).

מיום 25.6.1999

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1012

2. (א) לענין החלטה זו –

(1) כל תקופת זמן העולה על 15 ימים תיחשב כחודש ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון;

(2) בחישוב שנות כהונה כראש רשות יראו עודף העולה על 180 יום כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון.

(ב) ראש רשות לשעבר שחדל לכהן לפני שהגיע לגיל ארבעים וחמש, תשולם לו קצבה כאמור בסעיף זה, החל מהיום שבו הגיע לגיל ארבעים וחמש.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

ביטול סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ראש רשות לשעבר שחדל לכהן לפני שהגיע לגיל ארבעים וחמש, תשולם לו קצבה כאמור בסעיף זה, החל מהיום שבו הגיע לגיל ארבעים וחמש.

החלטה תשע"ד-2013

3.       (בוטל).

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

חישוב גיל

3. בחישוב שנת גיל לענין החלטה זו יראו עודף העולה על 180 יום כשנה ואילו תקופה קטנה מזו לא תובא בחשבון.

חישוב המשכורת הקובעת במשכורת חלקית החלטה תשמ"ד-1984

4.       בחישוב משכורתו הקובעת של סגן ראש רשות בשכר לשעבר שקיבל משכורת חלקית בכל תקופת כהונתו או בחלק ממנה, יחולו הוראות מיוחדות אלה:

החלטה תשמ"ד-1984 החלטה תשע"ד-2013

(1)   קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה לא נשתנה כל תקופת כהונתו, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני – המשכורת הקובעת המגיעה באותו יום לסגן ראש רשות בשכר שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לסגן ראש הרשות בשכר ערב חדלו לכהן, כפול בשיעור האמור;

החלטה תשמ"ד-1984

(2)   קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה מתקופה לתקופה, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני – הסכום המגיע כאמור בפסקה (1) כפול בממוצע המשוקלל של שיעורי משכורתו בתקופות שונות של כהונתו; הוראה זו תחול גם לגבי התקופות שבהן קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת מלאה;

החלטה תשמ"ד-1984

(3)   עלתה תקופת כהונתו של סגן ראש הרשות בשכר על 210 חדשים, יחושב הממוצע המשוקלל לפי פסקה (2) לפי שיעורי המשכורת ב-210 החדשים הנוחים לו ביותר.

מיום 15.4.1984

החלטה תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4619 מיום 15.4.1984 עמ' 1318

4. בחישוב משכורתו הקובעת של ראש רשות סגן ראש רשות בשכר לשעבר שקיבל משכורת חלקית בכל תקופת כהונתו או בחלק ממנה, יחולו הוראות מיוחדות אלה:

(1) קיבל ראש רשות סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה לא נשתנה כל תקופת כהונתו, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני - שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת משפחה לפי סעיפי קביעת המשכורת, המגיעים באותו יום לראש רשות לסגן ראש רשות בשכר שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לראש רשות לסגן ראש הרשות בשכר ערב חדלו לכהן, כפול בשיעור האמור;

(2) קיבל ראש רשות סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה מתקופה לתקופה, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני - הסכום המגיע כאמור בפסקה (1) כפול בממוצע המשוקלל של שיעורי משכורתו בתקופות שונות של כהונתו; הוראה זו תחול גם לגבי התקופות שבהן קיבל ראש רשות סגן ראש הרשות בשכר משכורת מלאה;

(3) עלתה תקופת כהונתו של ראש רשות סגן ראש הרשות בשכר על 210 חדשים, יחושב הממוצע המשוקלל לפי פסקה (2) לפי שיעורי המשכורת ב-210 החדשים הנוחים לו ביותר.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

(1) קיבל סגן ראש הרשות בשכר משכורת חלקית ששיעור חלקיותה לא נשתנה כל תקופת כהונתו, תהא משכורתו הקובעת ביום פלוני - שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת משפחה לפי סעיפי קביעת המשכורת, המגיעים המשכורת הקובעת המגיעה באותו יום לסגן ראש רשות בשכר שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לסגן ראש הרשות בשכר ערב חדלו לכהן, כפול בשיעור האמור;

פרק ב': גמלאות ושיעורן

קצבה לראש רשות לשעבר החלטה תשנ"ט-1999

5.    ראש רשות לשעבר שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וחמש, תשולם לו כל ימי חייו, החל מהיום שבו חדל לכהן, קצבה בסכום שהוא שישית האחוז מהמשכורת הקובעת כפול במספר חדשי כהונתו ברשות המקומית, ובלבד שנתקיימה אחת מאלה:

(1)   כיהן כראש רשות ארבע שנים לפחות;

(2)   כיהן כראש רשות תקופה קצרה מארבע שנים, אך לפני שנבחר כראש רשות כיהן כחבר הכנסת ונתקיימו בו שני אלה:

(א)   הוא חדל לכהן כחבר הכנסת לא יותר משנה לפני היבחרו לכהונת ראש רשות;

(ב)   תקופת כהונתו כחבר הכנסת בצירוף תקופת כהונתו כראש רשות, מגיעה לתקופה של ארבע שנים לפחות.

מיום 13.5.1999

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5971 מיום 13.5.1999 עמ' 761

5. ראש רשות לשעבר שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים ארבעים וחמש, תשולם לו כל ימי חייו, החל מהיום שבו חדל לכהן, קצבה בסכום שהוא שליש שישית האחוז מהמשכורת הקובעת כפול במספר חדשי כהונתו ברשות המקומית, ובלבד שנתקיימה אחת מאלה:

החלטה תשמ"ט-1989

6.    (בוטל).

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 565

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

תוספת לקצבה בשל גיל

6. ראש רשות לשעבר, שחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל חמישים, תינתן לו תוספת על הקצבה שהוא זכאי לה לפי סעיפים 5 ו-7, בשיעור של 2% מהמשכורת הקובעת בעד כל שנת גילו שהיתה למעלה מחמישים בשעה שחדל לכהן.

החלטה תשמ"ט-1989

7.      (בוטל).

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 566

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

קצבה מינימלית

7. על אף האמור בסעיף 5 –

(1) מי שהיה ראש רשות וחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וכיהן כראש רשות ארבע שנים לפחות – לא תפחת קצבתו מ-20% מהמשכורת הקובעת;

(2) מי שהיה ראש רשות וחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וכיהן כראש רשות שמונה שנים ברציפות לפחות – לא תפחת קצבתו מ-40% מהמשכורת הקובעת;

(3) מי ששהיה ראש רשות וחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל ארבעים וכיהן כראש רשות שתים עשרה שנים ברציפות לפחות – לא תפחת קצבתו מ-60% מהמשמכורת הקובעת;

(4) מי שהיה ראש רשות וחדל לכהן אחרי שהגיע לגיל חמישים וכיהן כראש רשות תשע שנים לפחות, או שמונה שנים ברציפות לפחות – לא תפחת קצבתו מ-50% מהמשכורת הקובעת.

החלטה תשמ"ט-1989

8.      (בוטל).

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 566

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

גיל אישה ראש רשות

8. לגבי אישה ראש רשות יבוא לענין סעיפים 5, 6 ו-7 "שלושים וחמש" במקום "ארבעים" ו"ארבעים וחמש" במקום "חמישים".

חישוב תקופת כהונה לענין הזכות לקצבה ושיעורה

9.    בקביעת זכות הקצבה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, לענין החלטה זו, יבואו במנין –

החלטה תשל"ט-1979 החלטה תשמ"ה-1985

(1)   כל תקופת כהונתו כראש רשות, למעט תקופה כאמור שבה כיהן גם כחבר הכנסת ולמעט תקופה שבעדה שולם לו מענק לפי סעיף 7 לחוק תשי"ט או לפי סעיף 13 להחלטה זו, שלא הוחזר כאמור בסעיף 8 לחוק תשי"ט או בסעיף 14 להחלטה זו;

החלטה תשע"ד-2013

(2)   תקופה כאמור בסעיף 3(7) לחוק התשל"ז;

החלטה תשמ"ג-1983

(3)   כל הזמנים שבהם כיהן בשכר, לפני כהונתו כראש רשות וברצוף לה כיושב ראש מועצת איגוד ערים, כיושב ראש או כסגן יושב ראש של ועד מקומי או של ועד קהילה, או כנשיא או כיושב ראש ועד של אגודה שיתופית שהוקמה על פי פקודת האגודות השיתופיות, ושמילאו, לדעת שר הפנים, תפקידי עיריה או מועצה מקומית בתחומה של הרשות המקומית לפני הקמתה, ובלבד שלא קיבל בתום כהונתו האמורה כל מענק או פיצויי פיטורים; שירת ראש רשות לשעבר באחת מהמשרות האמורות באופן חלקי, תבוא במנין התקופה שבה שירת כאמור, באופן יחסי לשיעור חלקיותה של המשרה.

(4)   התקופה שבין הצעת מועמדותו שעל פיה נבחר כראש רשות ובין חדשיים לאחר כינוסה של המועצה של אותה רשות מקומית, אם חל עליו חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964, ותוך שנה שקדמה לבחירות פרש עקב זאת משירות המדינה;

(5)   כל תקופת כהונתו כחבר הכנסת שאינה מזכה אותו לקצבה כחבר הכנסת, אם נתקיימו בו כל אלה:

(א)   חדל לכהן כחבר הכנסת לא יותר משנה לפני היבחרו כראש רשות;

(ב)   העביר לקופת הרשות המקומית את סכום המענק שקיבל עקב חדלו לכהן כחבר הכנסת, תוך שלושה חדשים מהיום שבו חדל לכהן כראש רשות.

החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994

(6)   כל תקופת כהונתו כראש מועצה דתית בשכר ובלבד שנתקיימו בראש הרשות לשעבר כל אלה:

(א)   הוא הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים, תוך שלושה חודשים מעת שהחל לכהן כראש הרשות, על רצונו שתקופת כהונתו כראש המועצה הדתית תבוא במנין לצורך קביעת זכותו לקצבה כראש הרשות ולצורך קביעת שיעורה של הקצבה האמורה;

(ב)   הוא לא החל לקבל קצבה עבור תקופת כהונתו כראש המועצה הדתית;

(ג)    אם קיבל מענק עקב חדלו לכהן כראש המועצה הדתית - הוא הצהיר בהודעה האמורה בפסקת משנה (א) כי החליט להחזיר לקופת הרשות המקומית מענק זה והחזירו כאמור בסעיף 31.

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

(1) כל תקופת כהונתו כראש רשות, למעט תקופה שבעדה שולם לו ממענק לפי סעיף 13 שלא הוחזר כאמור בסעיף 14 שולם לו מענק לפי סעיף 7 לחוק תשי"ט או לפי סעיף 13 להחלטה זו, שלא הוחזר כאמור בסעיף 8 לחוק תשי"ט או בסעיף 14 להחלטה זו;

מיום 8.4.1983

החלטה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1088

(3) כל הזמנים שבהם כיהן בשכר, לפני כהונתו כראש רשות וברצוף לה כיושב ראש מועצת איגוד ערים, כיושב ראש או כסגן יושב ראש של ועד מקומי או של ועד קהילה, או כנשיא או כיושב ראש ועד של אגודה שיתופית שהוקמה על פי פקודת האגודות השיתופיות, ושמילאו, לדעת שר הפנים, תפקידי עיריה או מועצה מקומית בתחומה של הרשות המקומית לפני הקמתה, ובלבד שלא קיבל בתום כהונתו האמורה כל מענק או פיצויי פיטורים; שירת ראש רשות לשעבר באחת מהמשרות האמורות באופן חלקי, תבוא במנין התקופה שבה שירת כאמור, באופן יחסי לשיעור חלקיותה של המשרה.

מיום 1.4.1985

החלטה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4785 מיום 29.3.1985 עמ' 995

(1) כל תקופת כהונתו כראש רשות, למעט תקופה כאמור שבה כיהן גם כחבר הכנסת ולמעט תקופה שבעדה שולם לו מענק לפי סעיף 7 לחוק תשי"ט או לפי סעיף 13 להחלטה זו, שלא הוחזר כאמור בסעיף 8 לחוק תשי"ט או בסעיף 14 להחלטה זו;

מיום 26.4.1994

החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 830

הוספת פסקה 9(6)

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

(2) תקופה כאמור בסעיף 3(7) לחוק התשל"ז;

צירוף תקופות החלטה תשנ"ט-1999 החלטה תשע"ד-2013

10.  (א)  בקביעת הזכות לקצבה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש רשות ובלבד שנתקיימו כל אלה:

החלטה תשמ"ב-1982

                 (1)   (א)   שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות; או

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

(ב)   בתוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות שירת בשכר במשרה הציבורית או היה בחופשה ללא תשלום משירותו במשרה הציבורית, ושירותו במשרה הציבורית נסתיים לא מאוחר מחמש שנים לאחר בחירתו;

(2)   אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לקצבה מקופת רשות מקומית או מאוצר המדינה או לצורך חישוב שיעורה של קצבה כזו;

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

(3)   ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים על החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(4)   חלה על אותו ראש רשות לשעבר הוראת סעיף 9(4), אם הוא היה עובד המדינה לפני תחילת כהונתו כראש רשות.

החלטה תשל"ט-1979

          (ב)  שירת ראש רשות לשעבר במשרה ציבורית באופן חלקי, ייעשה החישוב האמור בסעיף קטן (א) לגבי התקופה שבה שירת כאמור, באופן יחסי לשיעור חלקיותה של המשרה.

החלטה תשל"ט-1979 החלטה תשס"ג-2002

          (ג)   לענין סעיף זה, "משרה ציבורית" - שירות ברשות מקומית, כעובד הרשות המקומית, או שירות במדינה כעובד המדינה או כחייל או שירות בתאגיד מרכז החינוך העצמאי, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

10. (א) בקביעת הזכות לגמלה של ראש ראש לשעבר ושיעורה, תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש רשות במשך מחצית מאותה תקופה ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות;

(2) אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה מקופת רשות מקומית או מאוצר המדינה או לצורך חישוב שיעורה של גימלה כזו;

(3) ראש הרשות לשעבר בחר להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו משירות כאמור, תוך שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות או מעת שהחל לכהן כראש הרשות, לפי המאוחר יותר, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(3) ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים תוך שלושה חדשים מעת שהחל לכהן כראש הרשות, על החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(4) חלה על אותו ראש רשות לשעבר הוראת סעיף 9(4), אם הוא היה עובד המדינה לפני תחילת כהונתו כראש רשות.

(ב) שירת ראש רשות לשעבר במשרה ציבורית באופן חלקי, ייעשה החישוב האמור בסעיף קטן (א) לגבי התקופה שבה שירת כאמור, באופן יחסי לשיעור חלקיותה של המשרה.

(ב) (ג) לענין סעיף זה, "משרה ציבורית" – שירות ברשות מקומית, כעובד הרשות המקומית, או שירות במדינה כעובד המדינה או כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

מיום 4.3.1982

החלטה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4322 מיום 4.3.1982 עמ' 708

(א) בקביעת הזכות לגמלה של ראש ראש לשעבר ושיעורה, תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש רשות במשך מחצית מאותה תקופה ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה שקדמה ךבחירתו כראש רשות;

(1) (א) שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות; או

(ב) ערב בחירתו כראש רשות שירת בשכר במשרה הציבורית או היה בחופשה ללא תשלום משירותו במשרה הציבורית, ושירותו במשרה הציבורית נסתיים לא מאוחר מחמש שנים לאחר בחירתו הראשונה כראש רשות;

(2) אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה מקופת רשות מקומית או מאוצר המדינה או לצורך חישוב שיעורה של גימלה כזו;

(3) ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים תוך שלושה חדשים מעת שהחל לכהן כראש הרשות או מיום שנסתיים שירותו במשרה הציבורית, לפי המאוחר, על החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(4) חלה על אותו ראש רשות לשעבר הוראת סעיף 9(4), אם הוא היה עובד המדינה לפני תחילת כהונתו כראש רשות.

מיום 13.5.1999

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5971 מיום 13.5.1999 עמ' 761

(א) בקביעת הזכות לגמלה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש רשות במשך מחצית מאותה תקופה ובלבד שנתקיימו כל אלה:

מיום 25.6.1999

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1012

(א) בקביעת הזכות לגמלה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש רשות ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) (א) שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות; או

(ב) ערב בחירתו כראש רשות בתוך השנה שקדמה לבחירתו כראש רשות שירת בשכר במשרה הציבורית או היה בחופשה ללא תשלום משירותו במשרה הציבורית, ושירותו במשרה הציבורית נסתיים לא מאוחר מחמש שנים לאחר בחירתו הראשונה כראש רשות;

(2) אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה מקופת רשות מקומית או מאוצר המדינה או לצורך חישוב שיעורה של גימלה כזו;

(3) ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים תוך שלושה חדשים מעת שהחל לכהן כראש הרשות או מיום שנסתיים שירותו במשרה הציבורית, לפי המאוחר, על החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(3) ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים על החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(4) חלה על אותו ראש רשות לשעבר הוראת סעיף 9(4), אם הוא היה עובד המדינה לפני תחילת כהונתו כראש רשות.

מיום 21.12.2000

החלטה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6218 מיום 31.12.2002 עמ' 392

(ג) לענין סעיף זה, "משרה ציבורית" – שירות ברשות מקומית, כעובד הרשות המקומית, או שירות במדינה כעובד המדינה או כחייל או שירות בתאגיד מרכז החינוך העצמאי, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

(א) בקביעת הזכות לגמלה לקצבה של ראש רשות לשעבר ושיעורה, תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית בשכר כתקופת כהונה כראש רשות ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) (א) שירותו במשרה הציבורית נסתיים תוך שנה שקדמה לבחירתו כראש רשות; או

(ב) בתוך השנה שקדמה לבחירתו כראש רשות שירת בשכר במשרה הציבורית או היה בחופשה ללא תשלום משירותו במשרה הציבורית, ושירותו במשרה הציבורית נסתיים לא מאוחר מחמש שנים;

(2) אותה תקופה אינה מובאת בחשבון לצורך זכות לגמלה לקצבה מקופת רשות מקומית או מאוצר המדינה או לצורך חישוב שיעורה של גימלה קצבה כזו;

(3) ראש הרשות הודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים על החלטתו להחזיר כל מענק או פיצויי פיטורים ששולמו לו עם פרישתו מהשירות כאמור, והחזירו כאמור בסעיף 31;

(4) חלה על אותו ראש רשות לשעבר הוראת סעיף 9(4), אם הוא היה עובד המדינה לפני תחילת כהונתו כראש רשות.

הגדלת קצבה בשל תקופת עבודה במוסד ציבורי

11.  עבד ראש הרשות לשעבר, בטרם נבחר לכהונת ראש רשות, במשרה שאחד הסעיפים 83, 85 או 86 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, חל עליה, ואותה תקופת עבודה, כולה או מקצתה, היתה מובאת בחשבון לענין זכויות לגמלאות אילו עבר ראש הרשות לשעבר לשירות המדינה במועד שבו היה לראש רשות, תוגדל הקצבה שאותו ראש הרשות לשעבר זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.

סייג לשיעור הקצבה

12.  קצבה המשתלמת לראש רשות לשעבר לפי החלטה זו, לא תעלה על 70% מהמשכורת הקובעת.

החלטה תשע"ד-2013

13.    (בוטל).

מיום 1.4.1985

החלטה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4785 מיום 29.3.1985 עמ' 996

13. ראש רשות לשעבר שאינו זכאי לקצבה לפי החלטה זו, ישולם לו בשעה שיחדל לכהן, מענק בסכום של 18% מהמשכורת האחרונה ששולמה לו כראש רשות, כפול במספר החדשים שכיהן כראש רשות, למעט מספר החדשים שבהן כיהן גם כחבר הכנסת.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

מענק לראש רשות הפורש ואינו זכאי לקצבה

13. ראש רשות לשעבר שאינו זכאי לקצבה לפי החלטה זו, ישולם לו בשעה שיחדל לכהן, מענק בסכום של 18% מהמשכורת האחרונה ששולמה לו כראש רשות, כפול במספר החדשים שכיהן כראש רשות, למעט מספר החדשים שבהן כיהן גם כחבר הכנסת.

החלטה תשע"ד-2013

14.  (בוטל).

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

14. ראש רשות לשעבר שקיבל מענק לפי סעיף 13 ואחרי כן חזר ונבחר לראש רשות, הברירה בידו: רצה – יחזיר את המענק; רצה – לא יחזירו ראש רשות לשעבר שקיבל מענק לפי סעיף 7 לחוק תשי"ט או לפי סעיף 13 להחלטה זו ואחרי כן חזר ונבחר לראש רשות, הברירה בידו: רצה - יודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים תוך שלושה חדשים מעת שהחל לכהן שנית כראש הרשות, על החלטתו להחזיר את המענק, ובמקרה כזה יחזירנו כאמור בסעיף 31; רצה - לא יחזיר את המענק, ובמקרה כזה לא תבוא בחשבון תקופת הכהונה שבעדה קיבל מענק בקביעת הזכות לקצבה של ראש הרשות לשעבר ושיעורה, כאמור בסעיף 9(1).

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

ראש רשות לשעבר שנבחר שנית

14. ראש רשות לשעבר שקיבל מענק לפי סעיף 7 לחוק תשי"ט או לפי סעיף 13 להחלטה זו ואחרי כן חזר ונבחר לראש רשות, הברירה בידו: רצה – יודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים תוך שלושה חדשים מעת שהחל לכהן שנית כראש הרשות, על החלטתו להחזיר את המענק, ובמקרה כזה יחזירנו כאמור בסעיף 31; רצה – לא יחזיר את המענק, ובמקרה כזה לא תבוא בחשבון תקופת הכהונה שבעדה קיבל מענק בקביעת הזכות לקצבה של ראש הרשות לשעבר ושיעורה, כאמור בסעיף 9(1).

ויתור על גמלאות למען תגמולים החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999 החלטה תשע"ד-2013

15.  ראש רשות רשאי, תוך שלושה חדשים מיום תחילת כהונתו, לוותר בכתב על גמלה שהוא ושאיריו זכאים לה לפי החלטה זו, בתנאי שיורה בכתב לבטח את זכויותיו לגמלה בהסדר פנסיה צוברת כתמורה על ויתורו.

מיום 25.6.1999

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1013

15. ראש רשות רשאי, תוך שלושה חדשים מיום תחילת כהונתו, לוותר בכתב על גימלאות גמלה שהוא ושאיריו זכאים לה לפי החלטה זו, בתנאי שיורה בכתב לרשות לשלם תשלומים חדשיים בשיעור 18% ממשכורתו בכל חודש לשם שמירה על זכותו וזכות שאיריו לגמלאות במקום עבודתו שבו עבד ערב היבחרו כתמורה על ויתורו.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

15. ראש רשות רשאי, תוך שלושה חדשים מיום תחילת כהונתו, לוותר בכתב על גמלה שהוא ושאיריו זכאים לה לפי החלטה זו, בתנאי שיורה בכתב לרשות לשלם תשלומים חדשיים בשיעור 18% ממשכורתו בכל חודש לבטח את זכויותיו לגמלה בהסדר פנסיה צוברת כתמורה על ויתורו.

ראש רשות שחזר ונבחר

16.  ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה עקב חדלו לכהן כראש רשות, והוא נבחר מחדש לכהונת ראש רשות, יחולו לגביו הוראות אלה:

החלטה תשע"ד-2013

(1)   הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבה בעד תקופת כהונתו הקודמת כל עוד הוא מכהן כראש רשות;

החלטה תשע"ד-2013

(2)   היה ראש רשות לשעבר זכאי לקצבה גם בעת תקופת כהונתו הנוספת, תקופת כהונתו הקודמת תצורף לתקופת כהונתו החדשה כראש רשות לצורך חישוב הקצבה;

(3)   היון ראש הרשות חלק מקצבתו בעד כהונתו הקודמת, יראו, בחישוב הקצבה שתגיע אחרי פרישתו מכהונתו החדשה, את משרתו בכהונה הקודמת כמשרה חלקית ששיעור חלקיותה כיחס שבין החלק הבלתי מהוון של הקצבה בעד הכהונה הקודמת לבין קצבה מלאה לפני ההיוון; הקצבה לפי האמור תשולם אחרי הפרישה מהכהונה החדשה, רק במשך פרק הזמן שבו עולה התקופה שבעדה הוונה הקצבה על צירופן של התקופה שבה הגיעה לראש הרשות קצבה מוקטנת עקב ההיוון לפני תחילתה של הכהונה החדשה והתקופה שבעדה שולמו תשלומים לפי סעיף 27(ג); תם אותו פרק זמן, תשולם הקצבה כאילו לא הוון חלק מהקצבה בעד השירות הקודם;

(4)   לענין חישוב הקצבה שתגיע לאחר הפרישה מהכהונה החדשה:

(א)   אם היתה דרגת המשכורת של ראש הרשות בזמן פרישתו האחרונה, גבוהה מדרגת משכורתו בזמן פרישתו הראשונה – תחושב המשכורת הקובעת לפי דרגת משכורתו האחרונה;

(ב)   אם היתה דרגת המשכורת של ראש הרשות בזמן פרישתו האחרונה נמוכה מדרגת משכורתו בזמן פרישתו הראשונה – תחושב המשכורת הקובעת לפי הממוצע המשוקלל של דרגות משכורתו בתקופות כהונתו.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

(1) זכותו לקצבה בעד כהונתו הקודמת בטלה מיום שנבחר מחדש;

(1) הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבה בעד תקופת כהונתו הקודמת כל עוד הוא מכהן כראש רשות;

(2) היה ראש רשות לשעבר זכאי לקצבה גם בעת תקופת כהונתו הנוספת, תקופת כהונתו הקודמת תצורף לתקופת כהונתו החדשה כראש רשות לצורך חישוב הקצבה;

גמלה לשאיריו של ראש רשות

17.  לשאיריו של ראש רשות שנפטר תשולם קצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום פטירתו.

מענק לשאיריו של ראש רשות החלטה תשמ"ט-1989

18.  היו שאירים זכאים לקצבה לפי סעיף 17 הפחותה מ-50% מהמשכורת הקובעת, ישולם לשאירים גם מענק בשיעור של משכורת חודש אחד לכל שנת כהונה, ובלבד שהמענק כולו לא יפחת משלוש משכורות ולא יעלה על שתים-עשרה משכורות; היתה הקצבה לא פחותה מ-50% מהמשכורת הקובעת, ישולם לשאירים מענק כאמור בניכוי 5% מהמענק בעד כל אחוז שבו עלתה הקצבה האמורה על 50% מהמשכורת הקובעת.

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 566

18. היו שאירים זכאים לקצבה לפי סעיף 17 הפחותה מ-50% מהמשכורת הקובעת, ישולם לשאירים גם מענק בסכום של פי שנים-עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה לנפטר בשיעור של משכורת חודש אחד לכל שנת כהונה, ובלבד שהמענק כולו לא יפחת משלוש משכורות ולא יעלה על שתים-עשרה משכורות; היתה הקצבה לא פחותה מ-50% מהמשכורת הקובעת, ישולם לשאירים מענק כאמור בניכוי 5% מהמענק בעד כל אחוז שבו עלתה הקצבה האמורה על 50% מהמשכורת הקובעת.

החלטה תשע"ד-2013

19.  (בוטל).

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 566

19. (א) לשיאיריו של ראש רשות אשר לא היה זכאי לקצבה אילו פרש ביום פטירתו ישולם מענק בסכום שראש הרשות לשעבר היה זכאי לו לפי סעיף 13 אילו פרש ביום פטירתו, ובנוסף לכך מענק בסכום של פי שנים עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה לנפטר.

(ב) מענק לפי סעיף זה לא יפחת מסכום שתים-עשרה משכורות.

מיום 2.11.1993

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5971 מיום 13.5.1999 עמ' 761

הוספת סעיפים קטנים 19(ג), 19(ד)

 

מיום 25.6.1999

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1013

(ג) על אף האמור בסעיפים 17 עד 19, תשולם לשאיריו שאיריו של ראש רשות שלא היה זכאי לקצבה אילו פרש ביום פטירתו מחמת שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 5, ואילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות מקומית, היו מתקיימים בו התנאים האמורים, קצבה בשיעור יהיו זכאים לקצבה כאמור בסעיף 22, מתוך שיעור הקצבה שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות; על שאיריו של ראש רשות כאמור לא יחולו הוראות סעיף 18.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

מענק לשאירי ראש רשות שאינם זכאים לקצבה

19. (א) לשאיריו של ראש רשות אשר לא היה זכאי לקצבה אילו פרש ביום פטירתו, ישולם מענק בסכום שראש הרשות לשעבר היה זכאי לו לפי סעיף 13, אילו פרש ביום פטירתו.

(ב) מענק לפי סעיף זה לא יפחת מסכום שתים-עשרה משכורות.

(ג) על אף האמור בסעיפים 17 עד 19, שאיריו של ראש רשות שלא היה זכאי לקצבה אילו פרש ביום פטירתו מחמת שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 5, ואילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות מקומית, היו מתקיימים בו התנאים האמורים, יהיו זכאים לקצבה כאמור בסעיף 22, מתוך שיעור הקצבה שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות; על שאיריו של ראש רשות כאמור לא יחולו הוראות סעיף 18.

(ד) שאיריו של ראש רשות כאמור בסעיף קטן (ג) רשאים, בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של ראש רשות, לוותר, בכתב, על קצבה כאמור בסעיף קטן (ג); ויתרו כאמור, יחולו עליהם הוראות סעיף קטן (ב).

החלטה תשע"ד-2013

20.  (בוטל).

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 566

20. (א) ליורשיו על פי דין של ראש רשות, אשר היה זכאי לקצבה אילו פרש מכהונתו ביום פטירתו ואשר לא השאיר אחריו שאירים הזכאים לקצבה, ישולם מענק כאמור בסעיף 19 בסעיף 19(א).

(ב) מענק לפי סעיף זה לא יעלה על סכום שתים-עשרה משכורות.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

מענק לבני משפחת ראש רשות שנפטר שאינם זכאים לקצבה

20. (א) ליורשיו על פי דין של ראש רשות, אשר היה זכאי לקצבה אילו פרש מכהונתו ביום פטירתו ואשר לא השאיר אחריו שאירים הזכאים לקצבה, ישולם מענק כאמור בסעיף 19(א).

(ב) מענק לפי סעיף זה לא יעלה על סכום שתים-עשרה משכורות.

החלטה תשמ"ט-1989

21.  (בוטל).

מיום 8.3.1989

החלטה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 566

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

קצבה לשאירי ראש רשות שכיהן פחות משש שנים

21. ראש רשות שנפטר לאחר שכיהן ארבע שנים לפחות יראוהו לענין החלטה זו כאילו כיהן שש שנים, ואם לא מלאו לו בשעת פטירתו חמישים שנה יראוהו לענין החלטה זו כאילו מלאו לו חמישים.

קצבה לשאירי ראש רשות לשעבר

22.  לשאיריו של ראש רשות לשעבר תשולם מיום פטירתו הקצבה שהיתה משתלמת לו, ולענין זה לא תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה מקצבת ראש הרשות לשעבר עקב הוראות סעיפים 24 ו-25.

חלוקת קצבאות

23.  לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק הקצבה ביניהם בדרך שיסכימו עליה, ואם לא הסכימו יחולו הוראות אלה:

(1)   השאיר הנפטר בן-זוג וילדים - יטול בן-הזוג מחצית הקצבה והילדים חולקים את היתרה בשווה;

(2)   לא השאיר הנפטר בן-זוג - כל הזכאים חולקים בשווה.

הקטנת קצבאות לזכאים בשל הכנסה אחרת החלטה תשע"ז-2017

24.  (א)  מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה כעובד ממשכורת המשתלמת לו מקופת הרשות המקומית שבה כיהן ערב פרישתו, יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת, ובלבד שהסכום המופחת לא יעלה על שליש מהקצבה שהזכאי היה מקבל לולא הוראות סעיף קטן זה.

          (ב)  משהגיע הזכאי לגיל 65, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א).

מיום 1.8.2017

החלטה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7840 מיום 24.7.2017 עמ' 1380

(א) מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה כעובד ממשכורת המשתלמת לו מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 מקופת הרשות המקומית שבה כיהן ערב פרישתו, יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת, ובלבד שהסכום המופחת לא יעלה על שליש מהקצבה שהזכאי היה מקבל לולא הוראות סעיף קטן זה.

הקטנת קצבאות לזכאים בשל קצבה החלטה תשע"ז-2017

25.  מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה מקצבה המשתלמת לו מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 32(א)(4) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 – למעט קצבאות המשתלמות על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 – יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף הקצבה האמורה על 70% מהמשכורת הגבוהה ביותר המשמשת בסיס לחישוב אחת הקצבאות.

מיום 1.8.2017

החלטה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7840 מיום 24.7.2017 עמ' 1380

25. מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה מקצבה המשתלמת לו מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 35 סעיף 32(א)(4) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 – למעט קצבאות המשתלמות על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 – יופחת כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף הקצבה האמורה על 70% מהמשכורת הגבוהה ביותר המשמשת בסיס לחישוב אחת הקצבאות.

סייג להקטנת קצבאות

26.    על אף האמור בסעיפים 24 ו-25 לא תופחת קצבתו של בן-זוג זכאי, שאין עמו שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ-40% מהמשכורת הקובעת.

קיצבה ומענק החלטה תשמ"ג-1983 החלטה תש"ן-1989

26א.  (א)  ראש רשות לשעבר שנתקיימו בו שלושה אלה:

(1)   חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 60;

החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994

(2)   כיהן כראש רשות מקומית ברציפות 30 שנים לפחות או שתקופת כהונתו כראש רשות מקומית, בצירוף תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית בשכר כמשמעותה בסעיף 10(ג), או בצירוף תקופת שירות המקנה לו זכות לקצבה אחרת לפי סעיף 25 מסתכמת ב-30 שנים לפחות;

(3)   הוא זכאי לקצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף 12;

יהיה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה העודפת על התקופה המזכה אותו בקצבה בשיעור המרבי או העודפת על 30 השנים האמורות בפסקה (2), הכל לפי התקופה הארוכה שביניהן (להלן - תקופת השירות העודפת).

החלטה תשנ"ד-1993

          (ב)  המענק לפי סעיף קטן (א) יהיה בשיעור של משכורת חודש אחד, כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השירות העודפת; בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.

החלטה תשנ"ד-1993

          (ג)   חדל ראש רשות לכהן לפני שהגיע לגיל 60 שנים, לאחר שכיהן כראש רשות 30 שנים לפחות, ללא צירוף תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית, יהיה זכאי, בנוסף לקיצבה, למענק בשיעור של משכורת חודש אחד, כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה שכיהן מעל 30 שנים; בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על ראש רשות לשעבר שפעל על פי הוראות סעיף 15.

מיום 8.4.1983

החלטה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1088

הוספת סעיף 26א

מיום 7.12.1989

החלטה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 124

החלפת סעיף קטן 26א(א)

הנוסח הקודם:

(א) ראש רשות לשעבר שנתקיימו בו ארבעה אלה:

(1) חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 60;

(2) הוא זכאי לקיצבה אחרת לפי סעיף 25;

(3) תקופת השירות אשר מקנה לו את הקיצבה האחרת ותקופת כהונתו ברשות המקומית, מצטרפות ביחד לתקופה של 30 שנים לפחות;

(4) הוא זכאי לקצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף 25;

יהיה זכאי למענק בשל תקופת הכהונה העודפת על תקופות הכהונה והשירות המזכות אותו בקצבה בשיעור המרבי, או על 30 שנים של שירות וכהונה כאמור בפסקה (3), הכל לפי התקופה הארוכה שביניהן (להלן – תקופת השירות העודפת).

מיום 30.12.1993

החלטה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5569 מיום 30.12.1993 עמ' 316

(ב) המענק לפי סעיף זה לפי סעיף קטן (א) יהיה בשיעור של משכורת חודש אחד, כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה של תקופת השירות העודפת; בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.

(ג) סעיף זה יחול על מי שחדל לכהן ביום ט"ו בניסן התש"ם (1 באפריל 1980) ואילך.

(ג) חדל ראש רשות לכהן לפני שהגיע לגיל 60 שנים, לאחר שכיהן כראש רשות 30 שנים לפחות, ללא צירוף תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית, יהיה זכאי, בנוסף לקיצבה, למענק בשיעור של משכורת חודש אחד, כפי שהיא במועד התשלום, לכל שנה שכיהן מעל 30 שנים; בעד חלק של שנה ישולם מענק בשיעור יחסי.

מיום 26.4.1994

החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 830

  (א) ראש רשות לשעבר שנתקיימו בו שלושה אלה:

(1) חדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 60;

(2) כיהן כראש רשות מקומית ברציפות 30 שנים לפחות או שתקופת כהונתו כראש רשות מקומית, בצירוף תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית בשכר כמשמעותה בסעיף 10(ג) או בצירוף תקופת שירות המקנה לו זכות לקצבה אחרת לפי סעיף 25, מסתכמת ב-30 שנים לפחות;

(3) הוא זכאי לקצבה בשיעור המרבי שנקבע בסעיף 12;

יהיה זכאי, בנוסף לקצבה, למענק בשל תקופת הכהונה העודפת על התקופה המזכה אותו בקצבה בשיעור המרבי או העודפת על 30 השנים האמורות בפסקה (2), הכל לפי התקופה הארוכה שביניהן (להלן - תקופת השירות העודפת).

מיום 25.6.1999

החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1013

הוספת סעיף קטן 26א(ד)

היוון

27.    (א)  ראש רשות לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקצבתו לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה כאילו היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות סעיפים 24 ו-25.

          (ב)  הבקשה להיוון תוגש תוך שנתיים מיום שנעשה ראש הרשות לשעבר זכאי לקצבה.

          (ג)   ראש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב הוראות סעיפים 24 או 25 לא ניתן במועד תשלום פלוני לנכות מקצבתו את האחוז שהיוון, כולו או מקצתו, ישולם לקופת הרשות המקומית, לא יאוחר מהיום האחרון לחודש שלאחר החודש האמור, את הסכום שלא ניתן לנכותו.

ביטול היוון החלטה תשל"ט-1979 החלטה תשמ"ג-1983

28.    ראש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו כאמור בסעיף 27 רשאי, תוך שלושים חודש ממועד ההיוון, לחזור בו מההיוון, ובלבד שיחזיר בתשלום אחד את סכום ההיוון בניכוי הסכומים שנוכו מקצבתו עקב ההיוון; לסכום שעליו להחזיר תיווסף ריבית בשיעור שקבע החשב הכללי, ממועד ההיוון ועד למועד ההחזרה, על –

(1)   סכום ההיוון פחות הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון;

(2)   מחצית הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון.

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

28. ראש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו כאמור בסעיף 27 רשאי, תוך שלושים חודש ממועד ההיוון, לחזור בו מההיוון, ובלבד שיחזיר בתשלום אחד את סכום ההיוון בניכוי הסכומים שנוכו מקצבתו עקב ההיוון; לסכום שעליו להחזיר תיווסף ריבית בשיעור 11% 26% לשנה, ממועד ההיוון ועד למועד ההחזרה, על –

(1) סכום ההיוון פחות הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון;

(2) מחצית הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון.

מיום 8.4.1983

החלטה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1088

28. ראש רשות לשעבר שהיוון חלק מקצבתו כאמור בסעיף 27 רשאי, תוך שלושים חודש ממועד ההיוון, לחזור בו מההיוון, ובלבד שיחזיר בתשלום אחד את סכום ההיוון בניכוי הסכומים שנוכו מקצבתו עקב ההיוון; לסכום שעליו להחזיר תיווסף ריבית בשיעור 26% לשנה ריבית בשיעור שקבע החשב הכללי, ממועד ההיוון ועד למועד ההחזרה, על –

(1) סכום ההיוון פחות הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון;

(2) מחצית הסכומים שנוכו מהקצבה עקב ההיוון.

הפסקת קצבאות לאלמנה שנישאה שנית

29.    (א)  אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים מהיות בבחינת שאירה, אולם ישולם לה מענק כשיעור הקצבה שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני הנישואין כפול 36.

          (ב)  בחישוב המענק לפי סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון ניכויים מקצבה על פי הוראות סעיפים 24 או 25.

          (ג)   הופקעו הנישואים השניים בשל מות בן-הזוג תוך חמש שנים מהיום שנתקיימו, או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה להיחשב שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה המענק לפי סעיף זה יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש ביותר משליש מהקצבה המשתלמת.

          (ד)  לענין סעיף זה, דין אלמן כדין אלמנה.

החלטה תשע"ד-2013

פרק ב'1: תשלומים והטבות אחרים לראש רשות לשעבר

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

הוספת פרק ב'1

מענק הסתגלות החלטה תשע"ד-2013

29א.  (א)  ראש רשות לשעבר שכיהן תקופה רצופה של למעלה משנה, זכאי למענק הסתגלות חד-פעמי בשיעור המשכורת הקובעת לכל שנת כהונה מהשנה השנייה לכהונתו, בין שהוא זכאי לקצבה ובין שהוא זכאי לפנסיה צוברת, ובלבד שסכום המענק לא יעלה על שלוש פעמים המשכורת הקובעת (בהחלטה זו – מענק הסתגלות).

          (ב)  על אף האמור בסעיף 2(א)(2), בעד חלק של שנת כהונה ישולם מענק בשיעור יחסי.

          (ג)   אלה לא יהיו זכאים למענק הסתגלות:

(1)   ראש רשות לשעבר שחדל לכהן לאחר שהגיע לגיל 70;

(2)   ראש רשות לשעבר שנבחר מחדש לכהונה של ראש רשות מקומית, בתוך תקופה של שלושה חודשים מהיום שבו חדל לאחרונה לכהן כראש רשות, כל עוד הוא מכהן כראש רשות;

(3)   ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה ושקבצתו, בין על פי החלטה זו בלבד ובין בצירוף קצבה אחרת כמשמעותה בסעיף 25, מגיעה ל-70% או יותר מהמשכורת הקובעת;

(4)   ראש רשות לשעבר שכהונתו הופסקה לאחר שהורשע בעבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש רשות ובין אם לפני שהחל לכהן כראש רשות, ובית משפט קבע שיש עם העבירה קלון.

          (ד)  (1)   קיבל ראש רשות לשעבר מענק הסתגלות, והתקיים לגביו האמור בסעיף קטן (ג)(2) (בפסקה זו – עילת ההשבה), יחזיר את המענק, על פי בחירתו, בתשלום אחד שישולם בתוך חודשיים מהיום בו התקיימה עילת ההשבה או בתשלומים חודשיים שווים אשר ינוכו משכרו מהמועד ששב ונבחר לראש רשות מקומית, שמספרם לא יעלה על תשעה;

(2)   לא היה זכאי ראש רשות לשעבר למענק הסתגלות בשל כהונה כאמור בסעיף קטן (ג)(2) (בפסקה זו – כהונה נוספת), תובא בחשבון גם תקופת הכהונה שקדמה לכהונה הנוספת לצורך חישוב מענק ההסתגלות שהוא זכאי לו עם סיום כהונתו הנוספת, ובלבד שאם חדל לכהן בכהונה הנוספת לאחר שהגיע לגיל 70 – לא יקבל כל מענק הסתגלות.

          (ה)  על אף האמור בסעיף זה, ראש רשות לשעבר שהיה זכאי למענק הסתגלות יותר מפעם אחת, לא יקבל בכל חייו מענק הסתגלות בסכום העולה על שש פעמים המשכורת הקובעת.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 28

הוספת סעיף 29א

שירותי טלפון החלטה תשע"ד-2013

29ב.  (א)  (1)   ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה, למעט סגן ראש רשות לשעבר, זכאי לתשלום הוצאותיו בשל אחזקה ושימוש בטלפון נייח וברדיו-טלפון-נייד, בסכום של 300 שקלים חדשים לחודש במשך תקופת הזכאות;

(2)   ראש רשות לשעבר הזכאי לפנסיה צוברת, למעט סגן ראש רשות לשעבר, שכיהן כראש רשות ארבע שנים רצופות לפחות, זכאי לתשלום הוצאותיו בשל אחזקה ושימוש בטלפון נייח וברדיו-טלפון-נייד, בסכום של 300 שקלים חדשים לחודש במשך תקופת הזכאות;

(3)   סגן ראש רשות לשעבר, הזכאי לקצבה או לפנסיה צוברת, שכיהן כסגן ראש רשות שלוש שנים רצופות לפחות, זכאי לתשלום הוצאותיו בשל אחזקה ושימוש בטלפון נייח וברדיו-טלפון-נייד, בסכום של 200 שקלים חדשים לחודש במשך תקופת הזכאות.

          (ב)  הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם ויעוגלו לשקל החדש הקרוב; המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם את הסכומים המעודכנים כאמור; בסעיף קטן זה, "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   קיבל ראש רשות לשעבר, ערב חדלו לכהן, משכורת חלקית, יהיה זכאי לתשלום הוצאות טלפון לפי סעיף קטן (א), באופן יחסי לחלקיות משרתו; לעניין זה, "חלקיות משרה" – הממוצע המשוקלל של חלקיות משרתו בתקופות שונות של כהונתו.

          (ד)  התשלום לפי סעיף זה יבוצע מדי חודש בעד החודש שחלף או בתשלום חד-פעמי עם סיום הכהונה, לפי החלטת מועצת הרשות המקומית.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 29

הוספת סעיף 29ב

עיתון או אינטרנט החלטה תשע"ד-2013

29ג.   ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה או לפנסיה צוברת לפי החלטה זו, שכיהן כראש רשות ארבע שנים רצופות לפחות, זכאי לקבל מהרשות המקומית ועל חשבונה מנוי חודשי לעיתון יומי אחד המודפס בישראל או מנוי לתשתית וספק אינטרנט, על פי בחירתו במשך תקופת הזכאות.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 30

הוספת סעיף 29ג

גילום המס החלטה תשע"ד-2013

29ד.  המס המוטל על התשלומים וההטבות שלהן זכאי ראש רשות לשעבר לפי סעיפים 29ב ו-29ג יהיה על חשבון הרשות המקומית.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 30

הוספת סעיף 29ד

סייג לעניין כפל תשלומים והטבות החלטה תשע"ד-2013

29ה.  (א)  הוראות סעיפים 29ב ו-29ג לא יחולו על ראש רשות לשעבר אשר זכאי לתשלומים והטבות דומים מאוצר המדינה או מרשות מקומית אחרת, למשך תקופת זכאותו כאמור.

          (ב)  לא יאוחר מחודש לאחר תום כהונתו, וכתנאי לזכאותו לפי סעיפים 29ב ו-29ג, יגיש ראש רשות לשעבר הזכאי להטבות כאמור לגזבר הרשות המקומית הצהרה שלפיה לא מתקיימות בו הוראות סעיף זה.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 30

הוספת סעיף 29ה

סייג לתשלומים והטבות במקרה של עבירה פלילית החלטה תשע"ד-2013

29ו.   הורשע ראש רשות לשעבר בעבירה פלילית בתקופת כהונתו או לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים וההטבות האמורים בסעיפים 29ב ו-29ג מיום קביעת בית המשפט; ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה ראש הרשות לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום לתקופה שמשכה כמשך תקופת הזכאות שלגביה לא קיבל הטבות כאמור; לעניין זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית המשפט שראש רשות לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 31

הוספת סעיף 29ו

החלטה תשל"ט-1979

פרק ג': (בוטל)

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

ביטול כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': קצובה

החלטה תשל"ט-1979

30.    (בוטל).

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

קצובה לרכישת עתונות וספרות

30. ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו תשולם לו קצובה לרכישת עתונות וספרות באותו שיעור שזכאי לו ראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת שהיתה לו לאותו ראש רשות ערב חדלו לכהן.

החלטה תשל"ט-1979

פרק ג': שונות

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565

פרק ד' ג': שונות

החזרת מענק או פיצויי פיטורים החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994 החלטה תשע"ד-2013

31.  (א)  ראש רשות שהודיע על החלטתו להחזיר מענק או פיצויי פיטורים לפי אחד הסעיפים 9(6) או 10(א)(3), רשאי להחזירם בין בתשלום אחד שישולם תוך חודשיים מהיום שהודיע על החלטתו האמורה, ובין בתשלומים חודשיים שישולמו מתחילת החודש שלאחר החודש שבו הודיע כאמור; כל אחד מהתשלומים, חוץ מהאחרון שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית ממשכורתו החודשית של ראש הרשות בעת התשלום.

          (ב)  כל החזרה של מענק או פיצויי פיטורים, לפי סעיף קטן (א), בין אם בתשלום אחד ובין אם בתשלומים חודשיים, תיעשה בתוספת הפרשי הצמדה לשיעור העליה במשכורתו הקובעת של ראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת הנוכחית של ראש הרשות, מיום קבלת המענק או פיצויי הפיטורים ועד ליום התשלום בפועל.

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1566

החלפת סעיף 31

הנוסח הקודם:

החזרת מענקים

31. ראש רשות לשעבר שבחר להחזיר מענק או פיצויי פיטורים לפי סעיף 10(א)(3) או לפי סעיף 24 יחזירם בין בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מהיום שבחר להחזירם, ובין בתשלומים חדשיים שווים שכל אחד מהם, חוץ מהאחרון שבהם שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית ממשכורתו החדשית, החל מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן.

 

מיום 26.4.1994

החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 830

החלפת סעיף 31

הנוסח הקודם:

31. ראש רשות לשעבר שהודיע על החלטתו להחזיר מענק או פיצויי פיטורים לפי סעיף 10(א)(3) או לפי סעיף  14, יחזירם צמוד לשיעור העליה במשכורתו הקובעת של ראש רשות שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת הנוכחית של ראש הרשות, מיום קבלת המענק או פיצויי הפיטורים ועד ליום שבו הודיע על החלטתו כאמור; ההחזרה תבוצע בין בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מהיום שהודיע על החלטתו להחזיר את המענק או פיצויי הפיטורים, ובין בתשלומים חדשיים שווים שישולמו החל מתחילת החודש שלאחר החודש שבו הודיע כאמור; כל אחד מהתשלומים, חוץ מהאחרון שבהם שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית ממשכורתו החדשית בעת התשלום.

מיום 16.9.2013

החלטה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 31

(א) ראש רשות שהודיע על החלטתו להחזיר מענק או פיצויי פיטורים לפי אחד הסעיפים 9(6), 10(א)(3) או 14 או 10(א)(3), רשאי להחזירם בין בתשלום אחד שישולם תוך חודשיים מהיום שהודיע על החלטתו האמורה, ובין בתשלומים חודשיים שישולמו מתחילת החודש שלאחר החודש שבו הודיע כאמור; כל אחד מהתשלומים, חוץ מהאחרון שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית ממשכורתו החודשית של ראש הרשות בעת התשלום.

חישוב תוספת היוקר

32.  תוספת היוקר המשתלמת לזכאי לקצבה על פי החלטה זו תחושב בהתאם לכללים הנהוגים לגבי גמלאות לעובדי המדינה.

תחילה

33.  תחילתה של החלטה זו ביום כ"א בשבט תשל"ז (9 בפברואר 1977).

הוראות מעבר החלטה תש"ם-1980

34.  (א)  החלטה זו תחול מיום תחילתה גם –

החלטה תשל"ט-1979

(1)   גם על מי שנעשה זכאי לקצבה על פי חוק תשי"ט בתקופה שמיום ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974) עד ליום כ' בשבט תשל"ז (8 בפברואר 1977) (להלן - תקופת הביניים);

(2)   גם על ראש רשות אשר חדל לכהן בתקופת הביניים ועל שאיריו של ראש רשות שנפטר בתקופת הביניים, הכל כשלא היו זכאים לקצבה על פי חוק תשי"ט, ובלבד שתוך שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות החזירו לקופת הרשות המקומית כל מענק שקיבלו.

החלטה תש"ם-1980

          (ב)  (1)   בסעיף קטן זה –

"סכום התשלומים החדשיים" - הסכום המבוסס על שיעורי כל התשלומים החדשיים ששולמו לשם שמירה על זכויותיו של ראש הרשות וזכויות שאיריו לגימלאות במקום עבודתו שבו עבד ערב היבחרו, כשהם מחושבים על בסיס משכורתו הקובעת של ראש הרשות אילו היה זכאי לקצבה ביום שבו הודיע על בחירתו כאמור בפסקה (2).

(2)   ראש רשות שכיהן כראש רשות ביום תחילתה של החלטה זו, ועם היבחרו לכהונתו הוא ויתר על גימלאות, על פי סעיף 10 לחוק תשי"ט, רשאי להודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים (להלן - המנהל הכללי) כי הוא בוחר להחזיר לרשות המקומית את סכום התשלומים החדשיים; בחר כאמור - יראו את ראש הרשות כאילו לא ויתר על גימלאות, ובתנאי שנתמלאו כל התנאים דלהלן:

(א)   ההודעה ניתנה לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו תשמ"א (30 בנובמבר 1980);

(ב)   ראש הרשות החזיר לרשות המקומית את כל סכום התשלומים החדשיים שהוא חייב בהחזרתם, תוך שנים-עשר חדשים מהיום שבו הודיע ראש הרשות על בחירתו כאמור;

(ג)    סכום שלא הוחזר תוך 90 ימים מהיום שבו הודיע על בחירתו כאמור, תיווסף עליו ריבית בשיעור של 26% לשנה, החל מהיום ה-91, ולענין פסקת משנה (ב) יראו את הריבית כאמור כחלק מהסכום שראש הרשות חייב בהחזרתו;

(ד)   ראש הרשות הוכיח להנחת דעתו של המנהל הכללי כי הוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי לגימלה כל שהיא ממקום עבודתו שבו עבד ערב היבחרו, בעד התקופה שבה כיהן כראש רשות, מלבד הגימלה שיקבל מהרשות המקומית על פי הוראות סעיף קטן זה.

מיום 10.7.1979

החלטה תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1566

34. החלטה זו תחול מיום תחילתה גם –

(1) גם על מי שנעשה זכאי לקצבה על פי חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשי"ט-1959 (להלן – חוק תשי"ט) על פי חוק תשי"ט, בתקופה שמיום ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974) עד ליום כ' בשבט תשל"ז (8 בפברואר 1977) (להלן – תקופת הביניים);

מיום 25.8.1980

החלטה תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4158 מיום 25.8.1980 עמ' 2304

34. (א) החלטה זו תחול מיום תחילתה גם –

(1) גם על מי שנעשה זכאי לקצבה על פי חוק תשי"ט בתקופה שמיום ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974) עד ליום כ' בשבט תשל"ז (8 בפברואר 1977) (להלן - תקופת הביניים);

(2) גם על ראש רשות אשר חדל לכהן בתקופת הביניים ועל שאיריו של ראש רשות שנפטר בתקופת הביניים, הכל כשלא היו זכאים לקצבה על פי חוק תשי"ט, ובלבד שתוך שלושה חדשים מיום פרסום החלטה זו ברשומות החזירו לקופת הרשות המקומית כל מענק שקיבלו.

(ב) (1) בסעיף קטן זה –

"סכום התשלומים החדשיים" - הסכום המבוסס על שיעורי כל התשלומים החדשיים ששולמו לשם שמירה על זכויותיו של ראש הרשות וזכויות שאיריו לגימלאות במקום עבודתו שבו עבד ערב היבחרו, כשהם מחושבים על בסיס משכורתו הקובעת של ראש הרשות אילו היה זכאי לקצבה ביום שבו הודיע על בחירתו כאמור בפסקה (2).

(2) ראש רשות שכיהן כראש רשות ביום תחילתה של החלטה זו, ועם היבחרו לכהונתו הוא ויתר על גימלאות, על פי סעיף 10 לחוק תשי"ט, רשאי להודיע בכתב למנהל הכללי של משרד הפנים (להלן - המנהל הכללי) כי הוא בוחר להחזיר לרשות המקומית את סכום התשלומים החדשיים; בחר כאמור - יראו את ראש הרשות כאילו לא ויתר על גימלאות, ובתנאי שנתמלאו כל התנאים דלהלן:

(א) ההודעה ניתנה לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו תשמ"א (30 בנובמבר 1980);

(ב) ראש הרשות החזיר לרשות המקומית את כל סכום התשלומים החדשיים שהוא חייב בהחזרתם, תוך שנים-עשר חדשים מהיום שבו הודיע ראש הרשות על בחירתו כאמור;

(ג) סכום שלא הוחזר תוך 90 ימים מהיום שבו הודיע על בחירתו כאמור, תיווסף עליו ריבית בשיעור של 26% לשנה, החל מהיום ה-91, ולענין פסקת משנה (ב) יראו את הריבית כאמור כחלק מהסכום שראש הרשות חייב בהחזרתו;

(ד) ראש הרשות הוכיח להנחת דעתו של המנהל הכללי כי הוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי לגימלה כל שהיא ממקום עבודתו שבו עבד ערב היבחרו, בעד התקופה שבה כיהן כראש רשות, מלבד הגימלה שיקבל מהרשות המקומית על פי הוראות סעיף קטן זה.

השם

35.  להחלטה זו ייקרא "החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977".

י"א באייר תשל"ז (29 באפריל 1977)                          שושנה ארבלי-אלמוזלינו

                                                                                            יושב ראש ועדת העבודה של הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ק"ת תשל"ז מס' 3708 מיום 12.5.1977 עמ' 1663.

תוקנה ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1565 – החלטה תשל"ט-1979; ר' סעיף 9 לענין הוראות מעבר (ת"ט ק"ת תש"ם מס' 4049 מיום 15.11.1979 עמ' 229).

ק"ת תש"ם מס' 4158 מיום 25.8.1980 עמ' 2304 – החלטה תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4322 מיום 4.3.1982 עמ' 708 – תק' תשמ"ב-1982; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1088 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4619 מיום 15.4.1984 עמ' 1318 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4785 מיום 29.3.1985 עמ' 995 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985 ור' סעיף 3 לענין תחולה.

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 565 – החלטה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 8.3.1989 ור' סעיפים 9, 10 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 124 – החלטה תש"ן-1989; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ד מס' 5569 מיום 30.12.1993 עמ' 316 – החלטה תשנ"ד-1993; תחולתה על מי שחדל לכהן מיום 1.4.1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 830 – החלטה (מס' 2) תשנ"ד-1994; ר' סעיפים 4, 5 לענין תחולה והוראת מעבר.

ק"ת תשנ"ט מס' 5971 מיום 13.5.1999 עמ' 761 – החלטה תשנ"ט-1999; ר' סעיפים 7-5 לענין תחילה והוראות מעבר.

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1012 – החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999; ר' סעיף 6 לענין תחולה. תוקנה ק"ת תשע"ז מס' 7789 מיום 14.3.2017 עמ' 878 – החלטה (מס' 2) תשנ"ט-1999 (תיקון) תשע"ז-2017.

6. הוראות סעיף 2(ב) להחלטה העיקרית, כנוסחו בסעיף 1 להחלטה זו, יחולו על ראש רשות לשעבר או סגנו שחדל לכהן החל ביום י"ב בחשוון התשנ"ט (1 בנובמבר 1998).

ק"ת תשס"ג מס' 6218 מיום 31.12.2002 עמ' 392 – החלטה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 21.12.2000.

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27 – החלטה תשע"ד-2013; ר' סעיפים 13, 14 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקנה ק"ת תשע"ד מס' 7296 מיום 17.10.2013 עמ' 70 – החלטה (תיקון) תשע"ד-2013.

13. החלטה זו תחול על ראש רשות מקומית ועל סגנו בשכר שחדלו לכהן לאחר יום תחילתה של החלטה זו (להלן – יום התחילה), ואולם הוראות סעיף 29א להחלטה העיקרית, כנוסחו בסעיף 11 להחלטה זו, יחולו על מי שחדל לכהן ביום א' באדר א' התשע"ד (1 בפברואר 2014) ואילך.

14. (א) ראש רשות מקומית לשעבר או סגנו בשכר שקיבל תשלום בעד שיחות טלפון על פי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (שיחות טלפון), התשמ"ב-1982, יהיה זכאי, מיום התחילה, לתשלום בעד שירותי טלפון כאמור בהוראות סעיף 29ב להחלטה העיקרית, כנוסחו בסעיף 11 להחלטה זו, בלא הגבלת הזמן לתקופת הזכאות הקבועה באותו סעיף.

 (ב) ראש רשות מקומית לשעבר או סגנו בשכר שקיבל תשלום בעד השתתפות ברכישת עיתון, יהיה זכאי לתשלום כאמור בהוראות סעיף 29ג להחלטה העיקרית, כנוסחו בסעיף 11 להחלטה זו, במשך שנה מיום התחילה.

 (ג) ראש רשות מקומית לשעבר או סגנו שכיהנו תקופת כהונה מלאה אחת לפחות בשכר וחדלו לכהן מיום כ"ח בתשרי התשס"ט (27 באוקטובר 2008) עד יום א' באדר א' התשע"ד (1 בפברואר 2014), יהיו זכאים למענק הסתגלות חד-פעמי בשיעור המשכורת הקובעת לכל תקופת כהונה מלאה כאמור, ובלבד שסכום המענק לא יעלה על שלוש פעמים המשכורת הקובעת; בסעיף קטן זה, "תקופת כהונה מלאה" – כהונה רצופה בשכר של ארבע שנים ומאה שמונים ימים לפחות, או כהונה רצופה בשכר של ראש רשות לתקופה קצרה יותר שהן בחירתו והן סיום כהונתו היו בשל בחירות כלליות, כמשמעותן בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, לפי העניין.

ק"ת תשע"ז מס' 7840 מיום 24.7.2017 עמ' 1380 – החלטה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.8.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות