נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל"ט-1979

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – גימלאות נושאי משרה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': סדרי נוהל

Go

2

סעיף 2

הודעה על גמלה

Go

2

סעיף 3

בקשת גמלה

Go

2

סעיף 4

דרישת פרטים ומסמכים

Go

2

סעיף 5

מועדי תשלום

Go

2

סעיף 6

הודעה על מאורע המשפיע על הקצבה

Go

3

סעיף 7

הגשת הצהרה

Go

3

סעיף 8

הודעה בדבר שינוי מען

Go

3

סעיף 9

אופן תשלום גמלאות

Go

3

סעיף 10

הודעה בדבר צירוף תקופות

Go

3

פרק ג': היוון

Go

3

סעיף 11

הגדרות

Go

3

סעיף 12

בקשה להיוון

Go

3

סעיף 13

חישוב החלק המהוון לענין הניכוי

Go

3

סעיף 14

חישוב היוון הקצבה

Go

3

סעיף 15

ביטול

Go

3

תוספת

Go

4

לוח 1

Go

4

לוח 2

Go

4


תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל"ט-1979*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ההחלטה" - החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977;

           "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד הפנים;

           "ראש רשות" - ראש רשות מקומית לרבות סגניו בשכר;

           "זכאי" - שאיריו של ראש רשות, ראש רשות שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה לפי ההחלטה;

           "שאיר" - מי שנקבע בהחלטה כשאירו של ראש רשות;

           "גזבר" - גזבר הרשות המקומית בה כיהן לאחרונה ראש רשות שהוא או שאיריו היו לזכאים, לרבות מי שממלא תפקיד זה בפועל;

           "גמלה" - קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים שזכאי זכאי להם לפי ההחלטה;

           "מועד ההיוון", לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לגזבר, הכל לפי המאוחר.

פרק ב': סדרי נוהל

הודעה על גמלה

2.    (א)  תוך שלושים יום מיום שהיה אדם לזכאי, ישלח הגזבר למנהל הכללי הודעה על הגמלה שלדעתו יש לאשר לאותו זכאי; בהודעתו יפרט הגזבר את דרך קביעת הזכות לגמלה ושיעורה ויצרף להודעה כל מסמך שהומצא לו לצורך הקביעה האמורה.

           (ב)  תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הודעת הגזבר כאמור בסעיף קטן (א), יקבע המנהל הכללי את הגמלה המגיעה לזכאי וישלח לו הודעה על כך במכתב רשום; העתק מהודעתו ישלח המנהל הכללי לגזבר.

בקשת גמלה

3.    (א)  אדם הטוען שהוא עומד להיות זכאי או שהוא זכאי, רשאי לפנות בכל עת לגזבר בבקשה לקביעת הגמלה שתגיע לו או המגעת לו לדעתו; תוך שלושים יום מיום קבלת בקשה כאמור יעבירנה הגזבר למנהל הכללי בצירוף חוות דעתו המפורטת לגביה.

           (ב)  תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הבקשה וחוות הדעת כאמור בסעיף קטן (א), יקבע המנהל הכללי את זכותו לגמלה של מגיש הבקשה ואת שיעור הגמלה ויודיע לו את קביעתו במכתב רשום; העתק מהודעתו ישלח המנהל הכללי לגזבר.

דרישת פרטים ומסמכים

4.    הגזבר והמנהל הכללי רשאים לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים ומסמכים הדרושים לצורך קביעת זכותו לגמלה ושיעורה; דרשו הגזבר או המנהל הכללי פרטים או מסמכים כאמור יהיה עליהם למלא את החובות המוטלות עליהם לפי תקנה 2 או 3 תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרו להם הפרטים והומצאו להם המסמכים שביקשו.

מועדי תשלום

5.    (א)  קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש.

           (ב)  מענק ישולם לזכאי לו תוך שלושים יום מיום שהמנהל הכללי קבע את זכותו.

           (ג)   סכום שהוון ישולם תוך שלושים יום ממועד ההיוון.

הודעה על מאורע המשפיע על הקצבה

6.    (א)  זכאי המקבל קצבה יודיע לגזבר תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על זכותו לקבל קצבה או על שיעורה, ובין היתר על –

(1)   שינוי במצבו המשפחתי;

(2)   מאורע המשנה את מספר התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הקצבה;

(3)   קבלת הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמים לו מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית או מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב], תש"ל-1970 (להלן - קופה ציבורית), ושיעורה של משכורת או קצבה זו.

           (ב)  תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הודעה על מאורע כאמור בסעיף קטן (א), ישלח הגזבר לזכאי הודעה במכתב רשום על השינוי שחל בקצבתו בעקבות המאורע; העתק מהודעתו ישלח הגזבר במכתב רשום למנהל הכללי.

הגשת הצהרה

7.    מקבל קצבה יצהיר לפי דרישת הגזבר או המנהל הכללי כי לא אירע מאורע שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל קצבה או על שיעור הקצבה המשתלמת לו.

הודעה בדבר שינוי מען

8.    זכאי ששינה את מענו יודיע לגזבר את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי.

אופן תשלום גמלאות

9.    גמלה תשולם בשיק משורטט שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו ושיישלח למען שעליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה, ואולם –

(1)   רשאי גזבר להפקיד את הגמלה לזכות הזכאי אצל בנקאי שהזכאי הודיע עליו;

(2)   גמלה המגעת לזכאי הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו.

הודעה בדבר צירוף תקופות

10.   הטוען שבקביעת זכותו לקצבה ושיעורה יש לצרף תקופת כהונה קודמת או תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, יודיע על כך לגזבר תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן כראש רשות או תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר.

פרק ג': היוון

הגדרות

11.   בפרק זה –

           "גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב לגילו המצויין בטור א' בלוח המתאים שבתוספת;

           "קצבה שנתית" - קצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12;

           "האחוז הקובע" - האחוז אשר ראש רשות שחדל לכהן מבקש להוון מקצבתו;

           "המקדם" - המספר שבטור ב' בלוח המתאים שבתוספת, מול גילו של המהוון במועד ההיוון;

           "א" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של המהוון המגיע לו במועד ההיוון.

בקשה להיוון

12.   (א)  בקשה להיוון תוגש בכתב לגזבר ויצויין בה האחוז הקובע.

           (ב)  תוך חמישה עשר יום מיום קבלת בקשה להיוון יודיע הגזבר למגיש הבקשה מהו סכום ההיוון שאושר לו וישלח העתק מהודעתו במכתב רשום למנהל הכללי.

חישוב החלק המהוון לענין הניכוי

13.   מי שהיוון חלק מקצבתו על פי ההחלטה, יראוהו לענין ניכוי מהקצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקצבתו כפי שהיא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קצבה עקב קבלת משכורת או קצבה מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית או מקופה ציבורית.

חישוב היוון הקצבה

14.   סכום ההיוון של חלק מקצבתו של מהוון יהא –

(1)   לגבי גבר - א x המקדם שבלוח 1 בתוספת;

(2)   לגבי אשה - א x המקדם שבלוח 2 בתוספת.

ביטול

15.   תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (הגשת תביעות, הצהרות והודעות), תש"ך-1960 - בטלות.

תוספת

(תקנה 14)

לוח 1

(הושמט)

לוח 2

(הושמט)

א' בטבת תשל"ט (31 בדצמבר 1978)

                          יוסף בורג                           שמחה ארליך

                                    שר הפנים                                         שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3948 מיום 25.2.1979 עמ' 740.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות