נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), תשל"ט-1979

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – משמעת

תוכן ענינים

סעיף 1

החלת תקנות סדרי הדין בבתי הדין

Go

2

סעיף 2

החלת תקנות סדרי הדין בערעור

Go

2

סעיף 3

החלת תקנות בענין משכורת לעובד מושעה

Go

2


תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), תשל"ט-1979*

מיום 3.6.1979

ת"ט תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3987 מיום 3.6.1979 עמ' 1320

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), תשל"ט-1979

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-24(ז) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978 (להלן – חוק הרשויות המקומיות), אני מתקין תקנות אלה:

החלת תקנות סדרי הדין בבתי הדין

1.    תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), תשכ"ד-1963 למעט תקנות 53 עד 67, 79, 80 ו-92א, יחולו על משמעת עובדי הרשויות המקומיות בשינויים ובתיאומים אלה:

(1)  בכל מקום שבו נאמר "המשרד" קרי "הרשות המקומית";

(2)  בכל מקום שבו נאמר "נציב השירות" או "המנהל הכללי" קרי "ראש הרשות המקומית";

(3)  בתקנה 1, המלים "במשרד נציב השירות" – ייראו כמחוקות;

(4)  בתקנה 2(5), במקום "סעיף 17 לחוק" קרי "סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות", ובמקום "סעיף 17(2)" קרי "סעיף 9(2) לחוק הרשויות המקומיות";

(5)  בתקנה 52, המלים "אם יש לו זכות ערעור לפי סעיף 43(א) לחוק" ייראו כמחוקות, ובמקום "סעיף 43(ב) לחוק" קרי "סעיף 24(ב) לחוק הרשויות המקומיות";

(6)  בתקנה 52א, במקום "43(ב)" קרי "24(ב) לחוק הרשויות המקומיות)";

(7)  בתקנה 82, במקום "סעיף 34 לחוק" קרי "בסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות";

(8)  בתקנה 83, המספר "28" ייראה כמחוק ובמקום "43(א)" קרי "24(א) לחוק הרשויות המקומיות";

(9)  בטופס תובענה לפי תקנה 2 שבתוספת, המלים "פרקליט המדינה או בא כוחו נציב שירות המדינה או בא כוחו" ייראו כמחוקות; במקום "סעיף 17 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963" קרי "סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות", ובמקום "סעיף 17(2)" קרי "סעיף 9(2) לחוק הרשויות המקומיות".

החלת תקנות סדרי הדין בערעור

2.    תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ"ד-1963, יחולו על משמעת עובדי הרשויות המקומיות בשינויים ובתיאומים אלה:

(1)  בתקנה 1, במקום כל מקום שבו נאמר "בסעיף 43 לחוק" קרי "בסעיף 24 לחוק הרשויות המקומיות";

(2)  בתקנה 3, במקום "המאשים" קרי "התובע – אם העובד הוא המערער או המבקש, או העובד - אם התובע הוא המערער";

(3)  בתקנה 4, בפסקה (2), במקום "המשרד" קרי "הרשות המקומית" ופסקה (6) תיראה כמחוקה;

(4)  בתקנה 6, במקום "יימסר לפרקליט המדינה ולנציב השירות" קרי "יימסר למשיב";

(5)  בתקנה 16, במקום "נציב השירות" קרי "ראש הרשות המקומית";

(6)  בטופס ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע פיטורים והחזרה לעבודה, לפי תקנה 4 שבתוספת, המלים "האם ניתנה רשות לערער" – ייראו כמחוקות.

החלת תקנות בענין משכורת לעובד מושעה

3.    תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), תשל"ח-1978, יחולו על משמעת עובדי הרשויות המקומיות בשינויים אלה:

(1)  בתקנה 2(9), במקום "סעיף 17(6) לחוק" קרי "סעיף 9(6) לחוק הרשויות המקומיות";

(2)  בתקנה 6(ב), במקום "רופא שירות המדינה" קרי "רופא לשכת הבריאות המחוזית".

כ"א בשבט תשל"ט (18 בפברואר 1979)                              שמואל תמיר

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3952 מיום 4.3.1979 עמ' 788.

ת"ט ק"ת תשל"ט מס' 3987 עמ' 1320.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות