חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה),
תש"ם-1980

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תשלומי חובה – ריבית

משפט פרטי וכלכלה – כספים – ריבית – שיעורים והצמדה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תשלומי פיגורים

Go

2

סעיף 3

זקיפת תשלומים

Go

2

סעיף 4

הסדר תשלומים

Go

2

סעיף 5

סמכות לקביעת ימים קובעים

Go

2

סעיף 6

החזר תשלומי יתר

Go

2

סעיף 7

גביה

Go

2

סעיף 7א

עיגול סכומים

Go

2

סעיף 8

תיקון חוק הריבית

Go

2

סעיף 9

תיקון פקודת העיריות

Go

3

סעיף 10

תיקון פקודת המועצות המקומיות

Go

3

סעיף 11

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

3

סעיף 12

תחולה על המדינה

Go

3

סעיף 13

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 14

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 15

תחילה

Go

3

תוספת

Go

3


חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה),
תש"ם-1980
*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים;

          "תשלום חובה" – כל תשלום המגיע לרשות מקומית על פי דין, לרבות מכסות תשלום שהטיל איגוד ערים על הרשויות המקומיות שבתחומו ולרבות מסים ומכסות תשלום שהטילה מועצה אזורית על ועד מקומי;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

"תשלום חובה" – כל תשלום המגיע לרשות מקומית על פי דין, לרבות מכסות תשלום שהטיל איגוד ערים על הרשויות המקומיות שבתחומו ולרבות מסים ומכסות תשלום שהטילה מועצה אזורית על ועד מקומי;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "היום הקובע" – האחד בחודש בכל אחד מחדשי השנה;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

החלפת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – כל אחד מן הימים הבאים בכל שנה: אחד בפברואר, אחד באפריל, אחד ביוני, אחד באוגוסט, אחד באוקטובר ואחד בדצמבר;

          "הפרשי הצמדה" –

(1)   לענין ארנונה כללית המשתלמת על פי הסדר תשלומים – עדכון הארנונה לפי שיעור השינוי של המדד, מן המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום החיוב, עד המדד שקדם למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום;

(2)   לענין ארנונה כללית המשתלמת בפיגור – עדכון הארנונה לפי שיעור השינוי של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום;

(3)   לענין תשלום חובה אחר – עדכון תשלום החובה לפי שיעור השינוי של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום שילומו של תשלום החובה;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

החלפת הגדרת "הפרשי הצמדה"

הנוסח הקודם:

"הפרשי הצמדה" – תוספת לתשלום חובה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב בתשלום החובה עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום שילומו של תשלום החובה;

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 1א

ס"ח תשנ"א מס' 1335 מיום 21.12.1990 בעמ' 30 (ה"ח 2020)

"הפרשי הצמדה" –

(1) לענין ארנונה כללית המשתלמת על פי הסדר תשלומים – תוספת לארנונה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם בחודש פברואר נובמבר שקדם ליום החיוב, עד המדד שקדם למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום;

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 בעמ' 72 (ה"ח 2824)

"הפרשי הצמדה" –

(1) לענין ארנונה כללית המשתלמת על פי הסדר תשלומים – תוספת לארנונה לפי שיעור העליה של המדד עדכון הארנונה לפי שיעור השינוי של המדד מן המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום החיוב, עד המדד שקדם למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום;

(2) לענין ארנונה כללית המשתלמת בפיגור – תוספת לארנונה לפי שיעור העליה של המדד עדכון הארנונה לפי שיעור השינוי של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום;

(3) לענין תשלום חובה אחר – תוספת לתשלום החובה לפי שיעור העליה של המדד עדכון תשלום החובה לפי שיעור השינוי של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום שילומו של תשלום החובה;

          "תשלומי פיגורים" – ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה.

מיום 1.9.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4157 מיום 24.8.1980 בעמ' 2280

"תשלומי פיגורים" – ריבית בשיעור של 72% 96% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום שילומו או ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.2.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 1.2.1981 בעמ' 425

"תשלומי פיגורים" – ריבית בשיעור של 96% 120% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום שילומו או ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.2.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 בעמ' 855

"תשלומי פיגורים" – ריבית בשיעור של 120% 156% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום שילומו או ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

החלפת הגדרת "תשלומי פיגורים"

הנוסח הקודם:

"תשלומי פיגורים" – ריבית בשיעור של 156% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום שילומו או ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 בעמ' 72 (ה"ח 2824)

"תשלומי פיגורים" – ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה.

מיום 2.11.2000 (בוטל בצו תשע"ד-2014)

צו תשס"א-2000

ק"ת תש"ס מס' 6064 מיום 2.11.2000 בעמ' 58

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7381 מיום 2.6.2014 עמ' 1177

"תשלומי פיגורים" – ריבית צמודה בשיעור של 0.5% 0.75% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה.

מיום 2.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7381 מיום 2.6.2014 עמ' 1177

"תשלומי פיגורים" – ריבית צמודה בשיעור של 0.75% 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה.

תשלומי פיגורים

2.    (א)  תשלום חובה שלא שולם תוך 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים.

          (ב)  נקבע בחיקוק שתשלום החובה ישולם בתוך תקופה קצובה והוא לא שולם תוך 30 ימים מהיום שבו נסתיימה אותה תקופה, ייחשב היום הראשון של התקופה כמועד החיוב בתשלום החובה האמור לצורך הוספת תשלומי פיגורים עליו.

מיום 1.8.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

2. (א) תשלום חובה שלא שולם תוך חדשיים 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים.

(ב) נקבע בחיקוק שתשלום החובה ישולם בתוך תקופה קצובה והוא לא שולם תוך 30 ימים מהיום שבו נסתיימה אותה תקופה, ייחשב היום הראשון של התקופה כמועד החיוב בתשלום החובה האמור לצורך הוספת תשלומי פיגורים עליו.

זקיפת תשלומים

3.    סכום ששולם לסילוק חובות שונים שאדם חייב לרשות מקומית, ייזקף תחילה כנגד תשלום החובה שמועד החיוב שלו הוא המוקדם ביותר מבין חובותיו בתוספת תשלומי הפיגורים החלים עליו; לא היה בסכום שניתן כדי סילוקו של תשלום החובה האמור ותשלומי הפיגורים החלים עליו, ינוכה מתשלום החובה חלק השווה ליחס שבין הסכום המשולם לבין סכום תשלום החובה ותשלומי הפיגורים החלים עליו, וכאשר תשולם יתרת תשלום החובה יחושבו עליה תשלומי פיגורים ממועד החיוב המקורי.

הסדר תשלומים

4.    (א)  רשות מקומית רשאית לקבוע לארנונה כללית ולמס עסקים הסדר לפרעונם בתשלומים (להלן – הסדר תשלומים), במשך תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בהם; כל תשלום לפי הסדר כאמור ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.

          (אא)        תשלום על פי הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (א) שלא שולם תוך 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים.

          (ב)  רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 18% לשנה, או בתוספת ריבית בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, והכל ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה[1].

          (ג)   הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה, בתוספת תשלומי פיגורים, אשר לצורך חישובם יראו את יום ההסדר כיום התשלום.

          (ד)  לא ייעשה הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) לגבי תשלום חובה שנדרש אדם לשלם בשל בניה שקיבל היתר לה ושטחה עולה על 40 מ"ר.

          (ה)  לא פרע אדם במועד שני תשלומים על פי הסדר תשלומים שנעשה עמו, יתבטל ההסדר וסעיף 2 יחול על יתרת תשלום החובה.

          (ו)   שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי בצו לשנות את התוספת.

מיום 1.9.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4157 מיום 24.8.1980 בעמ' 2280

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 72% 96% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.

(ג) הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה בתוספת ריבית בשיעור של 72% 96% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום ההסדר, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה והפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום ההסדר, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.2.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 1.2.1981 בעמ' 425

(ג) הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה בתוספת ריבית בשיעור של 96% 120% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום ההסדר, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה והפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום ההסדר, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.2.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 בעמ' 855

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של  96% 120% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.

(ג) הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה בתוספת ריבית בשיעור של 120% 156% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום ההסדר, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה והפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום ההסדר, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

(א) רשות מקומית רשאית לקבוע לארנונה כללית ולמס עסקים הסדר לפרעונם בתשלומים (להלן – הסדר תשלומים), במשך תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בהם; נקבע הסדר תשלומים כאמור, לא יחוייב אדם בתשלומי פיגורים על תשלומים שפרע על פי ההסדר כל תשלום לפי הסדר כאמור ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.

(אא) תשלום על פי הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (א) שלא שולם תוך 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים.

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 120% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.

(ג) הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה בתוספת ריבית בשיעור של 156% לשנה ממועד החיוב בתשלום החובה ועד ליום ההסדר, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה והפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום ההסדר, לפי הסכום הגבוה יותר.

(ג) הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה, בתוספת תשלומי פיגורים, אשר לצורך חישובם יראו את יום ההסדר כיום התשלום.

מיום 1.1.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4890 מיום 1.1.1986  בעמ' 373

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 120% 48% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.

מיום 1.4.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4920 מיום 31.3.1986  בעמ' 756

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 48% 30% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.

מיום 1.10.1986

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4976 מיום 16.10.1986  בעמ' 58

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 30% 18% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 בעמ' 72 (ה"ח 2824)

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 18% לשנה, או בתוספת ריבית בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, והכל ממועד ההסדר ועד מועד שילומו התשלום למעשה.

סמכות לקביעת ימים קובעים

5.    שר הפנים רשאי לקבוע בצו לרשות מקומית פלונית או לסוג רשויות מקומיות ימים קובעים שלא כמוגדר בסעיף 1.

החזר תשלומי יתר

6.    שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן – תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום החזרתו; לא הוחזר תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שהאדם ששילמו הודע בכתב לרשות המקומית שהתשלום שנגבה ממנו הינו תשלום יתר, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום שילומו של תשלום היתר עד יום החזרתו.

מיום 1.9.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4157 מיום 24.8.1980 בעמ' 2280

6. שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו או ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן – תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך חדשיים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת ריבית בשיעור של 72% 96% לשנה מיום שילומו ועד החזרתו, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה ובתוספת הפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום השילום עד המדד שפורסם סמוך לפני יום החזרת התשלום, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.2.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 1.2.1981 בעמ' 425

6. שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו או ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן – תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך חדשיים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת ריבית בשיעור של 96% 120% לשנה מיום שילומו ועד החזרתו, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה ובתוספת הפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום השילום עד המדד שפורסם סמוך לפני יום החזרת התשלום, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 1.2.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 בעמ' 855

6. שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו או ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן – תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך חדשיים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת ריבית בשיעור של 120% 156% לשנה מיום שילומו ועד החזרתו, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה ובתוספת הפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום השילום עד המדד שפורסם סמוך לפני יום החזרת התשלום, לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו או ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן – תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך חדשיים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת ריבית בשיעור של 72% לשנה מיום שילומו ועד החזרתו, או בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה לאותה תקופה ובתוספת הפרשי עליית המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום השילום עד המדד שפורסם סמוך לפני יום החזרת התשלום, לפי הסכום הגבוה יותר.

גביה

7.    לענין הגביה, דין ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק זה כדין תשלום החובה שעליו הם נגבים.

עיגול סכומים

7א.     כל תשלום חובה או תשלום יתר שנתווספו עליו הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור בחוק זה יעוגל לעשרה השקלים הקרובים; סכום של חמישה שקלים יעוגל כלפי מטה.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 בעמ' 190 (ה"ח 1684)

הוספת סעיף 7א

תיקון חוק הריבית

8.    בחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972 –

(1)   בתוספת הראשונה, לאחר פסקה 12, יבוא:

                         "(13) סעיפים 1, 4, 6 ו-13 ללהורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.";

(2)   בתוספת השניה, פסקה (9) – בטלה.

תיקון פקודת העיריות

9.    סעיף 253 וסעיפים 301 עד 304 לפקודת העיריות – בטלים.

תיקון פקודת המועצות המקומיות

10.  סעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות – בטל.

תיקון חוק הרשויות המקומיות

11.  סעיף 36 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 – בטל.

תחולה על המדינה

12.  חוק זה יחול על תשלומי חובה שהמדינה חייבת לשלם לרשות מקומית כבעל של נכסים בתחומה או כמחזיק בהם.

ביצוע ותקנות

13.  שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

הוראות מעבר

14.  (א)  תשלום חובה שמועד החיוב לשילומו חל לפני תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), יראו את מועד החיוב לשילומו כאילו חל ביום התחילה ויחולו עליו הוראות חוק זה.

          (ב)  שילם אדם תשלום יתר לפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כיום שילומו של תשלום היתר ויחולו הוראות סעיף 6.

          (ג)   (1)   הסדרי תשלומים שנעשו לפני יום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום), יעמדו בתקפם והוראות חוק זה לא יחולו עליהם;

(2)   בין יום הפרסום ליום התחילה רשאית רשות מקומית לקבוע לתשלום חובה הסדר תשלומים לתקופה שאינה עולה על שנתיים; כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 72% לשנה ממועד ההסדר ועד מועד שילומו למעשה;

(3)   לא פרע אדם במועד שני תשלומים על פי הסדר תשלומים שנעשה עמו לפי פסקה (2), יתבטל ההסדר וסעיף קטן (א) יחול על יתרת תשלום החובה.

          (ד)  שר הפנים רשאי לקבוע בצו לרשות מקומית פלונית על פי פנייתה או לסוג רשויות מקומיות, תקופה ארוכה מתקופת שני החדשים האמורה בסעיף 2, ובלבד שהתקופה שיקבע השר לא תעלה על ששה חדשים; תחולתו של צו כאמור תהיה עד סוף שנת הכספים 1983 או עד מועד יותר מוקדם שקבע השר.

תחילה

15.  תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980).

תוספת

(סעיף 4(ב))

(1)   אגרת הנחת צינורות;

(2)   היטל ביוב;

(3)   אגרת כבישים;

(4)   היטל כבישים;

(5)   השתתפות בעלים לכבישים;

(6)   השתתפות בעלים למדרכות;

(7)   אגרת תיעול וניקוז.

       יצחק נבון                   מנחם בגין                   יוסף בורג

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                        שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ם מס' 956 מיום 17.1.1980 עמ' 46 (ה"ח תשל"ט מס' 1415 עמ' 276).

תוקן ק"ת תש"ם מס' 4157 מיום 24.8.1980 בעמ' 2280 – צו תש"ם-1980; תחילתו ביום 1.9.1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 1.2.1981 בעמ' 425 – צו תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.2.1981.

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 בעמ' 855 – צו תשמ"ד-1984; תחילתו ביום 1.2.1984.

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 190 (ה"ח תשמ"ד מס' 1684 עמ' 263) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 7 לענין תחילה והוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4890 מיום 1.1.1986  בעמ' 373 – צו תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.1.1986. מס' 4920 מיום 31.3.1986  בעמ' 756 – צו (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.4.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4976 מיום 16.10.1986  בעמ' 58 – צו תשמ"ז-1986; תחילתו ביום 1.10.1986.

ס"ח תשנ"א מס' 1335 מיום 21.12.1990 עמ' 30 (ה"ח תשנ"א מס 2020 עמ' 21) – תיקון מס' 1א בסעיף 3 לחוק שנת הכספים, תשנ"א-1990; תחילתו בשנת הכספים 1992.

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 2 בסעיף 10 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000 ; תחילתו ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 59 – צו תשס"א-2000; תחילתו ביום 2.10.2000. בוטל ק"ת תשע"ד מס' 7381 מיום 2.6.2014 עמ' 1177 בסעיף 2 לצו תשע"ד-2014.

ק"ת תשס"ב מס' 6139 מיום 19.12.2001 עמ' 186 – צו תשס"ב-2001.

ק"ת תשע"ד מס' 7381 מיום 2.6.2014 עמ' 1177 – צו תשע"ד-2014; תחולתו לגבי תשלומי פיגורים לתקופה שמיום הפרסום.

[1] שיעור הריבית יהיה שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהוא מתפרסם ברשומות, כקבוע בצו תשס"ב-2001.