צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), תשס"ב-2001

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תשלומי חובה – ריבית

משפט פרטי וכלכלה – כספים – ריבית – שיעורים והצמדה

תוכן ענינים

2

Go

קביעת שיעור ריבית אחר

סעיף 1


צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), תשס"ב-2001*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

קביעת שיעור ריבית אחר

1.    שיעור הריבית שיווסף לתשלום של תשלומי חובה לפי הסדר תשלומים, יהיה, על אף האמור בסעיף 4(ב) לחוק, שיעור ריבית החשב הכללי, כפי שהוא מתפרסם מזמן לזמן ברשומות.

י"ג בכסלו תשס"ב (28 בנובמבר 2001)

                                                            אליהו ישי                       סילבן שלום

                                                                                שר הפנים                                  שר האוצר* פורסם ק"ת תשס"ב מס' 6139 מיום 19.12.2001 עמ' 186.