נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה),
תשמ"א-1980

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – משמעת

תוכן ענינים

2

Go

מועד ודרך למסירת הודעה על השתכרות

סעיף 1


תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה),
תשמ"א-1980
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978, וסעיף 50 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, כפי שהותאם בתקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט-1979, אני מתקין תקנות אלה:

מועד ודרך למסירת הודעה על השתכרות

1.    (א)  עובד רשות מקומית שהושעה מעבודתו והוא עובד מחוץ לשירות הרשות המקומית, יודיע על השתכרותו לכל חודש בתקופת ההשעיה.

           (ב)  הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תימסר בכתב לראש הרשות המקומית או לפי שהוא הסמיך לכך, תוך חמישה ימים מתום החודש שעבורו נמסרת ההודעה.

           (ג)   ראש הרשות המקומית רשאי לקבוע טופס למסירת ההודעה האמורה בתקנה זו.

י"ג בכסלו תשמ"א (21 בנובמבר 1980)                    יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 331.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות