נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), תשמ"ג-1982

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – גימלאות נושאי משרה

תוכן ענינים

סעיף 2

בית המשפט המוסמך

Go

2

סעיף 3

המועד להגשת ערעור

Go

2

סעיף 4

המשיבים

Go

2

סעיף 5

החלת תקנות סדר הדין האזרחי

Go

2

סעיף 6

הוראות מעבר

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2


תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), תשמ"ג-1982*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב(ב) לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977 (להלן – החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

1.  בתקנות אלה –

          "ערעור" ו"החלטה" – כמשמעותם בסעיף 5ב לחוק;

          "הרשות המקומית" – הרשות המקומית שבה כיהן ראש הרשות לאחרונה;

          "המנהל הכללי", "גזבר" ו"זכאי" כהגדרתם בתקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גימלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל"ט-1979.

בית המשפט המוסמך

2.    בית המשפט המוסמך לדון בערעור הוא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית.

המועד להגשת ערעור

3.    ערעור יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצאה לזכאי הודעה במכתב רשום על ההחלטה שעליה הוא מערער.

המשיבים

4.    המשיבים בערעור יהיו המנהל הכללי והרשות המקומית.

החלת תקנות סדר הדין האזרחי

5.    (א)  בכפוף לאמור בתקנות אלה ולשינויים המחוייבים לפי הענין, יחולו על ערעור תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, בדבר –

(1)   הגשת ערעור;

(2)   תיק מוצגים;

(3)   איחוד ערעורים;

(4)   הדיון בערעור;

(5)   המצאת כתבי בי-דין;

(6)   פסק דין בערעור.

          (ב)  לענין תקנת משנה (א)(2) יראו את הגזבר ואת המנהל הכללי היו בית המשפט בערכאה קודמת.

מיום 28.10.1982

ת"ט תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4421 מיום 28.10.1982 עמ' 150

(ב) לענין תקנה משנה (א) לענין תקנת משנה (א)(2) יראו את הגזבר ואת המנהל הכללי היו בית המשפט בערכאה קודמת.

הוראות מעבר

6.    הרואה עצמו מקופח בהחלטה שהודעה עליה הומצאה לו לפני תחילתן של תקנות אלה, רשאי לערער עליה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום תחילתן.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ו' בתשרי תשמ"ג (23 בספטמבר 1982)                                 משה נסים

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4416 מיום 7.10.1982 עמ' 92.

ת"ט ק"ת תשמ"ג מס' 4421 מיום 28.10.1982 עמ' 150.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות