נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), תשמ"ח-1988

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

בריאות – נכים

תוכן ענינים

2

Go

סידורים לנכים במדרכות

סעיף 1

2

Go

מעבר לעגלות נכים

סעיף 2

2

Go

הוראות מעבר

סעיף 3

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5


חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), תשמ"ח-1988*

סידורים לנכים במדרכות

1.    ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על 10%.

מעבר לעגלות נכים

2.    (א)  לא יוקם ולא יוצב על מדרכה מתקן כלשהו, אלא אם כן הושאר מרווח למעבר נוח לעגלת נכים.

           (ב)  במקרים מיוחדים, כאשר רוחב המדרכה במקום פלוני או בקרבתו, אינו מאפשר קיום הוראות סעיף קטן (א), והצבת המתקן או הקמתו חיוניים לצרכי ציבור, רשאי ראש הרשות המקומית להתיר הקמה או הצבה של מתקן בסטיה מהאמור בסעיף קטן (א).

הוראות מעבר

3.    במדרכה, אי תנועה ואבני שפה הקיימים ביום תחילתו של חוק זה, יותקנו שיפועים כאמור בסעיף 1 תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד –

(1)   שיותקנו בהזדמנות הראשונה בה מתקנים או משפצים מדרכה קיימת; וכן

(2)   שמדי שנה יותקנו שיפועים כאמור ב-20% לפחות מהמדרכות הקיימות, תוך מתן עדיפות למעברים בקרבת בנינים ציבוריים.

ביצוע ותקנות

4.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

5.    תחילתו של חוק זה בתום שלושה חדשים מפרסומו.

                         חיים הרצוג                           יצחק שמיר

                                 נשיא המדינה                        ראש הממשלה ושר הפנים* פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1254 מיום 30.6.1988 עמ' 104 (ה"ח תשמ"ח מס' 1874 עמ' 142).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות