נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (פסלות לכהונה), תשמ"ט-1989

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

תוכן ענינים

2

Go

תיקון חוק הרשויות המקומיות

סעיף 1

2

Go

תיקון פקודת העיריות

סעיף 2

2

Go

תחולה

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


חוק הרשויות המקומיות (פסלות לכהונה), תשמ"ט-1989*

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

1.    בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, בפסקה (6), בסופה יבוא: "ואולם אם הוטל עליו עונש מאסר של שנה ומעלה - עברו שש שנים לפחות מיום שגמר לרצות את עונש המאסר".

תיקון פקודת העיריות

2.    בסעיף 120 לפקודת העיריות, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) מי שהיה זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה וחוייב, לאחר הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון או שחוייב על עבירה כזו קודם להגשת הרשימה ושמו נכלל בה על אף האמור בסעיף 7(6) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965; אין הוראה זו באה לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975".

תחולה

3.    הוראות סעיפים 1 ו-2 לחוק זה יחולו לגבי הזכות להיבחר כחבר המועצה של רשות מקומית בבחירות לכלל הרשויות המקומיות שיתקיימו החל ביום כ"ג באדר א' תשמ"ט (28 בפברואר 1989) ואילך, ולגבי הכהונה בה.

תחילה

4.    תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

       חיים הרצוג                  יצחק שמיר                  אריה דרעי

        נשיא המדינה                    ראש הממשלה                        שר הפנים* פורסם ס"ח תשמ"ט מס' 1270 מיום 10.3.1989 עמ' 18 (ה"ח תשמ"ט מס' 1918 עמ' 49); תחילתו ביום 1.3.1989.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות