נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993

 

 

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות – מימון

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות – מימון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

מימון הוצאות בחירות

Go

5

סעיף 3

יחידת החישוב

Go

5

סעיף 4

עידכון יחידת החישוב

Go

5

סעיף 4א

הגדלת יחידת החישוב

Go

5

סעיף 5

המימון הכולל

Go

5

סעיף 6

סכום המימון ברשות מקומית

Go

5

סעיף 7

סכום המימון לסיעה, לרשימה, למועמד בבחירות מיוחדות ולמועמד לראש מועצה אזורית

Go

5

סעיף 8

רשימת מועמדים משותפת

Go

6

סעיף 8א

תחולת הוראות החוק על רשימה משותפת

Go

6

סעיף 8ב

איסור על העברת כספים

Go

7

סעיף 9

מימון בחירות חוזרות

Go

7

סעיף 10

מקדמות

Go

7

סעיף 11

תנאים לתשלום לסיעה

Go

7

סעיף 12

תנאים לתשלום לרשימה

Go

8

סעיף 12א

תנאים לתשלום למועמד לראש מועצה אזורית

Go

8

סעיף 12ב

הארכת מועדים

Go

9

סעיף 13

ערבות בנקאית

Go

9

סעיף 14

פרעון המקדמה

Go

9

סעיף 15

הגבלת הוצאות

Go

9

סעיף 16

הגבלת הכנסות

Go

10

סעיף 17

מינוי רואה חשבון

Go

10

סעיף 18

רואה חשבון ברשויות מקומיות קטנות

Go

11

סעיף 19

סמכויות רואה חשבון

Go

11

סעיף 20

חוות דעת

Go

11

סעיף 21

ניהול חשבונות

Go

11

סעיף 22

דוחות של סיעות, רשימות ומועמדים

Go

11

סעיף 23

דו"ח מבקר המדינה והשלכותיו

Go

12

סעיף 24

הודעות, הצהרות ותצהירים

Go

13

סעיף 25

מניעת שעבוד ועיקול

Go

13

סעיף 26

דין סיעת אם

Go

13

סעיף 27

החלת הוראות

Go

14

סעיף 28

אחריות נציגים

Go

14

סעיף 29

המצאת הודעות

Go

14

סעיף 30

הנחיות וכללים של מבקר המדינה

Go

14

סעיף 31

הוראת שעה לענין מיסוי שכר עבודה לצרכי הבחירות

Go

14

סעיף 32

הוראת שעה לענין הוצאות בחירות

Go

15

סעיף 37

תחילה

Go

16

סעיף 38

ביצוע

Go

16

 


חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "חוק הבחירות" – חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

          "חוק הבחירה הישירה" – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          "חוק המועצות האזוריות" – חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

הוספת הגדרת "חוק המועצות האזוריות"

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          "צו המועצות האזוריות" – צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

הוספת הגדרת "צו המועצות האזוריות"

(תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          "הבחירות" – הבחירות לפי חוק הבחירות ולפי חוק הבחירה הישירה לכל מועצה של רשות מקומית ולראש הרשות, לרבות בחירות חדשות, בחירות חוזרות, ובחירות מיוחדות לראש הרשות, וכן בחירות לראש מועצה אזורית לרבות בחירות חוזרות, ובחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית, לפי חוק המועצות האזוריות;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

"הבחירות" – הבחירות לפי חוק הבחירות ולפי חוק הבחירה הישירה לכל מועצה של רשות מקומית ולראש הרשות, לרבות בחירות חוזרות, וכן בחירות לראש מועצה אזורית לרבות בחירות חוזרות לפי חוק המועצות האזוריות;

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

"הבחירות" – הבחירות לפי חוק הבחירות ולפי חוק הבחירה הישירה לכל מועצה של רשות מקומית ולראש הרשות, לרבות בחירות חוזרות ובחירות מיוחדות לראש הרשות, וכן בחירות לראש מועצה אזורית לרבות בחירות חוזרות, ובחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית, לפי חוק המועצות האזוריות;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

"הבחירות" – הבחירות לפי חוק הבחירות ולפי חוק הבחירה הישירה לכל מועצה של רשות מקומית ולראש הרשות, לרבות בחירות חוזרות ובחירות מיוחדות לראש הרשות, וכן בחירות לראש מועצה אזורית לרבות בחירות חוזרות, ובחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית, לפי חוק המועצות האזוריות;

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 302 (ה"ח 537)

"הבחירות" – הבחירות לפי חוק הבחירות ולפי חוק הבחירה הישירה לכל מועצה של רשות מקומית ולראש הרשות, לרבות בחירות חדשות, בחירות חוזרות ובחירות מיוחדות לראש הרשות, וכן בחירות לראש מועצה אזורית לרבות בחירות חוזרות, ובחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית, לפי חוק המועצות האזוריות;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          "מועמד לראש מועצה אזורית" – מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק המועצות האזוריות, לרבות מועמד בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

הוספת הגדרת "מועמד לראש מועצה אזורית"

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

"מועמד לראש מועצה אזורית" – מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק המועצות האזוריות, לרבות מועמד בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

"מועמד לראש מועצה אזורית" – מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק המועצות האזוריות, לרבות מועמד בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית;

 

          "סיעה" – סיעה במועצת הרשות המקומית שבה ייערכו בחירות ואשר אושרה כסיעה כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

          "סיעת אם" – כל אחת מאלה:

(1)   סיעה מסיעות הכנסת;

(2)   מפלגה;

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 בעמ' 248 (ה"ח 2722)

החלפת הגדרת "סיעת אם"

הנוסח הקודם:

"סיעת אם" – סיעה מסיעות הכנסת;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

          "מפלגה" – מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הבחירות;

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 בעמ' 248 (ה"ח 2722)

הוספת הגדרת "מפלגה"

          "סיעת בת" – סיעה שמסרה עד 14 יום לאחר היום הקובע הודעה בכתב לשר הפנים המציינת כי היא סיעת בת במועצת רשות מקומית ומי היא סיעת האם שלה; הודעה זו תישא אישור של בא כוח סיעת האם בכנסת; יכול שלסיעת אם תהיה יותר מסיעת בת אחת;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          "רשימה" – רשימת מועמדים בבחירות למועצת עיריה או למועצה מקומית למעט למועצה אזורית, שאינה סיעה;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

החלפת הגדרת "רשימה"

הנוסח הקודם:

"רשימה" – רשימת מועמדים שאינה סיעה;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          "רשימת בת" – רשימה המוגשת מטעם סיעת אם ברשות מקומית;

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח 786)

"רשימת בת" – רשימה המוגשת מטעם סיעת אם ברשות מקומית שבה אין לסיעת האם סיעת בת;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          "תקופת בחירות" – התקופה מהיום הקובע עד יום הבחירות, ולגבי סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית המשתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – עד יום הבחירות החוזרות; לעניין בחירות חדשות תכלול תקופת הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות היה לסופי עד יום הבחירות החדשות;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

"תקופת בחירות" – התקופה מהיום הקובע עד יום הבחירות, ולגבי סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית המשתתף בבחירות חוזרות – עד יום הבחירות החוזרות;

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

"תקופת בחירות" – התקופה מהיום הקובע עד יום הבחירות, ולגבי סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית המשתתף בבחירות חוזרות, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – עד יום הבחירות החוזרות;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

"תקופת בחירות" – התקופה מהיום הקובע עד יום הבחירות, ולגבי סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית המשתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – עד יום הבחירות החוזרות;

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 4 (ה"ח 204)

"תקופת בחירות" – התקופה מהיום הקובע מהיום שבו נוצרה העילה לעריכת בחירות חדשות עד יום הבחירות, ולגבי סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית המשתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – עד יום הבחירות החוזרות;

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 302 (ה"ח 537)

"תקופת בחירות" – התקופה מהיום הקובע עד יום הבחירות, ולגבי סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית המשתתף בבחירות חוזרות, או לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – עד יום הבחירות החוזרות; לעניין בחירות חדשות תכלול תקופת הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות היה לסופי עד יום הבחירות החדשות;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          "בחירות חוזרות" – בחירות על פי סעיפים 9(ב) ו-9א(א) לחוק הבחירה הישירה, או על פי סעיף 210 לצו המועצות האזוריות;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

"בחירות חוזרות" – בחירות על פי סעיפים 9(ב) ו-9א(א) לחוק הבחירה הישירה, או על פי סעיף 210 לצו המועצות האזוריות;

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          "בחירות חדשות" – בחירות לפי סעיף 73 לחוק הבחירות, לרבות כפי שהוחל בסעיף 7(ב) לחוק הבחירה הישירה;

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

הוספת הגדרת "בחירות חדשות"

הנוסח:

"בחירות חדשות" – בחירות לפי סעיף 73(ג) או 73א(1) לחוק הבחירות, וכן בחירות לפי הוראות הסעיפים האמורים כפי שהוחלו בסעיף 7(ב) לחוק הבחירה הישירה;

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 302 (ה"ח 537)

הוספת הגדרת "בחירות חדשות"

(הוראת שעה) תשס"ו-2005

          "מועמד בבחירות חדשות" – (פקעה);

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

הוספת הגדרת "בחירות חדשות"

הנוסח:

"מועמד בבחירות חדשות" – מועמד בבחירות חדשות לראש רשות שהוצע על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5 לחוק הבחירה הישירה;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          "בחירות מיוחדות לראש רשות" – בחירות לראש רשות מקומית לפי סעיף 24א בחוק הבחירה הישירה;

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

הוספת הגדרת "בחירות מיוחדות לראש רשות"

הנוסח:

"בחירות מיוחדות לראש רשות" – בחירות לראש רשות מקומית לפי סעיף 24א לחוק הבחירה הישירה;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

הוספת הגדרת "בחירות מיוחדות לראש רשות"

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          "בחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית" – בחירות לראש מועצה אזורית לפי סעיף 6ו בחוק המועצות האזוריות;

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

הוספת הגדרת "בחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית"

הנוסח:

"בחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית" – בחירות לראש מועצה אזורית לפי סעיף 6ו לחוק המועצות האזוריות;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

הוספת הגדרת "בחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית"

          "הוצאות" – הוצאות של סיעה או רשימה – לרבות סיעת אם – לארגון פעולותיה, לתעמולה ולהסברה או לקיום הקשר הארגוני והרעיוני עם הציבור, לרבות התחייבויות בשל הוצאות כאלה;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          "הוצאות הבחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או רשימה – לרבות סיעת אם של מועמד לראש מועצה אזורית ושל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – שהוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או לפניה, בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות או בקשר למערכת הבחירות ולרבות התחייבויות להוצאות כאמור;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

"הוצאות הבחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או רשימה – לרבות סיעת אם ושל מועמד לראש מועצה אזורית – שהוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או לפניה, בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות ולרבות התחייבויות להוצאות כאמור;

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

"הוצאות הבחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או רשימה – לרבות סיעת אם ושל מועמד לראש מועצה אזורית של מועמד לראש מועצה אזורית ושל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – שהוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או לפניה, בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות או בקשר למערכת הבחירות ולרבות התחייבויות להוצאות כאמור;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

"הוצאות הבחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או רשימה – לרבות סיעת אם ושל מועמד לראש מועצה אזורית של מועמד לראש מועצה אזורית ושל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – שהוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או לפניה, בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות או בקשר למערכת הבחירות ולרבות התחייבויות להוצאות כאמור;

          "הוצאות שוטפות" – הוצאות של סיעה ושל רשימה שזכתה במנדט, למעט הוצאות הבחירות;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          "היום הקובע" – כל אחד מאלה:

(1)   בבחירות לפי חוק הבחירות או לפי חוק הבחירה הישירה – יום קביעת הסיעות במועצה כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות וברשות מקומית שבה אין מכהנת מועצה נבחרת – היום שבו מינה השר ועדת בחירות על פי סעיף 26 לחוק הבחירות; ואולם בבחירות מיוחדות לראש רשות יהיה היום הקובע – היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות;

(2)   בבחירות לפי חוק המועצות האזוריות – היום השבעים שלפני יום הבחירות; ואולם בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית יהיה היום הקובע – היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

החלפת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – יום קביעת הסיעות במועצה כאמור סבעיף 25(א) לחוק הבחירות; וברשות מקומית שבה אין מכהנת מועצה נבחרת, היום בו מינה השר ועדת בחירות על פי סעיף 26 לחוק הבחירות;

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

"היום הקובע" – כל אחד מאלה:

(1) בבחירות לפי חוק הבחירות או לפי חוק הבחירה הישירה – יום קביעת הסיעות במועצה כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות וברשות מקומית שבה אין מכהנת מועצה נבחרת – היום שבו מינה השר ועדת בחירות על פי סעיף 26 לחוק הבחירות; ואולם בבחירות מיוחדות לראש רשות יהיה היום הקובע – היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות;

(2) בבחירות לפי חוק המועצות האזוריות – היום השבעים שלפני יום הבחירות; ואולם בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית יהיה היום הקובע – היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות;

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

"היום הקובע" – כל אחד מאלה:

(1) בבחירות לפי חוק הבחירות או לפי חוק הבחירה הישירה – יום קביעת הסיעות במועצה כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות וברשות מקומית שבה אין מכהנת מועצה נבחרת – היום שבו מינה השר ועדת בחירות על פי סעיף 26 לחוק הבחירות; ואולם בבחירות מיוחדות לראש רשות יהיה היום הקובע – היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות;

(2) בבחירות לפי חוק המועצות האזוריות – היום השבעים שלפני יום הבחירות; ואולם בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית יהיה היום הקובע – היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות;

          "השר" – שר הפנים;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מימון הוצאות בחירות (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

2.    כל סיעה, כל רשימה, כל מועמד לראש מועצה אזורית וכל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה, על פי הוראות חוק זה.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 340 (ה"ח 2738)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מימון סיעות ורשימות

2. כל סיעה וכל רשימה זכאית למימון הוצאות הבחירות שלה מאוצר המדינה, על פי הוראות חוק זה.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

2. כל סיעה, כל רשימה, וכל מועמד לראש מועצה אזורית כל מועמד לראש מועצה אזורית וכל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה, על פי הוראות חוק זה.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

2. כל סיעה, כל רשימה, וכל מועמד לראש מועצה אזורית כל מועמד לראש מועצה אזורית וכל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה, על פי הוראות חוק זה.

 

יחידת החישוב (תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

3.    יחידת החישוב תהיה 56 שקלים חדשים לכל בעל זכות לבחור.

לענין בחירות שיתקיימו מיום 3.6.2003 עד יום 31.12.2007

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 בעמ' 368 (ה"ח 24)

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 בעמ' 494 (ה"ח 25)

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ג-2003 (תיקון)

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 בעמ' 367 (ה"ח 143)

הוראת שעה תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח 335)

החלפת סעיף 3

הנוסח:

3. יחידת החישוב תהיה 49 שקלים חדשים לכל בעל זכות לבחור.

 

מיום 1.1.2008 עד יום 22.10.2013

הוראת שעה תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח 335)

החלפת סעיף 3

הנוסח:

3. יחידת החישוב תהיה 42 שקלים חדשים לכל בעל זכות לבחור.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 316 (ה"ח 1083)

3. יחידת החישוב תהיה 33 שקלים חדשים 56 שקלים חדשים לכל בעל זכות לבחור.

 

עידכון יחידת החישוב (תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

4.    (א) בסעיף זה –

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ואם החליטה הוועדה הציבורית כאמור בסעיף 4א להגדיל את הסכום של יחידת החישוב לפי הסעיף האמור – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום קבלת ההחלטה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני היום הקובע.

(תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

          (ב)  עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי, תעודכן יחידת החישוב בהתאם לשיעור השינוי במדד.

          (ג)   יחידת החישוב המעודכנת כאמור בסעיף קטן (ב) תעוגל לסכום של השקל החדש הקרוב השלם.

לענין בחירות שיתקיימו מיום 3.6.2003 עד יום 31.12.2007

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 בעמ' 368 (ה"ח 24)

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 בעמ' 494 (ה"ח 25)

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ג-2003 (תיקון)

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 בעמ' 367 (ה"ח 143)

הוראת שעה תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 4

 

מיום 1.1.2008 עד יום 22.10.2013

הוראת שעה תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 4

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 316 (ה"ח 1083)

(א) בסעיף זה –

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתו של חוק זה יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ואם החליטה הוועדה הציבורית כאמור בסעיף 4א להגדיל את הסכום של יחידת החישוב לפי הסעיף האמור – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום קבלת ההחלטה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני היום הקובע.

(ב) השתנה עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי, תעודכן יחידת החישוב בהתאם לשיעור השינוי במדד.

הגדלת יחידת החישוב (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

4א.     הועדה הציבורית האמורה בסעיף 1א לחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 (להלן – הועדה הציבורית), רשאית להגדיל את הסכום של יחידת החישוב; בלי לגרוע מכלליות הסמכות הנתונה לה כאמור, לקראת מועד עריכתן של בחירות כלליות כאמור בסעיף 4 לחוק הבחירות ולא יאוחר משנה לפני אותו מועד, תבחן הוועדה הציבורית ותחליט אם להגדיל את הסכום של יחידת החישוב ובכמה; החליטה הוועדה הציבורית להגדיל את סכום יחידת החישוב לפי סעיף זה, תפרסם הודעה ברשומות על סכום יחידת החישוב המוגדל.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 בעמ' 120 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 4א

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

ביטול סעיף 4א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 316 (ה"ח 1083)

4א. הועדה הציבורית האמורה בסעיף 1א לחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 (להלן – הועדה הציבורית), רשאית להגדיל את הסכום של יחידת החישוב; הודעה על כך תפורסם ברשומות בלי לגרוע מכלליות הסמכות הנתונה לה כאמור, לקראת מועד עריכתן של בחירות כלליות כאמור בסעיף 4 לחוק הבחירות ולא יאוחר משנה לפני אותו מועד, תבחן הוועדה הציבורית ותחליט אם להגדיל את הסכום של יחידת החישוב ובכמה; החליטה הוועדה הציבורית להגדיל את סכום יחידת החישוב לפי סעיף זה, תפרסם הודעה ברשומות על סכום יחידת החישוב המוגדל.

המימון הכולל

5.    בבחירות לכלל הרשויות המקומיות, המימון הכולל יהיה מכפלת יחידת החישוב במספר בעלי הזכות לבחור בכלל הרשויות המקומיות שבהן יתקיימו הבחירות.

סכום המימון ברשות מקומית

6.    (א)  סכום מימון הבחירות יחושב לגבי כל רשות מקומית בנפרד והוא יהיה מכפלת יחידת החישוב במספר בעלי הזכות לבחור באותה רשות מקומית.

          (ב)  רשות מקומית אשר מספר בעלי הזכות לבחור בה אינו עולה על 2000, יווסף לסכום המימון לגביה סכום נוסף כלהלן:

(1)   היה מספר בעלי הזכות לבחור בה עד 1000, יהא הסכום הנוסף 50% מסכום המימון האמור בסעיף קטן (א);

(2)   היה מספר בעלי הזכות לבחור בה מ-1001 עד 2000, יהא הסכום הנוסף 20% מסכום המימון האמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ב1) רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות למועצה, ייווסף לסכום המימון לגביה סכום נוסף כלהלן:

(1)   התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות שבעקבותיהן הוחלט על קיום בחירות חדשות (בסעיף זה – הבחירות הראשונות), יהא הסכום הנוסף 65% מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא הסכום הנוסף 65% מסכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי; בסעיף זה, "סכום המימון החדש" – מכפלת יחידת החישוב כפי סכומה ביום שבו קבע השר את מועד הבחירות החדשות במספר בעלי הזכות לבחור באותה רשות מקומית בבחירות הראשונות;

(2)   התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא הסכום הנוסף סכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא הסכום הנוסף סכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי.

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ב2) רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות לראש הרשות בלבד, יהיה סכום המימון לגביה כלהלן:

(1)   התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות הראשונות, יהא סכום המימון 65% מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא סכום המימון 65% מסכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי;

(2)   התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא סכום המימון סכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא סכום המימון סכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          (ג)   לענין סעיפים 3, 5 וסעיף זה, מספר בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית הוא מספר הבוחרים הכלולים בפנקס הבוחרים באותה רשות מקומית.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 341 (ה"ח 2738)

(ג) לענין סעיפים 3, 5 וסעיף זה, מספר בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית הוא מספר הבוחרים הכלולים בפנקס הבוחרים באותה רשות מקומית כאמור בסעיף 11 לחוק הבחירות.

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 302 (ה"ח 537)

הוספת סעיפים קטנים 6(ב1), 6(ב2)

סכום המימון לסיעה, לרשימה, למועמד בבחירות מיוחדות ולמועמד לראש מועצה אזורית (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

7.    (א)  סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מסכומי המימון כמפורט בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ואם היתה זכאית למימון כאמור ומועמד מטעמה הוא מועמד לראש הרשות בבחירות לפי סעיף 3 לחוק הבחירה הישירה, תהיה זכאית לקבל גם סכום מימון שהוא אחד מסכומי המימון כמפורט בפסקאות (4) עד (6) שלהלן:

(1)   זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2)   לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות;

(תיקון מס' 12) תשע"ד-2014

(3)   סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(2) הם נשים – 115% מסכום המימון האמור בפסקה (1);

(תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

(4)   נבחר המועמד לראש הרשות – 9.5% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות, אך לא יותר מהסכום שהיתה זכאית לקבל אילו קיבל המועמד 80% מהקולות הכשרים;

(תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

(5)   זכה המועמד בלא פחות מ-25% מהקולות הכשרים של הבוחרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות;

(תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

(6)   מועמד יחיד – 9.5% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          (א1) סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

(1)   נבחר המועמד לראש המועצה האזורית – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(2)   זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(3)   מועמד יחיד – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד, זכאי לקבל, הוא כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)[1] סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, ישולם להם כלהלן:

 

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 12) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 13) תשע"ז-2016

(1)   סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א), למעט (א)(3), (א1) או (א2), לפי הענין, בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 71 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות; ואולם אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור הבחירות, ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות חדשות;

(2)   בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א);

(תיקון מס' 12) תשע"ד-2014

(3)   עמדה סיעה או רשימה בתנאי הזכאות לפי סעיף קטן (א)(3) ישולם לה במועד האמור בפסקה (2) ההפרש שבין 85% מהסכום שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (א)(3) ובין הסכום ששולם לה לפי פסקה (1).

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ג)   היו הוצאות הבחירות של סיעה, של רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד נמוכות מהסכומים המגיעים להם לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

 

 

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ד)  התקיימו בחירות חדשות, יראו לעניין חוק זה את תוצאות הבחירות כתוצאות הבחירות החדשות בלבד.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 בעמ' 85 (ה"ח 2424)

7. (א) סכום מימון אשר כל סיעה או כל רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו.

(א) סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מאלה:

(1) זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2) לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות.

(ב) זכתה סיעה או רשימה בבחירות במנדט אחד לפחות – סכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה לפי סעיף קטן (א) ישולם לה כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לה לפי סעיף קטן (א), בניכוי המקדמה שקיבלה לפי סעיף 10, ישולם לה מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ד) ו-(ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם לסיעה או לרשימה מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

(ג) היו הוצאות הבחירות של סיעת אם, סיעה או רשימה שזכו במנדט אחד לפחות, נמוכות מהסכומים המגיעים לה לפי חוק זה, תשמש היתרה לכיסוי ההוצאות השוטפות של סיעת האם, הסיעה או הרשימה.

(ג) היו הוצאות הבחירות של סיעה או רשימה נמוכות מהסכומים המגיעים לה לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 341 (ה"ח 2738)

מימון סיעות ורשימות סכום המימון לסיעה, לרשימה ולמועמד לראש מועצה אזורית

7. (א) סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מאלה:

(1) זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2) לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות.

(א1) סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

(1) נבחר המועמד לראש המועצה האזורית – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(2) זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(3) מועמד יחיד – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה לפי סעיף קטן (א) ישולם לה כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לה לפי סעיף קטן (א), בניכוי המקדמה שקיבלה לפי סעיף 10, ישולם לה מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ד) ו-(ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם לסיעה או לרשימה מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית לפי סעיף קטן (א), או (א1), ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א) או (א1), בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

(ג) היו הוצאות הבחירות של סיעה או רשימה של סיעה, של רשימה או של מועמד לראש מועצה אזורית נמוכות מהסכומים המגיעים לה להם לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

סכום המימון לסיעה, לרשימה לרשימה, למועמד בבחירות מיוחדות ולמועמד לראש מועצה אזורית

7. (א) סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מאלה:

(1) זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2) לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות.

(א1) סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

(1) נבחר המועמד לראש המועצה האזורית – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(2) זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(3) מועמד יחיד – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לקבל, יהיה כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), או (א1) לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א) או (א1) לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

(ג) היו הוצאות הבחירות של סיעה, של רשימה או של מועמד לראש מועצה אזורית של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות נמוכות מהסכומים המגיעים להם לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 230 (ה"ח 70)

סכום המימון לסיעה, לרשימה לרשימה, למועמד בבחירות מיוחדות ולמועמד לראש מועצה אזורית

7. (א) סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מאלה:

(1) זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2) לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות.

(א1) סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

(1) נבחר המועמד לראש המועצה האזורית – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(2) זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(3) מועמד יחיד – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לקבל, הוא כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), או (א1) לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א) או (א1) לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 71 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות; ואולם אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור הבחירות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

(ג) היו הוצאות הבחירות של סיעה, של רשימה או של מועמד לראש מועצה אזורית של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות נמוכות מהסכומים המגיעים להם לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי וכל סיעה זכאים לקבל, הוא כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 302 (ה"ח 537)

(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד, זכאי לקבל, הוא כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 71 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות; ואולם אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור הבחירות, ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות חדשות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15%, ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

(ג) היו הוצאות הבחירות של סיעה, של רשימה של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד נמוכות מהסכומים המגיעים להם לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

(ד) התקיימו בחירות חדשות, יראו לעניין חוק זה את תוצאות הבחירות כתוצאות הבחירות החדשות בלבד.

 

מיום 3.7.2014

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ד מס' 2457 מיום 3.7.2014 עמ' 585 (ה"ח 541)

(א) סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מאלה:

(1) זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2) לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות;

(3) סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(2) הם נשים – 115% מסכום המימון האמור בפסקה (1).

(א1) סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

(1) נבחר המועמד לראש המועצה האזורית – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(2) זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(3) מועמד יחיד – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד, זכאי לקבל, הוא כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א)(1) ו-(2), (א1) או (א2), לפי הענין, בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 71 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות; ואולם אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור הבחירות, ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות חדשות;

(2) בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15% מהסכום המגיע לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי העניין, ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א);

(3) עמדה סיעה או רשימה בתנאי הזכאות לפי סעיף קטן (א)(3) ישולם לה במועד האמור בפסקה (2) ההפרש שבין 85% מהסכום שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (א)(3) ובין הסכום ששולם לה לפי פסקה (1).

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 316 (ה"ח 1083)

(א) סכום מימון אשר כל סיעה או רשימה ברשות מקומית פלונית זכאית לקבל יהיה אחד מאלה: אחד מסכומי המימון כמפורט בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ואם היתה זכאית למימון כאמור ומועמד מטעמה הוא מועמד לראש הרשות בבחירות לפי סעיף 3 לחוק הבחירה הישירה, תהיה זכאית לקבל גם סכום מימון שהוא אחד מסכומי המימון כמפורט בפסקאות (4) עד (6) שלהלן:

(1) זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד לפחות – סכום המימון על פי סעיף 6 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות ומוכפל במספר נציגי הסיעה או הרשימה שנבחרו;

(2) לא זכתה סיעה או רשימה במנדט אחד אך זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות – 60% מהמנה המתקבלת מחלוקת סכום המימון על פי סעיף 6 במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות;

(3) סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(2) הם נשים – 115% מסכום המימון האמור בפסקה (1);

(4) נבחר המועמד לראש הרשות – 9.5% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות, אך לא יותר מהסכום שהיתה זכאית לקבל אילו קיבל המועמד 80% מהקולות הכשרים;

(5) זכה המועמד בלא פחות מ-25% מהקולות הכשרים של הבוחרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות;

(6) מועמד יחיד – 9.5% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(א1) סכום המימון אשר כל מועמד לראש מועצה אזורית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

(1) נבחר המועמד לראש המועצה האזורית – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(2) זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – סכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש המועצה האזורית;

(3) מועמד יחיד – 60% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד, זכאי לקבל, הוא כאמור בסעיף קטן (א1) בשינויים המחויבים.

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% מן המגיע לפי סעיף קטן (א)(1) ו-(2) סעיף קטן (א), למעט (א)(3), (א1) או (א2), לפי הענין, בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 71 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות; ואולם אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור הבחירות, ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות חדשות;

 

לענין בחירות שייערכו בשנת 2018

תיקון מס' 13 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 317 (ה"ח 1083)

(ב) סכום המימון המגיע לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי סעיף קטן (א), (א1) או (א2), לפי הענין, ישולם להם כלהלן:

(1) סכום בשווי של 85% 70% מן המגיע לפי סעיף קטן (א), למעט (א)(3), (א1) או (א2), לפי הענין, בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10, ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 71 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות; ואולם אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור הבחירות, ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות חדשות;

(1א) סכום בשווי של 15% מן המגיע לפי סעיף קטן (א), למעט (א)(1)(3), ישולם עד יום כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019) או אם הוגש ערעור על תוצאות הבחירות כאמור בפסקה (1) – עד המועד הקבוע לעניין זה באותה פסקה, לפי המאוחר;

רשימת מועמדים משותפת (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

8.       (א)  הוגשה רשימת מועמדים אחת לפי סעיף 35(ז) לחוק הבחירות על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים באותו סעיף (בחוק זה – רשימה משותפת), יודיעו באי הכוח של הסיעות או של המפלגות הנוגעות בדבר (בסעיף זה ובסעיפים 8א ו-8ב – הסיעות) לשר במכתב משותף, בעת הגשת הרשימה, מי הן הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת, ואת יחס החלוקה ביניהן שלפיו יוחלו לעניין אותן סיעות הוראות חוק זה כמפורט בסעיף 8א (להלן – יחס החלוקה), לגבי כל עניין המפורט באותו סעיף; לא יהיה ניתן לשנות את יחס החלוקה לאחר ההודעה כאמור.

          (ב)  לעניין יחס החלוקה, הפרש האחוזים בין שיעור חלקה של סיעה מסוימת בסכום המימון ובין שיעור חלקה בסכום הוצאות הבחירות המותר לא יעלה על 40.

          (ג)   לא הודיעו הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת על יחס חלוקה כאמור בסעיף קטן (א), או שהודיעו על יחס חלוקה שאינו תואם את הוראות סעיף קטן (ב), יהיה יחס החלוקה לגבי כל עניין כמפורט בסעיף 8א, בשיעור שווה לכל אחת מהסיעות.

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 670 (ה"ח 398)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

רשימות מועמדים משותפות

8. הוגשה רשימת מועמדים אחת לפי סעיף 35 לחוק הבחירות על ידי שתי סיעות או יותר של המועצה היוצאת או הכנסת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, יחולו הוראות אלה:

(1) תוך 3 ימים מיום הגשת רשימת המועמדים המשותפת יודיעו באי כוח הסיעות הנוגעות בדבר לשר במכתב משותף:

(א) מי היא הסיעה או סיעת האם שעל שמה ינוהל חשבון המימון אצל השר ובלבד שסיעה זו או סיעת האם הגישה הודעה כאמור בסעיף 11(א);

(ב) החלוקה ביניהן לפיה ישולם להן או ייגבה מהן סכום מגיע.

(2) באין הודעה כאמור בפסקה (1) לא ישולם להן הסכום המגיע והשר יהא רשאי לגבות את כל הסכום המגיע גם מאחת מהן;

(3) החשבונות והדו"ח הכספי האמורים בסעיף 22(א) יכילו שני חלקים:

(א) החלק שלפני יום הגשת הרשימה המשותפת בו יפורטו כל הנתונים לגבי כל סיעה בנפרד;

(ב) החלק המשותף שלאחר הגשת רשימת המועמדים.

תחולת הוראות החוק על רשימה משותפת (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

8א.     הוגשה רשימה משותפת, יחולו הוראות חוק זה לגבי כל אחת מהסיעות המרכיבות את הרשימה בנפרד, בהתאם להסדרים החלים עליה, ובשינויים אלה:

(1)  סכום המימון שהרשימה המשותפת זכאית לקבלו לפי סעיף 7 או 9, לפי העניין, יחולק בין הסיעות לפי יחס החלוקה לעניין זה;

(2)  סכום הוצאות הבחירות המותר לרשימה המשותפת לפי סעיף 15 יחושב לגבי כל סיעה לפי יחס החלוקה לעניין זה, וכל אחת מהסיעות לא תוציא אלא סכום השווה לשיעור חלקה בסכום ההוצאות המותר; הוראות פסקה זו לא יחולו אם כל הסיעות מרכיבות הרשימה המשותפת הן סיעות אם, ויחולו הוראות סעיף 26(ז);

ת"ט תשע"ג-2012

(3)  זכאות למקדמה לפי סעיף 10 תחושב בנפרד לעניין כל אחת מהסיעות כמפורט להלן:

(א)   לעניין סיעה שאינה סיעת אם – סכום השווה לחלקה לעניין זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה המגיעה לרשימה המשותפת לפי סעיף 10(א);

(ב)   לעניין סיעה שהיא סיעת אם – לפי בחירתה כאמור בסעיף 10(ג); בחרה הסיעה במקדמה לפי סעיף 10(ג)(1), תהיה המקדמה בסכום השווה לחלקה לעניין זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה המגיעה לרשימה המשותפת לפי סעיף 10(א) או (ב), לפי העניין;

(4)  ניכוי סכום המקדמה מהתשלום המגיע לפי סעיף 7 או 9, ואם התשלום קטן מסכום המקדמה – גביית הסכום החסר, ייעשו לגבי כל אחת מהסיעות בנפרד, לפי ההסדרים החלים עליה;

(5)  החשבונות והדוח הכספי האמורים בסעיף 22(א) יוגשו בנפרד על ידי כל אחת מהסיעות ויתייחסו להכנסותיה ולהוצאותיה הן בתקופה שלפני הגשת הרשימה המשותפת והן בתקופה שלאחר הגשתה;

(6)  סבר מבקר המדינה כי לא ניתן לייחס הוצאה הנוגעת לרשימה משותפת לאף אחת מהסיעות המרכיבות אותה, ייוחס לכל אחת מהסיעות בדוח שהוא נדרש למסור לפי סעיף 23, סכום השווה לשיעור חלקה בסכום ההוצאות המותר, לפי יחס החלוקה, אלא אם כן הודיעו הסיעות לשר במכתב כאמור בסעיף 8(א) על יחס חלוקה אחר לעניין זה.

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 670 (ה"ח 398)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 15.11.2012

ת"ט תשע"ג-2012

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 32

(3) זכאות למקדמה לפי סעיף 10 תחושב בנפרד לעניין כל אחת מהסיעות כמפורט להלן:

(א) לעניין סיעה שאינה סיעת אם – סכום השווה לחלקה לעניין זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה המגיעה לה לרשימה המשותפת לפי סעיף 10(א);

(ב) לעניין סיעה שהיא סיעת אם – לפי בחירתה כאמור בסעיף 10(ג); בחרה הסיעה במקדמה לפי סעיף 10(ג)(1), תהיה המקדמה בסכום השווה לחלקה לעניין זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה המגיעה לה לרשימה המשותפת לפי סעיף 10(א) או (ב), לפי העניין;

איסור על העברת כספים (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

8ב.     סיעות המרכיבות רשימה משותפת לא יעבירו זו לזו כספים בכל דרך שהיא, למעט בדרך של העמדת הלוואה או ערבות שתוקפה לא יהיה מאוחר מחודשיים אחרי הבחירות; כספי הלוואה שניתנה או ערבות שמומשה יוחזרו במלואם לסיעה שהעמידה אותן לא יאוחר מתום חודשיים אחרי הבחירות; לא הוחזרו כספי ההלוואה או הערבות שמומשה עד אותו מועד, יראו אותם כהוצאה אסורה לגבי הסיעה שהעמידה את ההלוואה או הערבות, וכקבלת תרומה אסורה לגבי הסיעה שלה הועמדה.

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 671 (ה"ח 398)

הוספת סעיף 8ב

מימון בחירות חוזרות

9.    (א)  קויימו בחירות חוזרות לפי סעיף 9(ב) לחוק הבחירה הישירה, ישולם לכל אחת מהסיעות או הרשימות שמועמד מטעמן משתתף בבחירות אלה, סכום נוסף בגובה של 120% מהסכום המגיע בשל חבר מועצה אחד שנבחר.

          (ב)  קויימו בחירות חוזרות כאמור בסעיף 9א(א) לחוק הבחירה הישירה, ישולם לסיעה או לרשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות אלה, סכום נוסף בגובה מחצית הסכום המגיע בשל חבר מועצה אחד שנבחר.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          (ב1) סכום המימון אשר מועמד לראש מועצה אזורית בבחירות חוזרות זכאי לו, הוא אחוז מסכום המימון לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית השווה לאחוז הקולות הכשרים שקיבל המועמד מתוך כלל הקולות הכשרים שניתנו בבחירות החוזרות כאמור; ואולם מועמד יחיד בבחירות חוזרות יהיה זכאי לקבל 60% מסכום המימון לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית; לענין זה, "סכום המימון לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית" – מחצית מסכום המימון על פי סעיף 6.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב2) סכום המימון אשר מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לו בבחירות חוזרות, הוא כאמור בסעיף קטן (ב1), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ג)   מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות, ישולם לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, סכום בשווי של 85% מהסכום המגיע על פי סעיפים קטנים (א) עד (ב2).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          (ד)  בכפוף לסעיף 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15% ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 341 (ה"ח 2738)

(ב1) סכום המימון אשר מועמד לראש מועצה אזורית בבחירות חוזרות זכאי לו, הוא אחוז מסכום המימון לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית השווה לאחוז הקולות הכשרים שקיבל המועמד מתוך כלל הקולות הכשרים שניתנו בבחירות החוזרות כאמור; ואולם מועמד יחיד בבחירות חוזרות יהיה זכאי לקבל 60% מסכום המימון לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית; לענין זה, "סכום המימון לבחירות חוזרות לראש מועצה אזורית" – מחצית מסכום המימון על פי סעיף 6.

(ג) מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות, ישולם לסיעה או לרשימה ישולם לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית סכום בשווי של 85% מהסכום המגיע על פי סעיפים קטנים (א) או (ב) (א), (ב) או (ב2).

(ד) בכפוף לסעיף 23(ד) ו-(ה) 23(ג) עד (ה), סכום בשווי של יתרת 15% ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 23(א).

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(ב2) סכום המימון אשר מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לו בבחירות חוזרות, הוא כאמור בסעיף קטן (ב1), בשינויים המחויבים.

(ג) מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות, ישולם לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות סכום בשווי של 85% מהסכום המגיע על פי סעיפים קטנים  (א), (ב) או (ב2) (א) עד (ב2)

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

(ב2) סכום המימון אשר מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לו בבחירות חוזרות, הוא כאמור בסעיף קטן (ב1), בשינויים המחויבים.

(ג) מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות, ישולם לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות סכום בשווי של 85% מהסכום המגיע על פי סעיפים קטנים  (א), (ב) או (ב2) (א) עד (ב2)

מקדמות (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

10.  (א)  סיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה, בתוך שבעה ימים לאחר שמסרה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א), מקדמה למימון בחירות בגובה של 60% מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 7(א)(1) אילו זכתה במספר המנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע, ולעניין בחירות חדשות – מקדמה בגובה 80% מהסכום האמור.

          (ב)  רשימה רשאית לקבל מקדמה בשיעור האמור בסעיף קטן (א), כאילו היתה סיעה בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת.

          (ג)   סיעת אם רשאית לקבל מאוצר המדינה מקדמה שהיא אחת מאלה, לפי בחירתה:

(1)   מקדמה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב); או

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

(2)   סכום בגובה של 60% מהסכום שיחסו לסכום המימון הכולל, כאמור בסעיף 5, כיחס שבין מספר חברי סיעת האם ביום הקובע, למספר כלל חברי הכנסת, ולעניין בחירות חדשות – סכום בגובה 80% מהסכום האמור;

          ורשאית היא לבחור תחילה בחלופה אחת ואחרי כן בחלופה האחרת, לפי הסכום הגבוה יותר.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

          (ד)  יושב-ראש הכנסת יודיע לשר על ההרכב הסיעתי של הכנסת ועל מספר חברי הכנסת של כל מפלגה, ביום הקובע.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ה)  מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי הענין, רשאי לקבל מאוצר המדינה, בתוך 7 ימים לאחר שמסר לשר הודעה כאמור בסעיף 12א, מקדמה למימון בחירות בשיעור של 10% מסכום המימון הקבוע בסעיף 6.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 בעמ' 85 (ה"ח 2424)

(א) סיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה, בתוך שבעה ימים לאחר שמסרה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א), מקדמה למימון בחירות בגובה של 60% מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 7(א) סעיף 7(א)(1) אילו זכתה במספר המנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע.

 

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 בעמ' 248 (ה"ח 2722)

(ד) יושב-ראש הכנסת יודיע לשר על ההרכב הסיעתי של הכנסת ועל מספר חברי הכנסת של כל מפלגה, ביום הקובע.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 342 (ה"ח 2738)

הוספת סעיף קטן 10(ה)

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(ה) מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות רשאי רשאים לקבל מאוצר המדינה, בתוך 7 ימים לאחר שמסר שמסרו לשר הודעה כאמור בסעיף 12א, מקדמה למימון בחירות בשיעור של 10% מסכום המימון הקבוע בסעיף 6.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

(ה) מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי הענין, רשאי לקבל מאוצר המדינה, בתוך 7 ימים לאחר שמסר לשר הודעה כאמור בסעיף 12א, מקדמה למימון בחירות בשיעור של 10% מסכום המימון הקבוע בסעיף 6.

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

הוספת סעיף קטן 10(ו)

הנוסח:

(ו) סיעה שהציעה מועמד בבחירות חדשות זכאית לקבל מאוצר המדינה, בתוך שבעה ימים לאחר שמסרה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א), מקדמה בשיעור האמור בסעיף קטן (ה).

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 303 (ה"ח 537)

(א) סיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה, בתוך שבעה ימים לאחר שמסרה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א), מקדמה למימון בחירות בגובה של 60% מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 7(א)(1) אילו זכתה במספר המנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע, ולעניין בחירות חדשות – מקדמה בגובה 80% מהסכום האמור.

(ב) רשימה רשאית לקבל מקדמה בשיעור האמור בסעיף קטן (א), כאילו היתה סיעה בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת.

(ג) סיעת אם רשאית לקבל מאוצר המדינה מקדמה שהיא אחת מאלה, לפי בחירתה:

(1) מקדמה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב); או

(2) סכום בגובה של 60% מהסכום שיחסו לסכום המימון הכולל, כאמור בסעיף 5, כיחס שבין מספר חברי סיעת האם ביום הקובע, למספר כלל חברי הכנסת, ולעניין בחירות חדשות – סכום בגובה 80% מהסכום האמור;

ורשאית היא לבחור תחילה בחלופה אחת ואחרי כן בחלופה האחרת, לפי הסכום הגבוה יותר.

תנאים לתשלום לסיעה (תיקון מס' 7) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 9)  תשס"ח-2008

11.  (א)  תנאי מוקדם לתשלום סכומים על פי סעיפים 7, 9 ו-10 הוא שבתוך התקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי לפני יום הבחירות, מסרה הסיעה לשר –

(1)   הודעה על מספר חבריה ליום הקובע, שמותיהם ושמות בא כוח הסיעה וממלא מקומו שנקבעו לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות; ההודעה תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו והעתק ממנה יישלח גם לראש הרשות המקומית;

(2)   הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשם הסיעה לענין חוק זה (להלן – הנציגים); להודעה זו תצורף הסכמת הנציגים; אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הסיעה ועל אחד מהם לפחות יצהירו הסיעה והוא עצמו, שהוא בקי במשק הכספים של הסיעה; כמו כן יצויינו בהודעה הפרטים שיקבע השר;

(3)   את שמו, מענו ופרטים נוספים שיקבע השר, של רואה החשבון שמינתה לפי סעיף 17 וכתב הסכמתו של רואה החשבון לשמש בתפקיד;

(4)   תצהיר חתום בידי כל נציגיה, שהסיעה עשתה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיה והוצאותיה בתקופת הבחירות, בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה;

(5)   את מספר חשבונה או חשבונותיה בבנק או בבנקים.

          (ב)  סיעה רשאית בכל עת להחליף את נציגיה או להוסיף עליהם ובלבד שהודיעה על כך לשר, והתקיימו הוראות סעיף קטן (א)(2); סיעה רשאית להחליף בכל עת את חשבונותיה בבנק או להוסיף עליהם, ובלבד שהודיעה על כך לשר; העתק מההודעות האמורות בסעיף קטן זה, תמסור הסיעה למבקר המדינה.

          (ג)   לענין חוק זה יקבע השר, בהתאם לנתונים הנמצאים בידו, את מספר החברים בכל סיעה, אם הסיעה היא סיעת בת ומי היא סיעת האם; לענין מספר החברים לא יובא בחשבון כל שינוי שחל אחרי היום הקובע.

          (ד)  היו לסיעת אם יותר מסיעת בת אחת ברשות מקומית פלונית, רשאית סיעת האם להודיע לשר כי יראו את שתי סיעות הבת כסיעת בת אחת לענין חוק זה (להלן – סיעת בת מאוחדת); סיעת האם תקיים לגבי סיעת הבת המאוחדת את כל האמור בסעיף 26.

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

(א) תנאי מוקדם לתשלום סכומים על פי סעיפים 7, 9 ו-10 הוא שתוך שבעה ימים לאחר היום הקובע שבתוך חמישה ימים לאחר יום הבחירות, מסרה הסיעה לשר –

(1) הודעה על מספר חבריה ליום הקובע, שמותיהם ושמות הודעה על שמות בא כוח הסיעה וממלא מקומו שנקבעו לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות; ההודעה תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו והעתק ממנה יישלח גם לראש הרשות המקומית;

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ז מס' 2074 מיום 28.12.2006 עמ' 31 (ה"ח 121)

(א) תנאי מוקדם לתשלום סכומים על פי סעיפים 7, 9 ו-10 הוא שתוך שבעה ימים לאחר היום הקובע שבתוך התקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי אחרי יום הבחירות, מסרה הסיעה לשר –

 

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 801 (ה"ח 236)

(א) תנאי מוקדם לתשלום סכומים על פי סעיפים 7, 9 ו-10 הוא שבתוך התקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי אחרי יום הבחירות לפני יום הבחירות, מסרה הסיעה לשר –

תנאים לתשלום לרשימה

12.  (א)  לא ישולמו סכומים לרשימה על פי סעיפים 7, 9 ו-10(ב) אלא בהתקיים תנאים מוקדמים אלה:

(תיקון מס' 7)  תשס"ז-2006 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

(1)   בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי לפני יום הבחירות, מסרה הרשימה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א)(2), (3), (4) ו-(5), בשינויים המחוייבים;

(2)   את ההודעה האמורה בפסקה (1) ימסור מי שצויין או שיצויין כבא כוח הרשימה או ממלא מקומו לפי סעיף 38 לחוק הבחירות.

          (ב)  הוראות סעיף 11(ב) יחולו על רשימה בשינויים המחוייבים; את ההודעה ימסור האמור בסעיף קטן (א)(2).

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ז מס' 2074 מיום 28.12.2006 עמ' 31 (ה"ח 121)

(1) לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי אחרי יום הבחירות, מסרה הרשימה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א)(2), (3), (4) ו-(5), בשינויים המחוייבים;

 

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 801 (ה"ח 236)

(1) בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי אחרי יום הבחירות לפני יום הבחירות, מסרה הרשימה לשר הודעה כאמור בסעיף 11(א)(2), (3), (4) ו-(5), בשינויים המחוייבים;

תנאים לתשלום למועמד לראש מועצה אזורית (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 9)  תשס"ח-2008

12א.  (א)  לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי לפני יום הבחירות –

(1)   הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשמו לענין חוק זה; על אחד מן הנציגים לפחות יצהירו המועמד והנציג עצמו, שהוא בקיא בעניניו הכספיים של המועמד; כן יצוינו בהודעה פרטים נוספים שיקבע השר; להודעה תצורף הסכמת הנציגים;

(2)   את שמו, מענו ופרטים נוספים שיקבע השר, של רואה החשבון שמונה לפי סעיף 17, וכתב הסכמתו של רואה החשבון לשמש בתפקיד;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(3)   תצהיר חתום בידי כל הנציגים האמורים בפסקה (1) שהמועמד עשה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיו והוצאותיו בקשר לבחירות, בתקופת הבחירות, בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה; כמו כן יצהירו הנציגים שחשבונות הבנק האמורים בפסקה (4), בסעיף קטן (ב) ובסעיף 21(א) יוחדו למימון מערכת הבחירות של המועמד, לפי חוק זה;

(4)   את מספר חשבונו או חשבונותיו בבנק או בבנקים.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)  מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות רשאי, בכל עת, להחליף את נציגיו או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר והתקיימו הוראות סעיף קטן (א)(1); כן רשאי המועמד להחליף, בכל עת, את חשבונותיו בבנק או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר; העתק מההודעות האמורות בסעיף קטן זה, ימסור המועמד למבקר המדינה.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 342 (ה"ח 2738)

הוספת סעיף 12א

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

תנאים לתשלום למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות

12א. (א) לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות –

(1) הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשמו לענין חוק זה; על אחד מן הנציגים לפחות יצהירו המועמד והנציג עצמו, שהוא בקיא בעניניו הכספיים של המועמד; כן יצוינו בהודעה פרטים נוספים שיקבע השר; להודעה תצורף הסכמת הנציגים;

(2) את שמו, מענו ופרטים נוספים שיקבע השר, של רואה החשבון שמונה לפי סעיף 17, וכתב הסכמתו של רואה החשבון לשמש בתפקיד;

(3) תצהיר חתום בידי כל הנציגים האמורים בפסקה (1) שהמועמד לראש המועצה האזורית שהמועמד עשה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיו והוצאותיו בקשר לבחירות, בתקופת הבחירות, בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה;

(4) את מספר חשבונו או חשבונותיו בבנק או בבנקים.

(ב) מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות רשאי, בכל עת, להחליף את נציגיו או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר והתקיימו הוראות סעיף קטן (א)(1); כן רשאי המועמד להחליף, בכל עת, את חשבונותיו בבנק או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר; העתק מההודעות האמורות בסעיף קטן זה, ימסור המועמד למבקר המדינה.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

תנאים לתשלום למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות

12א. (א) לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות –

(1) הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשמו לענין חוק זה; על אחד מן הנציגים לפחות יצהירו המועמד והנציג עצמו, שהוא בקיא בעניניו הכספיים של המועמד; כן יצוינו בהודעה פרטים נוספים שיקבע השר; להודעה תצורף הסכמת הנציגים;

(2) את שמו, מענו ופרטים נוספים שיקבע השר, של רואה החשבון שמונה לפי סעיף 17, וכתב הסכמתו של רואה החשבון לשמש בתפקיד;

(3) תצהיר חתום בידי כל הנציגים האמורים בפסקה (1) שהמועמד לראש המועצה האזורית שהמועמד עשה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיו והוצאותיו בקשר לבחירות, בתקופת הבחירות, בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה; כמו כן יצהירו הנציגים שחשבונות הבנק האמורים בפסקה (4), בסעיף קטן (ב) ובסעיף 21(א) יוחדו למימון מערכת הבחירות של המועמד, לפי חוק זה;

(4) את מספר חשבונו או חשבונותיו בבנק או בבנקים.

(ב) מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות רשאי, בכל עת, להחליף את נציגיו או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר והתקיימו הוראות סעיף קטן (א)(1); כן רשאי המועמד להחליף, בכל עת, את חשבונותיו בבנק או להוסיף עליהם ובלבד שהודיע על כך לשר; העתק מההודעות האמורות בסעיף קטן זה, ימסור המועמד למבקר המדינה.

 

לענין בחירות מיוחדות שיתקיימו בחודש אדר א' תשס"ה

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

תנאים לתשלום למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות

12א. (א) לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות לא יאוחר מהיום החמישי שלאחר יום הבחירות

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

(א) לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות לא יאוחר מהיום החמישי שלאחר יום הבחירות

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ז מס' 2074 מיום 28.12.2006 עמ' 31 (ה"ח 121)

(א) לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי אחרי יום הבחירות

 

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 801 (ה"ח 236)

(א) לא ישולמו סכומים למועמד לראש מועצה אזורית ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות על פי סעיפים 7, 9 ו-10, אלא אם כן מסר המועמד לשר, בתקופה שמהיום השביעי אחרי היום הקובע ועד היום החמישי אחרי יום הבחירות לפני יום הבחירות

הארכת מועדים (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

12ב.  (א)  על אף האמור בסעיפים 11, 12 ו-12א, השר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד האמור למסירת הודעה בסעיפים אלה לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי בקשתם, למועד שלא יאוחר מ-21 ימים אחרי יום הבחירות.

          (ב)  על אף האמור בסעיפים 7 או 9, האריך השר מועד כאמור בסעיף קטן (א), יהיו הסיעה, הרשימה או המועמד שלגביהם הוארך המועד, לפי העניין, זכאים לסכום מימון השווה ל-90% מסכום המימון שלו היו זכאים אילו היו מגישים את הודעתם במועד (בסעיף זה – סכום מימון מופחת), ויראו את סכום המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום לפי חוק זה.

          (ג)   השר רשאי, לפי בקשה כאמור בסעיף קטן (א) של סיעה, רשימה או מועמד, להגדיל את סכום המימון המופחת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שלא יעלה על סכום המימון שלו היו זכאים אילו היו מגישים את ההודעה במועד.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 801 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 12ב

ערבות בנקאית (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

13.  (א)  מקדמה לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו עד תום 11 חודשים אחרי הבחירות ובו התחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת השר.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)  סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שהסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, זכאים לקבל על פי סעיף 10, בתוספת 10%; היה סכום הערבות קטן מהאמור, יוקטן סכום המקדמה בהתאם.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 342 (ה"ח 2738)

13. (א) מקדמה לסיעה או לרשימה תשולם, אם מסרה לשר מקדמה לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו עד תום תשעה חודשים אחרי הבחירות ובו התחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת השר.

(ב) סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שזכאית הסיעה או הרשימה לקבל שזכאים הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית לקבל על פי סעיף 10, בתוספת 10%; היה סכום הערבות קטן מהאמור, יוקטן סכום המקדמה בהתאם.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

13. (א) מקדמה לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו עד תום תשעה חודשים אחרי הבחירות ובו התחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת השר.

(ב) סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שזכאים הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית לקבל על פי סעיף 10 סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שהסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, זכאים לקבל לפי סעיף 10, בתוספת 10%; היה סכום הערבות קטן מהאמור, יוקטן סכום המקדמה בהתאם.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

13. (א) מקדמה לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו עד תום תשעה חודשים אחרי הבחירות ובו התחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת השר.

(ב) סכום הערבות יהיה כסכום המקדמה שזכאים הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית שהסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, זכאים לקבל על פי סעיף 10, בתוספת 10%; היה סכום הערבות קטן מהאמור, יוקטן סכום המקדמה בהתאם.

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח 786)

(א) מקדמה לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות תשולם אם מסרו לשר כתב ערבות בנקאית שתקפו עד תום תשעה חודשים 11 חודשים אחרי הבחירות ובו התחייב הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת השר.

פרעון המקדמה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

14.  (א)  סכום המקדמה שקיבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, ינוכה מן התשלום המגיע להם על פי סעיף 7(ב)(1), ואם התשלום האמור קטן מסכום המקדמה יגבה השר את החסר מן הבנק שנתן את כתב הערבות הבנקאית לפי סעיף 13(א) (בחוק זה – הבנק הערב), וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות.

          (ב)  לא הגישה סיעה או רשימה רשימת מועמדים כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10% מיד אחרי המועד האחרון להגשת הרשימה.

          (ג)   לא השיגה רשימה 50% מהמודד לקבלת מנדט, לפי סעיף 67(3) לחוק הבחירות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10%.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ד)  לא הגיש מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש הרשות את מועמדותו כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל אותו מועמד בתוספת 10% מיד לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ה)  לא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות לראש המועצה או לראש הרשות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד בתוספת 10%.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 בעמ' 85 (ה"ח 2424)

(א) סכום המקדמה שקיבלה סיעה או רשימה ינוכה מן התשלום המגיע לה על פי סעיף 7(ב)(1), ואם התשלום האמור קטן מסכום המקדמה יגבה השר את החסר מן הבנק הערב, וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה אף במנדט אחד. וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 343 (ה"ח 2738)

(א) סכום המקדמה שקיבלה סיעה או רשימה ינוכה מן התשלום המגיע לה סכום המקדמה שקיבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, ינוכה מן התשלום המגיע להם על פי סעיף 7(ב)(1), ואם התשלום האמור קטן מסכום המקדמה יגבה השר את החסר מן הבנק הערב. וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות.

(ב) לא הגישה סיעה או רשימה רשימת מועמדים כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10% מיד אחרי המועד האחרון להגשת הרשימה.

(ג) לא השיגה רשימה 50% מהמודד לקבלת מנדט, לפי סעיף 67(3) לחוק הבחירות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10%.

(ד) לא הגיש מועמד לראש מועצה אזורית את מועמדותו כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד בתוספת 10% מיד לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.

(ה) לא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות לראש המועצה או לראש הרשות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד בתוספת 10%.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(א) סכום המקדמה שקיבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, ינוכה מן התשלום המגיע להם על פי סעיף 7(ב)(1), ואם התשלום האמור קטן מסכום המקדמה יגבה השר את החסר מן הבנק הערב מן הבנק שנתן את כתב הערבות הבנקאית לפי סעיף 13(א) (בחוק זה – הבנק הערב). וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות.

(ב) לא הגישה סיעה או רשימה רשימת מועמדים כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10% מיד אחרי המועד האחרון להגשת הרשימה.

(ג) לא השיגה רשימה 50% מהמודד לקבלת מנדט, לפי סעיף 67(3) לחוק הבחירות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10%.

(ד) לא הגיש מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש הרשות את מועמדותו כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד בתוספת 10% מיד לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.

(ה) לא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות לראש המועצה לא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד בתוספת 10%.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

(א) סכום המקדמה שקיבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, ינוכה מן התשלום המגיע להם על פי סעיף 7(ב)(1), ואם התשלום האמור קטן מסכום המקדמה יגבה השר את החסר מן הבנק הערב מן הבנק שנתן את כתב הערבות הבנקאית לפי סעיף 13(א) (בחוק זה – הבנק הערב). וכן יעשה אם הסיעה או הרשימה לא זכתה בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות.

(ב) לא הגישה סיעה או רשימה רשימת מועמדים כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10% מיד אחרי המועד האחרון להגשת הרשימה.

(ג) לא השיגה רשימה 50% מהמודד לקבלת מנדט, לפי סעיף 67(3) לחוק הבחירות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה בתוספת 10%.

(ד) לא הגיש מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש הרשות את מועמדותו כדין ובמועד, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד אותו מועמד בתוספת 10% מיד לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.

(ה) לא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות לראש המועצה לא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות לראש המועצה או לראש הרשות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבל המועמד בתוספת 10%.

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

הוספת סעיף קטן 14(ו)

הנוסח:

(ו) לא קיבל מועמד לראש רשות שהוצע על ידי סיעה בבחירות חדשות לפחות 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות החדשות, יגבה השר מן הבנק הערב את סכום המקדמה שקיבלה הסיעה בתוספת 10%.

הגבלת הוצאות

15.  (א)  לא תוציא סיעה או רשימה להוצאות הבחירות סכום העולה על הסכום הגדול מבין אלה:

(1)   סכום העולה על 200% מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 7(א) אילו זכתה הסיעה במספר מנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע;

(2)   סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה על פי סעיף 7(א);

(3)   סכום העולה על 150% מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 7(א) אילו זכתה הסיעה או הרשימה בבחירות בשלושה מנדטים.

          (ב)  סיעה או רשימה שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות, רשאית להוציא בבחירות אלה סכום שלא יעלה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 6 לגבי הרשות המקומית שבה המועמד משתתף בבחירות החוזרות.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ג)   לא יוציא מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, להוצאות הבחירות, סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לו לפי סעיף 7(א1) או (א2), לפי הענין; בבחירות חוזרות לא יוציא מועמד כאמור סכום העולה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 6 לגבי המועצה האזורית שבה הוא מועמד.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ד)  לענין סעיף זה, אחת היא אם ההוצאה הוצאה בידי סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, או בידי כל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 343 (ה"ח 2738)

הוספת סעיף קטן 15(ג)

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

הוספת סעיף קטן 15(ד)

נוסח הסעיף:

(ד) לא יוציא מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, להוצאות הבחירות, סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לו לפי סעיף 7(א2); בבחירות חוזרות לא יוציא מועמד כאמור סכום העולה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 6 לגבי הרשות המקומית שבה הוא מועמד.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 232 (ה"ח 70)

(ג) לא יוציא מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, להוצאות הבחירות, סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לו לפי סעיף 7(א1) או (א2), לפי הענין; בבחירות חוזרות לא יוציא מועמד כאמור סכום העולה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 6 לגבי המועצה האזורית שבה הוא מועמד.

(ד) לענין סעיף זה, אחת היא אם ההוצאה הוצאה בידי סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, או בידי כל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם.

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

(ג) לא יוציא לא יוציאו סיעה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, להוצאות הבחירות, סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לו להם לפי סעיף 7(א1) או (א2), לפי הענין; בבחירות חוזרות לא יוציא מועמד כאמור סכום העולה על שליש מסכום המימון האמור בסעיף 6 לגבי המועצה האזורית שבה הוא מועמד.

הגבלת הכנסות (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

16.  (א)  לא יקבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מועמד לראש מועצה אזורית רשאי לקבל תרומה בסכום שאינו עולה על 55,000 שקלים חדשים מישוב שיתופי הנמצא בתחום המועצה האזורית שבה הוא מועמד, ובלבד שסכום זה יבוא במקום תרומות אישיות של חברי הישוב; לענין סעיף קטן זה, "ישוב שיתופי" – קיבוץ, מושב שיתופי, או אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)  לא יקבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין –

(1)   כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום או בסכומים העולים על 5,000 שקלים חדשים, מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו;

(2)   כל תרומה מאת אדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(3)   כל תרומה שניתנה בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה או מטעמו – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב1) סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יפרסמו את שמות התורמים להם וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב2) לענין סעיף זה, אחת היא אם התרומה ניתנה לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם.

          (ג)   על הגבלת הכנסות של סיעת אם יחולו הוראות חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

          (ד)  העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב1) או סעיף 8ב, לעניין קבלת תרומה אסורה, דינו – קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או קנס כאמור בסעיף 63 לחוק העונשין, הכל לפי הגדול שבהם.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 בעמ' 120 (ה"ח 2200)

החלפת סעיף קטן 16(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא תקבל סיעה או רשימה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 55,000 ש"ח מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 343 (ה"ח 2738)

16. (א) לא תקבל סיעה או רשימה לא יקבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מועמד לראש מועצה אזורית רשאי לקבל תרומה בסכום שאינו עולה על 55,000 שקלים חדשים מישוב שיתופי הנמצא בתחום המועצה האזורית שבה הוא מועמד, ובלבד שסכום זה יבוא במקום תרומות אישיות של חברי הישוב; לענין סעיף קטן זה, "ישוב שיתופי" – קיבוץ, מושב שיתופי, או אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה.

(ב) לא תקבל סיעה או רשימה לא יקבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום או בסכומים העולים על 5000 שקלים חדשים מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) על הגבלת הכנסות של סיעת אם יחולו הוראות חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973.

(ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) (א), (א1) או (ב) דינו – קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או קנס כאמור בסעיף 63 לחוק העונשין, הכל לפי הגדול שבהם.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

16. (א) לא יקבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מועמד לראש מועצה אזורית רשאי לקבל תרומה בסכום שאינו עולה על 55,000 שקלים חדשים מישוב שיתופי הנמצא בתחום המועצה האזורית שבה הוא מועמד, ובלבד שסכום זה יבוא במקום תרומות אישיות של חברי הישוב; לענין סעיף קטן זה, "ישוב שיתופי" – קיבוץ, מושב שיתופי, או אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה.

(ב) לא יקבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום או בסכומים העולים על 5000 שקלים חדשים מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ב) לא יקבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום או בסכומים העולים על 5,000 שקלים חדשים, מאת אדם וסני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) על הגבלת הכנסות של סיעת אם יחולו הוראות חוק מימון מפלגות, תשל"ג–1973.

(ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א),(א1) או (ב) סעיפים קטנים (א) עד (ב1) דינו – קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז–1977 (להלן חוק העונשין), או קנס כאמור בסעיף 63 לחוק העונשין, הכל לפי הגדול שבהם.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 232 (ה"ח 70)

16. (א) לא יקבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מועמד לראש מועצה אזורית רשאי לקבל תרומה בסכום שאינו עולה על 55,000 שקלים חדשים מישוב שיתופי הנמצא בתחום המועצה האזורית שבה הוא מועמד, ובלבד שסכום זה יבוא במקום תרומות אישיות של חברי הישוב; לענין סעיף קטן זה, "ישוב שיתופי" – קיבוץ, מושב שיתופי, או אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה.

(ב) לא יקבלו סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום או בסכומים העולים על 5000 שקלים חדשים מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ב) לא יקבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין –

(1) כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), בסכום או בסכומים העולים על 5,000 שקלים חדשים, מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו;

(2) כל תרומה מאת אדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(3) כל תרומה שניתנה בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה או מטעמו – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(ב1) סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יפרסמו את שמות התורמים להם וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.

(ב2) לענין סעיף זה, אחת היא אם התרומה ניתנה לסיעה, לרשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם.

(ג) על הגבלת הכנסות של סיעת אם יחולו הוראות חוק מימון מפלגות, תשל"ג1973.

(ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א),(א1) או (ב) סעיפים קטנים (א) עד (ב1) דינו – קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או קנס כאמור בסעיף 63 לחוק העונשין, הכל לפי הגדול שבהם.

 

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 671 (ה"ח 398)

(ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב1) או סעיף 8ב, לעניין קבלת תרומה אסורה, דינו – קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או קנס כאמור בסעיף 63 לחוק העונשין, הכל לפי הגדול שבהם.

 

מינוי רואה חשבון (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

17.  (א)  סיעת אם, סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ימנו להם רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם ומתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב).

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998

          (ב)  רואה חשבון, שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף 11(א)(3) או סעיף 12א(א)(2) ונתן הסכמתו לשמש בתפקידו, ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ג)   התפטר רואה חשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, ימנו סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות רואה חשבון אחר במקומו, תוך שבעה ימים מהיום שנודע להם על כך.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 343 (ה"ח 2738)

17. (א) סיעת אם, סיעה ורשימה, תמנה לה רואה חשבון לביקורת חשבונותיה ומתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב).

(א) סיעת אם, סיעה, רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית ימנו להם רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם ומתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב).

(ב) רואה חשבון, שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף 11(א)(3) או סעיף 12א(א)(2) ונתן הסכמתו לשמש בתפקידו, ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו.

(ג) התפטר רואה חשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תמנה סיעת האם, הסיעה או הרשימה ימנו סיעת האם, הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית רואה חשבון אחר במקומו, תוך שבעה ימים מהיום שנודע לה מהיום שנודע להם על כך.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(א) סיעת אם, סיעה, רשימה, ומועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ימנו להם רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם ומתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב).

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 232 (ה"ח 70)

17. (א) סיעת אם, סיעה, רשימה, ומועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ימנו להם רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם ומתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב).

(ב) רואה חשבון, שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף 11(א)(3) או סעיף 12א(א)(2) ונתן הסכמתו לשמש בתפקידו, ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו.

(ג) התפטר רואה חשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, ימנו סיעת האם, הסיעה, הרשימה, או המועמד לראש מועצה אזורית המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות רואה חשבון אחר במקומו, תוך שבעה ימים מהיום שנודע להם על כך.

רואה חשבון ברשויות מקומיות קטנות (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

18.  (א)  על אף האמור בסעיף 17, ברשות מקומית שמספר בעלי זכות לבחור בה, אינו עולה על 5,000, ימנה מבקר המדינה רואה חשבון אחד שיבקר את חשבונותיהן של כל הסיעות והרשימות באותה רשות שאינן סיעות בת או רשימות בת וכן יבקר את חשבונותיהם של כל המועמדים לראש מועצה אזורית באותה רשות ושל כל המועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, באותה רשות, וייתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב) לגבי כל סיעה, רשימה או מועמד, בנפרד.

          (ב)  שכר רואה חשבון שמונה על פי סעיף זה, ישולם מאוצר המדינה.

          (ג)   רואה חשבון שמונה לפי סעיף זה, ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו.

          (ד)  לענין סעיף זה, "רואה חשבון" – לרבות עובד משרד מבקר המדינה ועובד המשרד שיצא לקצבה, גם אם אינו רואה חשבון, ובלבד שיש לו, לדעת מבקר המדינה, הכישורים והנסיון למלא תפקיד זה, ולרבות עובד המדינה או עובד המדינה שיצא לקצבה, ובלבד שהוא כשיר לכהן כמבקר פנימי, לפי חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 344 (ה"ח 2738)

(א) על אף האמור בסעיף 17, ברשות מקומית שמספר בעלי זכות לבחור בה, אינו עולה על 5,000, ימנה מבקר המדינה רואה חשבון אחד שיבקר את חשבונותיהן של כל הסיעות והרשימות באותה רשות שאינן סיעות בת או רשימות בת ויתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב), לגבי כל אחת מהן בנפרד וכן יבקר את חשבונותיהם של כל המועמדים לראש מועצה אזורית באותה רשות, וייתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב) לגבי כל סיעה, רשימה או מועמד, בנפרד.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(א) על אף האמור בסעיף 17, ברשות מקומית שמספר בעלי זכות לבחור בה, אינו עולה על 5,000, ימנה מבקר המדינה רואה חשבון אחד שיבקר את חשבונותיהן של כל הסיעות והרשימות באותה רשות שאינן סיעות בת או רשימות בת וכן יבקר את חשבונותיהם של כל המועמדים לראש מועצה אזורית באותה רשות, ושל כל המועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, באותה רשות, וייתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב) לגבי כל סיעה, רשימה או מועמד, בנפרד.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 233 (ה"ח 70)

(א) על אף האמור בסעיף 17, ברשות מקומית שמספר בעלי זכות לבחור בה, אינו עולה על 5,000, ימנה מבקר המדינה רואה חשבון אחד שיבקר את חשבונותיהן של כל הסיעות והרשימות באותה רשות שאינן סיעות בת או רשימות בת וכן יבקר את חשבונותיהם של כל המועמדים לראש מועצה אזורית באותה רשות, ושל כל המועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, באותה רשות, וייתן חוות דעת כאמור בסעיף 22(ב) לגבי כל סיעה, רשימה או מועמד, בנפרד.

סמכויות רואה חשבון (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

19.  (א)  רואה חשבון שמונה לפי סעיפים 17 או 18 רשאי לבקש, בכל עת, מנציגים של סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, שאת חשבונותיהם הוא מבקר שימציאו לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי הביקורת.

          (ב)  מי שלא מילא אחר דרישה לפי סעיף קטן (א), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 344 (ה"ח 2738)

החלפת סעיף קטן 19(א)

הנוסח הקודם:

(א) רואה חשבון שמונה לפי סעיף 17 או לפי סעיף 18 רשאי לבקש בכל עת מנציגיה של סיעה או רשימה שהוא מונה לבקרה, שתמציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצרכי ביקורת חשבונות הבחירות.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(א) רואה חשבון שמונה לפי סעיפים 17 או 18 רשאי לבקש, בכל עת, מנציגים של סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, שאת חשבונותיהם הוא מבקר שימציאו לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי הביקורת

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 233 (ה"ח 70)

(א) רואה חשבון שמונה לפי סעיפים 17 או 18 רשאי לבקש, בכל עת, מנציגים של סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, שאת חשבונותיהם הוא מבקר שימציאו לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי הביקורת.

חוות דעת (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

20.  סיעת אם או רואה חשבון של סיעה או רשימה שאינה סיעת בת או רשימת בת, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, רשאים בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות בחירות; המבקר ישיב לפנייה תוך 14 ימים, ורשאי הוא לתת לתשובתו פרסום בדרך שיקבע.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 344 (ה"ח 2738)

20. סיעת אם או רואה חשבון של סיעה או רשימה שאינה סיעת בת או רשימת בת, או של מועמד לראש מועצה אזורית, רשאים בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות בחירות; המבקר ישיב לפנייה תוך 14 ימים, ורשאי הוא לתת לתשובתו פרסום בדבר שיקבע בדרך שיקבע.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

החלפת סעיף 20

נוסח הסעיף:

20. רואה חשבון של סיעה, של רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, רשאי, בכל עת, לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם הוצאה או הכנסה מסוימת או סוג מסוים של הוצאות או הכנסות הוצאו או נתקבלו בהתאם להוראות חוק זה; מבקר המדינה רשאי, לאחר שישיב לפניה, לפרסם את חוות דעתו בדרך שיקבע.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 233 (ה"ח 70)

20. סיעת אם או רואה חשבון של סיעה או רשימה שאינה סיעת בת או רשימת בת, או של מועמד לראש מועצה אזורית רשימת בת, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, רשאים בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות בחירות; המבקר ישיב לפנייה תוך 14 ימים, ורשאי הוא לתת לתשובתו פרסום בדרך שיקבע.

ניהול חשבונות (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

21.  (א)  סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה ולהוצאות הבחירות שלה בחשבונות הבנק שיוחדו למערכת הבחירות שלה; רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יחזיקו, החל מיום מסירת ההודעה לפי סעיפים 12 או 12א, את הכספים המיועדים להוצאות הבחירות שלהם בחשבונות הבנק שיוחדו למערכת הבחירות שלהם.

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)  סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יודיעו בכתב למבקר המדינה על פתיחת כל חשבון בנק כאמור בסעיף קטן (א) תוך שבעה ימים מיום פתיחתו וכן יודיעו בכתב למבקר המדינה על כל שינוי במספר החשבון.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ג)   סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ינהלו מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשמו בה, לפי אותן הנחיות, את כל הכנסותיהם, הוצאותיהם או הוצאות הבחירות שלהם, לפי הענין; כן יירשמו הוצאות שהוצאו לפני יום מסירת ההודעה לפי סעיפים 11, 12 או 12א בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות והתחייבויות בשל הוצאות בחירות.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008

          (ד)  מערכת החשבונות וחשבונות הבנק האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר בחוק-יסוד או בחוק או לפיו.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 15) תשע"ט-2019

          (ד1) הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה באמצעי תשלום כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ה)  מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעת אם, סיעה, רשימה וכן מנציגיו של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; תצהיר כאמור יכול שיימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי לפי שיקול דעתו, לקבל תצהיר זה כראיה.

מיום 15.2.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 בעמ' 85 (ה"ח 2424)

(א) כל רשימה שזכתה במנדט אחד לפחות וכן כל רשימה שקיבלה מימון לפי סעיף 7(א)(2) וכל סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה בחשבונות הבנק שעליהם הודיעה כאמור בסעיף 11(א)(5) ו-(ב).

(ב) כל סיעה וכל רשימה שזכתה במנדט אחד לפחות וכן כל רשימה שקיבלה מימון לפי סעיף 7(א)(2) תנהל מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה ותרשום בהם לפי אותן הנחיות את כל הכנסותיה, הוצאות הבחירות שלה והצאותיה.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 344 (ה"ח 2738)

21. (א) כל רשימה שזכתה במנדט אחד לפחות וכן כל רשימה שקיבלה מימון לפי סעיף 7(א)(2) וכל סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה בחשבונות הבנק שעליהם הודיעה כאמור בסעיף 11(א)(5) ו-(ב).

(ב) כל סיעה וכל רשימה שזכתה במנדט אחד לפחות וכן כל רשימה שקיבלה מימון לפי סעיף 7(א)(2) תנהל מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה ותרשום בהם לפי אותן הנחיות את כל הכנסותיה, הוצאות הבחירות שלה והצאותיה.

(ג) רשימה תחזיק את הכספים כאמור בסעיף קטן (א), ותנהל מערכת חשבונות כאמור בסעיף קטן (ב) החל מיום הגשת ההודעה כאמור בסעיף 12(א).

(א) סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה ולהוצאות הבחירות שלה בחשבונות הבנק שעליהם הודיעה כאמור בסעיף 11(א)(5); רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית יחזיקו, החל מיום מסירת ההודעה לפי סעיפים 12 או 12א, את הכספים המיועדים להוצאות הבחירות שלהם בחשבונות הבנק שעליהם הודיעו כאמור.

(ב) סיעה ורשימה שזכו במנדט יחזיקו את כספיהן בחשבונות הבנק האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) סיעה, רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית ינהלו מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשמו בה, לפי אותן הנחיות, את כל הכנסותיהם, הוצאותיהם או הוצאות הבחירות שלהם, לפי הענין; כן יירשמו הוצאות שהוצאו לפני יום מסירת ההודעה לפי סעיפים 11, 12 או 12א בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות והתחייבויות בשל הוצאות בחירות.

(ד) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח–1958 [נוסח משולב].

(ה) מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעת אם, סיעה או רשימה סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; תצהיר כאמור יכול שיימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי לפי שיקול דעתו, לקבל תצהיר זה כראיה.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

21. (א) סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה ולהוצאות הבחירות שלה בחשבונות הבנק שעליהם הודיעה כאמור בסעיף 11(א)(5); רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יחזיקו, החל מיום מסירת ההודעה לפי סעיפים 12 או 12א, את הכספים המיועדים להוצאות הבחירות שלהם בחשבונות הבנק שעליהם הודיעו כאמור שיוחדו למערכת הבחירות שלהם.

(ב) סיעה ורשימה שזכו במנדט יחזיקו את כספיהן בחשבונות הבנק האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) סיעה, רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ינהלו מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשמו בה, לפי אותן הנחיות, את כל הכנסותיהם, הוצאותיהם או הוצאות הבחירות שלהם, לפי הענין; כן יירשמו הוצאות שהוצאו לפני יום מסירת ההודעה לפי סעיפים 11, 12 או 12א בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות והתחייבויות בשל הוצאות בחירות.

(ד) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח–1958 [נוסח משולב].

(ה) מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית וכן מנציגיו של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; תצהיר כאמור יכול שיימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי לפי שיקול דעתו, לקבל תצהיר זה כראיה.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 233 (ה"ח 70)

21. (א) סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה ולהוצאות הבחירות שלה בחשבונות הבנק שעליהם הודיעה כאמור בסעיף 11(א)(5); רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית שיוחדו למערכת הבחירות שלה; רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יחזיקו, החל מיום מסירת ההודעה לפי סעיפים 12 או 12א, את הכספים המיועדים להוצאות הבחירות שלהם בחשבונות הבנק שעליהם הודיעו כאמור שיוחדו למערכת הבחירות שלהם.

(ב) סיעה ורשימה שזכו במנדט יחזיקו את כספיהן בחשבונות הבנק האמורים בסעיף קטן (א).

(ב) סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יודיעו בכתב למבקר המדינה על פתיחת כל חשבון בנק כאמור בסעיף קטן (א) תוך שבעה ימים מיום פתיחתו וכן יודיעו בכתב למבקר המדינה על כל שינוי במספר החשבון.

(ג) סיעה, רשימה ומועמד לראש מועצה אזורית רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ינהלו מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשמו בה, לפי אותן הנחיות, את כל הכנסותיהם, הוצאותיהם או הוצאות הבחירות שלהם, לפי הענין; כן יירשמו הוצאות שהוצאו לפני יום מסירת ההודעה לפי סעיפים 11, 12 או 12א בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות ובקשר עם מערכת הבחירות והתחייבויות בשל הוצאות בחירות.

(ד) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח–1958 [נוסח משולב].

(ה) מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית וכן מנציגיו של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; תצהיר כאמור יכול שיימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי לפי שיקול דעתו, לקבל תצהיר זה כראיה.

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

(א) סיעה תחזיק את הכספים המיועדים להוצאותיה ולהוצאות הבחירות שלה בחשבונות הבנק שיוחדו למערכת הבחירות שלה; רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יחזיקו, החל מיום מסירת ההודעה לפי סעיפים 12 או 12א החל מיום י"ג בחשון התשס"ו (15 בנובמבר 2005), את הכספים המיועדים להוצאות הבחירות שלהם בחשבונות הבנק שיוחדו למערכת הבחירות שלהם.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 594 (ה"ח 130)

(ד) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] בחוק-יסוד או בחוק או לפיו.

(ד1) הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 224 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 15 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(ד1) הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב על תרומה באמצעי תשלום כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

דוחות של סיעות, רשימות ומועמדים (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

22.  (א)  לא יאוחר מתום חמישה חודשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של סיעת אם, סיעה, רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דו"ח כספי לאותה תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדו"ח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן.

          (ב)  החשבונות והדו"ח הכספי יימסרו למבקר המדינה בצירוף חוות דעת של רואה החשבון שנתמנה כאמור בסעיפים 17 ו-18, בדבר תקינותם ושלמותם ובדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ג)   סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא היו להם הכנסות והוצאות, יגישו למבקר המדינה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, על העובדות האמורות ותצהיר זה ייראה כדו"ח כספי לענין סעיף קטן (א).

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 344 (ה"ח 2738)

22. (א) לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי הבחירות ימסרו נציגיה של סיעת אם, של סיעה או רשימה למבקר המדינה את חשבונותיה ימסרו הנציגים של סיעת אם, סיעה, רשימה, או של מועמד לראש מועצה אזורית למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דו"ח כספי לאותה תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדו"ח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן.

(ב) החשבונות והדו"ח הכספי יימסרו למבקר המדינה בצירוף חוות דעת של רואה החשבון שנתמנה כאמור בסעיפים 17 ו-18, בדבר תקינותם ושלמותם ובדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ג) סיעה או רשימה שלא היו לה הכנסות והוצאות תגיש למבקר המדינה תצהיר סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית שלא היו להם הכנסות והוצאות, יגישו למבקר המדינה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971, על העובדות האמורות ותצהיר זה ייראה כדו"ח כספי לענין סעיף קטן (א).

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

דוחו"ת הסיעות והרשימות דוחות של סיעות, רשימות ומתמודדים

22. (א) לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של סיעת אם, סיעה, רשימה או של מועמד לראש מועצה אזורית של רשימה, וכן הנציגים של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דו"ח כספי לאותה תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדו"ח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן.

(ב) החשבונות והדו"ח הכספי יימסרו למבקר המדינה בצירוף חוות דעת של רואה החשבון שנתמנה כאמור בסעיפים 17 ו-18, בדבר תקינותם ושלמותם ובדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ג) סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא היו להם הכנסות והוצאות, יגישו למבקר המדינה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971, על העובדות האמורות ותצהיר זה ייראה כדו"ח כספי לענין סעיף קטן (א).

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 233 (ה"ח 70)

דוחו"ת הסיעות והרשימות דוחות של סיעות, רשימות ומתמודדים

22. (א) לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של סיעת אם, סיעה, רשימה או של מועמד לראש מועצה אזורית רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דו"ח כספי לאותה תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדו"ח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן.

(ב) החשבונות והדו"ח הכספי יימסרו למבקר המדינה בצירוף חוות דעת של רואה החשבון שנתמנה כאמור בסעיפים 17 ו-18, בדבר תקינותם ושלמותם ובדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ג) סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא היו להם הכנסות והוצאות, יגישו למבקר המדינה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, על העובדות האמורות ותצהיר זה ייראה כדו"ח כספי לענין סעיף קטן (א).

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח 786)

(א) לא יאוחר מתום שלושה חודשים חמישה חודשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של סיעת אם, סיעה, רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דו"ח כספי לאותה תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדו"ח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן.

דו"ח מבקר המדינה והשלכותיו (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

23.  (א)  לא יאוחר מתום עשרה חודשים אחרי הבחירות ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון בדבר החשבונות האמורים בסעיף 22(א), בהתייחס לחוות הדעת של רואה החשבון האמורה בסעיף 22(ב) ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין –

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(1)   אם סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ניהלו מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(2)   אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בהתאם לאמור בסעיפים 8ב, 15, 16 ו-26(ז).

          העתק מן הדין וחשבון יימסר לשר.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מסרו סיעת אם, סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות למבקר המדינה את החשבונות והדוח הכספי האמורים בסעיף 22(א), בצירוף חוות דעת של רואה חשבון כאמור בסעיף 22(ב), בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות, ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת את הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א) לעניין אותה סיעה, רשימה או מועמד לא יאוחר מתום תשעה חודשים אחרי הבחירות; ואולם לעניין סיעה או רשימה שהיא חלק מרשימה משותפת, יחולו הוראות סעיף קטן זה רק אם שאר הסיעות או הרשימות שהן חלק מהרשימה המשותפת הגישו אף הן את החשבונות והדוח הכספי האמורים במועד האמור.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ב)  ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א) או (א1).

          (ג)   לא היה הדין וחשבון חיובי, יורה השר כי היתרה בסך 15% כאמור בסעיפים 7(ב)(2) או 9(ד) לא תשולם.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), ניהלו סיעת אם, סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, או שהחשבונות והדו"ח האמורים בסעיף 22(א) הוגשו למבקר המדינה בהסכמתו באיחור, רשאי מבקר המדינה להמליץ כי ישולם להם חלק מיתרת המימון, בסכום שיקבע מבקר המדינה, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, במידת האיחור בהגשת החשבונות והדו"ח ובהתחשב בנסיבות מקילות או מחמירות שימצא מבקר המדינה לחריגה או לאיחור.

          (ה)  מבקר המדינה רשאי להמליץ בפני השר כאמור בסעיף קטן (ד) גם במקרה של חריגה מההוראות בדבר הגבלת הוצאות והכנסות האמורות בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

          (ו)   השר יורה לשלם סכומים בהתאם להמלצת מבקר המדינה על פי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ז)   (1)   סיעת אם, סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או דין וחשבון כספי כאמור בסעיף 22, יחזירו את כל הסכומים שקיבלו לפי חוק זה;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(2)   מבקר המדינה יודיע לשר מי הם הסיעות, הרשימות, המועמדים לראש מועצה מקומית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או את הדוחות הכספיים שלהם, והשר ידרוש מהם, בכתב, להחזיר את כל הסכומים שקיבלו כאמור בפסקה (1).

          (ח)  כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1), יוחזר בתוספת הפרשי העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני תשלום המקדמה לפי סעיף 10 למי שנדרש להחזיר את הסכום, עד המדד שפורסם סמוך לפני היום שהשר שלח דרישה להחזרת הסכום כאמור בסעיף קטן (ז)(2) (להלן – המדד האחרון). לא שולם הסכום בתוספת הפרשי העליה של המדד כאמור, תוך 30 יום מיום שנשלחה דרישת השר, יווספו לו הפרשים של עליית המדד מן המדד האחרון ועד המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלום הסכום.

          (ט)  כל סכום שהוספו לו הפרשי עליית המדד כאמור בסעיף קטן (ח), יעוגל לסכום של השקל החדש הקרוב השלם.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (י)   כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1) ו-(ח), יגבה השר מן הבנק הערב. עלה הסכום שיש להחזירו על סכום הערבות הבנקאית, תחול על יתרת הסכום פקודת המסים (גביה) כאילו היתה מס ויראו כחייבים גם את הנציגים ואת באי כוח סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 344 (ה"ח 2738)

23. (א) לא יאוחר מתוך שמונה חודשים לא יאוחר מתום שמונה חודשים אחרי הבחירות ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון בדבר החשבונות האמורים בסעיף 22(א), בהתייחס לחוות הדעת של רואה החשבון האמורה בסעיף 22(ב) ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין –

(1) אם סיעת האם, הסיעה או הרשימה ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(1) אם סיעת האם, הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית ניהלו מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה או הרשימה והכנסותיה אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

העתק מן הדין וחשבון יימסר לשר.

(ב) ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא היה הדין וחשבון חיובי, יורה השר כי היתרה בסך 15% כאמור בסעיפים 7(ב)(2) או 9(ד) לא תשולם.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), אם ניהלה סיעת אם, סיעה או רשימה מערכת חשבונות ניהלו סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית לראש רשות מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, או שהחשבונות והדו"ח האמורים בסעיף 22(א) הוגשו למבקר המדינה בהסכמתו באיחור, רשאי מבקר המדינה להמליץ כי ישולם לסיעת האם, הסיעה או הרשימה כי ישולם להם חלק מיתרת המימון, בסכום שיקבע מבקר המדינה, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, במידת האיחור בהגשת החשבונות והדו"ח ובהתחשב בנסיבות מקילות או מחמירות שימצא מבקר המדינה לחריגה או לאיחור.

(ה) מבקר המדינה רשאי להמליץ בפני השר כאמור בסעיף קטן (ד) גם במקרה של חריגה מההוראות בדבר הגבלת הוצאות והכנסות האמורות בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

(ו) השר יורה לשלם סכומים בהתאם להמלצת מבקר המדינה על פי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).

(ז) (1) לא הגישה סיעת אם, סיעה או רשימה את חשבונותיה וגן דין וחשבון כספי כאמור בסעיף 22, תחזיר סיעת האם, הסיעה או הרשימה את כל הסכומים שקיבלה לפי חוק זה.

(2) מבקר המדינה יודיע לשר מי הן הסיעות והרשימות שלא הגישו את חשבונותיהן והדו"חות הכספיים שלהן, והשר ידרוש מהן בכתב להחזיר את הסכומים שקיבלו כאמור בפסקה (1).

(ז) (1) סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית שלא הגישו את חשבונותיהם או דין וחשבון כספי כאמור בסעיף 22, יחזירו את כל הסכומים שקיבלו לפי חוק זה;

(2) מבקר המדינה יודיע לשר מי הם הסיעות, הרשימות והמועמדים לראש מועצה מקומית שלא הגישו את חשבונותיהם או את הדוחות הכספיים שלהם, והשר ידרוש מהם, בכתב, להחזיר את כל הסכומים שקיבלו כאמור בפסקה (1).

(ח) כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1), יוחזר בתוספת הפרשי העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני תשלום המקדמה לפי סעיף 10 למי שנדרש להחזיר את הסכום, עד המדד שפורסם סמוך לפני היום שהשר שלח דרישה להחזרת הסכום כאמור בסעיף קטן (ז)(2) (להלן – המדד האחרון). לא שולם הסכום בתוספת הפרשי העליה של המדד כאמור, תוך 30 יום מיום שנשלחה דרישת השר, יווספו לו הפרשים של עליית המדד מן המדד האחרון ועד המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלום הסכום.

(ט) כל סכום שהוספו לו הפרשי עליית המדד כאמור בסעיף קטן (ח), יעוגל לסכום של השקל החדש הקרוב השלם.

(י) כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1) ו-(ח), יגבה השר מן הבנק הערב. עלה הסכום שיש להחזירו על סכום הערבות הבנקאית, תחול על יתרת הסכום פקודת המסים (גביה) כאילו היתה מס ויראו כחייבים גם את הנציגים ואת באי כוח סיעת האם, הסיעה או הרשימה הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

23. (א) לא יאוחר מתום שמונה חודשים אחרי הבחירות ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון בדבר החשבונות האמורים בסעיף 22(א), בהתייחס לחוות הדעת של רואה החשבון האמורה בסעיף 22(ב) ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין

(1) אם סיעת האם, הסיעה, הרשימה, או המועמד לראש מועצה אזורית המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ניהלו מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה, הרשימה, או המועמד לראש מועצה אזורית והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

(2) אם הוצאות הבחירות וההכנסות בתקופת הבחירות של הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, היו בגבולות האמורים בסעיפים 15 ו-16 ואם הוצאות הבחירות של סיעת האם היו בגבולות האמורים בסעיף 26(ז);

העתק מן הדין וחשבון יימסר לשר.

(ב) ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא היה הדין וחשבון חיובי, יורה השר כי היתרה בסך 15% כאמור בסעיפים 7(ב)(2) או 9(ד) לא תשולם.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), ניהלו סיעת אם, סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, או שהחשבונות והדו"ח האמורים בסעיף 22(א) הוגשו למבקר המדינה בהסכמתו באיחור, רשאי מבקר המדינה להמליץ כי ישולם להם חלק מיתרת המימון, בסכום שיקבע מבקר המדינה, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, במידת האיחור בהגשת החשבונות והדו"ח ובהתחשב בנסיבות מקילות או מחמירות שימצא מבקר המדינה לחריגה או לאיחור.

(ה) מבקר המדינה רשאי להמליץ בפני השר כאמור בסעיף קטן (ד) גם במקרה של חריגה מההוראות בדבר הגבלת הוצאות והכנסות האמורות בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

(ו) השר יורה לשלם סכומים בהתאם להמלצת מבקר המדינה על פי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).

(ז) (1) סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או דין וחשבון כספי כאמור בסעיף 22, יחזירו את כל הסכומים שקיבלו לפי חוק זה;

(2) מבקר המדינה יודיע לשר מי הם הסיעות, הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית המועמדים לראש מועצה מקומית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או את הדוחות הכספיים שלהם, והשר ידרוש מהם, בכתב, להחזיר את כל הסכומים שקיבלו כאמור בפסקה (1).

(ח) כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1), יוחזר בתוספת הפרשי העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני תשלום המקדמה לפי סעיף 10 למי שנדרש להחזיר את הסכום, עד המדד שפורסם סמוך לפני היום שהשר שלח דרישה להחזרת הסכום כאמור בסעיף קטן (ז)(2) (להלן – המדד האחרון). לא שולם הסכום בתוספת הפרשי העליה של המדד כאמור, תוך 30 יום מיום שנשלחה דרישת השר, יווספו לו הפרשים של עליית המדד מן המדד האחרון ועד המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלום הסכום.

(ט) כל סכום שהוספו לו הפרשי עליית המדד כאמור בסעיף קטן (ח), יעוגל לסכום של השקל החדש הקרוב השלם.

(י) כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1) ו-(ח), יגבה השר מן הבנק הערב. עלה הסכום שיש להחזירו על סכום הערבות הבנקאית, תחול על יתרת הסכום פקודת המסים (גביה) כאילו היתה מס ויראו כחייבים גם את הנציגים ואת באי כוח סיעת האם, הסיעה, הרשימה, או המועמד לראש מועצה אזורית המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 233 (ה"ח 70)

23. (א) לא יאוחר מתום שמונה חודשים אחרי הבחירות ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון בדבר החשבונות האמורים בסעיף 22(א), בהתייחס לחוות הדעת של רואה החשבון האמורה בסעיף 22(ב) ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין –

(1) אם סיעת האם, הסיעה, הרשימה, או המועמד לראש מועצה אזורית המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ניהלו מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה, הרשימה, או המועמד לראש מועצה אזורית המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

העתק מן הדין וחשבון יימסר לשר.

(ב) ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא היה הדין וחשבון חיובי, יורה השר כי היתרה בסך 15% כאמור בסעיפים 7(ב)(2) או 9(ד) לא תשולם.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), ניהלו סיעת אם, סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, או שהחשבונות והדו"ח האמורים בסעיף 22(א) הוגשו למבקר המדינה בהסכמתו באיחור, רשאי מבקר המדינה להמליץ כי ישולם להם חלק מיתרת המימון, בסכום שיקבע מבקר המדינה, בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, במידת האיחור בהגשת החשבונות והדו"ח ובהתחשב בנסיבות מקילות או מחמירות שימצא מבקר המדינה לחריגה או לאיחור.

(ה) מבקר המדינה רשאי להמליץ בפני השר כאמור בסעיף קטן (ד) גם במקרה של חריגה מההוראות בדבר הגבלת הוצאות והכנסות האמורות בסעיפים 15, 16 ו-26(ז).

(ו) השר יורה לשלם סכומים בהתאם להמלצת מבקר המדינה על פי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).

(ז) (1) סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או דין וחשבון כספי כאמור בסעיף 22, יחזירו את כל הסכומים שקיבלו לפי חוק זה;

(2) מבקר המדינה יודיע לשר מי הם הסיעות, הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית הרשימות, המועמדים לראש מועצה מקומית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא הגישו את חשבונותיהם או את הדוחות הכספיים שלהם, והשר ידרוש מהם, בכתב, להחזיר את כל הסכומים שקיבלו כאמור בפסקה (1).

(ח) כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1), יוחזר בתוספת הפרשי העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני תשלום המקדמה לפי סעיף 10 למי שנדרש להחזיר את הסכום, עד המדד שפורסם סמוך לפני היום שהשר שלח דרישה להחזרת הסכום כאמור בסעיף קטן (ז)(2) (להלן – המדד האחרון). לא שולם הסכום בתוספת הפרשי העליה של המדד כאמור, תוך 30 יום מיום שנשלחה דרישת השר, יווספו לו הפרשים של עליית המדד מן המדד האחרון ועד המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלום הסכום.

(ט) כל סכום שהוספו לו הפרשי עליית המדד כאמור בסעיף קטן (ח), יעוגל לסכום של השקל החדש הקרוב השלם.

(י) כל סכום שיש להחזירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (ז)(1) ו-(ח), יגבה השר מן הבנק הערב. עלה הסכום שיש להחזירו על סכום הערבות הבנקאית, תחול על יתרת הסכום פקודת המסים (גביה) כאילו היתה מס ויראו כחייבים גם את הנציגים ואת באי כוח סיעת האם, הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות.

 

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 671 (ה"ח 398)

(א) לא יאוחר מתום שמונה חודשים אחרי הבחירות ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון בדבר החשבונות האמורים בסעיף 22(א), בהתייחס לחוות הדעת של רואה החשבון האמורה בסעיף 22(ב) ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין –

(1) אם סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ניהלו מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בהתאם לאמור בסעיפים 8ב, 15, 16 ו-26(ז).

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח 786)

(א) לא יאוחר מתום שמונה חודשים עשרה חודשים אחרי הבחירות ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון בדבר החשבונות האמורים בסעיף 22(א), בהתייחס לחוות הדעת של רואה החשבון האמורה בסעיף 22(ב) ובהסתמך על בדיקות ובירורים משלימים שמצא לנכון לערוך, ובו יציין –

(1) אם סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות ניהלו מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הבחירות של סיעת האם, הסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות והכנסותיהם בתקופת הבחירות היו בהתאם לאמור בסעיפים 8ב, 15, 16 ו-26(ז).

העתק מן הדין וחשבון יימסר לשר.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מסרו סיעת אם, סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות למבקר המדינה את החשבונות והדוח הכספי האמורים בסעיף 22(א), בצירוף חוות דעת של רואה חשבון כאמור בסעיף 22(ב), בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות, ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת את הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א) לעניין אותה סיעה, רשימה או מועמד לא יאוחר מתום תשעה חודשים אחרי הבחירות; ואולם לעניין סיעה או רשימה שהיא חלק מרשימה משותפת, יחולו הוראות סעיף קטן זה רק אם שאר הסיעות או הרשימות שהן חלק מהרשימה המשותפת הגישו אף הן את החשבונות והדוח הכספי האמורים במועד האמור.

(ב) ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א) או (א1).

 

בתקופת כהונתן של הכנסת ה-22 וה-23 תלוי מינוי ועדות

תיקון מס' 16 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2787 מיום 9.12.2019 עמ' 2 (ה"ח 838)

(ב) ועדת הפנים ואיכות הסביבה הוועדה הזמנית לענייני כספים של הכנסת רשאית להאריך, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת הדין וחשבון האמור בסעיף קטן (א) או (א1).

הודעות, הצהרות ותצהירים (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

24.  הודעות, הצהרות ותצהירים של המנויים להלן לפי חוק זה יימסרו:

(1)  לגבי סיעה – על ידי בא כוחה או ממלא מקומו כאמור בסעיף 11(א)(1);

(2)  לגבי רשימה – על ידי בא כוחה או ממלא מקומו כאמור בסעיף 12(א)(2);

(3)  לגבי מועמד לראש מועצה אזורית – יכול שיימסרו על ידו וגם על ידי בא כוחם של מי שהציעו את מועמדותו לראש המועצה כאמור בסעיף 157 לצו המועצות האזוריות, או בידי ממלא מקומו של בא הכוח האמור;

(4)  לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות – יכול שיימסרו על ידו וגם על ידי בא כוחם של מי שהציעו את מועמדותו לראש הרשות כאמור בסעיף 5(ג) לחוק הבחירה הישירה, או בידי ממלא מקומו של בא הכוח האמור.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 345 (ה"ח 2738)

הוספת סעיף קטן 24(ג)

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

(ג) הודעות, הצהרות ותצהירים של מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק זה, יכול שיימסרו גם בידי בא-הכוח של קבוצת הבוחרים של מי שהציעו את מועמדותו לראש המועצה כאמור בסעיף 157 לצו המועצות האזוריות, או בידי ממלא מקומו של בא-הכוח האמור.

(ד) הודעות, הצהרות ותצהירים של מועמד בבחירות מיוחדות לראש הרשות לפי חוק זה, יכול שיימסרו גם בידי בא כוחם של מי שהציעו את מועמדותו לראש הרשות או ממלא מקומו של בא הכוח כאמור, כאמור בסעיף 5(ג) לחוק הבחירה הישירה.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 234 (ה"ח 70)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

הודעות והצהרות

24. (א) הודעות, הצהרות ותצהירים של סיעה לפי חוק זה יימסרו על ידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו שנקבע על פי סעיף 11(א)(1).

(ב) הודעות, הצהרות ותצהירים של רשימה לפי חוק זה יימסרו על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו כאמור בסעיף 12(א)(2).

(ג) הודעות, הצהרות ותצהירים של מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק זה, יכול שיימסרו גם בידי בא-הכוח של קבוצת הבוחרים שהציעו את מועמדותו לראש המועצה כאמור בסעיף 157 לצו המועצות האזוריות, או בידי ממלא מקומו של בא-הכוח האמור.

מניעת שעבוד ועיקול (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

25.  הסכומים המגיעים או שניתנו לסיעת אם, סיעה, רשימה, למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 345 (ה"ח 2738)

25. הסכומים המגיעים או שניתנו לסיעת אם, סיעה או רשימה סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

25. הסכומים המגיעים או שניתנו לסיעת אם, סיעה, רשימה, או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 234 (ה"ח 70)

25. הסכומים המגיעים או שניתנו לסיעת אם, סיעה, רשימה, או למועמד לראש מועצה אזורית למועמד לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול.

 

דין סיעת אם (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

26.  (א)  הוראות סעיפים 11 עד 15 ו-17 עד 23 לא יחולו על סיעת בת או רשימת בת; הוראות חוק זה הנוגעות לסיעה ולחובותיה למעט סעיף 7(ג), יחולו על סיעת אם בכפוף לאמור בסעיף זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.

          (ב)  סיעת האם תהיה זכאית לסכומים המגיעים לסיעת בת או לרשימת בת על פי סעיפים
7, 9 ו-10.

          (ג)   תנאי מוקדם לתשלום לסיעת אם הוא שהיא מילאה במועד האמור בסעיף 11 את חובות הסיעה שנקבעו בו, בשינויים אלה:

(1)   אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות תצהיר סיעת האם והוא בעצמו שהוא בקי במשק הכספים של סיעת האם;

(2)   היא תמסור הודעה על אופן תשלום המקדמה לפי סעיף 10(ג)(1) או (2);

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(3)   במקום הודעה לפי סעיף 11(א)(1), תמסור סיעת האם הודעה על סיעות הבת שלה ורשימות הבת שלה ברשויות המקומיות, מספר חבריהן ושמם של החברים.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

          (ד)  הודעות מטעם סיעת אם יימסרו –

(1)   אם היא סיעה מסיעות הכנסת – בידי בא-כוחה על פי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, או ממלא מקומו;

(2)   אם היא מפלגה – בידי בא-כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור בסעיף 36(ב) לחוק הבחירות.

          (ה)  השר רשאי לקבל מיושב ראש הכנסת אישור הנתונים הנוגעים לסיעת אם והדרושים לצורך ביצוע חוק זה.

          (ו)   (1)   עלה סכום המקדמה על התשלום המגיע בהתאם לסעיף 7, ינכה יושב ראש הכנסת, על פי בקשת השר, את הסכום החסר מן התשלומים המגיעים לסיעת האם או למפלגות המרכיבות אותה על פי חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, ויעביר את כל הסכום שינוכה לאוצר המדינה. הניכוי האמור ייעשה בשיעורים שיקבע יושב ראש הכנסת;

(2)   זכתה סיעת בת או רשימת בת בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות אך לא זכתה במנדט, תהיה זכאית לסכומים המגיעים לה לפי סעיף 10(א) כאילו היתה סיעה בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת;

(3)   התפלגה סיעת אם על פי האמור בסעיף 25(ב1) ו-(ב2) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, ייעשה הניכוי האמור בפסקה (1) מן התשלומים המגיעים לסיעות החדשות, באופן יחסי למספר החברים בכל אחת מהסיעות החדשות.

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ז)   (1)   הוצאות הבחירות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה למעט הוצאות בבחירות חוזרות ובבחירות חדשות – לא יעלה על 200% מסכום המימון המגיע לסיעת האם;

(2)   הוצאות הבחירות החוזרות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה לא יעלו על שליש הסכום המגיע לפי סעיף 6 בכל הרשויות המקומיות שבהן סיעות בת או רשימות בת שלה משתתפות בבחירות החוזרות;

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

(3)   הוצאות הבחירות החדשות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה ברשות מקומית מסוימת – לא יעלו על 200% מסכום המימון המגיע לסיעת האם לפי תוצאות הבחירות החדשות באותה רשות מקומית.

          (ח)  הוצאות הבחירות של סיעות הבת ושל רשימות הבת וכן הכנסותיהן ייראו כחלק מהוצאותיה והכנסותיה של סיעת האם לעניין חוק זה ויירשמו ביחד עם ההוצאות וההכנסות של סיעת האם עצמה במערכת החשבונות שתנהל סיעת האם בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

          (ט)  חובת מינוי רואה חשבון תחול על סיעת האם, ובחוות דעתו יתייחס רואה החשבון במיוחד לשאלה אם ההוצאות וההכנסות של סיעות הבת ורשימות הבת הוצגו כראוי במערכת החשבונות של סיעת האם.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ג-1993

          (י)   סעיף 13 לא יחול על סיעת אם.

מיום 17.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1433 מיום 27.8.1993 בעמ' 214 (ה"ח 2205)

הוספת סעיף קטן 26(י)

 

מיום 15.2.1996

פסקה 26(ו)(2) מיום 21.7.1993 עד 31.12.1996

תיקון מס' 3 והוראת שעה

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 בעמ' 85 (ה"ח 2424)

(א) הוראות סעיפים 11 עד 15 ו-17 עד 23 לא יחולו על סיעת בת או רשימת בת; הוראות חוק זה הנוגעות לסיעה ולחובותיה למעט סעיף 7(ג), יחולו על סיעת אם בכפוף לאמור בסעיף זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ב) סיעת האם תהיה זכאית לסכומים המגיעים לסיעת בת או לרשימת בת על פי סעיפים
7, 9 ו-10.

(ג) תנאי מוקדם לתשלום לסיעת אם הוא שהיא מילאה במועד האמור בסעיף 11 את חובות הסיעה שנקבעו בו, בשינויים אלה:

(1) אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות תצהיר סיעת האם והוא בעצמו שהוא בקי במשק הכספים של סיעת האם;

(2) היא תמסור הודעה על אופן תשלום המקדמה לפי סעיף 10(ג)(1) או (2);

(3) במקום הודעה לפי סעיף 11(א)(1), תמסור סיעת האם הודעה על סיעות הבת שלה ברשויות המקומיות, מספר חבריהן ושמם של החברים, וכן תמסור הודעה על הרשויות המקומיות שבהן אין לה סיעות בת והיא החליטה להגיש רשימות מועמדים בהן.

(ד) הודעות מטעם סיעת אם ימסור בא-כוחה על פי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, או ממלא מקומו.

(ה) השר רשאי לקבל מיושב ראש הכנסת אישור הנתונים הנוגעים לסיעת אם והדרושים לצורך ביצוע חוק זה.

(ו) (1) עלה סכום המקדמה על התשלום המגיע בהתאם לסעיף 7, ינכה יושב ראש הכנסת, על פי בקשת השר, את הסכום החסר מן התשלומים המגיעים לסיעת האם או למפלגות המרכיבות אותה על פי חוק מימון מפלגות, תשל"ג–1973, ויעביר את כל הסכום שינוכה לאוצר המדינה. הניכוי האמור ייעשה בשיעורים שיקבע יושב ראש הכנסת;

(2) זכתה סיעת בת או רשימת בת בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות אך לא זכתה במנדט, יופחתו מהסכום החסר האמור בפסקה (1), סכומים שהיו סיעת הבת או רשימת הבת האמורות, זכאיות לקבל כמקדמה לפי סעיף 10(א) כאילו היו סיעה בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת.

(2) זכתה סיעת בת או רשימת בת בלמעלה מ-50% מהמודד כאמור בסעיף 67(3) לחוק הבחירות אך לא זכתה במנדט, תהיה זכאית לסכומים המגיעים לה לפי סעיף 10(א) כאילו היתה סיעה בעלת מנדט אחד במועצה היוצאת;

 

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 בעמ' 248 (ה"ח 2722)

החלפת סעיף קטן 26(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הודעות מטעם סיעת אם ימסור בא-כוחה על פי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, או ממלא מקומו.

 

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 303 (ה"ח 537)

(ז) (1) הוצאות הבחירות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה למעט הוצאות בבחירות חוזרות ובבחירות חדשות – לא יעלה על 200% מסכום המימון המגיע לסיעת האם;

(2) הוצאות הבחירות החוזרות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה לא יעלו על שליש הסכום המגיע לפי סעיף 6 בכל הרשויות המקומיות שבהן סיעות בת או רשימות בת שלה משתתפות בבחירות החוזרות;

(3) הוצאות הבחירות החדשות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה ברשות מקומית מסוימת – לא יעלו על 200% מסכום המימון המגיע לסיעת האם לפי תוצאות הבחירות החדשות באותה רשות מקומית.

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח 786)

(ג) תנאי מוקדם לתשלום לסיעת אם הוא שהיא מילאה במועד האמור בסעיף 11 את חובות הסיעה שנקבעו בו, בשינויים אלה:

(1) אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות תצהיר סיעת האם והוא בעצמו שהוא בקי במשק הכספים של סיעת האם;

(2) היא תמסור הודעה על אופן תשלום המקדמה לפי סעיף 10(ג)(1) או (2);

(3) במקום הודעה לפי סעיף 11(א)(1), תמסור סיעת האם הודעה על סיעות הבת שלה  ורשימות הבת שלה ברשויות המקומיות, מספר חבריהן ושמם של החברים, וכן תמסור הודעה על הרשויות המקומיות שבהן אין לה סיעות בת והיא החליטה להגיש רשימות מועמדים בהן.

החלת הוראות (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

27.  (א)  הוראות חוק זה בדבר ניהול חשבונות, ביקורת חשבונות, ביקורת מבקר המדינה והגבלת הוצאות והכנסות, יחולו גם על סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא ביקשו מימון להוצאות הבחירות שלהם או שאינם זכאים למימון מחמת שלא מילאו במועד אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)  הגבלת ההוצאות של סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כאמור בסעיף קטן (א), תחושב לפי הוראות סעיף 15 כאילו מילאו אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

          (ג)   העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 345 (ה"ח 2738)

27. (א) הוראות חוק זה בדבר ניהול חשבונות, ביקורת חשבונות, ביקורת מבקר המדינה והגבלת הוצאות והכנסות, יחולו גם על סיעה או רשימה שלא ביקשה מימון להוצאות הבחירות שלה או שלא זכאית למימון מחמת שלא מילאה במועד אחר התנאים של סעיפים 11 ו-12 סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית שלא ביקשו מימון להוצאות הבחירות שלהם או שאינם זכאים למימון מחמת שלא מילאו במועד אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

(ב) הגבלת הוצאות של סיעה או רשימה כאמור בסעיף קטן (א), תחושב לפי הוראות סעיף 15 כאילו מילאה אחרי התנאים של סעיפים 11 ו-12.

(ב) הגבלת ההוצאות של סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, כאמור בסעיף קטן (א), תחושב לפי הוראות סעיף 15 כאילו מילאו אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

27. (א) הוראות חוק זה בדבר ניהול חשבונות, ביקורת חשבונות, ביקורת מבקר המדינה והגבלת הוצאות והכנסות, יחולו גם על סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא ביקשו מימון להוצאות הבחירות שלהם או שאינם זכאים למימון מחמת שלא מילאו במועד אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

(ב) הגבלת ההוצאות של סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כאמור בסעיף קטן (א), תחושב לפי הוראות סעיף 15 כאילו מילאו אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 234 (ה"ח 70)

27. (א) הוראות חוק זה בדבר ניהול חשבונות, ביקורת חשבונות, ביקורת מבקר המדינה והגבלת הוצאות והכנסות, יחולו גם על סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות שלא ביקשו מימון להוצאות הבחירות שלהם או שאינם זכאים למימון מחמת שלא מילאו במועד אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

(ב) הגבלת ההוצאות של סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כאמור בסעיף קטן (א), תחושב לפי הוראות סעיף 15 כאילו מילאו אחר התנאים של סעיפים 11, 12 או 12א.

אחריות נציגים (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

28.  נעברה עבירה לפי סעיפים 16 או 19, בידי סיעת אם, סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, ייאשם גם כל מי שהוא נציג של אחד הגופים האמורים, כאמור בסעיפים 11(א)(2) ו-12א(א)(1), אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 345 (ה"ח 2738)

28. נעברה עבירה לפי סעיפים 16 או 19, בידי סיעת אם, סיעה או רשימה סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, ייאשם גם כל מי שהוא נציג של אחד הגופים האמורים, כאמור בסעיף 11(א)(2) בסעיפים 11(א)(2) ו-12א(א)(1), אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

28. נעברה עבירה לפי סעיפים 16 או 19, בידי סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, ייאשם גם כל מי שהוא נציג של אחד הגופים האמורים, כאמור בסעיפים 11(א)(2) ו-12א(א)(1), אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 234 (ה"ח 70)

28. נעברה עבירה לפי סעיפים 16 או 19, בידי סיעת אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, ייאשם גם כל מי שהוא נציג של אחד הגופים האמורים, כאמור בסעיפים 11(א)(2) ו-12א(א)(1), אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

המצאת הודעות (תיקון מס' 7) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 9)  תשס"ח-2008

29.  השר ימציא במרוכז למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום השלושים אחרי יום הבחירות, העתקים מההודעות שקיבל לפי סעיפים 11(א), 12(א), 12א(א) או 26(ג), וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לפי סעיפים 10 או 26(ב) לסיעות אם, לסיעות, לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 345 (ה"ח 2738)

29. השר ימציא במרוכז למבקר המדינה לא יאוחר מ-25 ימים מהיום הקובע, העתקים מההודעות שקיבל מסיעות אם ומסיעות ולא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות העתקים מההודעות שקיבל מרשימות בהתאם לסעיפים 11(א), 12(א) או 26(ג) וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לסיעות אם, לסיעות ולרשימות בהתאם לסעיפים 10 או 26(ב) העתקים מההודעות שקיבל מרשימות וממועמדים לראש מועצה אזורית, בהתאם לסעיפים 11(א), 12(א), 12א(א) או 26(ג), וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לסיעות אם, לסיעות, לרשימות ולמועמדים לראש מועצה אזורית, בהתאם לסעיפים 10 או 26(ב).

 

לענין בחירות מיוחדות שיתקיימו מיום 10.2.2005 עד יום 11.3.2005

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 231 (ה"ח 70)

29. השר ימציא במרוכז למבקר המדינה לא יאוחר מ-25 ימים מהיום הקובע, העתקים מההודעות שקיבל מסיעות אם ומסיעות ולא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות מהיום ה-15 שלאחר יום הבחירות העתקים מההודעות שקיבל מרשימות, ממועמדים לראש מועצה אזורית וממועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, בהתאם לסעיפים 11(א), 12(א), 12א(א) או 26(ג), וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לסיעות אם, לסיעות, לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, בהתאם לסעיפים 10 או 26(ב).

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 234 (ה"ח 70)

29. השר ימציא במרוכז למבקר המדינה לא יאוחר מ-25 ימים מהיום הקובע, העתקים מההודעות שקיבל מסיעות אם ומסיעות ולא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות העתקים מההודעות שקיבל מרשימות וממומעדים לראש מועצה אזורית מרשימות, ממועמדים לראש מועצה אזורית וממועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, בהתאם לסעיפים 11(א), 12(א), 12א(א) או 26(ג), וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לסיעות אם, לסיעות, לרשימות ולמועמדים לראש מועצה אזורית לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, בהתאם לסעיפים 10 או 26(ב).

 

לענין הבחירות לראש רשות ביום 6.12.2005

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 5 (ה"ח 204)

החלפת סעיף 29

הנוסח:

המצאת הודעות

29. השר ימציא במרוכז למבקר המדינה לא יאוחר מ-15 ימים לאחר יום הבחירות העתקים מההודעות שקיבל מסיעות אם, מסיעות וממועמדים בבחירות חדשות בהתאם לסעיפים 11(א), 12א או 26(ג) וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לסיעות אם, לסיעות ולמועמדים בבחירות חדשות בהתאם לסעיפים 10 או 26(ב).

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ז מס' 2074 מיום 28.12.2006 עמ' 31 (ה"ח 121)

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

29. השר ימציא במרוכז למבקר המדינה לא יאוחר מ-25 ימים מהיום הקובע, העתקים מההודעות שקיבל מסיעות אם ומסיעות ולא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות העתקים מההודעות שקיבל מרשימות, ממועמדים לראש מועצה אזורית וממועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, בהתאם לסעיפים 11(א), 12(א), 12א(א) או 26(ג), וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לסיעות אם, לסיעות, לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, בהתאם לסעיפים 10 או 26(ב).

 

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 801 (ה"ח 236)

29. השר ימציא במרוכז למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום העשירי מהיום השלושים אחרי יום הבחירות, העתקים מההודעות שקיבל לפי סעיפים 11(א), 12(א), 12א(א) או 26(ג), וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות ששולמו לפי סעיפים 10 או 26(ב) לסיעות אם, לסיעות, לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות.

הנחיות וכללים של מבקר המדינה (תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

30.  (א)  מבקר המדינה יקבע הנחיות לסיעות, לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות בדבר דרך הניהול של מערכת חשבונותיהם.

 

(תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

          (ב)  מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי חשבון שנתמנו לפי חוק זה, בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות, הרשימות, המועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות.

          (ג)   מבקר המדינה רשאי לקבוע כללים בדבר –

(תיקון מס' 5)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

(1)   דרכי המינוי וביטול של רואי חשבון של סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי סעיף 18 והתנאים והכשירות למינוי כאמור;

(2)   שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפי סעיף 18.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 בעמ' 345 (ה"ח 2738)

30. (א) מבקר המדינה יקבע הנחיות לסיעות ולרשימות בדבר דרך ניהול מערכת חשבונותיהן.

(א) מבקר המדינה יקבע הנחיות לסיעות, לרשימות ולמועמדים לראש מועצה אזורית בדבר דרך הניהול של מערכת חשבונותיהם.

(ב) מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי חשבון שנתמנו לפי חוק זה, בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות והרשימות של הסיעות, הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית.

(ג) מבקר המדינה רשאי לקבוע כללים בדבר –

(1) דרכי המינוי וביטול של רואי חשבון של סיעה או רשימה סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, לפי סעיף 18 והתנאים והכשירות למינוי כאמור;

(2) שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפי סעיף 18.

 

לענין בחירות שיתקיימו מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003

הוראת שעה תשס"ד-2003

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 בעמ' 3 (ה"ח 58)

30. (א) מבקר המדינה יקבע הנחיות לסיעות, לרשימות ולמועמדים לראש מועצה אזורית למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות בדבר דרך הניהול של מערכת חשבונותיהם.

(ב) מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי חשבון שנתמנו לפי חוק זה, בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות, הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית המועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות.

(ג) מבקר המדינה רשאי לקבוע כללים בדבר –

(1) דרכי המינוי וביטול של רואי חשבון של סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי סעיף 18 והתנאים והכשירות למינוי כאמור;

(2) שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפי סעיף 18.

 

מיום 13.3.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 בעמ' 234 (ה"ח 70)

30. (א) מבקר המדינה יקבע הנחיות לסיעות, לרשימות ולמועמדים לראש מועצה אזורית לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות בדבר דרך הניהול של מערכת חשבונותיהם.

(ב) מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי חשבון שנתמנו לפי חוק זה, בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות, הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית הרשימות, המועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות.

(ג) מבקר המדינה רשאי לקבוע כללים בדבר —

(1) דרכי המינוי וביטול של רואי חשבון של סיעה, רשימה, או מועמד לראש מועצה אזורית מועמד לראש מועצה אזורית, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי סעיף 18 והתנאים והכשירות למינוי כאמור;

(2) שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפי סעיף 18.

הוראת שעה לענין מיסוי שכר עבודה לצרכי הבחירות

31.  (א)  בסעיף זה –

          "יום הבחירות" – יום י"ח בחשון תשנ"ד (2 בנובמבר 1993) שנועד לבחירות לכלל הרשויות המקומיות, לרבות היום שלאחריו;

          "יום הבחירות החוזרות" – יום ב' בכסלו תשנ"ד (16 בנובמבר 1993) שנועד לבחירות חוזרות לראשי רשויות מקומיות לפי חוק הבחירה הישירה, לרבות היום שלאחריו;

          "תקופת בחירות" – התקופה המתחילה ביום הגשת רשימות המועמדים כאמור בסעיף 35(ח) לחוק הבחירות ומסתיימת ביום הבחירות;

          "תקופת הבחירות החוזרות" – התקופה המתחילה ביום כ' בחשון תשנ"ד (4 בנובמבר 1993) ומסתיימת ביום הבחירות החוזרות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ד-1994

          "שכר עבודה בבחירות" – הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ששילמה סיעת אם, סיעה, רשימה או רשות ממונה על ביצוע הבחירות (להלן – המשלם) לאדם (להלן – המקבל), כתמורה בעד עבודה בשל הבחירות שנעשתה בתקופת הבחירות או בתקופת הבחירות החוזרות, וכן תשלום ששולם עבור הסעת נוסעים או הובלה, או לכיסוי הוצאות רכב שהוצאו בשל הבחירות בתקופת הבחירות או בתקופת הבחירות החוזרות, ובלבד שהסכום הכולל בעד עבודה ובעד הסעה והוצאות כאמור לא יעלה על סכום שקבעה הועדה הציבורית.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 בעמ' 120 (ה"ח 2200)

"שכר עבודה בבחירות" – הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ששילמה סיעת אם, סיעה, רשימה או רשות ממונה על ביצוע הבחירות (להלן – המשלם) לאדם (להלן – המקבל), כתמורה בעד עבודה בשל הבחירות שנעשתה בתקופת הבחירות או בתקופת הבחירות החוזרות, וכן תשלום ששולם עבור הסעת נוסעים או הובלה, או לכיסוי הוצאות רכב שהוצאו בשל הבחירות בתקופת הבחירות או בתקופת הבחירות החוזרות, ובלבד שהסכום הכולל בעד עבודה ובעד הסעה והוצאות כאמור לא יעלה על 1500 ש"ח סכום שקבעה הועדה הציבורית.

          (ב)  על אף האמור בכל דין –

(1)   לא יראו שכר עבודה בבחירות כהכנסה לפי הפקודה בידי מקבל שהועסק על ידי המשלם רק בתקופת הבחירות או בתקופת הבחירות החוזרות;

(2)   לא יראו שכר עבודה בבחירות כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח–1968, למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה.

          (ג)   (1)   המקבל שכר עבודה בבחירות יהיה חייב לגביו מס בשיעור של 25% (להלן – המס המיוחד), ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם;

(2)   המשלם שכר עבודה בבחירות, ינכה ממנו בשעת התשלום את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה במועד שנקבע לתשלום ניכוי מס הכנסה לפי תקנה 11 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980, בצירוף רשימת המקבלים וסכומי הניכוי המגיעים מהם; ולגבי התשלום למוסד לביטוח לאומי יעביר המשלם את דמי הביטוח למוסד, בצירוף רשימות של המקבלים ושל הסכומים ששולמו עבורם למוסד.

          (ד)  הוראות הפקודה בדבר שומה, גביה ועונשין יחולו על המס המיוחד כאילו היה מס הכנסה.

          (ה)  שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו של סעיף זה, ולענין דמי ביטוח לאומי, יותקנו התקנות בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

הוראת שעה לענין הוצאות בחירות

32.  לענין הבחירות לכלל הרשויות המקומיות שיתקיימו ביום י"ח בחשון תשנ"ד (2 בנובמבר 1993) –

(1)   הגדרת "הוצאות בחירות" בסעיף 1 לא תחול על סיעה ורשימה ותחול עליהן ההגדרה כלהלן:

"הוצאות הבחירות" – ההוצאות בקשר למערכת הבחירות של סיעה או רשימה שהוצאו בתקופת הבחירות, בעד שירותים וטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות, לרבות התחייבויות להוצאות כאמור;

(2)   נציגיה של סיעה או רשימה ימסרו למבקר המדינה בנוסף לחשבונות ולדו"ח הכספים האמורים בסעיף 22(א), גם פירוט הוצאות הבחירות של הסיעה או הרשימה לתקופת ששה החדשים שקדמו ליום הקובע.

תיקון פקודת העיריות

33.  בסעיף 125א(ד) לפקודת העיריות, במקום הגדרת "התפלגות סיעה" יבוא:

          ""התפלגות סיעה" – כל אחד מאלה:

(1)   פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש העיריה;

(2)   התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות או צירוף של ארגונים שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן סיעות או ארגונים; ובלבד שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתייכות של המועמדים.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

34.  בסעיף 95 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, במקום הסיפה המתחילה במלים "מזכיר המועצה ישמור" יבוא "כן ימסור פקיד הבחירות למזכיר המועצה את ההודעה בכתב בדבר צירוף סיעות וארגונים כאמור בסעיף 125א(ד) לפקודת העיריות, אם היתה כזו; מזכיר המועצה ישמור את רשימות המועמדים ואת ההודעות האמורות עד לבחירות הבאות".

תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה)

35.  בסעיף 10 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 –

          (א)  בסעיף קטן (א), פסקה (2) – בטלה;

          (ב)  בסעיף קטן (ב) –

(1)   פסקה (2) בטלה;

(2)   בפסקה (4), בסופה יבוא "הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות".

תיקון חוק מימון מפלגות

36.  בסעיף 8(ג) לחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, אחרי המלים "בחירות לכנסת" יבוא "או בחירות לכלל הרשויות המקומיות".

תחילה

37.  (א)  תחילתו של חוק זה, בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה), ביום קבלתו בכנסת.*

          (ב)  תחילתו של סעיף 4 ביום שאחרי הבחירות הראשונות שייערכו לכלל הרשויות המקומיות אחרי תחילתו של חוק זה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – הבחירות הראשונות).

          (ג)   תחילתו של האיסור בסעיף 16(א) בדבר קבלת תרומות מתאגיד בחוץ לארץ ושל סעיף 16(ב), ביום שאחרי הבחירות הראשונות.

          (ד)  תחילתו של סעיף 21(א) ביום ה-66 שלפני הבחירות הראשונות.

          (ה)  תחילתו של סעיף 21(ב) ביום ה-51 שלפני הבחירות הראשונות.

ביצוע

38.  שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי –

(1)   ליתן הנחיות, ולקבוע טפסים להגשת הודעות והצהרות מאת סיעות אם, סיעות, רשימות ונציגיהן;

(2)   לאצול מסמכויותיו למפקח הארצי על הבחירות, לפקיד בחירות או לאדם אחר.

 

 

                          יצחק רבין                            אריה דרעי

                               ראש הממשלה                                    שר הפנים

 

            עזר ויצמן                             שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 146 (ה"ח תשנ"ג מס' 2199 עמ' 304).

תוקן ס"ח תשנ"ג מס' 1433 מיום 27.8.1993 עמ' 214 (ה"ח תשנ"ג מס' 2205 עמ' 365) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 17.8.1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 119 (ה"ח תשנ"ג מס' 2200 עמ' 332) – תיקון מס' 2 בסעיף 26 לחוק מימון בחירות (תיקון מס' 16), תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 31.3.1994.

ס"ח תשנ"ו מס' 1562 מיום 15.2.1996 עמ' 85 (ה"ח תשנ"ה מס' 2424 עמ' 571) – תיקון מס' 3 והוראת שעה; ר' סעיף 6 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 249 (ה"ח תשנ"ח מס' 2722 עמ' 378) – תיקון מס' 4 בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 340 (ה"ח תשנ"ח מס' 2738 עמ' 468) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 372 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 24 עמ' 254) – הוראת שעה בסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), תשס"ג-2003; תחולתה לענין הבחירות לרשות מקומית ולראש הרשות שיתקיימו ביום 3.6.2003.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 494 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – הוראת שעה בסעיף 101 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תוקפו מיום 1.6.2003 עד יום 31.12.2007 (תוקן ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 367 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) בסעיף 25 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005. ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 43) בסעיף 2 להוראת שעה תשס"ח-2008).

ס"ח תשס"ד מס' 1906 מיום 9.10.2003 עמ' 2 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 58 עמ' 2) – הוראת שעה; הוראת השעה תחול על הבחירות שיתקיימו בתקופה מיום 28.10.2003 עד יום 30.11.2003 (תוקן מס' 1914 מיום 25.12.2003 עמ' 28 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 58 עמ' 2) – הוראת שעה בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה מס' 2), התשס"ד-2003).

ס"ח תשס"ה מס' 1988 מיום 13.3.2005 עמ' 230 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 70 עמ' 107) – תיקון מס' 6 והוראת שעה; ר' סעיף 24 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשס"ו מס' 2033 מיום 10.11.2005 עמ' 4 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 204 עמ' 1236) – הוראת שעה; ר' סעיף 1 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ז מס' 2074 מיום 28.12.2006 עמ' 31 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 121 עמ' 15) – תיקון מס' 7; תחולתו על בחירות שיתקיימו מיום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 43) – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.1.2008 עד יום 22.10.2013.

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 594 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 130 עמ' 48) – תיקון מס' 8 בסעיף 25 לחוק המפלגות (תיקון מס' 14), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 8.8.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 801 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 236 עמ' 337) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 6 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 670 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 398 עמ' 210) – תיקון מס' 10. ת"ט ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 32.

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 302 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 537 עמ' 57) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשע"ד מס' 2457 מיום 3.7.2014 עמ' 585 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 541 עמ' 75) – תיקון מס' 12; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. הוראות חוק זה יחולו החל מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שייערכו לאחר יום פרסומו של חוק זה; לעניין זה, "הבחירות הכלליות" – כמשמעותן בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 316 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 13 בסעיף 154 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017 ור' סעיפים 155, 156 לענין תחולה והוראת שעה.

155. הוראות סעיפים 3, 4, 4א ו-7 לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחם בסעיף 154 לחוק זה, לא יחולו על בחירות שהיום הקובע לעניינן, כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות, חל לפני יום תחילתו של חוק זה; על בחירות כאמור ימשיכו לחול הוראות חוק הרשויות המקומיות כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק זה.

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 786 עמ' 188) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 224 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1246 עמ' 1154) – תיקון מס' 15 בסעיף 64 לחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 14.10.2020. תוקן ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1291 עמ' 2) – תיקון מס' 15 (תיקון) תש"ף-2020 בחוק שירותי תשלום (תיקון), תש"ף-2020; תחילתו ביום 9.1.2020.

ס"ח תש"ף מס' 2787 מיום 9.12.2019 עמ' 2 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 838 עמ' 2) – תיקון מס' 16 – הוראת שעה בסעיף 2 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 – הוראת שעה), תש"ף-2019; תוקפה בתקופת כהונתן של הכנסת ה-22 וה-23.

[1] ר' רבדים להוראות לענין בחירות שייערכו בשנת 2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות