חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), תשנ"ד-1993

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ראש ראשות וסגניו – הצהרת הון

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הצהרה

סעיף 2

2

Go

הצהרת סגן ראש רשות

סעיף 2א

2

Go

סודיות

סעיף 3

2

Go

סיוע מינהלי

סעיף 4

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 5

(תיקון מס' 1) תשס"ד-2004


חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), תשנ"ד-1993*

מיום 28.6.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 28.6.2004 בעמ' 429 (ה"ח 41)

חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), תשנ"ד-1993

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "בן משפחה" – בן זוג, ילד קטין או כל קרוב שפרנסתו על ראש הרשות;

           "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;

           "ראש רשות" – ראש רשות מקומית;

           "השופט" – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי שקבע נשיא בית המשפט העליון.

הצהרה

2.    (א)  תוך שישים ימים מיום היבחרו לראש רשות, יגיש ראש הרשות לשופט על גבי טופס שקבע השופט הצהרה שבה הפרטים הבאים:

(1)   ההון, הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות והחובות שיש לראש הרשות ולבני משפחתו; בהצהרה יצויין ערך הנכסים בעת רכישתם;

(2)   מקורות ההכנסה של ראש הרשות ובני משפחתו וסכומי הכנסה מכל מקור נוסף.

           (ב)  ראש רשות יחזור ויגיש הצהרה כאמור בסעיף קטן (א) כל אימת שחל לדעתו שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו וכן תוך שישים ימים לאחר סיום כהונתו כראש רשות.

הצהרת סגן ראש רשות (תיקון מס' 1)  תשס"ד-2004

2א.     חובת הגשת הצהרה לפי הוראות סעיף 2, תחול גם על סגן ראש רשות, הכל כאמור באותו סעיף, בשינויים המחויבים לפי הענין.

מיום 28.6.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 28.6.2004 בעמ' 429 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 2א

סודיות (תיקון מס' 1)  תשס"ד-2004

3.    השופט ישמור על סודיות הצהרות שנמסרו לו לפי סעיף 2 או לפי סעיף 2א ולא יגלה כל פרט מהן, אלא בהסכמתו של ראש הרשות או סגן ראש הרשות המצהיר, או על פי דרישה של היועץ המשפטי לממשלה או של בית משפט.

מיום 28.6.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 28.6.2004 בעמ' 429 (ה"ח 41)

3. השופט ישמור על סודיות הצהרות שנמסרו לו לפי סעיף 2 או לפי סעיף 2א ולא יגלה כל פרט מהן, אלא בהסכמתו של ראש הרשות או סגן ראש הרשות המצהיר, או על פי דרישה של היועץ המשפטי לממשלה או של בית משפט.

סיוע מינהלי

4.    שר הפנים בהתייעצות עם השופט, יעמיד לרשות השופט את כל הסיוע המינהלי הדרוש לו לצורך ביצוע חוק זה.

הוראת מעבר

5.    מי שמכהן ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) כראש רשות[1], יגיש את ההצהרה האמורה בסעיף 2(א) תוך שישה חודשים מיום  התחילה.

                                        יצחק רבין                                           יצחק רבין

                                                   ראש הממשלה                                                       שר הפנים

            עזר וייצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1442 מיום 9.12.1993 עמ' 32 (ה"ח תשנ"ד מס' 2208 עמ' 3).

תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 30.6.2004 עמ' 429 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 41 עמ' 73) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

[1] ר'  סעיף 4 לתיקון מס' 1 לענין הוראת מעבר בענינו של סגן ראש רשות.