תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), תשנ"ד-1994

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תשלומים בעד ביקורת חשבונות

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), תשנ"ד-1994*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 לפקודת העיריות, סעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 18 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:

1.  הגדרות

2.   בתקנות אלה –

           "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית, או איגוד ערים;

           "השר" - שר הפנים או מי שהוא הסמיך;

           "רואה חשבון" - רואה חשבון לעיריות שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות;

           "ביקורת חשבונות" - ביקורת החשבונות של רשות מקומית לפי סעיף 216 לפקודת העיריות, סעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות או סעיף 44 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל"ז-1977, לפי הענין;

           "המשרד" - משרד הפנים.

תשלומים בעד ביקורת חשבונות

2.    (א)  רשות מקומית שנערכה בה ביקורת חשבונות תשלם למשרד את עלות הוצאות הביקורת כפי שהוציא המשרד בהתאם לדרישה שהגיש לה חשב המשרד, תוך 30 ימים מיום הגשת הדרישה.

           (ב)  לפי בקשת רשות מקומית, רשאי השר להורות שהוצאות ביקורת החשבונות, כאמור בתקנת משנה (א), ישולמו מתקציב המשרד, אם, לדעתו, הנסיבות מחייבות זאת.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה בשנת הכספים 1994.

כ"א בסיון תשנ"ד (31 במאי 1994)                          יצחק רבין

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1081.