חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), תשנ"ה-1995

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מועדי תשלומים ומנותיהם

סעיף 2

2

Go

הפרשי הצמדה

סעיף 3

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5


חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), תשנ"ה-1995*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "היום הקובע" – מועד שנקבע בחוק זה לשילומו של תשלום חובה;

           "הפרשי הצמדה" – תוספת לתשלום חובה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע עד המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של התשלום בפועל;

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "פיתוח" – עבודה, רכישה או שירות;

           "תשלום חובה" – כל תשלום המשולם לרשות מקומית מאת המדינה מכוח חוק או לשם ביצועו של חוק, לרבות מענק ותשלומי העברה מכוח חוק תקציב שנתי.

מועדי תשלומים ומנותיהם

2.    (א)  תשלום חובה שלא נקבע בחיקוק מועד לתשלומו, ישולם במלואו או במנות חודשיות החל בחודש שבו נקבע; לא תפחת מנה חודשית מהקבוע בתוספת עד אשר ישולם תשלום החובה במלואו.

           (ב)  העברת תשלום חובה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה עד ליום השביעי מתחילת כל חודש.

           (ג)   תשלום חובה שהוא תקציב או מענק לפיתוח על פי חוק תקציב, ישולם בהתאם לקצב הביצוע בפועל של הפיתוח שעבורו אושר התקציב או המענק.

           (ד)  העברת תשלום חובה כאמור בסעיף קטן (ג), כולו או חלקו, תיעשה תוך 60 ימים מיום הגשת בקשה המוכיחה, להנחת דעתה של המדינה, את ביצוע הפיתוח, כולו או חלקו.

הפרשי הצמדה

3.    תשלום חובה - לרבות מנה כאמור בסעיף 2 – שלא שולם תוך חודשיים מהיום הקובע ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.

ביצוע ותקנות

4.    שר האוצר ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

5.    תחילתו של חוק זה החל ביום כ"ה בתמוז התשע"ו (31 ביולי 2016).

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 82 (ה"ח 260)

5. תחילתו של חוק זה החל בשנת הכספים 1995 ביום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008).

מיום 14.7.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2166 מיום 14.7.2008 עמ' 644 (ה"ח 335)

5. תחילתו של חוק זה החל ביום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008) ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009).

מיום 30.6.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 173 (ה"ח 436)

5. תחילתו של חוק זה החל ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010).

מיום 30.6.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 157 (ה"ח 541)

5. תחילתו של חוק זה החל ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

מיום 30.6.2015

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 259 (ה"ח 951)

5. תחילתו של חוק זה החל ביום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015) כ"ה בתמוז התשע"ו (31 ביולי 2016).

התוספת

(סעיף 2)

מנות חודשיות

4 החודשים הראשונים                 19/240 כל חודש

4 החודשים הבאים                      20/240 כל חודש

4 החודשים האחרונים                 21/240 כל חודש

                                        יצחק רבין                אברהם (בייגה) שוחט

                                                       שר הפנים                                  שר האוצר

                      עזר ויצמן                        יצחק רבין                        שבח וייס

                           נשיא המדינה                           ראש הממשלה                        יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 119 (ה"ח תשנ"ג מס' 2195 עמ' 293).

תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 411 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 108 עמ' 497) – הוראת שעה בסעיף 5 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), תשס"ד-2004; החוק לא יחול עד יום 1.7.2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 82 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 1 בסעיף 51 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2166 מיום 14.7.2008 עמ' 644 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 43) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 173 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 3 בסעיף 11 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 30.6.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 157 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6) – תיקון מס' 4 בסעיף 23 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010; תחילתו ביום 30.6.2010.

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 259 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566) – תיקון מס' 5 בסעיף 55 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 30.6.2015.