חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), תש"ס-2000

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חינוך

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

ייעוד ההקצבות למוסדות חינוך

Go

2

סעיף 4

העברת ההקצבות

Go

2

סעיף 5

חשבון בנק נפרד

Go

2

סעיף 6

ייחוד החשבון

Go

2

סעיף 7

העברה לחשבונות

Go

2

סעיף 8

העברת ההקצבות

Go

2

סעיף 9

שימוש פסול בהקצבות

Go

2

סעיף 10

פטור מעיקול

Go

2

סעיף 11

קובלנה

Go

3

סעיף 12

תחולה

Go

3

סעיף 13

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 14

שמירת דינים

Go

3

סעיף 15

ביצוע ותקנות

Go

3


חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), תש"ס-2000*

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 200 (ה"ח 182)

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), תש"ס-2000

מטרה

1.    חוק זה בא להבטיח את יציבותה של מערכת החינוך בישראל באופן שההקצבות למטרות חינוך ישמשו אך ורק את המטרות שלשמן הועברו ושהנכסים המשמשים מוסדות חינוך יהיו מוגנים מפני עיקול לפי הוראות חוק זה.

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 200 (ה"ח 182)

1. חוק זה בא להבטיח את יציבותה של מערכת החינוך בישראל באופן שההקצבות למטרות חינוך ישמשו אך ורק את המטרות שלשמן הועברו ושהנכסים המשמשים מוסדות חינוך יהיו מוגנים מפני עיקול לפי הוראות חוק זה.

הגדרות

2.    בחוק זה –

           "רשות חינוך מקומית" ו"מוסד חינוך" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

           "הקצבות" – כל התשלומים המועברים על ידי המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם מימונם של מוסדות החינוך בלבד;

מיום 10.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 801 (ה"ח 561)

"הקצבות" – כל התשלומים המועברים על ידי המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם מימונם של מוסדות החינוך ולשם השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער בלבד;

           "מנהל יחידת הנוער" – כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011.

מיום 10.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 801 (ה"ח 561)

הוספת הגדרת "מנהל יחידת הנוער"

ייעוד ההקצבות למוסדות חינוך

3.    (א)  רשות חינוך מקומית לא תשתמש בהקצבות אלא למטרות שלשמן נועדו ההקצבות, המפורטות בתוספת.

           (ב)  שר החינוך רשאי בצו, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להוסיף מטרות לתוספת.

העברת ההקצבות

4.    העברת ההקצבות מן המדינה לרשויות החינוך המקומיות תיעשה על פי סעיפים 7 ו-8.

חשבון בנק נפרד

5.    רשות חינוך מקומית תנהל את כספי ההקצבות למטרות חינוך בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו (בחוק זה – החשבון).

ייחוד החשבון

6.    החשבון לא ישמש את רשות החינוך המקומית אלא לשם קיום מטרותיו של חוק זה.

העברה לחשבונות

7.    המדינה לא תעביר הקצבות לרשויות חינוך מקומיות, למטרות חינוך, אלא במישרין לחשבון שנפתח לפי הוראות חוק זה והמנוהל על פי הוראות חוק זה.

העברת ההקצבות

8.    רשות חינוך מקומית שאינה פועלת על פי הוראות חוק זה רשאית המדינה שלא להעביר לה הקצבות; החליטה המדינה כאמור יועברו כספי הקצבות החינוך לחשבון כפי שיורה שר החינוך ורשאי הוא למנות אדם מטעמו לנהל את כספי הקצבות החינוך[1].

שימוש פסול בהקצבות

9.    מי שעשה שימוש בהקצבה שלא לאחת המטרות המפורטות בתוספת או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

פטור מעיקול

10.     (א)  הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד ואולם, בית דין לעבודה, על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות, רשאי להטיל עיקול על כספי ההקצבות שבחשבון.

           (ב)  מיטלטלין של רשות חינוך מקומית המשמשים מוסד חינוך בלבד, מצויים בתחומו ונחוצים לפעילותו התקינה כמוסד חינוך, יהיו פטורים מעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל על ידי מי שרשות החינוך המקומית התקשרה עמו בהסכם לרכישת המיטלטלין או למימון התקשרות כאמור.

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 בעמ' 411 (ה"ח 108)

10. הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול על פי כל דין ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד ואולם, בית דין לעבודה, על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות, רשאי להטיל עיקול על הכספים על כספי ההקצבות שבחשבון.

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 200 (ה"ח 182)

10. (א) הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד ואולם, בית דין לעבודה, על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות, רשאי להטיל עיקול על כספי ההקצבות שבחשבון.

(ב) מיטלטלין של רשות חינוך מקומית המשמשים מוסד חינוך בלבד, מצויים בתחומו ונחוצים לפעילותו התקינה כמוסד חינוך, יהיו פטורים מעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל על ידי מי שרשות החינוך המקומית התקשרה עמו בהסכם לרכישת המיטלטלין או למימון התקשרות כאמור.

קובלנה

11.   ארגון עובדים, אשר חבר מחבריו מועסק במוסד חינוך של רשות חינוך מקומית, רשאי להגיש קובלנה פלילית על עבירה שבוצעה לפי סעיף 9.

תחולה

12.   חוק זה יחול על ההקצבות שיועברו בעד שנת הלימודים המתחילה ביום א' באלול תש"ס (1 בספטמבר 2000) ואילך (להלן – המועד הקובע).

הוראות מעבר

13.     (א)  הוראות סעיף 10(א) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק זה.

           (ב)  הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008.

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 200 (ה"ח 182)

הוראת הוראות מעבר

13. (א) הוראות סעיף 10 סעיף 10(א) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק זה.

(ב) הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008.

שמירת דינים

14.   חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

ביצוע ותקנות

15.   שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.

תוספת

(סעיף 3(ב))

(1)  תשלום שכר למורים ולעובדים במוסדות החינוך;

(2)  ציוד לתלמידים ולמורים במוסדות החינוך;

(3)  ציוד ותחזוקה במוסדות החינוך;

(4)  הסעות לתלמידים;

מיום 31.3.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 בעמ' 354

הוספת פרט (4)

(5)  בינוי ושיפוץ של מוסדות חינוך;

מיום 31.3.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 בעמ' 354

הוספת פרט (5)

(6)  אבטחת מוסדות חינוך.

מיום 19.10.2004

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 בעמ' 60

הוספת פרט (6)

(7)  השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער.

מיום 10.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 801 (ה"ח 561)

הוספת פרט (7)

                          אהוד ברק                             אהוד ברק

                                 ראש הממשלה                           ממלא מקום שר החינוך

            משה קצב                           אברהם בורג

               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 270 (ה"ח תש"ס מס' 2896 עמ' 478).

תוקן ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 354 – צו תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 411 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 108 עמ' 497) – תיקון מס' 1 בסעיף 4 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6343 מיום 19.10.2004 עמ' 60 – צו תשס"ה-2004.

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 200 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 182 עמ' 40) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 801 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 561 עמ' 410) – תיקון מס' 3 בסעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), תשע"א-2011; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

[1] סמכות השר הואצלה לחשב משרד החינוך י"פ תשס"ח מס' 5726 מיום 14.10.2007 עמ' 157.