חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חינוך

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מינוי מנהל מחלקת חינוך

סעיף 2

2

Go

תנאי עבודה

סעיף 3

2

Go

כשירות

סעיף 4

2

Go

פיטורין

סעיף 5

2

Go

ביצוע

סעיף 6

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 7

3

Go

חובת התקנת  תקנות

סעיף 8

3

Go

תחילה

סעיף 9


חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), תשס"א-2001*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "מחלקת חינוך" – מינהל, אגף, מחלקה או כל גוף אחר ברשות מקומית המופקדים על עניני החינוך באותה רשות;

           "מנהל מחלקת חינוך" – מי שעומד בראש מחלקת חינוך ברשות מקומית; היו כמה מחלקות חינוך ברשות המקומית – הבכיר מבין העומדים בראשן, ובלבד שבכל רשות מקומית לא יהיה יותר ממנהל מחלקת חינוך אחד;

           "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, למעט מועצה מקומית תעשייתית שאין צורך שתוקם בה מחלקת חינוך;

           "השר" – שר החינוך.

מינוי מנהל מחלקת חינוך

2.    בכל רשות מקומית ימונה מנהל מחלקת חינוך.

תנאי עבודה

3.    מנהל מחלקת חינוך של רשות מקומית יהיה עובד הרשות המקומית ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לענין זה.

כשירות

4.    (א)  לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל מחלקת חינוך אלא אם כן הוא בעל השכלה אקדמית, או השכלה תורנית שוות ערך, תעודת הוראה וניסיון מקצועי, הכל כפי שקבע השר בתקנות, לאחר ששמע נציגים של רשויות מקומיות ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

           (ב)  בין מועמדים לתפקיד שהם בעלי כישורים דומים, תינתן עדיפות למועמד המתגורר בתחום אותה רשות מקומית, או שהתחייב מראש לעבור לגור בתחומה, בתוך תקופת הניסיון הקבועה בתנאי ההעסקה.

פיטורין (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

5.    לא יפוטר מנהל מחלקת חינוך במעמד קבוע ולא יועבר מתפקידו, אלא לפי המלצת ראש הרשות המקומית ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה על קיום הישיבה שבה יידון דבר הפיטורין או ההעברה מהתפקיד, והתקיים בו אחד מאלה:

(1)  מועצת הרשות אישרה את הפיטורין או את ההעברה מתפקיד ברוב חבריה;

(2)  שני שלישים מחברי המועצה שהשתתפו בדיון, אישרו את הפיטורין או את ההעברה מתפקיד.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2019 מיום 8.8.2005 עמ' 735 (ה"ח 87)

5. לא יפוטר מנהל מחלקת חינוך במעמד קבוע ולא יועבר מתפקידו, אלא לאחר שניתנה לפי המלצת ראש הרשות המקומית ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה על קיום הישיבה שבה יידון דבר הפיטורין או ההעברה מהתפקיד, והתקיים בו אחד מאלה:

ביצוע

6.    השר ממונה על ביצועו של חוק זה.

הוראת מעבר

7.    מי שמכהן כמנהל מחלקת חינוך ביום תחילתו של חוק זה, לא יחולו עליו הוראות סעיפים 4 ו-5; ואולם מנהל מחלקת חינוך כאמור שעומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 4, יחולו עליו הוראות סעיף 5.

חובת התקנת תקנות

8.    השר יתקין תקנות ראשונות לפי סעיף 4, בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

9.    תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.

                         אריאל שרון                           לימור לבנת

                                 ראש הממשלה                                    שרת החינוך

            משה קצב                           אברהם בורג

               נשיא המדינה                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"א מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 203 (ה"ח תשס"א מס' 2964 עמ' 392).

תוקן ס"ח תשס"ה מס' 2019 מיום 8.8.2005 עמ' 735 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 87 עמ' 193) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 104), תשס"ה-2005.